0
ویژه نامه ها

ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله

هرگاه جمله‌ای سست و نااستوار باشد، و از انسجام و پختگی كافی برخوردار نباشد می‌گویند دارای «ضعف تألیف» است. اینك موارد مهمّ ضعف تألیف جمله در جمله‌های زبان فارسی:
ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله
 ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله

 

نویسنده: غلامرضا ارژنگ
 

هرگاه جمله‌ای سست و نااستوار باشد، و از انسجام و پختگی كافی برخوردار نباشد می‌گویند دارای «ضعف تألیف» است. اینك موارد مهمّ ضعف تألیف جمله در جمله‌های زبان فارسی:

1- افتادن یك كلمه یا عبارت از جمله

دلم می‌خواست در جنگ ایران شركت كنم. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... در جنگ ایران و عراق...
صنعت امروزی هنوز به این مرحله نرسیده است. شاید ده سال دیگر ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... شاید ده سال دیگر برسد.
این گونه سنجاقك‌ها از همه كوچك‌ترند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... از همه‌ی گونه‌های دیگر كوچك‌ترند.
اگر تغییراتی رخ دهد، بر كار آنها هم تأثیر می‌گذارد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... این تغییرات بر كار آنها هم تأثیر می‌گذارد.
رفع غائله‌ی جنوب و در پی آن خراسان و كردستان از اقدامات مهمّ او بود. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... و در پی آن رفع غائله‌ی خراسان و كردستان...
مأموران به خاموش كردن چاه نفت پرداختند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... به خاموش كردن آتش چاه نفت پرداختند.
ما بر اتحاد و انسجام مردم تأكید می‌كنیم. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ما بر لزوم اتحاد و انسجام مردم تأكید می‌كنیم.
روس‌ها یوری گاگارین را به فضا پرتاب كردند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... سفینه‌ی حامل یوری گاگارین را...
صداقت یكی از اساس موفقیت خانواده است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله صداقت یكی از اساس‌های موفقیت...
اینك خبرهای ایران و جهان. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله اینك خبرهای ایران و سایر كشورهای جهان.
از خوشبختی مرد این است كه همسری شایسته داشته باشد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله یكی از خوشبختی‌های مرد این است كه...
من هفته‌ی پیش به مشهد رفتم و امروز برگشتم. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... و امروز از آنجا برگشتم.
متّهم از اتهامات وارد شده، دفاع كرد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله متّهم از خود در برابر اتهامات وارد شده...
او هر روز صبح برای كار بازار می‌رود. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... به بازار می‌رود.
هر بوزینه‌ی نر 27 كیلو وزن دارد كه دو برابر نوع ماده‌ی آن است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... كه دو برابر وزن نوع ماده‌ی آن است.

2- وجود یك كلمه‌ی اضافی در جمله

من نمی‌توانم دلیلی برای توضیح این اتفاق بیابم. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... نمی‌توانم دلیلی برای این اتفاق بیابم.
ادامه‌ی روند تخریب چوب دنبال شد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله تخریب چوب ادامه یافت.
او لزوم پاسداری از ارزش‌های ایرانی را ضروری دانست. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله او پاسداری از ارزش های...
امكان فراخوان عمومی برای دولت میسر نیست. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله فراخوان عمومی برای دولت میسر نیست.
انسان از بدو آغاز زندگی بسیار كنجكاو بوده است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله انسان از آغاز زندگی...
این دستگاه سه برابر بیشتر از آن دستگاه انرژی تولید می‌كند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... سه برابر آن دستگاه...
این سیّاره چهار برابر بزرگ‌تر از زمین است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله این سیاره چهار برابر زمین است.
او به آزمایش دو نوع حركت كامل و غیركامل می‌پردازد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله او به آزمایش حركت كامل و غیركامل می پردازد.

3- به كار رفتن كلمه‌ی نامناسب

او پیشرفت سریع‌تری در حركت داشت. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله او پیشرفت بیشتری در حركت داشت.
هر قدر برای دامداری سرمایه گذاری كنیم بازده مطلوبی دارد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... جا دارد.
ملت‌های اسلامی ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ملت‌های مسلمان...
كشورهای مسلمان ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله كشورهای اسلامی ...
احزاب مسلمان ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله احزاب اسلامی...
انتخابات زودرس ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله انتخابات زودهنگام
مناطقی كه دارای قدرت و امتیازند ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله مناطقی كه دارای قدرت و اهمیت‌اند.
كار بازسازی 15 بیمارستان به پایان رسیده كه تا شروع سال جدید تعداد آنها به 30 واحد خواهد رسید. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... كه تا شروع سال جدید این رقم به 30 واحد خواهد رسید.
در آن سال روس‌ها یوری گاگارین را به فضا پرتاب كردند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... به فضا فرستادند.
در اینروز عزای عمومی برگزار می‌كنند... ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله در این روز عزای عمومی می‌گیرند.
در اواخر تابستان آفتاب رو به سردی می‌گراید. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... رو به سردی می‌رود.
كشورهای مرتجع منطقه ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله دولت‌های مرتجع منطقه
این دارو در معالجه‌ی سرطان موفق است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... مؤثر است.
هرگونه بی‌نظمی از چشم مأموران پنهان نمی‌ماند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله هیچ گونه بی‌نظمی...

4- به كار بردن تعبیر نامناسب

تابش آفتاب در لكِ صورت مؤثر است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله قرار گرفتن در معرض آفتاب در پیدایش لك صورت مؤثر است.
علت بسیاری از بیماری‌ها بهداشت و تغذیه‌ی نامطلوب است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله علت بسیاری از بیماری‌ها تغذیه‌ی نامطلوب و رعایت نكردن بهداشت است.
پس از استقلال هند، نزدیك به سی میلیون نفر از پاكستان و هند گریختند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... از پاكستان به هند و از هند به پاكستان گریختند.
بر اثر بارندگی چندین پل تخریب گردید، و موجب ویرانی خانه‌ها شد. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله بارندگی چندین پل را تخریب كرد، و...
كمك به كشاورزان دارای بازده بیشتری خواهد بود. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... با بازده بیشتری جبران خواهد شد.
بیداری مسلمانان جهان را فراگرفته است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله مسلمانان جهان بیدار شده‌اند.
به راستی می‌گفت كه ماندن در ده كاری بیهوده است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله می‌گفت ماندن در ده كاری بیهوده است، و راست هم می‌گفت.

5- جابه جایی نامناسب بخش‌های جمله

گله‌ی فیل نزدیك گودال آبی می‌شود. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ... به گودال آبی نزدیك می‌شود.
این جانوران تحت حفاظت نسل شدید قرار گرفتند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله نسل این جانوران، شدیداً تحت حفاظت قرار گرفت.
این گونه سلاح‌ها هزینه‌ی بیشتری برای تولید آنها لازم است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله برای تولید این گونه سلاح‌ها هزینه‌ی بیشتری لازم است.
آن‌ها این اتفاق را توجیه نظر خود قرار دادند. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله آن‌ها از این اتفاق برای توجیه نظر خود استفاده كردند.
برای این كار باید موقعیت هر فرد را بررسی كنیم، قبل از اینكه دست به كاری بزنیم. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله برای این كار، قبل از اینكه دست به كاری بزنیم، باید موقعیت هر فرد را بررسی كنیم.
این روش‌ها ثابت شده است كه روش بسیار سودمندی است. ضعف تألیف یا سستی ساختار جمله ثابت شده است كه این روش بسیار سودمند است.
منبع مقاله :
ارژنگ، غلامرضا،‌(1389)، ویرایش زبانی: برای زبان نوشتاری فارسی امروز، تهران: نشر قطره، چاپ دوم 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
پاپایا و نحوه استفاده از آن
پاپایا و نحوه استفاده از آن

پاپایا و نحوه استفاده از آن

طرز تهیه لاته با ادویه کدو تنبل
طرز تهیه لاته با ادویه کدو تنبل

طرز تهیه لاته با ادویه کدو تنبل

بقعه شاه پیر غیب - چاه خره
بقعه شاه پیر غیب - چاه خره

بقعه شاه پیر غیب - چاه خره

بقعه شاهزاده غیب - زیراهک
بقعه شاهزاده غیب - زیراهک

بقعه شاهزاده غیب - زیراهک

بقعه شاه غیب - خیاری
بقعه شاه غیب - خیاری

بقعه شاه غیب - خیاری

حکمت | شهره‌ی شهر / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | شهره‌ی شهر / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | شهره‌ی شهر / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

دستور تهیه چند مدل غذا با کدوی اسپاگتی
دستور تهیه چند مدل غذا با کدوی اسپاگتی

دستور تهیه چند مدل غذا با کدوی اسپاگتی

بقعه شاهزاده عبدالله - کردوان سفلی
بقعه شاهزاده عبدالله - کردوان سفلی

بقعه شاهزاده عبدالله - کردوان سفلی

دستور تهیه سیب زمینی شیرین کبابی
دستور تهیه سیب زمینی شیرین کبابی

دستور تهیه سیب زمینی شیرین کبابی

داستان ادعای تکراری کپی بودن سرود ملی چیست؟
داستان ادعای تکراری کپی بودن سرود ملی چیست؟

داستان ادعای تکراری کپی بودن سرود ملی چیست؟

بقعه سید عبدالله شفا - بندر دیر
بقعه سید عبدالله شفا - بندر دیر

بقعه سید عبدالله شفا - بندر دیر

دستور تهیه دسر سیب بدون غلات و بدون شکر مصنوعی
دستور تهیه دسر سیب بدون غلات و بدون شکر مصنوعی

دستور تهیه دسر سیب بدون غلات و بدون شکر مصنوعی

بقعه سید عبدالله - گشی
بقعه سید عبدالله - گشی

بقعه سید عبدالله - گشی

دستور تهیه املت هندی
دستور تهیه املت هندی

دستور تهیه املت هندی

حکمت | چرا قبر امیرالمومنین صد سال پنهان بود؟ / استاد فرحزاد (نسخه اینستاگرام)
حکمت | چرا قبر امیرالمومنین صد سال پنهان بود؟ / استاد فرحزاد (نسخه اینستاگرام)

حکمت | چرا قبر امیرالمومنین صد سال پنهان بود؟ / استاد فرحزاد (نسخه اینستاگرام)

دستور تهیه دست پیچ دریایی
دستور تهیه دست پیچ دریایی

دستور تهیه دست پیچ دریایی

دستور تهیه کیک سیب هلندی
دستور تهیه کیک سیب هلندی

دستور تهیه کیک سیب هلندی

همه چیز درباره شیشه رنگی دکوراسیون داخلی
همه چیز درباره شیشه رنگی دکوراسیون داخلی

همه چیز درباره شیشه رنگی دکوراسیون داخلی

تا ظریف یاد بگیرد
تا ظریف یاد بگیرد

تا ظریف یاد بگیرد

تحولات منطقه به نفع محور مقاومت
تحولات منطقه به نفع محور مقاومت

تحولات منطقه به نفع محور مقاومت

جدیدترین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور
جدیدترین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور

جدیدترین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور