0
ویژه نامه ها

ميزان توليد اطلاعات در جهان ( بخش اول )

حجم توليد اطلاعات در سطح جهان روندی کاملا" تصاعدی و شگفت انگيز را طی می نمايد . استفاده از اطلاعات در صورتيکه به توليد و ارائه دانش و دانائی منتهی گردد ، می تواند دستاوردهای مثبتی را برای يک جامعه بدنبال داشته باشد ، درغيراينصورت فقط سرمايه ها ی ملی که مهمترين آن عنصر زمان است را ازدست خواهيم داد .يکی از ويژگی های مهم عصر اطلاعات ، ميزان توليد ، ذخيره سازی و نشر اطلاعات در جهان است
ميزان توليد اطلاعات در جهان ( بخش اول )
ميزان توليد اطلاعات در جهان  ( بخش اول )
ميزان توليد اطلاعات در جهان ( بخش اول )

حجم توليد اطلاعات در سطح جهان روندی کاملا" تصاعدی و شگفت انگيز را طی می نمايد . استفاده از اطلاعات در صورتيکه به توليد و ارائه دانش و دانائی منتهی گردد ، می تواند دستاوردهای مثبتی را برای يک جامعه بدنبال داشته باشد ، درغيراينصورت فقط سرمايه ها ی ملی که مهمترين آن عنصر زمان است را ازدست خواهيم داد .يکی از ويژگی های مهم عصر اطلاعات ، ميزان توليد ، ذخيره سازی و نشر اطلاعات در جهان است. اکثر کارشناسان و متخصصين فنآوری اطلاعات بر اين باور می باشند که در عصر حاضر ما با اقيانوسی از اطلاعات مواجه بوده و می بايست در عوض پرتاب نمودن خود به درون اين اقيانوس با نحوه شنا کردن درون آن آشنا شويم . با توجه به ميزان رشد سی درصدی اطلاعات ذخيره شده در هر سال ، ما شاهد تغييرات اساسی در اکولوژی انسانی می باشيم. همه چيز عمومی بوده و همه چيز در حال ثبت و ضبط است . سازمان ها و موسسات ، نيازمند مديريت هوشمندانه اطلاعات می باشند . استفاده از راه حل های مبتنی بر فنآوری اطلاعات صرفا" در اين راه کارساز نبوده و ما همچنان نيازمند بررسی و آناليز دقيق و موشکافانه اطلاعات می باشيم .بشريت امروز در حال غرق شدن در اطلاعات می باشد و ما نيازمند استفاده از روش های مطلوبتر بمظور سازماندهی و مديريت اطلاعات می باشيم . فنآوری اطلاعات ، هرگز جايگزين تفکر هوشمندانه و قدرت تحليل گری انسان نخواهد شد. اطلاعات توليد شده همواره صحيح و درست نبوده ( در واژه اطلاعات هيچگونه جايگاهی در رابطه با صحت و درستی اطلاعات و حتی کيفيت پيش بينی نشده است ) و می بايست پالايش و بهينه سازی اطلاعات توسط کارشناسان متخصص هر شاخه از علوم در جهت توليد دانش به دقت صورت پذيريد .
شايد اين سوال مطرح گردد که چه ميزان اطلاعات در هر سال توليد می گردد؟ در سال 2002 ، بر اساس بررسی انجام شده ميزان توليد اطلاعات جديد به مرز پنج اگزابايت ( Exabytes ) رسيده است . اطلاعات توليد شده بر روی چهار رسانه ذخيره سازی کاغذ ، فيلم ، مغناطيس و نوری ، ذخيره و از طريق چهار کانال الکترونيکی تلفن ، راديو ، تلويزيون و اينترنت قابل دسترس و استفاده می باشند . بر اساس تحقيقاتی که توسط دانشگاه برکلی کاليفرنيا در طی هر سال صورت می پذيرد ، حجم اطلاعات توليد شده در جهان ، منابع ذخيره سازی اطلاعات و کانال های متفاوت نشر اطلاعات مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار می گيرد. در اين مقاله قصد داريم به بررسی نکات مهم آخرين نتايج منتشر شده پروژه تحقياتی فوق ، پرداخته و با آخرين دستاوردهای بشريت در رابطه با توليد و نشر اطلاعات ( خصوصا" اينترنت ) بيشتر آشنا شويم .در بخش اول اين مقاله ، به روش استفاده شده در تحقيق انجام شده و خلاصه ای از نتايج منشتر شده ، اشاره می گردد .

