قوانين الاصول
قوانين الاصول

نويسنده:محمدرضا ضميري
مؤلف:
ميرزا ابوالقاسم قمي فرزند ملا محمدحسن جيلاني، معروف به ميرزاي قمي (م 1231 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
ترجمه مؤلف در بخش كتب فقهي شيعه ذكر شده است.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب يكي از مهمترين و گسترده ترين کتابهاي اصولي شيعه به حساب مي آيد و حاوي مطالب علمي و مهمي است كه مورد توجه بسياري از محققان و صاحب نظران اين علم بوده است. اين كتاب مدتها يكي از كتب درسي حوزه هاي علميه شيعه بوده و لذا شروح و حواشي و تعليقه و تلخيص هاي فراوان بر آن نگاشته شده است. اين كتاب يك مقدمه و چند باب و يك خاتمه دارد و مباحث آن از اين قرار است:
تعريف علم اصول فقه، حقيقت و مجاز، اطراد و عدم اطراد، اصالة الحقيقه و...، مشتق، اوامر، نواهي، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، اجماع، سنت، خبر واحد، جرح و تعديل، فعل معلوم، تصرفات معصومان، تقرير معصوم.
وضعيت نشر:
چاپ سنگي و قديم اين اثر موجود است.
منبع:کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي