هداية المسترشدين
هداية المسترشدين

نويسنده:محمدرضا ضميري
مؤلف:
محمدتقي فرزند عبدالرحيم، معروف به صاحب حاشيه (م 1248 ق).
زندگينامه و اظهار نظرها:
وي از اهالي «ايوان كي» بود و در اصفهان اقامت گزيد و سپس به اتفاق خانواده اش مدتها ساكن عتبات بود. وي از محضر استاداني مانند وحيد بهبهاني، سيدبحرالعلوم، سيد علي طباطبايي صاحب رياض و سيد محسن كاظميني (محقق اعرجي) سالها استفاده نمود و پس از خاتمه تحصيلات، از عراق عازم اصفهان گرديد و سالها در مسجد شاه اصفهان، بر كرسي استادي نشست. وي پايه گذار مسجد نو در اصفهان بود كه تا اكنون در آن شهر باقي است.
صاحب روضات درباره او چنين مي نويسد: «او در روزگار خويش در فقه و اصول، افضل دانشمندان بود، و اساتيد مسلم اين فن به حساب مي آيد، در مراتب معقول و منقول روضه اي مملوّ از ميوه هاي علم و كمال محسوب مي شد، دلهاي طالبان دانش متوجه او و گنجينه هاي فضل و كمال مفتوح به همت او بود. محضر او مملو از اصحاب كمال بود. در مسجد شاه اصفهان نزديك به سيصد دانشجو در درس او شركت مي كردند و من هم از كساني بودم كه در درس او حضور مي يافتم[1]».
مرحوم استاد سيد مصلح الدين مهدوي، کتاب 3 جلدي «تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان» را در شرح احوال و خاندان جليلش نگاشته است.
تأليفات:
هداية المسترشدين، شرحي بر وافي، رسائل در فقه، شرح اسماء الحسني.
معرفي اجمالي كتاب:
اين كتاب در موضوع اصول فقه شيعه اماميه است كه در واقع شرح كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين نوشته شيخ حسن بن شيخ زين الدين (م 1011 ق) است و يكي از شروح مهم و معتبر بر اين كتاب است. هداية المسترشدين را شيخ انصاري بسيار پسنديد و به همين جهت با توجه به وجود اين حاشيه، شيخ كتاب ديگري در مباحث الفاظ تأليف نفرمود.[2] لذا فرائد الاصول شيخ انصاري فاقد مباحث الفاظ است و از مباحث قطع و ظن شروع مي شود.
وضعيت نشر:
اين كتاب به همت مؤسسه نشر اسلامي در سال 1420 ق چاپ و منتشر شده است.

پی نوشت:

[1]. علماي بزرگ شيعه، ص 232.
[2]. رياض المسائل، سيد علي طباطبائي، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، ج 1، ص 80.

منبع: کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسلامي