0
ویژه نامه ها

عدد ۱۹ در قرآن كريم

يكى از معجزات رياضى قرآن كريم، شيوه اى است كه در آن رقم ۱۹ با شيوه عدد شناسى در آيات به رمز درآورده شده است. اين رقم در آيه ۳۰ سوره مدثر مورد تاكيد قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موكلند.» و هم چنين در آيات مختلف قرآن نيز رمزگذارى شده است. در ادامه فهرستى از اين نمونه ها خواهد آمد. - بسم الله الرحمن الرحيم از ۱۹ حرف تشكيل شده است. (شكل ۱) - قرآن كريم از ۱۱۴ سوره تشكيل يافته است. (۶*۱۹)
عدد ۱۹ در قرآن كريم
عدد ۱۹ در قرآن كريم
عدد ۱۹ در قرآن كريم


 

نويسنده:هارون يحيى
مترجم: رضا پورغفار
منبع:روزنامه جوان
يكى از معجزات رياضى قرآن كريم، شيوه اى است كه در آن رقم ۱۹ با شيوه عدد شناسى در آيات به رمز درآورده شده است. اين رقم در آيه ۳۰ سوره مدثر مورد تاكيد قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موكلند.»
و هم چنين در آيات مختلف قرآن نيز رمزگذارى شده است. در ادامه فهرستى از اين نمونه ها خواهد آمد.
- بسم الله الرحمن الرحيم از ۱۹ حرف تشكيل شده است. (شكل ۱)
- قرآن كريم از ۱۱۴ سوره تشكيل يافته است. (۶*۱۹)
- سوره علق (اولين سوره وحى شده بر پيامبر (ص) سوره نود و ششم قرآن
- اولين آيات وحى شده بر پيامبر پنج آيه اول سوره نود و ششم مى باشند و مجموع كل واژه ها در اين آيات شامل ۱۹ واژه مى باشد. (شكل۲) «و» از نظر زبانشناسى يك حرف است، نه يك واژه؛ همچنين حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمى شود و بدين ترتيب به حساب نمى آيد.
همانطور كه مى بينيد، پنج آيه اول از ۱۹ حرف تشكيل شده است.
- سوره علق از ۱۹ آيه و ۲۸۵ (۵*۱۹) حرف تشكيل يافته است.
- سوره نصر، آخرين سوره وحى شده، ۱۹ واژه را دربر دارد.
- اولين آيه سوره نصر (كه از امدادى كه در آينده صورت خواهد گرفت سخن مى گويد) شامل ۱۹ حرف مى باشد.
- قرآن مجيد شامل ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحيم مى باشد، يعنى ۶*۱۹.
- از ميان ۱۱۴ سوره قرآن ۱۱۳ سوره با بسم الله آغاز مى شود. تنها سوره اى كه بسم الله ندارد، سوره توبه مى باشد، بيشتر سوره نمل سوره اى است كه شامل دو بسم الله مى باشد، اولين بسم الله در ابتداى سوره و دومين آن، آيه ۳۰ مى باشد. از سوره توبه به بعد كه با بسم الله شروع نمى شود، سوره نمل در نوزدهمين سوره بعد از آن قرار دارد. (شكل ۳)
در آغاز سوره نمل (يعنى سوره بيست و هفتم) يك بسم الله وجود دارد، همان طور كه در آغاز آيه سى ام اين سوره نيز يك بسم الله وجود دارد. بنابراين دو بسم الله در اين سوره وجود دارد. و اين بسم الله كه در آيه سى ام قرار دارد، فهرست ۱۱۴ بسم الله كه قرآن شامل آن مى باشد را كامل مى كند. زمانى كه ما عدد اين آيه و اين سوره (يعنى ۳۰ و ۲۷) را با هم جمع مى كنيم، به جمع كل پنجاه و هفت (۳*۱۹=۵۷) مى رسيم.
جمع كل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بيست و هفتم ) ۳۴۲
(۲۷+۲۶+۲۵+۲۴+۲۳+۲۲+۲۱+۲۰+۱۹+۱۸+۱۷+۱۶+۱۵+۱۴+۱۳+۱۲+۱۱+۱۰+۹) مى باشد.
اين عدد از ضرب دو عدد نوزده و هيجده حاصل مى شود.
- مجموع دفعاتى كه نام «الله»، در آياتى كه عدد آن ها مضربى از ۱۹ (،۵۷،۳۸،۱۹ ۷۶ و...) مى باشد، آورده شده، ۱۳۳ مى باشد، به عبارت ديگر (۷*۱۹=۱۳۳)
- مقدار ابجد واژه «واحد» كه به معناى يك مى باشد، عدد ۱۹ مى باشد. اين كلمه به همراه، واژه هاى مختلف ديگر در قرآن به كار رفته است. به عنوان مثال: يك در، يك نوع خوراك.
اين واژه ۱۹ مرتبه همراه با نام «خدا» به كار رفته است. (شكل ۴)
- مجموع كل سوره ها و تعداد آياتى كه واژه «واحد» در آن به كار رفته ۱۹*۱۹ مى باشد به عبارت ديگر ۳۶۱.
- بين اولين حروف مقطعه الف، لام، ميم (بقره‎/۱) و آخرين آن ها ن (قلم/۱) ۵۲۶۳ آيه وجود دارد، به عبارتى ۲۷۷*۱۹.
- سى و هشت (۳۸=۲*۱۹) آيه بدون حروف مقطعه در بين اولين سوره داراى حروف مقطعه و آخرين آن ها وجود دارند.
- واژه «رحمن» ۵۷ مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است. (۳*۱۹)
- سى (۳۰) عدد مختلف در قرآن كريم نام برده شده است. (شكل ۵)
كه جمع اين اعداد، عدد ،۱۴۶ ۱۶۲ مى شود و اين عدد در اصل از ضرب ۸۵۳۴ *۱۹ به دست مى آيد.
- پنجاهمين سوره قرآن كريم كه با حرف مقطعه «ق» شروع مى شود شامل ۵۷ حرف ق مى باشد و به عبارتى ۵۷=۳*۱۹
- حروف ياء و سين در ابتداى سوره ياسين به كار رفته است، حرف سين ۴۸ مرتبه و حرف ياء ۲۳۷ مرتبه در اين سوره وجود دارد. جمع كل اين اعداد، عدد (۱۵*۱۹) ۲۸۵ مى شود.
- مقدار عددى ابجد برخى از خصلت هاى پروردگار نيز مضربى از ۱۹ مى باشد.
۱- واحد (۶*۱۹) ۱۹
۲- جامع (۹*۱۹) ۱۱۴
نوزده، رقمى عجيب و شگفت انگيز
- رقم ۱۹ جمع ارقام ۹ و ۱۰ در توان ۱ مى باشد(۱۰ به توان يك) تفاضل بين ارقام ۹ و ۱۰ به توان ۲ نيز بازهم مرتبه اى از عدد ۱۹ مى باشد.
(شكل ۶)
خورشيد، ماه و زمين، در همه موقعيت هاى خويش، در طول ۱۹ سال صف مى كشند.
ستاره دنباله دار هالى در هر ۷۶ سال يكبار از منظومه شمسى عبور مى كند. (۴*۱۹)
جايگاه رقم ۱۹ در مثلث پاسكال
- مثلث پاسكال مثلثى حسابى است كه در جبر و در محاسبه احتمالات به كار مى رود. جمع ۱۹ رقم اول مثلث پاسكال عدد (۲*۱۹) ۳۸ مى باشد. (شكل ۷)
- جمع ۱۹ عدد اول مثلث پاسكال عدد (۳*۱۹)۵۷ مى باشد. (شكل ۸)
نتيجه
- جمع نوزده رقم اول مضربى از ۱۹ مى باشد.
- جمع نوزده عدد اول نيز مضربى از ۱۹ مى باشد.
«ارتباط بين رقم ۱۹ و مثلث پاسكال در نگاه وحى زنجيره اى آيات قرآنى»
- نود و ششمين سوره قرآن كريم (اولين سوره وحى شده) نوزدهمين سوره از آخر قرآن مى باشد. اين سوره ۱۹ آيه و (۵*۱۹)۲۸۵ حرف دارد. پنج آيه اول اين سوره (اولين آيات وحى شده) شامل (۴*۱۹)۷۶ حرف مى باشد.
- اولين آيات سوره شصت و هشتم (دومين سوره وحى شده) شامل (۲*۱۹)۳۸ كلمه مى باشد.
- سرى سوم از آيات وحى شده (سوره هفتاد و سوم) شامل (۳*۱۹)۵۷ كلمه مى باشد.
«اين قرآن چيزى جز پند و اندرز براى اهل عالم نمى باشد و شما منكران بر اين مقال پس از مرگ به خوبى آگاه مى شويد)
سوره ص‎/۸۸ و ۸۷)
آن خدايى كه آسمان ها و زمين همه ملك اوست، او خلق را زنده مى گرداند و باز مى ميراند و بر همه چيز تواناست.»
(حديد‎/۲)
«اول و آخر هستى و پيدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست.»
(حديد ‎/۳) 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
استقلال از دیدار با پارس‌جنوبی انصراف داد / مثبت شدن تست کرونا تعدادی از بازیکنان تیم
استقلال از دیدار با پارس‌جنوبی انصراف داد / مثبت شدن تست کرونا تعدادی از بازیکنان تیم

استقلال از دیدار با پارس‌جنوبی انصراف داد / مثبت شدن تست کرونا تعدادی از بازیکنان تیم

به جریان انداختن مکانیزم حل اختلافات در برجام از طرف ابران
به جریان انداختن مکانیزم حل اختلافات در برجام از طرف ابران

به جریان انداختن مکانیزم حل اختلافات در برجام از طرف ابران

مهار آتش سوزی در نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز
مهار آتش سوزی در نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز

مهار آتش سوزی در نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز

ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی یه افرادی که ماسک ندارند ممنوع شد
ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی یه افرادی که ماسک ندارند ممنوع شد

ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی یه افرادی که ماسک ندارند ممنوع شد

مالکین سهام عدالت می توانند۳۰ درصد سهام آزاد شده خود را بفروشند
مالکین سهام عدالت می توانند۳۰ درصد سهام آزاد شده خود را بفروشند

مالکین سهام عدالت می توانند۳۰ درصد سهام آزاد شده خود را بفروشند

معجزه‌ی دوباره‌ها
معجزه‌ی دوباره‌ها

معجزه‌ی دوباره‌ها

تبعیت سازمان لیگ فوتبال ایران از مصوبات ستاد ملی مقابله کرونا
تبعیت سازمان لیگ فوتبال ایران از مصوبات ستاد ملی مقابله کرونا

تبعیت سازمان لیگ فوتبال ایران از مصوبات ستاد ملی مقابله کرونا

ابتلای تعدادی از نمایندگان مجلس به کرونا
ابتلای تعدادی از نمایندگان مجلس به کرونا

ابتلای تعدادی از نمایندگان مجلس به کرونا

خرما میوه ای با هزاران خاصیت
خرما میوه ای با هزاران خاصیت

خرما میوه ای با هزاران خاصیت

دانستنی های مهم در ارتباط با اضافه وزن در بارداری
دانستنی های مهم در ارتباط با اضافه وزن در بارداری

دانستنی های مهم در ارتباط با اضافه وزن در بارداری

راهکارهای سم زدایی بدن
راهکارهای سم زدایی بدن

راهکارهای سم زدایی بدن

هرآنچه که باید راجع به تهوع بارداری بدانیم
هرآنچه که باید راجع به تهوع بارداری بدانیم

هرآنچه که باید راجع به تهوع بارداری بدانیم

نگاهی به مساله جلب توجه در کودکان
نگاهی به مساله جلب توجه در کودکان

نگاهی به مساله جلب توجه در کودکان

برای تقویت هوش نوزاد چه میتوان کرد؟
برای تقویت هوش نوزاد چه میتوان کرد؟

برای تقویت هوش نوزاد چه میتوان کرد؟

شایع ترین علائم بیماری ام اس
شایع ترین علائم بیماری ام اس

شایع ترین علائم بیماری ام اس

محاسبه و نقش آن در تکامل انسان
محاسبه و نقش آن در تکامل انسان

محاسبه و نقش آن در تکامل انسان

خوراکی هایی که کبد را سالم نگه می دارد
خوراکی هایی که کبد را سالم نگه می دارد

خوراکی هایی که کبد را سالم نگه می دارد

توصیه هایی برای داشتن خواب راحت
توصیه هایی برای داشتن خواب راحت

توصیه هایی برای داشتن خواب راحت

هشدارهای امام رضا(ع) به شیعیان | استاد حسین انصاریان
هشدارهای امام رضا(ع) به شیعیان | استاد حسین انصاریان

هشدارهای امام رضا(ع) به شیعیان | استاد حسین انصاریان

بچه های مدرسه والت | اشتباه پدر
بچه های مدرسه والت | اشتباه پدر

بچه های مدرسه والت | اشتباه پدر

نماهنگ | امام رضا دوست دارم
نماهنگ | امام رضا دوست دارم

نماهنگ | امام رضا دوست دارم