0
ویژه نامه ها

فهرست توصيفي اسناد وقف در مرکز اسناد کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي

آستان قدس رضوي از آنجا که يک نهاد مذهبي به شمار مي‏رود، مرکز ثقل موقوفات متعددي در ادوار مختلف بوده است. وقف‏نامه‏هاي اين موقوفات در بايگاني اداره‏ي مخطوطات کتابخانه‏ي مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي زير شماره‏ي مخصوص خود ضبط مي‏شود. تمامي وقف‏نامه‏هاي اين مجموعه بازخواني شده و متن آنها در پايگاه نرم‏افزاري آستان قدس موجود است (1).
فهرست توصيفي اسناد وقف در مرکز اسناد کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي
فهرست توصيفي اسناد وقف در مرکز اسناد کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي
فهرست توصيفي اسناد وقف در مرکز اسناد کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي

نويسنده: الهه محبوب فريماني

مقدمه

آستان قدس رضوي از آنجا که يک نهاد مذهبي به شمار مي‏رود، مرکز ثقل موقوفات متعددي در ادوار مختلف بوده است. وقف‏نامه‏هاي اين موقوفات در بايگاني اداره‏ي مخطوطات کتابخانه‏ي مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي زير شماره‏ي مخصوص خود ضبط مي‏شود. تمامي وقف‏نامه‏هاي اين مجموعه بازخواني شده و متن آنها در پايگاه نرم‏افزاري آستان قدس موجود است (1).
علاوه بر اين وقف‏نامه‏ها، اسناد وقفي ديگري نيز در اداره‏ي آستان قدس رضوي نگهداري مي‏شود که تاکنون فهرستي از آنها تهيه نشده است. اين اسناد مربوط به مجموعه‏هاي اسنادي مختلف اين اداره است که تنها به حوزه‏ي موقوفات آستان قدس رضوي محدود نمي‏شود. ضمن اينکه اين اسناد در گستره‏ي وسيع‏تري از اسناد مربوط به موقوفات (وقف‏نامه، استشهادنامه، وصيت‏نامه، مصالحه) قرار مي‏گيرد و دربرگيرنده‏ي گزارش‏ها، شکايت‏ها، هزينه‏ها، درآمدها، تعميرات موقوفات و پرداخت مواجب به حق‏التوليه‏هاست که منابع گرانباري جهت پژوهش در امر نهاد وقف و بررسي کارکرد اجتماعي و اقتصادي آن محسوب مي‏شوند.
از اين رو براي آگاهي پژوهندگان وقف، فهرست توصيفي اسناد وقفي اداره‏ي اسناد کتابخانه‏ي مرکزي آستان قدس رضوي در اينجا ارايه مي‏شود:
1. مجموعه‏ي اسناد آستان قدس رضوي (حاوي اسناد بايگاني راکد و اسناد کتابخانه‏ي آستان قدس رضوي از شماره‏ي 1 تا شماره‏ي 72)؛
2. مجموعه‏ي اسناد خانواده‏ي بزرگ‏نيا (از 73 تا 86)؛
3. مجموعه‏ي شاه‏وردي خان (از 87 تا 90)؛
4. مجموعه‏ي خاندان علم (از 91 تا 126)؛
5. مجموعه‏ي موقوفات ملک (از 127 تا 135)؛
6. اسناد متفرقه (از 136 تا 143).

مجموعه اسناد آستان قدس رضوي

1، عنوان سند: تقسيم موقوفه ي احمد تمدن بين پنج نفر خادم و پرداخت مساعده به ساير خدمه از طريق آستان قدس، تاريخ سند: 1350 ش، شماره ي اموالي: 4605.
2، عنوان سند: مراسلات راجع به تعمير مسجد شاه و تعيين محل اعتبار آن، تاريخ سند: 1307 ش، شماره ي اموالي: 4709
3، عنوان سند: وقف نامه ي نيرالدوله و مراسلات پيرامون ارسال سواد آن به اداره ي معارف، تاريخ سند: 1307 ش، شماره ي اموالي: 4725
4، عنوان سند: امور متفرقه ي مربوط به موقوفات آستان قدس (اختلاف با مستأجرين و غيره)، تاريخ سند: 1307 ش، شماره ي اموالي: 4786
5، عنوان سند: امور مربوط به املاک وقفي آستان قدس رضوي، تاريخ سند: 1307 ش، شماره ي اموالي:4801
6، عنوان سند: پرداخت حق النظاره به سرتيپ بني اعتماد (موقوفه ي صاحب ديواني)، 1350 ش، شماره ي اموالي: 4807
7، عنوان سند: پرداختي حق التوليه به آقاي مهدي قلي قرايي (موقوفه ي محمدآباد تربت حيدريه)، تاريخ سند: 1349-1350 ش، شماره ي اموالي: 4836
8، عنوان سند: وضعيت مزرعه ي جعفرآباد کاشمر موقوفي بيمارستان منتصريه، تاريخ سند:-، شماره ي اموالي: 5037
9، عنوان سند: اسناد هزينه و قبوض اجاره ي زمين موقوفه و محل دفتر نمايندگي يزد و کرمان و رفسنجان پرداختي به متولي مربوطه، تاريخ سند: 1355 ش، شماره ي اموالي: 5100
10، عنوان سند: راجع به منزل وقفي عباس آصف و تهيه ي فرش لازم براي توقف چند روزه نامبرده، تاريخ سند: 1342 ش، شماره ي اموالي: 5142
11، عنوان سند: وقف نامه ي مزرعه ي نشان قلعه براي حفاظ، تاريخ سند: 1377 ش، شماره ي اموالي:5357
12، عنوان سند: پرداختي حق التوليه موقوفات شاه تهماسب به آقاي ماشاءالله تهماسبي به وسيله ي آستان قدس، تاريخ سند: 1349 ش، شماره ي اموالي: 5380
13، عنوان سند: دفتر ثبت و کسب اجاره براي تجديد اجاره ي دکاکين آستان قدس، تاريخ سند: 1349 ش، شماره ي اموالي: 6191
14، عنوان سند: وقف نامه ي قريه ي بيلند از توابع قصبه ي جنابد در ماه صفر، تاريخ سند: 1170 ق، شماره ي اموالي: 12411
15، عنوان سند: وقف نامه ي نهرشاهي از چشمه گل به وسيله ي شاه عباس براي آستان قدس، تاريخ سند: 1203 ق، شماره ي اموالي: 12412
16، عنوان سند: وقف نامه ي مزرعه ي ده مظفر وقفي شهربانو بيگم براي آستان قدس و مسجد جامع کبير، تاريخ سند: 1213 ق، شماره ي اموالي: 12413
17، عنوان سند: وقف نامه ي مزرعه ي دهيوز از بلوک فاروج و خبوشان، تاريخ سند: 1257 ق، شماره ي اموالي: 12463
18، عنوان سند: تنقيه ي قنوات وقفي آستان قدس درماه ذي حجه، تاريخ سند: 1258 ق، شماره ي اموالي: 12480
19، عنوان سند: تحويل عوض مال المصالحه ي اعيان حياط وقفي جنب دارالشفاء در ماه ذي حجه، تاريخ سند: 1258 ق، شماره ي اموالي: 12554
20، عنوان سند: صورت مخارج متفرقه و هزينه هاي تعمير قرآن هاي وقفي آستان قدس، تاريخ سند:1263 ق، شماره ي اموالي: 12600
21، عنوان سند: پرداخت مخارج تعميراتي حمام آغچه وقفي مرحوم عتيقي، تاريخ سند: 1294 ق، شماره ي اموالي: 22934-12668
22، عنوان سند: تعميرات- مخارج نهال کاري و پل کشي باغ وقفي سرکار فيض آثار، تاريخ سند: 1273، شماره ي اموالي: 12671
23، عنوان سند: شرح حکم وقف نامه ي مزرعه اي در اخنجان براي اولاد حاج ملا محمد مقدس قندهاري و تأييد علما، تاريخ سند: 1319 ق، شماره ي اموالي: 13227
24، عنوان سند: هزينه ي مرمت هفتاد و سه جلد قرآن وقفي به کتابخانه، تاريخ سند: 1297 ق، شماره ي اموالي: 14942
25، عنوان سند: برات پرداخت مواجب آقا شعبان باغبان باغ وقفي آصف الدوله، تاريخ سند: 1324 ق، شماره ي اموالي: 19461
26، عنوان سند: مکاتبات راجع به اسناد مالکيت و وقف نامه ها و اجاره ي خط هايي که به (از) کتابخانه تسليم (گرفته) شده است، تاريخ سند: 1330 ش، شماره ي اموالي: 27352
27، عنوان سند: فرمان پرداخت مواجب به رعاياي مزارع وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1080 ق، شماره ي ا موالي: 28611
28، عنوان سند: پرداخت حق التوليه مزرعه ي وقفي به زوجه ي مرحوم هراتي، تاريخ سند: 1275 ق، شماره ي اموالي: 28936
29، عنوان سند: پرداخت وجه نقد جهت تعمير بعضي از دکاکين وقفي بازار بزازان و حفافان، تاريخ سند: 1169 ق، شماره ي اموالي: 29140
30، عنوان سند: پرداخت عشر و نيم سيورغال محال وقفي آستان قدس در جنابد به ندرقلي بيک غلام خاصه ي شريفه، تاريخ سند: 1082 ق، شماره ي اموالي: 29146
31، عنوان سند: اهداي اجناس وقفي و نذورات به آستان قدس، تاريخ سند: 1271 ق، شماره ي اموالي: 29214
32، عنوان سند: واگذاري دو عدد جام کنده کاري وقفي الله وردي توسط آقاي مطلب به قربان علي جهت سقاخانه، تاريخ سند: 1267 ق، شماره ي اموالي: 29302
33، عنوان سند: واگذاري يک جلد قرآن وقفي مادر ملامحمد کازاري به آقا ميراکبر از فراشان کشيک پنجم، تاريخ سند: 1264 ق، شماره ي اموالي: 29345
34، عنوان سند: واگذاري يک جلد قرآن وقفي ميرزا لطف علي به فراشان کشيک دوم، تاريخ سند: 1264 ق، شماره ي اموالي: 29346
35، عنوان سند: واگذاري يک جلد کتاب وقفي مرحوم اسحاق خان قرايي به فراشان کشيک پنجم، تاريخ سند: 1264، شماره ي اموالي: 29347
36، عنوان سند: پرداخت حق التوليه املاک وقفي مهدي قلي خان، تاريخ سند: 1250 ق، شماره ي اموالي: 29628
37، عنوان سند: مخارج و تعمير قلعه هاي وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1302 ق، شماره ي اموالي: 22795 و 22664
38، عنوان سند: مخارج و تعميرات کاروان سراهاي آستان قدس، تاريخ سند: 1302-1307 ق، شماره ي اموالي: 22666 و 22696
تاريخ سند: 1251-1273 ق، شماره ي اموالي: 22769 و 22790
39، عنوان سند: مخارج و تعميرات عمارات و مستغلات وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1299- 1306 ق، شماره ي اموالي: 22676-22760
40، عنوان سند: مخارج و تعمير آسياب شاهراه وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1306 ق، شماره ي اموالي: 22678
41، عنوان سند: مخارج و تعميرات انجام شده در منازل وقفي و افراد وابسته به آستان قدس، تاريخ سند: 1304-1306 ق، شماره ي اموالي: 22693-22698
تاريخ سند: 1307 ق، شماره ي اموالي: 22714
42، عنوان سند: مخارج تعميرات مزارع و باغ هاي وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1291 ق، شماره ي اموالي: 22709
تاريخ سند: 1299 ق، شماره ي اموالي: 22761
تاريخ سند: 1303ق، شماره ي اموالي: 22968
43، عنوان سند: مخارج تعميرات نهرهاي اراضي وقفي آستان قدس، 1304 ق، شماره ي اموالي: 22721
تاريخ سند: 1310 ق، شماره ي اموالي: 22843
44، عنوان سند: مخارج حمام هاي وقفي وابسته به آستان قدس، تاريخ سند: 1293 ق، شماره ي اموالي: 22746
تاريخ سند: 1305 ق، شماره ي اموالي: 22959
45، عنوان سند: مخارج تهيه ي کلر براي قنات هاي مزارع وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1299 ق، شماره ي اموالي: 22756
46، عنوان سند: مخارج تعميرات حسينيه ي وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1248 ق، شماره ي اموالي: 22772
47، عنوان سند: مخارج و تعميرات انجام شده در باغ عنبر وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1273 ق، شماره ي اموالي: 22788
48، عنوان سند: مخارج تعميرات باغات و مزارع وقفي آستان قدس رضوي، تاريخ سند: 1320 ق، شماره ي اموالي: 22858
تاريخ سند: 1329، شماره ي اموالي: 23037
49، عنوان سند: مخارج لايروبي نهر شالي وند چوپانان وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1289 ق، شماره ي اموالي: 22879
50، عنوان سند: مخارج تعمير دو مغازه ي وقفي آستان قدس واقع در کوچه ي سياه آب، تاريخ سند: 1308 ق، شماره ي اموالي: 22928
51، عنوان سند: مخارج تعمير قلعه و حمام کنه بيست وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1294 ق، شماره ي اموالي: 22952
52، عنوان سند: تعميرات مربوط به منازل وقفي و آسياب خيابان عليا موقوفه ي آستان قدس، تاريخ سند: 1331 ق، شماره ي اموالي: 23045
53، عنوان سند: تعمير طاحونه (مشهور به ايران) وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1296 ق، شماره ي اموالي، 23095
54، عنوان سند: مکاتبات در خصوص خريداري آلبوم وقف نامه و تسليم آن به کتابخانه ي آستان قدس، تاريخ سند: 1336 ش، شماره ي اموالي: 26087
55، عنوان سند: مکاتبات در خصوص اسناد مالکيت وقف نامه هايي که به کتابخانه ي آستان قدس تحويل و يا از آنجا گرفته شده است.، تاريخ سند: 1337-1338 ش، شماره ي اموالي: 26088-26089
56، عنوان سند: صورت فهرست تصاوير وقفيات آستان قدس در سال 1335، تاريخ سند: 1335 ش، شماره ي اموالي: 26794
57، عنوان سند: وقف نامه و فهرست کتب کتابخانه ي آيت الله آقا عبدالجليل جليلي به آستان قدس، تاريخ سند: 1349 ش، شماره ي اموالي: 27057
تاريخ سند: 1351 ش
58، عنوان سند: محتواي وقف نامه ي شاهزاده احترام السلطنه و ارسال رونوشت آن به کتابخانه، تاريخ سند: 1328، شماره ي اموالي: 27148
59، عنوان سند: وقف روستاي فرهادگرد به آستان قدس از طرف محمدرضا پهلوي، تاريخ سند: 1336 ش، شماره ي اموالي: 27149
60، مکاتباتي بين کتابخانه ي آستان قدس و نيابت توليت و توضيحاتي در خصوص وقف نامه ي نادرشاهي، تاريخ سند: 1333 ش، شماره ي اموالي: 27150
61، عنوان سند: مکاتبات در خصوص جمع آوري قرآن هاي خطي وقفي در امام زاده هاي گيلان و مازندران و نگهداري آنها در کتابخانه ي آستان قدس، تاريخ سند: 1332 ش، شماره ي اموالي: 27172
62، عنوان سند: برات پرداخت حق النظاره و اسقاط چهل چراغ وقفي نصيرالملک، تاريخ سند: 1324 ش، شماره ي اموالي: 19507
63، عنوان سند: پرداخت حق التوليه مزرعه ي محمودآباد وقفي حاج مهدي قلي خان قرايي، 1291 ق، شماره ي اموالي: 20065
64، عنوان سند: هزينه ي اسقاط چهل چراغ وقفي امين السلطان، تاريخ سند: 1304 ق، شماره ي اموالي: 20585
65، عنوان سند: پرداخت اجرت مستحفظي رباط ميان دشت به آقا عبدالوهاب و آقا حسن ترشيزي توسط حاج ميرزا يوسف خادم آستان قدس و مستأجر ملک وقفي احمدآباد، تاريخ سند: 1299 ق، شماره ي اموالي: 20790
66، عنوان سند: پرداخت حق الارض باغ مرحوم آصف الدوله وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1299 ق، شماره ي اموالي: 20811
67، عنوان سند: پرداخت حقوق بستگان مرحوم ميرزا سعيدخان از بابت مزرعه ي کشف، وقفي آن مرحوم، تاريخ سند: 1307 ق، شماره ي اموالي: 21068
68، عنوان سند: مخارج تعميرات و تنقيه قنات هاي وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1017 ق، شماره ي اموالي: 22628
69، عنوان سند: مخارج مربوط به تعميرات آسياب هاي وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1164 ق، شماره ي اموالي: 22633
شماره ي اموالي: 22794
70، عنوان سند: مخارج تعميرات منازل وقفي آستان قدس، تاريخ سند: 1316، شماره ي اموالي: 22642
71، عنوان سند: برات پرداخت حق النظاره ي موقوفه ي انيس الدوله، تاريخ سند: 1325 ق، شماره ي اموالي: 19364
72، پرداخت حق النظاره ي تيمچه و بازار زرگران موقوفه ي انيس الدوله به ميرزا محمدعلي محمد مشرف باشي آستان قدس، تاريخ سند: 1307 ق، شماره ي اموالي: 21053

مجموعه اسناد خانواده بزرگ نيا

73، عنوان سند: رسيد دريافت مال الاجاره ي مزرعه ي فناني (موقوفه ي مسجد جامع گوهرشاد) توسط آقا ميرزا محمد، تاريخ سند: 1322 ق، شماره ي اموالي: 2342
74، عنوان سند: تحويل اجاره ي نصف مزرعه ي فناني (موقوفه ي مسجد جامع گوهرشاد) به وسيله ي آقا ميرزا محمد، تاريخ سند: 1331 ق، شماره ي اموالي: 3341
75، عنوان سند: تحويل توسط آقا ميرزا محمد فرزند آقاي حاجي عبدالحسين تاجر تهراني بابت مال الاجاره نصف مزرعه ي فناني (موقوفه ي مسجد گوهرشاد)، تاريخ سند: 1330 ق، شماره ي اموالي: 3343
76، عنوان سند: قبض وصول مال الصلح مزرعه ي بيلدر (موقوفه ي آستان قدس) توسط حاجي عبدالحسين تاجر تهراني، تاريخ سند: 1317 ق، شماره ي اموالي: 3563
77، عنوان سند: قبض دريافت مال الاجاره ي مزرعه ي بيلدر و اميرآباد از موقوفات آستان قدس توسط حاجي عبدالحسين تاجر تهراني، تاريخ سند: 1332 ق، شماره ي اموالي: 3571
78، عنوان سند: صورت ماليات دريافت شده از افراد مختلف در موقوفات آستان قدس، تاريخ سند: 1299 ق، شماره ي اموالي: 3650
79، عنوان سند: مصالحه ي منافع نصف مزرعه ي بيلدر (موقوفه ي آستان قدس) با حاجي عبدالحسين تاجر تهراني به مدت هشت سال، تاريخ سند: 1329 ق، شماره ي اموالي: 3682
80، عنوان سند: مصالحه ي محصول و منافع مزرعه ي بيلدر و کل سربرق به وسيله ي صديق الدوله براي حاجي عبدالحسين تاجر تهراني، تاريخ سند: 1317 ق، شماره ي اموالي: 3690
81، عنوان سند:مصالحه ي مزرعه ي بيلدر ونصف آبکوه و تمام سربرق با حاجي عبدالحسين تاجر تهراني، تاريخ سند:1319 ق، شماره ي اموالي: 3689
82،عنوان سند: تعمير و لايروبي قنات مزرعه ي فناني (موقوفه ي مسجد جامع کبير) توسط استاد رجب و استاد غلام با اطلاع استاد حسين مقني باشي و پرداخت اجرت آن، تاريخ سند:1307 ق، شماره ي اموالي: 3366
شماره ي اموالي:3374
83، عنوان سند: مصالحه ي نصف مشاع از مزرعه ي فناني (موقوفه ي مسجد گوهرشاد) واقع در ميان ولايت، تاريخ سند:1312 ق، شماره ي اموالي: 3382
84، عنوان سند: مصالحه ي منافع نصف مزرعه ي فناني به مدت هفت سال، تاريخ سند:1321 ق، شماره ي اموالي: 3488
85، عنوان سند: قبض پرداخت مال الاجاره ي مربوط به موقوفه ي آستانه ي مقدسه توسط حاج عبدالحسين تاجر تهراني، تاريخ سند:1322 ق، شماره ي اموالي: 3553
86، عنوان سند:سررسيد پرداخت مال الاجاره نصف مزرعه ي بيلدر (موقوفه ي آستان قدس) توسط حاج عبدالحسين تاجر تهراني، تاريخ سند:1321 ق، شماره ي اموالي: 3554

مجموعه شاه وردي خان

87، عنوان سند: عريضه ي حاج مهدي فرزندحاج محمدتقي به رکن الدوله حاکم خراسان راجع به موروثي بودن سهم او از مزرعه ي ابوالخير تبادکان و رد ادعاي وقفيت، و دستور رکن الدوله به بازگرداندن ملک به وي، تاريخ سند:1316 ق، شماره ي اموالي: 13310
88، عنوان سند: قبوض رسيد اداره ي محاسبات آستان قدس از بابت عايدات موقوفه ي شاه وردي خان، تاريخ سند:-، شماره ي اموالي: 9680
89، عنوان سند: رقم حسن علي ميرزا شجاع السلطنه والي خراسان و دستور به امرا و خوانين براي پرداخت مال الاجاره ي املاک موقوفه ي حرم به ميرزا محمدعلي متولي آستانه، تاريخ سند: 1234 ق، شماره ي اموالي: 13308
90، عنوان سند: رقم سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه والي خراسان در تأييد توليت ميرزا موسي مستوفي آستانه بر موقوفه ي شاه وردي خاني، تاريخ سند: 1278 ق، شماره ي اموالي: 13309

مجموعه خاندان علم

91، عنوان سند: وقف نامه ي مزرعه ي خالق آباد توسط حسام الدوله، تاريخ سند: 1275 ق، شماره ي اموالي: 9188
92، عنوان سند: وقف نامه ي بخشي از املاک قريه ي شوکت آباد توسط شوکت الملک، تاريخ سند: 1327 ق، شماره ي اموالي: 9066
93، عنوان سند: مکاتباتي پيرامون امورمختلف اداري - مالي مدرسه ي جعفريه قاين و موقوفات و اجاره ي املاک، تاريخ سند: 1285 تا 1314 ق، شماره ي اموالي: 6765
94، عنوان سند: صورت و فهرست وقفيات از زمان اميرمعصوم خان تا زمان اسماعيل خان، تاريخ سند: -، شماره ي اموالي: 9315
95، عنوان سند: گزارش عمليات مالي مربوط به متعلقات خديجه علم به همراه تصوير وقف نامه ي وي مبني بر تأسيس پرورشگاه، تاريخ سند:1354-1356 ش، شماره ي اموالي: 7173
96، عنوان سند: قرارداد اجاره ي بين محمدرضا سپهري و محمد حبيبي در مورد اراضي موقوفه ي حيدرآباد، تاريخ سند: 1331 ش، شماره ي اموالي: 7122
97، عنوان سند: قضاوت چرچيل از سفارت انگلستان فيمابين شوکت الملک و نواب الحاجيه پيرامون املاک وقفي، تاريخ سند: 1332 ش، شماره ي اموالي: 6928
98، عنوان سند: سواد مراسلات وزارت اوقاف در خصوص تأسيس يک مريض خانه در بيرجند از عوايد موقوفات، تاريخ سند: 1309-1322 ش، شماره ي اموالي: 6860
99، عنوان سند: صورت ماليات موقوفات به همراه کپي از آنها، تاريخ سند: 1334-1346 ش، شماره ي اموالي: 5869
100، عنوان سند: انتصاب اسدالله علم به عنوان متصدي موقوفات مجهول التوليه ي محمد ابراهيم خان شوکت الملک در بيرجند توسط اوقاف، تاريخ سند:1328، شماره ي اموالي: 4987
101، عنوان سند: رونوشتي از وقف نامه ي حاج عبدالعلي خان نوه امير محمدحسن خان حکمران طبس، تاريخ سند:1320 ق، شماره ي اموالي: 4983
102، عنوان سند: رسيد ارسال شده براي شوکت الملک در مورد الماس هاي وقف شده بر حرم حضرت علي (ع)، تاريخ سند: 1338 ق، شماره ي اموالي: 2789
103، عنوان سند: واگذاري زمين از اراضي وقفي اکبريه جهت احداث آموزشگاه بهياري بلقيس علم در بيرجند، تاريخ سند: 1353 ق، شماره ي اموالي: 4505
104، عنوان سند: وقف نامه ي اميراسماعيل خان شوکت الملک در مورد املاک منطقه ي قاين و بيرجند و تقسيم در بين اقوام، تاريخ سند:1310 ق، شماره ي اموالي: 2608
105، عنوان سند: وقف نامه ي املاک اميراسماعيل خان شوکت الملک در قصبه ي بيرجند براي خرج مراسم عزاداري سيدالشهداء، تاريخ سند: 1300 ق، شماره ي اموالي: 2609
106، عنوان سند: وقف املاک و اموال حشمت الملک براي خرج مراسم اعياد غدير و عزاداري سيدالشهداء و بررسي مدرسه ي قصبه ي بيرجند و تقسيم بين فقرا، تاريخ سند: 1292 ق، شماره ي اموالي: 2612
107، عنوان سند: وقف نامه ي مزرعه ي سلم آباد سربيشه ي بيرجند توسط محمداميرخان عرب خزيمه و اسدالله خان خزيمه، تاريخ سند: 1241 ق، شماره ي اموالي: 4163
108، عنوان سند: وقف نامه ي کربلايي حسن ولد محمدحسن حاجي مشهور به چهل در مصرف عزاداري سيدالشهدا به توليت حاجي ملا محمد، تاريخ سند: 1247 ق، شماره ي اموالي: 2548
109، عنوان سند: وقف نامه ي والده ي خان ياور در مورد اموال براي تعمير تکيه ي حسينيه با توليت نواده ي بزرگش ملقب به بي بي مشهدي، تاريخ سند: 1281 ق، شماره ي اموالي: 2550
110، عنوان سند: وقف نامه ي حاج پرويزخان و سواد آن در مصرف عزاداري سيدالشهدا و تعمير مسجد جامع طبس و مخارج کفن و دفن و خرج سادات به توليت آقاي حاجي عبدالعلي خان و با مصالحه ي واقف با حاج ملا علي اصغر، تاريخ سند: 1322 ق، شماره ي اموالي: 2552
111، عنوان سند: استشهاد در مورد ساخت مدرسه اي که مخارج آن جزو وقف نامه ي پرويزخان بوده و عبدالعلي خان توليت اين کار را داشته اما قبل از پايان کار فوت کرده است، تاريخ سند: 1322 ق، شماره ي اموالي: 2553
112، عنوان سند: وقف نامه ي همشيره ي حيدرعلي خان به شيخ عبدالحسين در مصرف شب هاي قدر و عزاداري سيدالشهداء، تاريخ سند: 1332 ق، شماره ي اموالي: 2554
113، عنوان سند: وقف نامه ي مادر شوکت الملک در مصرف مراسم عزاداري سيدالشهدا و شب هاي قدر و واگذاري توليت آن پس از فوت با پسرش شوکت الملک و اولاد او، تاريخ سند: 1331 ق، شماره ي اموالي: 2606
114، عنوان سند: مصالحه ي املاک اميراسماعيل شوکت الملک با محمدابراهيم خان شوکت الملک و وقف اين املاک توسط محمد ابراهيم براي تقسيم در بين فقرا و سادات در نيمه ي شعبان، تاريخ سند: 1322 ق، شماره ي اموالي: 2607
115، عنوان سند: متن بخش نامه ي محمد ابراهيم خان شوکت الملک به همراه موقوفات انجام شده، تاريخ سند: 1322 ق، شماره ي اموالي: 2630
116، عنوان سند: محاسبه ي دو سهم وقفي علي آباد در دفتر موقوفه براي حق الارض اراضي علي آباد در آب داورآباد، تاريخ سند: 1335-1337 ش، شماره ي اموالي: 7419
117، عنوان سند: وقف نامه ي اموال و املاک بي بي صغري سلطان در طبس براي خرج دفن و کفن ميت و مراسم عزاداري سيدالشهداء، تاريخ سند: 1350 ش، شماره ي اموالي: 2977
118، عنوان سند: وقف اراضي اکبريه جهت احداث آموزشگاه بهياري، تاريخ سند: 1356 ش، شماره ي اموالي: 7435
119، عنوان سند: وقف نامه ي اميراسدالله خان حسام الدوله مربوط به املاک نوقاب و دولت آباد، تاريخ سند: 1252 ق، شماره ي اموالي: 7419
120، عنوان سند: وقف نامه ي اميرعلم خان حشمت الملک مربوط به قناتهاي مزرعه ي آخوندهاي خراشاد، تاريخ سند: 1292 ق، شماره ي اموالي: 7492
121، عنوان سند: وقف نامه ي نه فنجان آب قنات مختاران توسط ملا علي اکبر ابوالقاسم و همشيره ي آنها جهت تعزيه داري ايام محرم، تاريخ سند: 1249-1317 ق، شماره ي اموالي: 8123
122، عنوان سند: وقف يک حجر طاحونه ي مختاران و يک طاقه از قريه ي مسک توسط حشمت الملک، تاريخ سند: 1294 ق، شماره ي اموالي: 8188
123، عنوان سند: وقف حسينيه و اسباب متعلق به آن توسط مادر حشمت الملک، تاريخ سند: 1291 ق، شماره ي اموالي: 8189
124، عنوان سند: وقف يک سهم ملک سلم آباد قريه ي سربيشه توسط اميرعلم خان، تاريخ سند: 1229 ق، شماره ي اموالي: 8190
125، عنوان سند: وقف اراضي و متعلقات مزرعه ي حاجي آباد و دو سهم از طاحونه ي آن توسط مادر حشمت الملک، تاريخ سند: 1280 ق، شماره ي اموالي: 8191
126، عنوان سند: مکاتبات ميان اداره ي کل اوقاف و اداره ي فرهنگ بيرجند در مورد املاک موقوفه ي شوکت الملک، تاريخ سند: 1324-1325 ش، شماره ي اموالي: 6429

مجموعه موقوفات ملک

127، عنوان سند: خلاصه اي از وقف نامه هاي موقوفات ملک، تاريخ سند: 1348 ش، شماره ي اموالي: 9911
128، عنوان سند: درخواست حسين ملک مبني بر معافيت دکان هاي وقف کتابخانه ي ملک از پرداخت ماليات بر املاک، تاريخ سند: 1347 ش، شماره ي اموالي: 9928
129، عنوان سند: مکاتبات حاج حسين ملک در خصوص توزيع وقف نامه هاي املاک خود و اعلام وصول آنها از طريق مؤسسات و سفارتخانه هاي کشورهاي مختلف در تهران، تاريخ سند: 1343-1345 ش، شماره ي اموالي: 9930
130، عنوان سند: نامه ي ملک به نايب التوليه ي آستان قدس در خصوص تعين مال الاجاره اراضي چناران و موقوفات ملک و مصرف آن برطبق مفاد وقف نامه، تاريخ سند: -، شماره ي اموالي: 13393
131، عنوان سند: تصوير نامه ي وزير دربار به حاج حسين ملک در خصوص ابلاغ تشکر و قدرداني شاه از اقدام وي در وقف پانزده فقره املاک واقع در طول راه فريمان تا تربت جام، تاريخ سند: 1340 ش، شماره ي اموالي: 13399
132، عنوان سند: تصوير وقف نامه ي املاک جام به همراه ابلاغيه ي مالياتي، تاريخ سند: 1340 ش، شماره ي اموالي: 13406
133، عنوان سند: وقف نامه ي مسجد ملک واقع در بازار عباس آباد تهران توسط حاج محمدمهدي ملک التجار، تاريخ سند: 1271 ق، شماره ي اموالي: 9980
134، عنوان سند: وقف نامه ي مزرعه ي وکيل آباد مشهد با تمام متعلقات آن به شهرداري مشهد به منظور استفاده ي عموم مردم از آن، تاريخ سند: 1348 ش، شماره ي اموالي: 9999
135، عنوان سند: مکاتبات مربوط به واگذاري اسناد پرونده ي وقف مسجد ملک به اداره ي اوقاف تهران، تاريخ سند: 1300-1355 ش، شماره ي اموالي: 9882

اسناد متفرقه

136، عنوان سند: تاريخچه و گزارش موقوفه ي حمام شاه (حمام رضوي) از موقوفه ي مهدي قلي بيک ميرآخور باشي، تاريخ سند: 1011-1027 ق، شماره ي اموالي: 4182
137، عنوان سند: معامله ي خالصه جات دولتي سرخس با موقوفات آستان قدس رضوي، تاريخ سند: 1315 ش، شماره ي اموالي: 4538
138، عنوان سند: وقف نامه ي بي بي بيگم صارم الملک تيموري خواني در مورد املاکش در مصرف تعزيه داري سيدالشهداء، تاريخ سند: 1322 ق، شماره ي اموالي: 5523
139، عنوان سند: وقف نامه ي ميرنجف علي خان در مورد املاک مصالحه شده ي برادرش اميرحسين خان تيموري به همراه سواد آن، تاريخ سند: 1266 ق، شماره ي اموالي: 5524
140، عنوان سند: تصوير وقف نامه ي مکتبه الامام اميرالمؤمنين، تاريخ سند: 1346 ش، شماره ي اموالي: 5853
141، عنوان سند: وقف نامه ي پنج قطعه ملک و باغ در شهر طبس وقف شده به وسيله ي ملا محمد فرزند ملا محمدحسين جهت مصارف تعزيه داري امام حسين (ع) و ساير امور مشروح در وقف نامه با توليت فرزندان خود نسلا بعد نسل، تاريخ سند: 1264 ق، شماره ي اموالي: 9668
142، عنوان سند: وقف نامه ي حاجي حسن علي در مورد وقف ملک علي آباد و طاحونه اي در جنابد بر تعزيه داري امام حسين (ع)، تاريخ سند: 1262 ق، شماره ي اموالي: 16044
143، عنوان سند: وصيت نامه درباره ي مخارج عزا و دفن در حرم مطهر امام رضا (ع) و مصالحه ي بخشي از املاک و تقسيم مال بين وارث و وقف يک طوع آب، تاريخ سند: 1332 ق، شماره ي اموالي: 4119

پی نوشت:

1-براي اطلاع بيشتر رجوع شود به «نگاهي به موقوفات آستان قدس رضوي»، فصل‏نامه‏ي وقف؛ ميراث جاويدان، پاييز 1378، ش 27، ص 72.

منبع: ميراث جاويدان


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی
جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی

جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی

آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال
آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال

آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال

همه چیز درباره قرص آسپرین
همه چیز درباره قرص آسپرین

همه چیز درباره قرص آسپرین

نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران
نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران

نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران

انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان  + گمانه زنی ها
انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان + گمانه زنی ها

انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان + گمانه زنی ها

تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی
تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی

تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند
۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند

۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند

آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس

حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟
حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟

حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟

نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی
نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی

نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی

آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی
ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی

ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی

لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب
لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب

لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب

علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟
علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟

علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی
فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی

فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی

صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان
صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان

صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان

اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی
اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی

اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی

دست تحریف، در کمین دفاع مقدس
دست تحریف، در کمین دفاع مقدس

دست تحریف، در کمین دفاع مقدس