0
ویژه نامه ها

دانشجو، جنبش نرم افزاری و استقلال ملی

گرچه از ازل هم، هویت انسان اندیشه است و بس و شرع مقدس هم متن انسانیت را تعقل و خردورزی می داند، اما اکنون رویکرد بشر امروزی و تمام اقتدار کاذب او، بر پایه ی اندیشه، تفکر و خردورزی است، گرچه گاهی طغیان می کند و تمام دنیا را به مقابله می خواند، هر که تاب مقابله و تحمل بشر مقتدرغربی را در بعد علوم تجربی و تکنولوژی دارد، باید خویش را به اندیشه مسلح و از نو پیوند دیرین خود را احیاء نماید
دانشجو، جنبش نرم افزاری و استقلال ملی
دانشجو، جنبش نرم افزاری و استقلال ملی
دانشجو، جنبش نرم افزاری و استقلال ملی

نويسنده:سید رحمت الله موسوی مقدم
گرچه از ازل هم، هویت انسان اندیشه است و بس و شرع مقدس هم متن انسانیت را تعقل و خردورزی می داند، اما اکنون رویکرد بشر امروزی و تمام اقتدار کاذب او، بر پایه ی اندیشه، تفکر و خردورزی است، گرچه گاهی طغیان می کند و تمام دنیا را به مقابله می خواند، هر که تاب مقابله و تحمل بشر مقتدرغربی را در بعد علوم تجربی و تکنولوژی دارد، باید خویش را به اندیشه مسلح و از نو پیوند دیرین خود را احیاء نماید.

1. رمزموفقیت درعصرارتباطات

رمزموفقیت این عصر، درک آن است، جهان معاصر از جنس علم و اندیشه است، با هیچ ابزاری جز اطلاعات نمی توان در دنیای اطلاعات زندگی کرد، لذا ما چاره ای نداریم جز اینکه، پژوهش و مطالعه را بر خودمان مانند آب و نان واجب گردانیم، زیرا بدون آن نام و نشانی در دنیای کنونی نداریم . ((عصر ما، عصر تفکر علمی، برنامه ریزی و طراحی علمی و فناوری است.))(1)
راز موفقیت در عصر ارتباطات برای دانشجویان مسلمان در جنبش نرم افزاری چنین است.
1. تلاش برای شناخت ماهیت اطلاعات.
2. مسلح شدن به علم اینترنت و کاربر آن.
3. تولید نرم افزاری اسلامی و ملی.
4. آسیب شناسی فرهنگ و تمدن اسلامی.
5. نقد اطلاعات وارداتی و تطبیق آن با فرهنگ ملی .
6. نگاه علمی به مدارس، دانشگاه، مدیریت و جامعه.
7. آموزش خانواده با نگاه ماهیت فرهنگ مهاجم.
8. تحریک غیرت دینی در حفظ ارزش ها و استقلال ملی .
9. نقد ماهیت، عملکرد و هدف تمدن غربی با نگاه به برخورد آن با مسلمانان .
10. تقویت و صدور اسلام سیاسی، یعنی اسلام ناب محمدی .
11. احیاء و تبلیغ امام خمینی (ره) به عنوان منشورانقلاب.

2. عقلانیت و توسعه

الف- ابزار انسان و دانشجوی امروزی
هویت انسان امروزی برای ماندن، چیزی جز هویت جهانی او نیست. زیرااودراین جهان زندگی می کند، اگر نتواند آن را درک نماید هرگز نمی تواند آن را به استخدام خود درآورد و با دشمنان خود مقابله نماید، پس حال که هویت جهان معاصر چیزی جز تعقل، اندیشه و اطلاعات نیست، هویت انسان امروزی هم باید خردورزی و تولید اندیشه و نقادی باشد، خلاقیت، ابتکار، سرعت عمل، فکر جهانی همراه با تدبیر، جزء لاینفک زندگی امروزی یک دانشجو است، درغیر این صورت، زیر چکمه های خشن تکنولوژی غرب له خواهد شد. اقتدار انسان امروز در استقلال علمی است: ((انسان مدرن کسی است که استقلال روزافزون از چهره های اقتدار را از خود نشان دهد و حاضر نیست تحت سلطه آنها قرار داشته باشد))(2)
دانشجوی امروزی که در عصر اقتدار علمی جهان به سرمی برد، برای ماندن و زندگی کردن چند راه بیشتر ندارد که عبارتند از:
1. پیوستن به خیل تولید علم غرب و از دست دادن هویت و استقلال خود که این ننگ است.
2. هویت خواهی، استقلال طلبی و سرافرازی که منوط به پارامترهای زیراست:
الف- نگاه دقیق، علمی و زیرکانه به جریان تولیدعلم و ورود آن به مرزهای خودی.
ب- تسلط بر منابع علمی اسلامی، مخصوصاً در بعد علوم انسانی و نقد تفکر مهاجم.
ج- آسیب شناسی ارزش ها و خانواده ایرانی در عرصه خرید فرهنگ.
د- درک جهان ارتباطات با مسلط شدن بر مظاهر آنکه عبارتند از: کامپیوتر، اینترنت، صدا، سیما، رنگ و نور.
ه- تمرکز نخبگان بر فرهنگ اسلامی درعرضه آن در مقابل فرهنگ غربی.
و- آسیب شناسی جریان فکری - دینی در قالب فرقه های درویشی و عرفان مسلک که در قالب دین، قصد براندازی آن را دارند.
((انسان مدرن، به مشارکت در امور به صورت فعال و خودجوش تمایل دارد، لذا نسبت به همه تأثیرپذیرهست، به عبارتی از تلفیق و ترکیب تمدن ها و برخورداری تفکرها، عناصر حاصل می گردد و این همه، حاصل تفکر انسانی و عقل ورزی او می باشد)).(3)

3. تعقل وحیات دانشجویی

الف- رمز حیات دانشجو در انفجار اطلاعات
رمز بی چون وچرای بقای دانشجوی امروزی، تعقل، اندیشیدن و درک جهان معاصر است، آمارها نشان می دهد که به طور متوسط روزانه حدود دوازده هزار صفحه A4، اطلاعات جدید وارد دنیای بشر می شود، چگونه می توان در چنین دنیایی بدون شناخت آن زندگی کرد، آیا چاره ای جز پناه بردن به عقل ورزی و اندیشه که فریاد بلند قرآن هم هست، داریم. آدمی حق دارد در جستجوی سعادت و به دنبال خوشبختی این جهانی و آن جهانی باشد، سعادت را بجوید و راه آن را بپوید، از سوی دیگر پدیدآمدن نهادهای مدنی، محتاج همکاری و همفکری، تعامل و تشکل آدمیان و ملت است، اما نخستین قدم در این پویش و پرسش و جستجوی حقیقت و کسب خودآگاهی است (4) پرورش عقل از هدف های اصلی تربیتی است، زیرا عقل تنها عامل اخذ علم، ایمان و قدرت دفاعی انسان در مقابل هجوم هواهای نفسانی و شیطانی است. (5)
ب- دانشجو، فرهنگ، تمدن و میراث فرهنگی
یکی از وظایف قطعی همگان از جمله صاحبان قلم، نقد، استمرار، دفاع و حفظ تمدن و میراث فرهنگی خود است، از بزرگترین تهاجمات فرهنگی غربیان، تلاش برای از بین بدن عظمت های فرهنگی و تمدن گذشته ملت ها است، تا ملت ها احساس بی هویتی و بی ریشگی نمایند و سریع به تولیدعلم غربی و صدور آن به شرق، روی خوش نشان دهند و از خود مقاومتی در برابرغربی شدن جهان نشان ندهند که رفع این نقیصه، مهمترین رسالت دانشجوی مسلمان است، زیرا آنها هستند که در آینده ای نزدیک، باید حامی و پیام رسان میراث فرهنگی این نسل فرهیخته و سربلند باشند، لذا باید به این امر اهتمام ورزند و بخشی از مطالعات و پژوهش خود را به امر شناخت پیشینه ی فرهنگی و تمدن خود اختصاص دهند.
دانشجوی مسلمان، باید در رابطه با تمدن و میراث فرهنگی خود، اقدامات زیر را انجام دهد:
1. مطالعه و نقد میراث فرهنگی با نگاه عقلانیت و ضرورت زمان.
2. بسط و گسترش مصادیق عقلی و ضروری آن با ابزار امروزی .
3. آسیب شناسی مصادیق پایه ای و مهم آن، که در نگاه تخریب غرب است، مانند عقل ورزی .
4. انتقال علمی و متناسب با دنیای ارتباطات میراث فرهنگی به دنیای تشنه آن .
5. مقایسه و تطبیق محتوای تمدن و میراث فرهنگی ما، مخصوصاً در ابعاد انسانی با مشابه غربی آن.
6. استخراج و بسط مصادیق منحصربه فرد تمدن اسلامی مانند مدیریت عرفانی، نگاه ولائی به زندگی، تلاش هدفمند در زندگی، زندگی توحید محور و... .
7. افتخار به مفاخر ملی و مکتبی خود، حضرت امام در آغاز وصیت نامه الهی – سیاسی خود به تمام مفاخر اسلامی افتخار می ورزد و آنها را منحصربه فرد می داند.
8. تقویت شعور سیاسی خود برای درک فرهنگ خزنده.
9. ولایت محوری و گوش دادن به فرامین روشن و معنوی ولی فقیه برای داشتن آینده ای روشن و پاک.
10. زندگی مبتنی بر پژوهش، مخصوصاً پژوهش های اسلامی، ملی و آسیب شناسی آنها با نگاه جهانی.
11. تبیین فلسفه مهدویت و انتظار شیعی برای تفسیر آینده ای روشن، پویا، عدل گستر و انسانی .

4. نقش دانشجویان در اقتدار و استقلال ملی

نقش جنبش نرم افزاری و دانشجو در اقتدار و استقلال ملی به شرح زیراست:
1. بیداری دانشجویان در این راستا و عرض ارادت و پیوند آنها با نظام از دید جامعه شناسی سیاسی، حمایت از نظام و خود، عین اقتدار و استقلال ملی است.
2. تحقق این امر، قطعاً به تقویت و افزایش شعور سیاسی دانشجویان می انجامد و شعورسیاسی دانشجویان در واقع سد محکمی است در مقابل ورود بی حساب و کتاب فرهنگ مهاجم و این خود نوعی اقتدار و اعلام حضوراست.
3. تحقق این جنبش در واقع، پیوند بین قشراستاد و دانشجو و به تبع ایجاد شور و شعور اجتماعی و نهایتاً حمایت ملی از نظام و همان اقتداراستقلال ملی است.
4. ورود دانشجویان اسلامی در این عرصه، در واقع حضور آنها در مجامع علمی – سیاسی، بین المللی و اثبات حقانیت فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی است.
5. حضور اسلامی- سیاسی دانشجویان در مجامع بین المللی، تعبیردیگری در نفوذ اسلام سیاسی و تفکر جهانی اسلام برای انقلاب جهانی است که بازهم همان اقتدار و استقلال اسلامی است.
6. حضور علمی- جهانی دانشجویان اسلامی در جنبش نرم افزاری در واقع طرح بیداری اجتماعی مسلمانان برای تشکیل یک جامعه ی جهانی معتقد به نام ((جهان اسلام است)) بر مبنای منشور فکری حضرت امام.
7. تجمع دانشجویان در تولید نرم افزاری حول محور رهبری و ولایت، در واقع تبلیغ نوعی حاکمیت جدید به نام ((حکومت دینی)) در مقابل لیبرال دموکراسی غرب است به عنوان قطب جدیدی از مالکیت جهانی.
8. تحقق موارد فوق، به دنبال خود، شور و نشاط اجتماعی و حمایت مردمی و جهان را به دنبال خواهد داشت که این خود اقتدار بزرگی است.
9. بر مبنای فلسفه انتظار و محوریت شیعی، که نهایتاً تداعی حقانیت اسلام و نوید به (جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا) می باشد.

نتیجه گیری، رهیافت های و ارائه ی راهکارهای قابل تحقق در عرصه ی جنبس نرم افزاری و دانشجویی

باید گفت با درک ماهیت جهان معاصر، ماهیت جهان معاصرعلم و تکنولوژی است. عصر، عصر اطلاعات است، درک عصراطلاعات منوط به داشتن اطلاعات و فناوری اطلاعات است، ما باید زمینه ی تولید علم، فناوری اطلاعات را در کشور ایجاد نماییم، تا جامعه دانشگاهی از مقامی بلند و مقتدر، علم، فرهنگ و تمدن اسلامی را به جهان صادر و اقتداراسلامی را به اثبات برساند، این امکان در کشور وجود دارد، فقط کمی نیاز به مدیریت علمی- شعور سیاسی و نگاه جهانی داریم، اگر بتوانیم دانشجویان و جوانانمان را متوجه قصد براندازی استکبار در رابطه با جهان اسلام بنماییم. در واقع تحریک غیرت آنها برای ماندن و پایداری است.
- در پاسخ به اینکه مهمترین پارامترهای علمی یک دانشجوی مسلمان برای حضور در عرصه رویارویی تمدن غرب با اسلام کدامند؟
باید گفت عبارتند از: الف- خودباوری؛ ب- شعورسیاسی؛ ج- حق طلبی؛ د- استقلال طلبی؛ ه- ایمان؛ ی- روحیه مقاومت، شهادت و جاودانگی؛ که همگی در فرهنگ غنی اسلام، موجود و برجسته اند.
- در پاسخ به سؤال، آیا با تکیه بر اندیشه ی دینی و نگاه شریعت مدار به علوم تجربی، می توان در عرصه تولید علم پیروز و سربلند شد؟
باید گفت چگونه ابن سینا، فارابی، ابن هیثم، محمدبن زکریای رازی، حافظ، سعدی، مولوی، امام خمینی(ره) و... جهانی و جاودانه شدند، با همان ویژگی ها، می توان دوباره جهان را به نظاره نشاند.
- در جواب به این سؤال که مهتمرین آسیب هاوچالش های جنبش نرم افزاری وتولیدعلم دربعددانشجویی کدامند؟
باید گفت عبارتند از:
1. عدم تبین فرهنگ و معنویت اسلامی .
2. عدم معرفی مفاخر و شخصیت های اسلامی به نسل جوان.
3. مرزهای باز ورود فرهنگ بیگانه.
4. عدم مدیریت علمی کشور.
5. بحران هویت و معنویت در بعضی از جوانان کشور.
6. احساس حقارت نسل جوان در مقاله با تولید متنوع و رنگارنگ غرب و ضعف دانشگاه ها و کشورهای اسلامی در تولید علم.
- در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان با ایجاد فضایی علمی و معنوی، غیرت ملی و دینی دانشجویان را برای پاسداشت فرهنگ و تمدن غنی اسلام تحریک و آنان را نسبت به میراث فرهنگی و علمی بی نظیر خویش، وفادار و مقاوم نمود؟
باید گفت ایجاد جو و فضایی با این مشخصات:
1. تبیین اجر و ارزش مقاومت و پایداری در راه تحقق ارزش ها و دفاع از دین حق بر اساس فرموده قرآن: (ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم) (7)
2. تبیین چشم انداز آینده کسالت علمی و وابستگی به ابر قدرت ها با اشاره به وضع کشورهای عراق ، فلسطین و... .
3. توجه به مبانی انسان شناسی اسلام که زندگی ایده آل و معقول بشری بی ضرر و زیان نیست، انسان دیندار در زندگی، تنگی، مصیبت و گرفتاری دارد که اگر تحمل نماید، همگی اجر و پاداش جاوید دارند.
4. توجه نسل و دانشجو به ابهت و جایگاه جهانی مغزهای علمی و اسلامی مانند دکتر حسابی و حضرت امام (ره) در دید جهانیان .
5. توجه به امنیت و وحدت ملی که در پرتو استقلال و تولید دانش و تثبیت جایگاه علمی خود در جهان به دست می آید.
6. توجه دادن نسل جوان و دانشجو به مسئله معاد و مسئولیت اخروی انسان در بارگاه حق تعالی.
- در جواب اینکه آیا در جریان جهانی شدن و سیادت جهانی استکبار، جنبش نرم افزاری دانشجویی ما، تاب تحمل هجوم تولیدعلم تمدن غربی را دارد یا خیر؟
باید گفت آری، زیرا پیامدهای تمدن غربی، خشونت جهانی و حاکمیت مطلق عده ای اندک بر تمام جهان و چپاول آن است، در حالی که جامعه ی جهانی اسلام، پیام آورعدل، معنویت، وحدت و شور جهانی است. فرهنگ جهانی اسلام اگر صادر شود به لحاظ غنای فکری، زبان وحدت، کرامت انسان و رفاه جهانی تمام ملت ها را دور خود جمع خواهد کرد.
در پاسخ به این پرسش که، سرنوشت معنویت، قداست، اخلاق و اعتقادات اسلامی دانشجویان در جنبش نرم افزاری جهانی استکبار چگونه است، آیا آنها همچنان پایدار و مقاومند یا آسیب پذیر؟
باید گفت در عرصه ی فرهنگ جهانی، هر مملکتی به اندازه ظهورش، توان حفظ ارزش ها و فرهنگ را دارد، اگر ملتی هیچگونه نمود و حضوری نداشته باشد، هیچ چیز او در آن جهان، ثبات و هویت ندارد، پس اگر قرار است، ملت ما و نخبگان علمی ما در نظام جهانی اقتدار و حضوری داشته باشند باید هرچه سریعتر، پیام انسانی خود را در ابعاد مختلف به گوش جهانیان برسانند.
- درپاسخ به این سؤال که، نقش دانشجویان در عرصه ی تولیدعلم در اقتدار ملی چگونه و تا چه حد است؟
باید گفت بار سنگین این حرکت و جنبش بر دوش دانشجویان است زیرا دانشجویان نماد علمی، فرهنگی و اقتدار هر ملتی هستند، لذا اگر دانشجویان در صحنه باشند، اصل مطلب مهیا و ممکن است و در غیر این صورت، خیر.
- در جواب اینکه، آیا چشم انداز فعلی جایگاه علم، استاد و دانشگاه در کشور ما، امکان ایجاد یک انقلاب علمی به نحوی که تمام فرهیختگان و دانشجویان را حول یک محور (تولیدعلم اسلامی ) گرد آورد، وجود دارد؟
باید گفت آری، زیرا
1. پیشینه ی تمدن ما با ارائه ی شخصیت های بی نظیری به جامعه ی بشریت، این مسئله را تأیید می کند.
2. فرهنگ غنی مکتب اسلام در تمام ابعاد، دارای احکام مبتنی برعقل و مصلحت است.
3. معنویت منحصر به فرد اسلامی که تا به حال یک نفر جانی، نهیلیسم و قاتل را به بشریت تحویل نداده است، مؤید آن است.
4. سابقه کم انقلاب اسلامی در تربیت جوانان المپیادی، مؤید توان علمی بالای این کشور متمدن است.
5. فناوری موجود در کشور و وجود نخبگان متعهد فراوان، امکان یک مقابله جهانی را میسر می سازد.
در پاسخ به این سؤال که ،مهمترین راهکارهای علمی و عملی جنبش نرم افزاری با محوریت دانشجوی مسلمان کدامند؟
باید گفت عبارتند از:
1. تشکیل کانون نخبگان و فرهیختگان اسلامی در کشور با شعبه ای در هر استان زیر نظرمتخصصین و مسئولان طراز اول هر منطقه .
2. تحول فوری و کلی در ساختار مدیریت کلان و جزئی کشور مبتنی بر نگاه علمی و شایسته سالاری مطلق در انتخاب مدیران، هرگونه تعلل در این امر، خیانت به استقلال و اقتدار ملی و جامعه ی مسلمان ایران است.
3. نظارت بر تولیدعلم در داخل و خارج کشور. تا هر احساس و اقدام سلیقه ای به نام متن اسلام و حکومت اسلامی، چهره ی درخشان اسلام را مکدر نسازد.
4. فعال سازی دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی و ارتباط مسئولان اجرایی با پیکره ی علمی کشور یعنی دانشگاه ها .
5. تحول کیفی و فوری در آموزش و پرورش بانگاه به روش های جدید تدریس و اصول روانشناسی در مسئله ی تعلیم و تربیت.
6. ایجاد ستاد معرفی مفاخر و نخبگان اسلامی به جامعه، نسل جوان و صدور آنها به خارج کشور.
7. تقویت بنیه ی نظامی کشور برای حمایت از امنیت و ثبات کشور و مقابله با زیاده خواهی های استکبار.
8. تبیین، تفسیر و استمرار فرهنگ شهادت و عاشورا در بین جوانان با نگاه علمی- سیاسی و جامعه شناسی سیاسی .
9. توجه به مسئله ی معنویت اسلامی به عنوان چاشنی تمام سکنات یک فرد مسلمان در رفتار، گفتار و... و امکان هرگونه خیانت و سوءاستفاده را در ارتباطات منتفی می سازد.
10. توجه به حضور و وجود نخبگان جوان درهمایش ها به جای عنوان پرستی و شخصیت پرستی در محافل علمی و سیاسی .
11. اولویت نگاه فرهنگی در انتخاب مسئولان به جای نگاه سیاسی.
12. پرهیز از هرگونه برخورد جناحی در انتخاب علمی و فرهنگی، زیرا آنها نماینده ی تحقق خواسته های اربابان خود هستند نه آنچه که باید محقق شود.
13. پرهیز از سیاسی کاری در دانشگاه ها.
14. توجه هیأت دولت به بودجه فرهنگی و سهم تحقیق و پژوهش در بودجه ملی.
15. آسیب شناسی جنبش نرم افزاری و تولیدعلم.
16. نگاه سلبی به مقوله ی تربیت به جای نگاه ایجابی . منظور نگاه ((ایجابی- سلبی)) توأمان است.
17. شناسایی و مبارزه با فرقه های دراویش و کذایی به نام عرفان اسلامی که معنویت و عرفان اسلامی را متزلزل و چهره ی درخشان میثم تمار و منصورحلاج را فانتزی و بازاری نموده اند.
18. معرفی چهره های درخشان فرهنگ و عرفان اسلامی به دانشگاهیان و دانشجویان، زیرا کرامت آنها خارج از حوزه ی علم و دانش تجربی است و باعث حیرت نخبگان می گردد.
19. ارتباط بیشتر رهبری معظم انقلاب با جوانان و دانشجویان به عنوان پیوند ((مرید و مراد)).
20. راه اندازی سایت انیترنتی تحت عنون ((چهره ها ی ماندگار جوان)) که در آن نخبگان جوان اسلامی معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.
21. خدمت رسانی صادقانه ی مسئولین به مردم و تحقق عنوان ((دولت کریمه ی خدمتگذار)).
22. تبیین مصادیق معنویت اسلامی برای جوانان و دانشجویان، زیرا هنوز در این مقوله، تولیدعلم چندانی نداریم.
23. معرفی چهره ی معنوی معصومین و بیان کرامات آنها برای نسل جوان و دانشجو به عنوان مصادیقی از عالم معنا و ماوراء الطبیعه.

پی نوشت :

* عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.
1. دانشگاه فردوسی مشهد، گفتارهایی در باب دانشگاه و چشم اندازه های نو، ص 284. چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهدمقدس،1379.
2. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، خاتمی و دانشگاه، ص 90، چاپ اول، دفتر نشر معارف ، تهران، 1381.
3. مؤسسه فرهنگی اندیشه ی معاصر، کتاب نقد، شماره ی اول ویژه ی سکولاریزم، ص 55.
4. زمر/39.
5. معینی، شهرام، دولت و گفتگوی ملت، ص 56، چاپ اول.
6. اسراء/80.
7. محمد/7.

منبع: ماهنامه ی معارف


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)
حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)

حکمت | تاثیر یه لقمه حرام (استاد عالی)

سریالی که دل بود و دل سوزاند
سریالی که دل بود و دل سوزاند

سریالی که دل بود و دل سوزاند

در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟
در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟

در صورت امتناع کودک از خواب نیمروزی چه باید کرد؟

از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟
از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟

از چه زمان بایستی به دنبال پزشک متخصص اطفال باشم؟

بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟
بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟

بهترین روش درمانی برای عارضه التهاب لوزه چه می باشد؟

میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟
میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟

میان التهاب لوزه و گلو درد عادی چه تفاوتی وجود دارد؟

اربعین تجلی امت واحده اسلامی
اربعین تجلی امت واحده اسلامی

اربعین تجلی امت واحده اسلامی

نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی
نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی

نماهنگ | قدم قدم موکبارو می گردم / حاج میثم مطیعی

نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | راس تو میرود بالای نیزه ها / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری
نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری

نماهنگ | به تو سلام میدم / کربلایی حسین طاهری

تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم
تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم

تمام چیزهایی که باید راجع به انواع جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی ترمیمی بدانیم

نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان
نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان

نماهنگ | ای آنکه همه عالمی / استاد شیخ حسین انصاریان

اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری
اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | چهل منزل / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد
اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد

اکولایزر تصویری | با روی سیاه / حجت الاسلام هاشمی نژاد

آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)
آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)

آشنایی با مفهوم استخر استخراج ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Mining Pool)

آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن
آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن

آشنایی با کیف پول دیجیتال و انواع و ویژگی های آن

آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال
آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال

آشنایی با دستگاه های مختلف ماین یا استخراج ارزهای دیجیتال

اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت
اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت

اهدای جام کنفرانس شرق به میامی هیت

شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی
شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی

شهیدان خدایی/ محمد اصفهانی

نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی
نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی

نماهنگ زندگیم حسینه با صدای محمدرضا لبانی

تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط
تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط

تلاوت آیات 6-8 سوره مبارکه انفطار توسط استاد عبدالباسط