0
ویژه نامه ها

احاديث امام محمد باقر(علیه السلام)

1-چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166) 2-تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد
احاديث امام محمد باقر(علیه السلام)
احاديث امام محمد باقر(علیه السلام)
احاديث امام محمد باقر(علیه السلام)

1-چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)
2-تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابي مکن . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)
3-سخن نيک را از هر کسي ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)
4-چيزي با چيزي نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)
5- نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)
6- سه چيز از خصلتهاي نيک دنيا و آخرت است : از کسي که به تو ستم کرده است گذشت کني ، به کسي که از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي که با تو به ناداني رفتار شود ، بردباري کني . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)
7-خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار درخواهش از خودش را دوست دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)
8-دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)
9-هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، وزيردست خود را خوار نشمارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)
10-هر که خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)
11-هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)
12-از سستي و بي قراري بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدي مي باشند ، کسي که سستي کند ، حقي را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1759
13-پيوند با خويشان ، عملها را پاکيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي کند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)
14-بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)
15-خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانکه سفر کرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانکه طبيب مريض را پرهيز مي دهد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1809
16-بر شما باد به پرهيزکاري و کوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به کسي که شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيک باشد يا بد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)
17-غيبت آن است که درباره برادرت چيزي را بگويي که خداوند بر او پوشيده و مستورداشته است . و بهتان آن است که عيبي را که در برادرت نيست ، به او ببندي .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1789
18-خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)
19-تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است که کمتر از شانش باشد ، و اينکه به هر کس رسيدي سلام کني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کني . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)
20-برترين عبادت ، پاکي شکم و پاکدامني است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1769
21-خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريک بيني مي کند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)
22-آن که از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدارپاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد . کافي ، ج 1 ، ص (35)
23-هر که علم و دانش را جويد براي آنکه به علما فخر فروشي کند ، يا با سفها بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)
24-خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي کند ، دوست دارد .کافي ، ج 2 ، ص (663)
25-سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمکاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست . کافي ، ج 75، ص (174)
26-به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نکند ، جز اينکه حاجتش را بر آورد . کافي ، ج 2 ، ص (475)
27-خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد که بسيار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است که درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود . کافي ، ج 2 ، ص (478)
28-دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديکترين و سريعترين دعا به اجابت است . کافي ، ج 2 ، ص (507)
29-هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي که در راه خدا شب را بيدارباشد ، چشمي که از ترس خدا گريان شود ، و چشمي که از محرمات الهي و گناهان بسته شود . کافي ، ج 2 ، ص (80)
30-شخص حريص به دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشکل تر مي کند ، تا اينکه از غم و اندوه بميرد . کافي ، ج 2 ، ص (316)
31-چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس ازنيکي ها . کافي ، ج 2 ، ص (458)
32-چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)
33-از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فکر را مشغول کرده و مايه نفاق مي گردد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)
34-هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکي که در تاريکي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست . کافي ، ج 2 ، ص (482)
35-هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمي شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمي خورد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)
36-افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينکه شکر از جانب بندگان قطع گردد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)
37-خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)
38-مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي کند ، و به او گمان بد نمي برد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)
39-هيچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينکه زبانش را نگه دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)
40-سه چيز پشت انسان را مي شکند : مردي که عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)
41-هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ، ترازوي اعمالش سبک مي شود . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 4 ، ص (404)
42-امروز ، غنيمت است ، در حالي که نمي داني فردا ، از آن کيست . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)
43-پليدترين کسبها ، کسب رباست . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 5 ، ص (147)