روش تحقيق

دانشگاه برکلی در سال 2000 مطالعه ای را در زمينه ميزان توليد اطلاعات در طی سال انجام و نتايج آن نيز منشتر و در اختيار علاقه مندان قرار گرفت . در اين گزارش، ميزان توليد اطلاعات در سال 1999 بين يک تا دو اگرابايت برآورد گرديد . دانشگاه فوق ، در تابستان 2003 ، تحقيقات مجددی را در اين راستا و با استفاده از داده های سال 2002 انجام تا اطلاعات لازم در خصوص ميزان توليد و مصرف اطلاعات بصورت دقيق تر ، مشخص گردد . برخی از داده های سال 1999 در مطالعه فوق تغيير نمودند ، علت اين امر شناسائی منابع طلاعاتی جديد بود. برآورد قبلی در رابطه با ميزان توليد اطلاعات در سال 1999 ، به دو تا سه اگزابايت ، تصحيح گرديد(عدم تخمين مناسب در رابطه با بايگانی سيستماتيک اطلاعات ) . در مطالعه جديد انجام شده ، دو موضوع ديگر و مرتبط با اينترنت به پروژه تحقيقاتی اضافه گرديد ، در اين راستا بمنظور تخمين اندازه پوسته وب و تعريف منابع ،عمليات و محتوی صفحات وب ، نمونه هائی مختلفی از وب مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت .همچنين در اين راستا به بررسی اين موضوع هم پرداخته گرديد که کاربران به چه صورت از اطلاعات اينترنت ، استفاده می نمايند ( هدف ،عمدتا" بررسی جايگاه هارد ديسک های موجود در کامپيوترهای Desktop بمنظور ذخيره سازی اطلاعات است ) .
با توجه به اينکه اطلاعات با فرمت های متفاوت توليد و يا از رسانه های مختلفی بمنظور توزيع آنان استفاده می گردد ، استاندارد منحصر بفردی در رابطه با اندازه گيری ميزان اطلاعات توليد شده در طی هر سال وجود ندارد ( عدم وجود يک واحد اندازه گيری استاندارد با توجه به ماهيت متفاوت اطلاعات و روش های مختلف توزيع اطلاعات ). در اين راستا و بمنظور دستيابی به يک استاندارد قابل قبول ، محقيقن دانشگاه برکلی تمامی فرمت های متفاوت اطلاعات و رسانه های ذخيره سازی را به يک استاندارد واحد تبديل نمودند : ترا بايت ( Terabyte ) .ترابايت ، يک واحد استاندارد اندازه گيری بمنظور سنجش ميزان اطلاعات جديد می باشد . استادارد فوق ، با توجه به اينکه اکثر اطلاعات جديد به شکل ديجيتال بوده و ساير فرمت های ذخيره سازی اطلاعات نيز بسرعت بسمت ديجيتالی شدن در حرکت بوده ( مثلا" تصاوير ديجيتال جايگزين تصاوير سنتی )، و يا بصورت ديجيتال آرشيو می شوند ( مثلا" نشر روزنامه ها بر روی وب ) مفيد و کارساز خواهد بود . استاندارد فوق ، صرفا" به ارزيابی و سنجش حجم اطلاعات توليد شده اشاره داشته و در رابطه با کيفيت اطلاعات با يک فرمت خاص و يا کاربرد آن در جهت اهداف متفاوت ، معياری را ارائه نمی دهد .
جدول زير واحدهای متفاوت سنجش و اندازه گيری اطلاعات ديجيتال را نشان می دهد . در اين راستا و بمنظور تجسم ابعاد هر يک از واحدهای فوق ، نمونه مثال هائی نيز ذکر شده است تا برداشت و تصوری واقعی از واحد اندازه گيری در ذهن خوانند ايجاد گردد .( مثال های ارائه شده با تقريب می باشند ) .

يک اگزابايت چقدر است ؟

- معادل ده به توان سه بايت ( 1,000 = 103)
- دو کيلو بايت معادل يک صفحه تايپ شده
- يکصد کيلو بايت معادل يک تصوير با دقت پائين Kilobyte (KB)
- معادل ده به توان شش بايت (1,000,000 = 6 10 )
- يک مگابايت : يک فلاپی ديسک 3/5 اينچ
- دو مگابايت : يک تصوير با کيفيت بالا
- پنج مگابايت : تمامی نوشته های شکسپير
- ده مگابايت : يک دقيقه صوت با کيفيت بالا
- يکصد مگابايت : کتاب های موجود در قفسه ای يک متری
- پانصد مگابايت : يک CD-ROM Megabyte (MB)
- معادل ده به توان نه بايت ( 1,000,000,000 = 9 10 )
- يک گيگابايت : يک کاميون مملو از کتاب
- بيست گيگابايت : يک مجموعه هنری با کيفيت از آثار بتهون
- يکصد گيابايت : کف يک کتابخانه مملو از مجلات دانشگاهی Gigabyte (GB)
- معادل ده به توان دوازده بايت ( 1,000,000,000,000 = 12 10 )
- يک ترابايت : تبديل 50،000 درخت به کاغذ و چاپ آنان
- دو ترابايت : يک کنابخانه تحقياتی در دانشگاه
- چهارصد ترابايت : يک بانک اطلاعاتی بسيار حجيم Terabyte (TB)
- معادل ده به توان پانزده بايت ( 1,000,000,000,000,000 = 15 10 )
- يک پتابايت : معادل داده توليد شده سه سال در EOS
- دو پتابايت : تمامی کتابخانه های تحقيقاتی دانشگاه های امريکا
- دويست پتابايت : تمامی اطلاعات چاپ شده Petabyte (PB)
- معادل ده به توان هيجده بايت ( 1,000,000,000,000,000,000 = 18 10 )
- دو اگزابايت : تمامی اطلاعات توليد شده در سال 1999
- پنج اگزابايت : تمامی کلمات صحبت شده از زمان خلقت بشر Exabyte (EB)

خلاصه گزارش

• حجم اطلاعات ذخيره شده در سال 2002 ، بالغ بر پنج اگزابايت بوده است که معادل نيم ميليون کتابخانه ديجيتالی جديد است.
• اطلاعات ذخيره شده در طی هر سال سی درصد رشد می نمايد ( هر سه سال حجم اطلاعات ذخيره شده دو برابر می گردد) .
• بر اساس تحقيات انجام شده توسط پروفسور Peter Lyman و Hal Varian از دانشکده مديريت اطلاعات وسيستم ها در دانشگاه برکلی ، ميزان توليد اطلاعات در سال 1999، بين دو تا سه اگرابايت تخمين زده شده است . اغلب اطلاعات فوق ، ( 92 % ) بر روی رسانه های ذخيره سازی مغناطيسی ( عمدتا" هارد ديسک ) ذخيره شده اند .
• در مطالعه انجام شده ، در رابطه بانحوه پردازش اين حجم از اطلاعات توسط انسان ، تحقيقی انجام نشده است .بررسی نحوه مصرف اين اطلاعات و نحوه برخورد انسان با اين حجم از اطلاعات در دستور کار تحقيق سال آينده قرار داده شده است .
• حجم اطلاعات ذخيره شده، تمامی اطلاعات توليد شده در جهان را شامل نمی شود . کانال های الکترونيکی ( تلويزيون ، راديو، تلفن و اينترنت ) سه و نيم برابر اطلاعات بيش از اطلاعات ذخيره شده در سال 2002 را توليد نموده اند . اکثر اين اطلاعات از طريق تلفن مبادله شده که ذخيره نمی گردند . درصورتيکه قصد ذخيره سازی اطلاعات فوق وجود داشته باشد ، به فضای ذخيره سازی معادل 3 / 17 اگزابايت ، نياز خواهد بود.
• اطلاعات موجود در صفحات عمومی وب ، بالغ بر 172 ترابايت تخمين زده شده است .
• عدم کاهش استفاده از کاغذ عليرغم رشد ذخيره سازی اطلاعات بصورت ديجيتال يکی از نکات جالب در تحقيق انجام شده است . حجم اطلاعاتی ذخيره شده ( منتشر شده ) بر روی کاغذ در فاصله بين سال های 1999 تا 2000 ، رشدی معادل 36 % را داشته است .استفاده از کاغذ بمنظور چاپ اسناد ادارات و نامه های الکترونيکی، علت اصلی اين موضوع می باشد ( نه اينکه از آنان بمنظور نشر کتب و يا روزنامه ها استفاده شده باشد ) .حجم داده ذخيره شده بصورت مغناطيیسی در فاصله سال های 1999 تا سال 2000 ، رشدی معادل 80 % را داشته است .
• رسانه های ذخيره سازی چاپی ، فيلم ، مغناطيسی و نوری بيش از پنج اگزابايت از اطلاعات را طی سال 2002 ، در خود ذخيره نموده اند . نود و دو در صد از اطلاعات جديد بر روی رسانه های ذخيره سازی مغناطيسی ، عمدتا" هارد ديسک ها ، ذخيره شده است .( محتوی نوزده ميليون کتاب موجود در کنابخانه کنگره امريکا صرفا" به ده ترابايت فضا نياز خواهد داشت . پنج اگزابايت ، فضائی معادل ذخيره سازی نيم ميليون کتابخانه در حد واندازه کتابخانه کنگره امريکا می باشد ).
• هارد ديسک ها ، اکثر اطلاعات جديد را در خود ذخيره می نمايند. بيش از 92 % از اطلاعات جديد بر روی رسانه های مغناطيسی ذخيره می گردند ( عموما" هارد ديسک ها ) .فيلم 7 % ، کاغذ حدود يکصدم درصد و رسانه های نوری حدود دو هزارم درصد از اطلاعات را در خود ذخيره می نمايند .
• چهل درصد از اطلاعات جديد در امريکا توليد می گردد: 33 % از اطلاعات چاپی جديد، 30 % از عناوين فيلم جديد ، 40 % از اطلاعات ذخيره شده بر روی رسانه های نوری و تقريبا" 50 % از اطلاعات ذخيره شده بر روی رسانه مغناطيسی
• ميزان اطلاعات موجود به ازاء هريک از ساکنين زمين نيز روندی تصاعدی را طی می نمايد . بر اساس گزارش Population Reference Bureau ، جمعيت جهان 3 / 6 ميليارد نفر می باشد . بنابراين با توجه به حجم اطلاعات توليد شده طی يکسال ، سهم هر يک از ساکنين زمين 800 مگابايت می باشد . بمنظور ذخيره نمود ن 800 مگا بايت اطلاعات بر روی کاغذ به حدود نه متر کاغذ نياز خواهد بود.
• جريان اطلاعات از طريق کانال های الکترونيکی متفاوت ( تلفن ، تلويزيون ، راديو ، اينترنت ) طی سال 2002 حدود هيجده اگزابايت در سطح جهان بوده است . 98 % اطلاعات فوق از طريق خطوط تلفن ارسال و يا دريافت شده است ( شامل صوت و داده بر روی خطوط ثابت و بدون کابل ) .
• در صورت ذخيره ديجيتال تمامی ارتباطات تلفنی در سطح جهان (خطوط ثابت و موبايل ) ، به فضائی معادل 3 / 17 اگزابايت نياز خواهد بود .( 98 % از تمامی اطلاعات ارسال شده در فرآيند نشر الکترونيکی اطلاعات که اغلب آنان شخص به شخص بوده است ).
• اکثر محتويات ارائه شده توسط راديو و تلويزيون، شامل اطلاعات جديد نمی باشد . تقريبا" 70 ميليون ساعت ( 3500 ترابايت ) از 320 ميليون ساعت از برنامه های راديو ، برنامه های اوليه و غيرتکراری می باشند .از مجموع 123 ميليون ساعت پخش برنامه های تلويزيونی نيز حدودا" 31 ميليون ساعت ( 70،000 ترابايت ) برنامه غيرتکراری بوده و شامل اطلاعات جديد بوده است .
• پيام های فوری ( IM ) ، در طی روز پنج ميليارد پيام و معادل 750 گيگابايت اطلاعات را توليد می نمايد . حجم اطلاعات فوق در طی يکسال به 274 ترابايت خواهد رسيد .
• نامه های الکترونيکی در طی هر سال حدود 400،000 ترابايـت اطلاعات جديد توليد می نمايند.
• مبادله فايل P2P ، بر روی اينترنت بسرعت در حال رشد است . هفت درصد از کاربران اينترنت فايل ها ی خود را برای اشتراک عرضه نموده اند . حدود 93 % از کاربران برنامه های P2P ، صرفا" فايل ها را download می نمايند. حجيم ترين فايل های مبادله شده ، فايل های ويديوئی با بيش از 100 مگا بايت ظرفيت بوده و اکثر فايل های مبادله شده ، فايل های موزيک ( فايل های mp3 ) می باشند .
• متوسط زمان استفاده از اينترنت طی هر ماه ، 11 ساعت و 24 دقيقه برآورد شده است ( در سطح جهان ) . شهروندان امريکا بطور متوسط در يک ماه 17 / 16 ساعت تلقن ، 90 ساعت به راديو و 131 ساعت از تلويزيون استفاده می نمايند. حدود 53 % از جمعيت امريکا از اينترنت استفاده می نمايند ، متوسط زمان استفاده هر فرد طی يک ماه و از طريق منزل 25 ساعت و 25 دقيقه و در محل کار 74 ساعت و 26 دقيقه می باشد( 13 % از زمان خود را طی هر ماه صرف استفاده از اينترنت می نمايند).
• تعداد وبلاگ های ( Web logs ) موجود و فعال تا سال 2003 ، بين 4 / 2 تا 9 / 2 ميليون تخمين زده شده است . در صورتيکه هر وبلاگ ظرفيتی معادل 50 کيلوبايت را به خود اختصاص داده باشد ، مجموع فضای ذخيره سازی تمامی وبلاگ های موجود به مرز 81 گيگابايت می رسد.
در بخش دوم اين مقاله به بررسی ميزان اطلاعات ذخيره شده بر روی هر رسانه ( کاغذ ، فيلم ، مغناطيس ، نوری) و جايگاه هر يک از کانال های الکترونيکی ( تلفن ، راديو ، تلويزيون ، اينترنت ) در ارتباط با توزيع اطلاعات ، خواهيم پرداخت .


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
تحصیل از راه دور در خلال همه گیری و مشکلات دانشجویان مهاجر
تحصیل از راه دور در خلال همه گیری و مشکلات دانشجویان مهاجر

تحصیل از راه دور در خلال همه گیری و مشکلات دانشجویان مهاجر

اصل تفاهم و توافق در زندگی مشترک
اصل تفاهم و توافق در زندگی مشترک

اصل تفاهم و توافق در زندگی مشترک

تکریم همسر در سیره نبوی
تکریم همسر در سیره نبوی

تکریم همسر در سیره نبوی

آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و برخی از استارتاپ های مبتنی بر بلاک چین
آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و برخی از استارتاپ های مبتنی بر بلاک چین

آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و برخی از استارتاپ های مبتنی بر بلاک چین

جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام «ذوالفقار بصیر» رونمایی شد
جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام «ذوالفقار بصیر» رونمایی شد

جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام «ذوالفقار بصیر» رونمایی شد

جایگاه و اهمیت نیک رفتاری در خانواده
جایگاه و اهمیت نیک رفتاری در خانواده

جایگاه و اهمیت نیک رفتاری در خانواده

تنش دوباره در قره‌باغ/ ضرورت توجه جدی کشورهای منطقه به حل بحران
تنش دوباره در قره‌باغ/ ضرورت توجه جدی کشورهای منطقه به حل بحران

تنش دوباره در قره‌باغ/ ضرورت توجه جدی کشورهای منطقه به حل بحران

جایگاه و اهمیت تامین نیازها در خانواده
جایگاه و اهمیت تامین نیازها در خانواده

جایگاه و اهمیت تامین نیازها در خانواده

آشنایی با بازار تجارت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها
آشنایی با بازار تجارت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها

آشنایی با بازار تجارت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها

حقوق مداری در خانواده
حقوق مداری در خانواده

حقوق مداری در خانواده

جنگ تحریف
جنگ تحریف

جنگ تحریف

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان
آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان
مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

از نیویورک تا شانگهای: آشنایی با ۱۰ بازار بورس بزرگ جهان
از نیویورک تا شانگهای: آشنایی با ۱۰ بازار بورس بزرگ جهان

از نیویورک تا شانگهای: آشنایی با ۱۰ بازار بورس بزرگ جهان

چگونه می توانم اشتهای کودک خود را تقویت کنم؟
چگونه می توانم اشتهای کودک خود را تقویت کنم؟

چگونه می توانم اشتهای کودک خود را تقویت کنم؟

امتناع کودک پنج ماهه در قبول شیشه شیر بجای سینه مادر را چه باید کرد؟
امتناع کودک پنج ماهه در قبول شیشه شیر بجای سینه مادر را چه باید کرد؟

امتناع کودک پنج ماهه در قبول شیشه شیر بجای سینه مادر را چه باید کرد؟

بیدار شدن خواهر و برادر بزرگتر کودک پنج ماهه به علت گریه او در حین آموزش خواب را چگونه می توان مدیریت کرد؟
بیدار شدن خواهر و برادر بزرگتر کودک پنج ماهه به علت گریه او در حین آموزش خواب را چگونه می توان مدیریت کرد؟

بیدار شدن خواهر و برادر بزرگتر کودک پنج ماهه به علت گریه او در حین آموزش خواب را چگونه می توان مدیریت کرد؟

آیا می توان در برنامه غذایی کودک پنج ماهه از موز استفاده کرد؟
آیا می توان در برنامه غذایی کودک پنج ماهه از موز استفاده کرد؟

آیا می توان در برنامه غذایی کودک پنج ماهه از موز استفاده کرد؟

نزدک (NASDAQ) چیست؟ آشنایی با بازار بورس نزدک
نزدک (NASDAQ) چیست؟ آشنایی با بازار بورس نزدک

نزدک (NASDAQ) چیست؟ آشنایی با بازار بورس نزدک

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟
ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot  و غیره)
آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot و غیره)

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot و غیره)