شاعر: ثابت

امشب ای اهل دعا روح دعا می‌آید

پسر خامس اصحاب کسا می‌آید

مؤمنین گرد هم آیید به محراب دعا

صف ببندید که مولای شما می‌آید

سر تسلیم به پایش بگذارید همه

که زره صاحب تسلیم و رضا می‌آید

 سجده شکر به درگاه خداوند آرید

که زره راهبر و راهنما می‌آید

مؤمنین هیچ مباشید در این در نومید

پرده پوش گنه و جرم خطا می‌آید

آن خدا جوی که چون پای به محراب نهد

طاق محراب به ببرش گشته دو تا می‌آید

آنکه بگرفته لقب سید سجاد لقب

امشب از غیب به تأیید خدا می‌آید

آنکه از جای کند ریشه طغیان یزید

آنکه حق را کند از خدعه جدا می‌آید

آنکه بیند به صفکرببلا روی زمین

پیکر بی سر شاه شهدا می‌آید

آنکه سائل نرود از در او بی حاجت

فیض بخشنده به هر شاه و گدا می‌آید

دست ثابت مکش از دامن او صبح و مسی

چونکه آن صاحب او رنگ ولا می‌آید