44-هر کس خشم خود را ، با آنکه بر اظهار آن تواناست ، فرو برد ، خداوند در روز قيامت قلبش را از امنيت و آرامش پر مي کند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (303)
45-چهار چيز از گنجهاي نيکي است : نهان داشتن حاجت ، پنهان نمودن صدقه ، پوشيده داشتن درد ، و نهان کردن مصيبت . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)
46-فرزندان ، به واسطه صالح بودن پدرانشان ( از انحراف ) محفوظ مي مانند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (236)
47-رفاقت بيست سال ، خويشاوندي است . تحف العقول ، ص (302)
48-در هر قضاي الهي ، براي مؤمن خيري نهفته است . تحف العقول ، ص (302)
49-هر بدعت ( و نسبت دروغ دادن به دين خدا ) گمراهي است ، و هر گمراهي ، راهش به سوي آتش جهنم است . کافي ، ج 1 ، ص (56)
50-نزديکترين و سريعترين طاعت در ثواب ، پيوند با خويشان است . تحف العقول ، ص (303)
51-دوستي قلبي برادرت را از اندازه دوستي قلبي خودت نسبت به او بفهم . تحف العقول ، ص (304)
52-ايمان ، دوستي ( با دوستان خدا ) و دشمني ( با دشمنان خدا ) است . تحف العقول ، ص (304)
53-ايمان ، اقرار با عمل است ، و اسلام ، اقرار بدون عمل است . تحف العقول ، ص (307)
54-بر شما باد به صدقه دادن در بامداد ، که روي ابليس را سياه کرده ، و شر سلطان ظالم را در آن روز از شما دور مي کند . تحف العقول ، ص (308)
55-در طلب آمرزش از خدا اصرار کنيد ، که موجب محو گناهان مي گردد . تحف العقول ، ص (308)
56-بدان که درخواست کننده از تو ، آبرويش را در برابرت حفظ نکرده است ، پس تو آبرويت را حفظ کن و به او جواب رد مده . تحف العقول ، ص (309)
57-شيعه علي ( عليه السلام ) آنانند که در راه ولايت ما به هم بخشش دارند ، و به خاطر دوستي ما يکديگر را دوست دارند ، و براي احياي امر ما از هم ديدن مي کنند ، هرگاه خشمگين شوند ستم نکنند و هرگاه خشنود گردند اسراف نورزند ، برکت همسايه اند و مايه صلح و صفا با معاشران . تحف العقول ، ص (310)
58-خداوند ، باحياي بردبار عفيف پرهيزکار را دوست دارد . تحف العقول ، ص (310)
59-خداوند ، آشکار کردن سلام را دوست دارد . تحف العقول ، ص (311)
60-با منافق با زبانت مدارا کن ، و مؤمن را از دل دوست بدار ، و اگر با يهودي نيز همنشين شدي ، خوشرفتاري کن . تحف العقول ، ص (301)
61-زبان ، کليد هر خوبي و بدي است ، پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خود مهر زند ، چنانکه بر طلا و نقره اش مهر مي زند . تحف العقول ، ص (308)
62-چون قائم ما قيام کند ، خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان گذارده و عقلهايشان را جمع مي کند ، در نتيجه خردشان کامل مي شود . کافي ، ج 1 ، ص (25)
63-خدا رحمت کند بنده اي را که علم را زنده کند . کافي ، ج 1 ، ص (41)
64-حسد ايمان را مي خورد ، چنانکه آتش هيزم را مي خورد . کافي ، ج 2 ، ص (306)
65-هر چيزي بهاري دارد ، و بهار قرآن ماه رمضان است . کافي ، ج 2 ، ص (630)
منبع: سایت کوثر نور

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)
حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)

حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)

سریالی که دل بود و دل سوزاند
سریالی که دل بود و دل سوزاند

سریالی که دل بود و دل سوزاند

در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟
در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟

در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟

از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟
از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟

از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟

بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟
بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟

بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟

میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟
میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟

میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟

اربعین تجلی امت واحده اسلامی
اربعین تجلی امت واحده اسلامی

اربعین تجلی امت واحده اسلامی

نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی
نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی

نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی

نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری
نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری

نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری

تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم
تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم

تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم

نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان
نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان

نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان

اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری
اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد
اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد

اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد

آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)
آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)

آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)

آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن
آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن

آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن

آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال
آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال

آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال

اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت
اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت

اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت

شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی
شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی

شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی

نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی
نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی

نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی

تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط
تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط

تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط