0
ویژه نامه ها

هنر شاد زيستن

جست و جو و آزمايش کنيد. دنيا چيزهاي زيادي براي ارايه کردن دارد و شما هم قادريد چيزهاي زيادي را ارايه دهيد. هر زمان که کار جديدي را آزمايش مي کنيد خودتان را بيشتر مي شناسيد.ببخشيد و فراموش کنيد. کينه فقط بارتان را سنگين تر مي کند و الهام بخش ناخوشايندي است. از بالا به موضوع نگاه کنيد و به خاطر داشته باشيد که هر کسي امکان دارد اشتباه کند.
هنر شاد زيستن
هنر شاد زيستن
هنر شاد زيستن

نويسنده: امير ملک محمودي
چهل اصل شادي

1.شادي خود را به هيچ کس وابسته نکن تا هميشه از آن برخوردار باشي.
02 انتظار نداشته باش هميشه آنچه را در اطرافت اتفاق مي افتد مطابق ميل و خواسته ات باشد.
03 هنگام عصبانيت هيچ تصميمي نگير.
04 از سختي ها و مشکلات زندگي استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده.
05 اجازه نده اتفاقات ناخوشايند روحيه ات را خراب کند.
06 با بحث هاي بي نتيجه انرژي خود را هدر نده.
07 انتظار نداشته باش با منفي نگري جسمي سالم داشته باشي.
08 از هيچ کس و هيچ چيز توقع نداشته باش.
09 تا با خود مهربان نباشي، نمي تواني مهر بورزي.
010 قبل از مطمئن شدن، در مورد هيچ چيز قضاوت نکن.
011 به تفسير و تعبير کارهاي ديگران نپرداز.
012 هر کاري را با علاقه و تمرکز انجام بده.
013 زندگي خود را هدفمند کن و براي رسيدن به اهدافت تلاش کن.
014 چيزهايي که دوست داري، به ديگران ببخش.
015 قلبت را از نفرت خالي کن تا خوشبختي در آن لانه کند.
016 براي انجام کارهاي مورد علاقه ات زياد به نظرات ديگران اهميت نده.
017 در تصميم هاي خود تأخير نيانداز.
018 هنگام عصبانيت نفس عميق بکش و تا ده بشمار.
019 با ديگران طوري رفتار کن که دوست داري با خودت رفتار شود.
020 به هيچ کس اميد نداشته باش به جز خدا.
021 بر جسم و روح خود مسلط شو.
022 براي اين که شاد باشي بايد شادي آفرين باشي.
023 در زندگي به جاي «شناوربودن»، «شناگر» باشد.
024 اندوه روز نيامده را، بر روز آمده ات نيفزا.
025 هرگز سعي نکن به ديگران بقبولاني که حرفت درست است.
026 قبل از انجام کاري يا گفتن چيزي به ضرورت آن بينديش.
027 بي احترامي ديگران را با بي اعتنايي جواب ده.
028 به جاي بيزاري از انسان ها از رفتارهاي بد آن ها متنفر باش.
029 بگذار ديگران از تو به عنوان فردي آرام و خوشرو ياد کنند.
030 يگانه داروي آرام بخش روح و جان، ياد خداست.
031 خود را از اسارت زنجيرهاي بدبيني، منفي نگري و نااميدي آزاد کن.
032 به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نکن.
033 به ديگران کمک کن آنچه را که مي خواهند به دست آورند.
034 در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.
035 با شرايط زندگي سازگار باشد.
036 هنگام از دست دادن، ناراحت نشو، وقتي هم چيزي به دست آوردي خوشحال نباش.
037 در مقابل خواسته ها و گفتار ديگران انعطاف پذير باش و نخواه که حرف، حرف خودت باشد.
038 براي کشف حقايق، زياد تفکر کن، به خصوص جهان آفرينش.
039 به قدر توان تلاش کن و نتيجه را به خدا واگذار کن.
040 هرگز خودت را با ديگران مقايسه نکن، چرا که تو چيزهايي داري که ديگران در حسرت آن ها هستند.

الفباي شادي و خوشبختي

پذيرا باشيد:

ديگران را همان گونه که هستند بپذيريد حتي اگر برايتان مشکل باشد که عقايد، رفتارها و نظرات آنها را درک کنيد.

خودتان را جدا کنيد:

خود را از تمام چيزهايي که مانع رسيدن شما به اهدافتان مي شود جدا سازيد.

خلق کنيد:

خانواده اي از دوستان و آشنايان تان تشکيل دهيد و با آن ها
اميدها، آرزوها،ناراحتي ها و شادي هايتان را شريک شويد.

تصميم بگيريد:

تصميم بگيريد که در زندگي موفق باشيد. در آن صورت است که شادي راهش را به طرف شما پيدا مي کند و اتفاقات خوشايند و دلپذيري براي شما رخ خواهد داد.

کاوشگر باشيد:

جست و جو و آزمايش کنيد. دنيا چيزهاي زيادي براي ارايه کردن دارد و شما هم قادريد چيزهاي زيادي را ارايه دهيد. هر زمان که کار جديدي را آزمايش مي کنيد خودتان را بيشتر مي شناسيد.

ببخشيد:

ببخشيد و فراموش کنيد. کينه فقط بارتان را سنگين تر مي کند و الهام بخش ناخوشايندي است. از بالا به موضوع نگاه کنيد و به خاطر داشته باشيد که هر کسي امکان دارد اشتباه کند.

رشد کنيد:

عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنيد تا نتوانند مانع و سد راه شما براي رسيدن به اهدافتان شوند.

اميداوار باشيد:

به بهترين چيزها اميد داشته باشيد و هرگز فراموش نکنيد که هر چيزي امکان پذير است؛ البته اگر در کارهايتان پشتکار داشته باشيد، از خدا کمک بخواهيد.

ناديده بگيريد:

امواج منفي را ناديده بگيريد.برروي اهدافتان تمرکز کنيد و
موفقيت هاي گذشته را به خاطر بسپاريد.پيروزي هاي گذشته نشانه و رابطي براي موفقيت هاي آينده هستند.

سفر کنيد:

به دنياهاي جديد سر بزيند با فکر روشن، امکانات جديد را آزمايش کنيد. سعي کنيد هر روز چيزهاي جديدي را بياموزيد، بدين صورت رشد خواهيد کرد و احساس زنده بودن مي کنيد.

بدانيد:

بدانيد که هر مسأله اي هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد در نهايت حل خواهد شد.همان طور که گرماي مطبوع و دلپذير بهار پس از سرماي طاقت فرساي زمستان مي آيد.

دوست بداريد:

اجازه دهيد که عشق به جاي نفرت، قلب تان را پر کند. زماني که نفرت در قلب شما ساکن است هيچ فضاي خالي براي عشق در وجودتان نداريد. اما موقعي که عشق در قلب تان ساکن است، تمام خوشبختي و شادي در وجودتان قرار دارد.

مدير باشيد:

بر زمان مديريت داشته باشيد تا استرس و نگراني کمتري شما را رنج دهد. استفاده درست از زمان باعث مي شود که بر روي موضوعات مهم بهتر تمرکز کنيد.

توجه کنيد:

هرگز افراد فقير، نااميد، رنج کشيده و ضعيف را ناديده نگيريد و هر نوع کمکي را که قادريد به اين افراد ارايه دهيد از آنان دريغ نکنيد.

چشم هايتان را باز کنيد:

چشم هايتان را باز کنيد و به تمام زيبايي هايي که در اطراف تان وجود دارد نگاه کنيد.حتي در سخت ترين و بدترين شرايط، چيزهاي زيادي براي سپاسگزاري وجود دارد.

بازي و تفريح کنيد:

فراموش نکنيد که در زندگي تان تفريح و سرگرمي داشته باشيد. بدانيد که موفقيت بدون شادي و لذت هاي مشروع، مفهومي ندارد.

سؤال کنيد:

چيزهايي را که نمي دانيد بپرسيد، زيرا که شما براي ياد گرفتن به اين کره خاکي آمده ايد.

آرامش داشته باشيد:

اجازه ندهيد که نگراني و استرس برزندگي شما حاکم شود و به ياد داشته باشيد که همه چيز در نهايت درست خواهد شد.

سهيم شويد:

در استعدادها، مهارت ها، دانش و توانايي هايتان را با ديگران شريک شويد. هر چيزي را که با ديگران سهيم شويد، هزاران برابر آن به سمت خودتان برمي گردد.

تلاش کنيد:

حتي زماني که رؤياهايتان غير ممکن به نظر مي رسند، تلاشتان را بکنيد. با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهر و خبره مي شويد.

استفاده کنيد:

از استعدادها و توانايي هايتان به عنوان بهترين هديه استفاده کنيد.
استعدادهايي که تلف شوند ارزشي ندارند.استفاده صحيح از استعدادها و توانايي هايتان براي شما پاداش هاي غير منتظره اي به دنبال دارد.

احترام بگذاريد:

به دوستان و اقوامي که شما را حمايت و تشويق کرده اند ارزش قايل شويد و هر کاري که از دست تان برمي آيد براي آن ها انجام دهيد.

اشعه ايکس:

با دقت و شبيه اشعه ايکس به قلب هاي انسان هاي اطراف خود بنگريد، در نتيجه شما زيبايي و خوبي را در قلب آن ها خواهيد ديد.

اجازه دهيد:

اجازه دهيد که صداقت و درستکاري وارد زندگيتان شود.اگر شما در راه درستي حرکت کنيد در نهايت به پيروزي و موفقيت خواهيد رسيد و در انتهاي جاده، خوشبختي را پيدا خواهيد کرد.

تمرکز کنيد:

زماني که خاطرات تلخ، ذهنتان را پر کرده است، به جاهاي شاد برويد. اجازه ندهيد که تلخي ها مانع رسيدن شما به اهدافتان گردد.در عوض بر روي توانايي ها، رؤياها و فردايي روشن تمرکز کنيد.

باور کردن:

ديگران را به خاطر اينکه آن ها وجود دارند و انتخابهايي که کرده اند، بپذيريد حتي اگر شما را در فهم عقايد، انگيزه ها و رفتارهايشان دچار مشکل مي کنند.

ترک:

از هر چيزي که در مسير زندگي مانع رسيدن به هدف و نايل آمدن آن مي شود، دوري کنيد.

آفريدن:

گروهي از دوستان را که مي توانيد اميدتان، رؤيايتان، غم ها و خوشبختي تان را با آن ها تقسيم کنيد، به وجود آوريد.

تصميم گرفتن:

مصمم باشيد که موفق شويد.ممکن است شادي در زندگي شما وارد شود و به چيزهاي خوب دست يابيد.مانع ها سدهاي کوچکي در راه زندگي شما هستند.

سياحت کردن:

گشتن و آزمودن دنيا چيزهاي زيادي براي تقديم کردن دارد و شما راه هاي زيادي براي ياد گرفتن داريد و هر زمان که شما چيز جديدي را تجربه کنيد در باره خودتان چيزهاي بيشتري فرا خواهيد گرفت.

عفو کردن:

گذشت کردن و ناديده گرفتن.حسادت ورزيدن تنها شما را لاغر و موجب بدبختي و ماتم شما خواهد شد. بدانيد که هر شخصي دچار خطا و لغزش مي شود.

رشد کردن:

هيولاهاي دوران کودکي را کنار بگذاريد.آن ها براي مدت زيادي نمي توانند صددرصد به شما آسيب برسانند يا مانع زندگي شما شوند.

اميد:

به بهترين چيزها اميد داشته باشيد و هرگز فراموش نکنيد که هر چيزي ممکن است؛ مادامي که شما خود را وقف خود نماييد.

ناديده گرفتن:

صداهاي منفي ذهنتان را فراموش کنيد و به جاي آن بر هدف هاي خود متمرکز شويد؛ موفقيت گذشته شما فقط انديشه مبهمي است در جهت حفظ آينده.

سفر:

به دنياها و امکانات جديد با ديد باز سفر کنيد. اگر هر روز آموختن چيزهاي جديد را تجربه کنيد، شما رشد خواهيد کرد.

دانستن:

اهميتي ندارد که چيزي بد به نظر آيد زيرا آن ها هميشه بهتر خواهند شد و گرم ترين روز بهار هميشه سخت ترين روز زمستان را به دنبال دارد.

عشق ورزيدن:

قلبتان را به جاي نفرت از عشق پر کنيد. زماني که قلبتان جايگاه نفرت شود جايي براي چيزي باقي نمي ماند اما موقعي که دلتان از عشق پر است آنجا جاي خوشبختي بي پايان است.

نظارت کردن:

بر اوقات و مخارج خود به طور عاقلانه نظارت داشته باشيد تا از اضطراب و نگراني کمتري رنج ببريد.در آن صورت قادر خواهيد بود به مسايل مهم تري در زندگي تان رسيدگي کنيد.

توجه کردن:

هرگز فقرا، درماندگان، بي نوايان و ضعيفان يا آزردگان را فراموش نکنيد و زماني که برايتان مقدور است ياري و مهرباني و درک خود را از آن ها دريغ نکنيد.

بازکردن:

چشم هاي خود را باز کنيد تا تمام زيبايي هاي اطراف خود را مشاهده کنيد، حتي در بدترين لحظات هنوز چيزهاي زيادي وجود دارد که به خاطرشان بايد ممنون باشيم.

بازي کردن:

فراموش نکنيد که داشتن سرگرمي در زندگي امري ضروري است چرا که موفقيت بدون خوشبختي معنا ندارد.

آرامش:

اجازه ندهيد ناراحتي و اضطراب بر زندگي شما حکومت کند و به خاطر داشته باشيد که هر چيزي راهي براي به پايان رسيدن دارد.

تقسيم کردن:

ديگران را در استعدادها، مهارت ها، دانش و اوقات تان سهيم کنيد، در زماني نه چندان دور به شما برخواهد گشت هر آنچه را که براي ديگران سرمايه گذاري کرده ايد.

سعي کردن:

حتي در صورت غير ممکن بودن رؤياهايتان، دست از تلاش نکشيد تا از نتيجه کار خود، مبهوت شويد.

استفاده کردن:

از استعدادهايتان به بهترين نحو استفاده کنيد. استعدادي که درست استفاده شود، پاداش هاي غير قابل انتظاري را به بار خواهد آورد، اما از استعدادي که صحيح استفاده نشود ارزشي ندارد و به هدر مي رود.

ارزش:

براي اعضاي خانواده و دوستاني که شما را حمايت و تشويق مي کنند، ارزش قايل باشيد و با آن ها به همين نحو رفتار کنيد.

کارکردن:

هر روز، سخت کار کنيد تا به بهترين فرد ممکن که مي توانيد باشيد، تبديل شويد.هرگز به خاطر اين که کمي از هدفهايتان را از دست داده ايد، احساس گناه نکنيد.هر پگاهي بخت ديگري را به شما پيشنهاد مي کند.

درون نگر باشيد:

براي اين که خوبي و زيبايي هاي اطرافتان را ببينيد، نگاهي عميق به درون قلب هاي آن ها بياندازيد.

گردن نهادن:

به تعهد گردن نهيد.اگر در مسير راه مانديد، در پايان جاده موفق خواهيد شد در صورتي که به فداکاري خود ادامه دهيد.

حرکت کردن:

زماني که خاطرات بد و ناراحت کننده در ذهن شما خطور مي کنند به بخشي که شما را شاد مي کند، توجه کنيد و بر توانايي ها و رؤياها و آينده اي روشن تر تمرکز کنيد و نگذاريد هيچ چيز در هدف هاي شما دخالت کند.

23 روش براي شادي آفريني در زندگي

شادي جو باشيد.شادي همه جا هست، فقط بايد بدانيد آن را چه طور بيابيد. پس چشمان خود را خوب باز کنيد و توصيه هاي زير را به کار بنديد:
روش اول:خوشبين باشيد. هر روز صبح که از خواب برمي خيزيد بگوييد:«همه چيز براي داشتن يک روز خوب مهياست.» و سپس تمام روز را براي يافتن آن تلاش کنيد.طلوع زيباي خورشيد، يا يک عکس، يک دعوت نامه و يا يک تلفن مهم مي تواند همان چيزي باشد که در جست و جوي آن بوديد.
روش دوم:عادت خوشايند روزانه خلق کنيد.همه ما فعاليت ها و عادات روزانه اي همچون مسواک زدن و يا بيرون گذاشتن آشغال منزل را داريم. چرا نبايد براي خود فعاليت هايي بيافرينيم که با انجام آن ها شادي به زندگي مان وارد شود.براي مثال چرت بعد ازظهر يا خوردن کمي بستني هنگام شب.
روش سوم:چشم انداز خود را تغيير دهيد.اگر مجبوريد که هر شب شام بپزيد سعي کنيد به اين کار به عنوان وسيله اي براي خلق شادي بنگريد، نه يک کار اجباري روزانه.دستور پخت غذاهاي جديد را از طريق اينترنت و کتاب هاي مختلف به دست آوريد و يا خلاقيت به خرج داده و غذاي جديدي خلق کنيد.به همراه دوستان در کلاس هاي آشپزي شرکت کنيد و يا برنامه هاي تلويزيوني آموزش پخت غذا را ببينيد.با انجام اين توصيه ها، اوقات خوبي در آشپزخانه خواهيد داشت.
روش چهارم:با ديگران مهربان باشيد.تقسيم شادي خود با ديگران، يعني شادي بيشتر براي خود.
روش پنجم:تشکر و تمجيد کنيد.هرگاه در يک فروشگاه يا رستوران سرويس خوبي دريافت کرده ايد، از مدير آن جا تشکر کرده و عملکرد خوبشان را تحسين کنيد.اين کار شما مي تواند پشتکار کارمندان را افزايش دهد و خود شما از اين که پاسخ رفتار خوب ديگران را داده ايد، احساس خوشايندي خواهيد داشت.
روش ششم:يک مربي باشيد.تأثير مثبت بر زندگي يک کودک، شانس بزرگي براي شماست.با اين کار فرصت خواهيد داشت همراه کودکان و همچون آن ها بازي کنيد.هيچ چيز نمي تواند به اندازه بازي لي لي يا سُرخوردن روي برف، روز خوبي را براي شما به ارمغان آورد. بازي کردن همچون کودکان روش مناسبي براي خنديدن است.
روش هفتم:نامه تشکر بفرستيد.براي کسي که به شما کمک کرده روي کاغذي زيبا پيام تشکر بفرستيد، يک دوست، يک همکار و يا عضوي از خانواده مي تواند مخاطب شما باشد.
روش هشتم:در طول روز خوش رفتار باشيد.يک اشاره يا حرکت کوچک نيز مي تواند نشانه اي از رفتار خوب شما باشد.براي مثال بخشيدن جاي پارک ماشين به ديگري و يا دادن نوبت به شخصي ديگر در صف صندق فروشگاه و يا دادن انعام به يک کارگر.
کمي بينديشيد.بعضي مواقع کارهاي کوچک معاني بزرگي دارند.
روش نهم:سپاسگزار باشيد. قدرشناسي، قلب شما را بر روي شادي ها مي گشايد.پس به خاطر تمامي برکات زندگي (حتي برکات
کوچک)از خداوند متعال سپاسگزار باشد.مثلاً در يک ترافيک، سپاسگزار ازاين که اتومبيلي داريد و راديو برنامه مورد علاقه شما را پخش مي کند.
روش دهم:به خودتان فکر کنيد.وقتي در حال انجام کاري مثل شستن ظرف يا لباس هستيد، براي چند دقيقه دست از کار بکشيد و به آن چه انجام مي دهيد فکر کنيد واز اين موهبت الهي که سالم و قوي هستيد و مي توانيد وظايفتان را انجام دهيد سپاسگزار باشيد. اين موضوع شما را به گونه اي ديگر شادمي کند.
روش يازدهم:مجموعه اي از شادي ها بسازيد.موضوعاتي را که مي دانيد براي شما لبخند به ارمغان مي آورند،روي کاغذ بنويسيد و آن را در يک جعبه قرار دهيد.هر زمان که نياز بود با يک دوست قديمي، به سراغ شان رفته و آن ها را مطالعه کنيد.تماس با يک دوست قديمي، گوش کردن به سخنان شخصي که مورد احترام و علاقه شماست و يا نگاه به يک گل تازه و... نيز از مجموعه عوامل شادي بخش هستند.
روش دوازدهم:به خودتان توجه کنيد.از يک عطر خوشبو هر روز استفاده کنيد.در طول سال بر روي ميز آشپزخانه، گلداني پر از گل هاي تازه قرار دهيد.حمام گرفتن، گوش دادن به يک موسيقي ملايم و...
اندام متناسب داشته باشيد.توصيه هاي مطرح شده نه تنها باعث تمدد اعصاب مي شوند بلکه زندگي طولاني تري را براي شما به ارمغان مي آورند و اين به معناي داشتن زمان بيشتري براي کسب
شادي بيشتر است!براي شاد بودن بايد عرق ريخت!
روش سيزدهم:پياده روي را فراموش نکنيد.براي هر بار پياده روي، به محل جديدي بياييد.مثلاً قدم زدن زير اولين برف زمستان يا در محوطه پر از درختان صنوبر و کاج!انتظار يافتن موضوعاتي که پياده روي را لذت بخش مي کند، حس شيريني در شما زنده مي کند.
روش چهاردهم:با کودکان تان بازي کنيد.آن ها را به زمين هاي بازي برده و با آنان در دويدن، تاب خوردن و بالا و پايين پريدن رقابت کنيد.
زندگي را آسان بگيريد.بعضي اوقات بهترين راه يافتن شادي، گام برداشتن، باوقار در زندگي است.
روش پانزدهم:در هر لحظه، به کار همان لحظه فکر کنيد.به جاي اين که همواره به کاري فکر کنيد که بايد در آينده انجام دهيد، به حال فکر کنيد.
روش شانزدهم:مطالعه کنيد.کار ساده اي مثل مطالعه نيز مي تواند شادي آفرين باشد. کتاب، انگيزه ها را برمي انگيزد، انسان ها را به هم نزديکتر مي کند، شادي را هديه مي دهد، و ما را با تاريخ آشنا مي سازد و در شناخت راه و رسم و حفظ سلامتي به ما ياري مي رساند.
روش هفدهم:کار را متوقف کنيد و يک شاخه گل رز را ببوييد!نگاه کردن به غنچه يک گل مي تواند بهترين روش تحريک احساسات باشد.يک غنچه رز تهيه کنيد تا در طول چهار يا پنج روز شاهد يک گل رز کامل و زيبا باشيد.با نگاه کردن به يک گل و يا بوييدن آن، نگاه شما به زندگي زيبا مي شود.

روش هجدهم:از حيوانات بياموزيد!حيوانات اهلي و خانگي

مي توانند مطالب زيادي راجع به زندگي ساده و شاد به شما بياموزند.آن ها به کارهاي به ظاهر احمقانه سرگرمند وبدون اين که انتظاري داشته باشند شما را سرگرم مي کنند.
خودشناسي را فراموش نکنيد.يک نظر دقيق به زندگي خود بيندازيد و سعي کنيد نقاطي را که در آن احتمال يافتن شادي است، بيابيد.با حرکت در جهت يافتن شادي، رنج هايتان را کاهش دهيد.
روش نوزدهم:براي شاد بودن وقت صرف کنيد.آيا برنامه هاي زندگي شما به اندازه اي فشرده است که نمي توانيد زماني را براي آرامش و شادي اختصاص دهيد؟ وظايفتان را کاهش داده و خود را از شر برنامه هاي تکراري زندگي خلاص کنيد و بعضي اوقات انرژي کمتري مصرف کنيد.به خاطر داشته باشيد که بعضي مواقع گفتن «نه»به نفع شماست.
روش بيستم:هر آنچه باعث شادي شماست در دفتر روزانه بنويسيد. مطالعه در عصر يک روز به همراه نوشيدن يک فنجان چاي، طلوع آفتابي که شما را مشتاق برخاستن از رختخواب مي کند و... هر روز موضوعات جديد را يادداشت کنيد.
نتيجه حاصل، فهرستي از روش هاي جالب و ارزشمند کسب و خلق شادي است که سفارش براي خود تهيه کرده ايد!
روش بيست و يکم:دوران کودکي را فراموش نکنيد.به کارهايي که به عنوان يک دختر کوچک به آن ها عشق مي ورزيد و اکنون تصوير مي کنيد که براي انجام آن ها پير شده ايد، فکر کنيد.پس به خود جسارت انجام مجدد آن ها را بدهيد.
براي چند دقيقه سن و سال را فرموش کنيد.
تعطيلات سال نو را خوش بگذرانيد.در تعطيلات، برگزاري مراسم خانوادگي به شاد بودن کمک زيادي مي کنند.
روش بيست و دوم:در مهماني سال نو از اعضاي خانواده بخواهيد آن چه که آن ها را در سال گذشته خوشحال کرده براي ديگران بازگو کنند.
روش بيست و سوم:کمي ولخرجي کنيد!در شب اول سال نو، عادات غذايي و رژيمي خود را کنار بگذاريد بايد سال جديد را با طراوت آغاز کنيد. درست است؟ صبح اول سال نو به بچه ها اجازه دهيد تا هر آن چه که دوست دارند.بخورند.شما نيز از آنچه که دوست داريد ميل کنيد.

دوازده روش براي ايجاد نشاط در زندگي

1-به خود اجازه دهيد تا شاد باشيد.

حتماً در زندگي خود موفقيت هايي کسب کرده ايد که دوست داشتيد شاد باشيد و لذت ببريد ولي در همان زمان، زمزمه اي در سر خود شنيده ايد که:الآن وقت شادي نيست.انسان موجود خارق العاده اي است که قادر است در آن واحد بسياري از هيجانات و احساسات را در ذهن خود تداعي و حس کند. هرگاه خود را از لذايذ زندگي بي نصيب کنيد، يعني از يک زندگي کامل محروم کرده ايد.اين جاست که بايد با خود عهدي ببنديد و آن اين است که به موجب اين پيمان، به خود اجازه بدهيد که از هر چيز پسنديده اي لذت ببريد.

2-شادي و نشاط را در طبيعت پيدا کنيد.

آنقدر در برنامه روزانه خود غرق نشويد که از زيبايي هاي دنياي اطراف غافل شويد. هر چيزي که داراي استعداد بالقوه باشد مي تواند براي شما شادي آور باشد اين نکته را سرلوحه زندگي خود و فرزندانتان قرار دهيد.

3-به دنبال عوامل اصلي ايجاد شادي و نشاط باشيد.

منتظر نباشيد تا شادي به دنبال شما بيايد بلکه شما به دنبال انجام کارهايي باشيد که به زندگيتان نشاط، هدف و معنا بدهد.مثلاً خوب است که به فکر نوشتن يک برنامه زندگي براي خود باشيد.برنامه اي که در آن نکاتي درج شده که رعايت آن ها انگيزه شادي و نشاط را در شما زنده مي کند.مواردي از قبيل عشق ورزيدن، بالا بردن سطح سلامتي و نشاط بچه ها، تحکيم روابط دوستانه، بودن فردي مجرب و قابل اعتماد، تکيه گاهي مطمئن براي افراد کم تجربه و ناآزموده و بدين ترتيب داشتن زندگي پر محتوا.

4-به هشدارهاي دروني (شادي بخش)توجه کنيد.

شادترين مردم کساني هستند که راه خود را در زندگي پيدا کرده اند و راهکارهاي لازم را براي رسيدن به هدفشان و کسب شرايط بهتر چه از نظر روحي و چه از نظر جسمي به دست آورده اند.به عنوان مثال، اگر از موقعيت شغلي خود و درآمد تان راضي نيستيد، طوري که روحيه و انگيزه کار را از دست داده ايد، اين پايان راه نيست بلکه با يک راهکار کوچک، مي توانيد خود را از نظر روحي تقويت کرده و در خود انگيزه ايجاد کنيد.

5-کودکانتان را به خوبي آموزش دهيد.

هرگز از بچه ها پرسيده ايد که پاداش امروز شادي براي شما چه بوده؟
اگر نه بعد از اين، اين سؤال را به عنوان پرسش اصلي روزانه قرار دهيد، با طرح اين سؤال ذهنشان را بر جنبه هاي مثبت زندگي و فاکتورهايي که مي توانند شادي و نشاط را در وجودشان تقويت کنند، متمرکز کرده ايد.ناراحت نشويد چون در ابتدا بچه ها نگاه تمسخرآميز و ناباورانه اي به موضوع خواهند داشت ولي کم کم متوجه اهميت موضوع خواهند شد. در همين آموزش شمابايد بچه ها را در انتخاب فعاليت هاي فرح بخش بعد از خستگي درس و مدرسه ياري کنيد.

6-شادي را خلق کنيد.

انجام کارهاي خارج از منزل، تنظيم مخارج خانواده و يا حتي پرداخت صورت حساب هاي منزل از جمله کارهايي هستند که به شما کمک مي کنند تا قابليت هاي خود را پيدا کنيد و به حس خودباوري برسيد و از اين حس لذت ببريد. بدين ترتيب شما مي توانيد بازتاب اين اعمال را در چهره راضي خانواده پيدا کرده و ببينيد.

7-ايجاد صداهاي موزون و خوش آهنگ.

شوخ طبع باش، از طريق صدا و بيان واژه هاي زيبا و مثبت حس لذّت و رضايت از زندگي را منتقل کن، رضايت را با صداي بلند ابراز کن، هميشه متبسم باش. زياد خنديدن با صداي آرام و چهره اي متبسم استرس و فشار روحي بدن را کم مي کند.

8-شاديمان را تقسيم کنيم.

با تقسيم شادي هايمان با ديگران مي توانيم آن را شدت ببخشيم.فرمول ساده ديگري که من آن را در زندگي دنبال مي کنم اين است که هميشه سعي کنيم شخص مقابلمان را بخندانيم. امتحان کنيد. خواهيد ديد که چه احساس خوبي به شما دست مي دهد.

9-اگر شادي را در ميدان ديد خود پيدا نمي کنيد پس چشم انداز را تغيير دهيد.

چشمان خود را به چيزهايي بدوزيد که به شما انرژي مثبت مي دهد، در غير اين صورت ميدان ديد خود را تغيير دهيد که آن مورد مي تواند يک فاکتور کوچک يا بالعکس باشد. به عنوان مثال: من يک باغبان عاشق هستم، من اغلب به حياط نگاه مي اندازم به اين منظور که چه کارهايي لازم است تا انجام دهم و اين کار را با عشق انجام مي دهم و از انجام دادنش انرژي مي گيرم، کارهايي از قبيل:شخم زدن خاک، کندن علفهاي هرز، کوتاه کردن شاخه هاي درختان و...؛ و بايد بگويم که من به عکاسي نيز علاقه مندم و يک عکاس آماتور هستم. تمام چشم انداز من يک شاخه گل يا يک برگ درخت است ولي با اين وجود از درون آن لنز و از آن چشم انداز کوچک و ساده زيبايي هاي زيادي را مي بينم و لذت مي برم.
گاهي لازم است که حوزه ديد خود را گسترش دهيد، کنار مشکلات بايستيد و روي آن تمرکز داشته باشيد و در حين تمرکز، با فکر کردن بر روي مسايلي که به شما انرژي مثبت مي دهد بر مشکل غلبه کنيد.

10-پيش به سوي پيروزي.

گاهي اوقات راهي که شما در آن قدم گذاشته ايد مأيوس کننده است و ديگر فرق نمي کند که چقدر حرکت شما کند است يا نگاهتان سرد است. در واقع، افق ديد شما کور شده است، اين سوپاپ اطميناني است که ديگر وقت آن رسيده که روش جديدي را در زندگي پيش بگيريد و براي دستيابي به اين روش نياز به برداشتن گامي بزرگ نيست بلکه با يک قدم کوچک، به اندازه قدم يک کودک، مي توان اين تحول را ايجاد کرد.بايد در پي دستيابي به يک برنامه ترغيب کننده و جديد در کارتان باشيد. از مسيرهاي مختلف به منزل برويد، با همسايه هاي جديد آشنا شويد، زبان جديد ياد بگيريد، با کسي دوست شويد که فکرش با شما متفاوت است. راه ها محدود نيستند، اگر بخواهيد مي توانيد از مسيرهاي ديگري نيز وارد شويد.

11-با نشاط از خواب برخيزيد.

به محض اينکه صبح از خواب بيدار مي شويد به اولين چيزي که مي تواند شما را خوشحال کند فکر کنيد و لبخند بزنيد. يک لبخند ساده مي تواند به شما حس اميدوار کننده اي نسبت به روزي که در پيش داريد، بدهد. يا قبل از اين که کارهاي روزانه را شروع کنيد، به يک فضاي سبز برويد، ورزش کنيد، به آواي پرندگان گوش کنيد. بدين ترتيب شما مي توانيد مقاومت بدن را در مقابل استرس ها بالا ببريد و سيستم ايمني بدنتان را نيز تقويت کنيد و در ضمن، شادي را به زندگي بياوريد.

12-به دنبال داشتن برنامه اي مفرح باشيد.

اگر شما برنامه اي داشته باشيد که مشتاقانه در انتظار انجامش
باشيد، انتظار انجام آن مي تواند روز شمار را تاموقع انجام آن کار با نشاط، پر کند (انرژي مثبت).اين برنامه نبايد حتماً برنامه شلوغ و حجيمي باشد بلکه مي تواند در يک پيک نيک خانوادگي يا غذا خوردن با يک دوست خوب خلاصه شود.حداقل هر سه هفته يک بار يک برنامه تفريحي اين چنيني در تقويمتان ثبت کنيد.شما مي توانيد در انتظار شاد بودن را تجربه کنيد.

چگونه با اصول زندگي هماهنگ شويم؟

يکي از دلايل عدم موفقيت انسان ها ممکن است زير پاگذاشتن يکي از اصول و قوانين زندگي و طبيعت باشد.طبيعت داراي دادگاه و پليس و قاضي نيست بلکه به سادگي قوانينش را به کار مي اندازد.
اگر افکار، کلام و اعمال ما مطابق با قوانين آن باشد حتماً شاد و خوشبخت خواهيم بود و زندگي متعادل و شادي خواهيم داشت زيرا با پيروي از قوانين معنوي زندگي مي توان بر آن مسلط شد.
جي.پي.واسواني در کتاب «با خالق هستي»قواعد هفتگانه زير را براي هماهنگي با اصول زندگي توصيه مي کند:
ـ نخست:هميشه مواظب افکارتان باشيد.هرگونه بينديشيد همان گونه خواهيد شد.هر زمان که فکر پليدي به ذهنتان مي رسد، آن را از ذهنتان بيرون کنيد.يکي از بهترين راه هاي جلوگيري از افکار پليد آن است که با ورود آن خودمان را نيشگون بگيريم.
همواره در ميان مشغله ها و کارها به خود يادآوري کنيد که شما جسم نيستيد، ذهن هم نيستيد.وجود شما از گوشت، خاک و ماده
ساخته نشده است. بلکه شما آن روح مطلق و ابدي هستيد. پيوسته اين حقيقت را به ياد داشته باشيد و به خود بگوييد: «من اين نيستم، من آن هستم.»
دوم:هر آن چه بکاريد، برداشت خواهيد کرد.پس مراقب هر کار کوچکي که انجام مي دهيد باشيد.هر روز مدتي را ترجيحاً در يک مکان و زمان ثابت به سکوت بگذرانيد.وقتي سکوت مي کنيد همه کارهايي را که در بيست و چهار ساعت گذشته انجام داده ايد، مرور کنيد. بهتر است به طور معکوس خاطراتتان را مرور کنيد. مثلاً به آن چه دقيقه اي قبل انجام داده ايد و...، بي ترديد در خواهيد يافت که نمي بايست بعضي از اعمالي را که مرتکب شده ايد انجام مي داديد.اشتباهات بسياري هست که بايد آنهارا کنار بگذاريد. توبه کنيد تا خداوند خرد و نيرويي به شما ببخشد که مانع تکرار اين اشتباهات شود.
سوم:معاشران خود را با دقت انتخاب کنيد. اگر همنشين افراد خدا دوست باشيد، تقدس آنها در زندگي شما رخنه خواهد کرد و شما را سرشار از الهام، وجد و آرامش خواهد نمود. از اين رو معاشرت بسيار مهم است.
چهارم:سعي کنيد به چيزي وابسته نباشيد.وظايفتان را انجام دهيد اما ازدرون وابسته نباشيد و بدانيد که هيچ چيز و هيچ کس به شما تعلق ندارد. در نمايش شکوفايي جهان هستي شما فقط عامل و ناظر هستيد و بايد دو نقش را در اين نمايش ايفا کنيد؛ هنرپيشه
و تماشاچي.وظايفتان را انجام دهيد بدون اين که در نظر بگيريد آيا شخص ديگري هم اين کار را انجام مي دهد يا نه.ما اغلب مي گوييم: «فلاني با من رفتار درستي نداشته است من چرا بايد به او خوبي کنم؟»
شما بايد وظيفه تان را انجام دهيد. بدين ترتيب است که آن کارهاي درست و صحيح را برداشت خواهيد کرد. وقتي که اوضاع آن چنان که مي خواهيم پيش نمي رود درمانده و مأيوس مي شويم اما اگر با عدم وابستگي کار کنيم تأثير ناپذير خواهيم بود.براي نتيجه و ثمره کار نکنيد بلکه هر عملي را براي عشق خالص به خدا انجام دهيد.کار وسيله اي است در دست آن نيروي عظيم کاينات.
پنجم:هر چه بيشتر خودتان را به خدا تسليم کنيد. بگوييد:«خدايا بادا که خواست تو و نه خواست من تحقق پذيرد.» نام خدا را تکرار کنيد و صميمانه دعا کنيد تا ثنويت هايي در دو لذت، شکست و موفقيت را پشت سر گذاريد.زيرا فقط در آن صورت است که رنج نمي تواند بر ما اثر بگذارد و ما با خود به کساني که اطرافمان هستند در آرامش خواهيم بود.
ششم:شجاع باشيد.در همه اوقات زندگي شجاع باشيد و از هيچ چيز به غير از خداوند نترسيد.بودا به مريدانش گفت:«اگر شجاع نباشيد ميل و خواسته هاي غيرانساني وارد قلبتان خواهد شد، درست مانند باران که از سقف و شکاف خورده، وارد خانه مي شود.»
هفتم:تا جايي که مي توانيد به افراد بشر خوبي کنيد. به مردم بيشتري کمک کنيد تا بارشان را در راه دشوار زندگي بر دوش کشند. روزي که به انسان، پرنده يا حيواني کمک نکرده باشيد، روزي از دست رفته است.
و اما آيا مي توان کارهاي بد را تخفيف داد يا آن را از ميان برداشت؟ کارهاي بد را مي توان با ذکر نام خدا و خدمت عاري از خودخواهي به دردمندان و رنجديدگان و نيز از طريق رحمت خدا به مردان خدا کاهش داد.

شادي هديه مشکلات

يکي از بالاترين اهداف زندگي شاد بودن است.اکثر ما بر اين باوريم که رسيدن به اين شادي کاملاً اتفاقي است و بيشتر به ميزان درآمد، سلامتي بدن، موقعيت شغلي، ارتباطات خانوادگي و موارد ديگري که خارج از وجود خود ماست و اکثر ما توانايي تغيير آن را نداريم، بستگي دارد.
خوشبختانه به نظر مي آيد که عناصري براي افزايش شادي و کنترل استرس، بدون توجه به موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي که در آن هستيم، وجود دارد. اين عناصر انجام کارهايي هستند که هر کس در هر موقعيت براي رسيدن به شادي قادر به انجام آن است. روان شناسان، رفتار و موقعيت هاي خاصي را براي افزايش شادي يافته اند.
يکي آزمايش بزرگ (در سال 1977 توسط فوردايس) نشان داده است که اگر شما به صورت فعالانه، به هر يک از بندهاي زير عمل کنيد، اين شانس را داريد که سطح فشارهاي روحي تان به صورت قابل توجهي کاهش يابد. آزمايش ديگري نشان داده است، فقط با دادن اين اطلاعات به افراد در رابطه شادي فردي آنها، حدوداً بر
روي 40 درصد آن ها تأثير مثبت گذاشته است.
اين مسأله ممکن است به خاطر تصديق و تشويق برخي از توانايي هاي موجود در شما باشد. با توجه به اين بررسي ها اگر شما بخواهيد که با فشار روحي خود کنار بياييد و شاد باشيد، احتياج داريد به:
1-زمان بيشتري را با خانواده و دوستان بگذرانيد.اين زمان موقعيت خوبي است براي با هم بودن و دوري از فشارها و مسؤوليت هاي زندگي.
2-شخصيت اجتماعي و خارج از محيط خود را توسعه دهيد. رفتارهاي محيط خارج، بيشترين تأثير را براي شاد بودن دارد.
3-زندگي فعالتري داشته باشيد.
4-توقعات و آرزوهاي خود را به حداقل برسانيد.
5-تفکرات مثبت و خوشبينانه ي خود را توسعه دهيد.اين مسأله به توانايي شما براي به حداقل رساندن نگراني ها بستگي زيادي دارد.
6-زندگي و اهداف خود را به طور دقيق سازماندهي کنيد.
7-چيزهايي را که تأثير منفي بر روي شما دارند، از زندگي خود حذف کنيد. يادگيري کنترل نگراني بسيار حائز اهميت است.
8-بيشتر به لحظه ي حال گرايش داشته باشيد.
9-به شادي ارزش دهيد.
بررسي هاي ديگر، عناصر مشابهي را در رابطه با شادي گزارش کرده است. که شامل:
توانايي برنامه ريزي زماني.آن ها زمان را به صورت پيچيده و
هدف گذاري شده مي بينند.وقت شناس و با کفايت هستند وهيچ کاري را به تعويق نمي اندازند.
داراي مهارت هاي اجتماعي معقولي هستند. به طور مثال: خونگرمي، صميميت، راستگو و مثبت بودن و مهارت در گفت و گو.
به دنبال راه حل مشکلات هستند و با ديگران مشورت مي کنند.
خود را براي شکست هايي که ناشي از افسردگي است سرزنش نمي کنند. دوران بد زندگي را کوتاه مي بينند و در «کنترل رفتار داخلي» بسيار قوي هستند. باور دارند که در چگونگي برخورد با اتفاقات بد حق انتخاب دارند.
خود را لايق چيزهايي که به دست آورده اند مي دانند.خود را همان گونه که هستند پذيرفته اند و تضادهاي دروني خود را برطرف کرده اند و تقاضاي شخصيت غير قابل تغيير و ثابت را ندارند.

زندگيتان را جشن بگيريد

به زندگي و تمام مظاهر آن احترام بگذار، همه ما قسمتي از يک حرکت موزون و هماهنگ در کل هستي هستيم که تکامل ناميده مي شود.
زندگي را جشن بگير، ديروز رفته است، فردا شايد هرگز نيايد، تنها چيزي که داري همين لحظه حال است.
انسان ها را از روي رنگ پوست و ظاهرشان قضاوت نکن، با محبت در چشم هاي آنان بنگر و انعکاس روح خودت را در آنان مشاهده کن.
افق ديدن را گسترش بده، بياموز که چيزهاي ناشناخته باعث تغيير مي شوند و تغييرات نيز برايت تکامل به ارمغان مي آورند.
آرامش دروني يکي از گرانبهاترين هديه ها در کل هستي است.
بدان که ارمغان تنهايي، شناخت خودمان و فهميدن رسالتمان در اين دنيا است.
عشق باعث رهايي و رستگاري ما مي گردد.
خوشبختي چيست؟ خوشبختي لبخند زدن به همنوعان، بيدار شدن در نيمه شب و مناجات و راز و نياز با خداوند رحمان و رحيم است.
خوشبختي احترام به پدر و مادر و متواضعانه بوسه زدن بر دست هاي ايشان است.
خوشبختي ديدن منظره زيباي نفس کشيدن يک کودک، نوشيدن يک استکان چاي داغ، قدم زدن در يک روز باراني، نشستن روي يک نيمکت پارک در کنار يک دوست و بودن در لحظه اکنون است.
هرگز لبخند را ترک نکن، حتي وقتي ناراحتي، زيرا امکان دارد کسي عاشق لبخند تو شود.
شايد خدا خواسته است که ابتدا بسياري از افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را، به اين ترتيب وقتي او را يافتي، بهتر مي تواني سپاسگذار باشي.
زياده از حد خودت را تحت فشار نگذار، بهترين چيزها در زماني اتفاق مي افتد که اصلاً انتظارش را نداريد.
زندگي خيلي کوتاه است، دست از گله و شکايت بردار، شتاب
نکن شروع کن به زندگي کردن، نفس عميق کشيدن، در آغوش گرفتن ديگران، خنديدن، محبت کردن به خودت و ديگران تا احساس زنده بودنت را درک کني.
يک دقيقه وقت بگير و به تمام داشته هايت فکر کن و آنها را بر روي کاغذ بنويس که چقدر تو خوشبخت هستي.
زندگي ات را جشن بگير، شاد باش و با تمام وجودت از آن لذت ببر، زيرا که زندگي به تو همان چيزي را هديه مي کند که تو انتظارش را داري و در جست و جوي آن هستي.

کليدهاي شادي

زماني که دري از شادي به روي شما بسته مي شود، در ديگري باز خواهد شد. اما معمولاً ما آنقدر به در بسته نگاه مي کنيم، که در باز شده را نمي بينيم.
شادترين مردم از هر چيز بهتري را ندارند، اما از چيزهايي که با آن روبرو مي شوند، بيشترين را انتخاب مي کنند.
به دنبال کسي بگرديد که لبخندي بر روي لب هاي ما بنشاند، زيرا با يک لبخند، زندگي برايمان زيباتر مي شود.
بهترين دوست کسي است که با وي بر روي نيمکتي بنشينيم، بدون اين که حرف بزنيم در حالي که حس کنيم، بهترين مکالمه تمام عمر خود را داشته ايم.
تا زماني که چيزي را از دست نداده ايم، به ارزش آن واقف نيستيم.
عشق ورزيدن، اطميناني براي دريافت نيست.بهتر است عشق
در عوض عشق را انتظار نداشته باشيم.
با مقايسه کردن خود با ديگران، ارزش هايتان را دست کم نگيريد؛ زيرا همه با هم تفاوت داريم.
تنها شما هستيد که مي دانيد چه چيزي براي شما بهترين است.
از رؤياهاي خود فرار نکنيد، بدون رؤيا بودن يعني اميد نداشتن و اميد نداشتن، يعني بي هدف بودن.
تا زماني که چيزي براي بخشيدن داريد، صحنه را خالي نکنيد. هيچ چيز پايان نمي پذيرد، مگر اين که خود تلاش نکنيد.
در جاده ي زندگي، به سرعت حرکت کنيد، تا از زيبايي هاي اطراف لذت ببريد.زندگي مسابقه نيست، بلکه سفري است که بايد پله پله پيموده شود.
از مواجه شدن با خطرات نهراسيد. اين تنها شانسي است که مي توانيد شجاعت را بياموزيد.
بهترين راه براي دريافت عشق، بخشيدن آن است و مخفي کردن عشق سريع ترين راه از دست دادن آن.
براي رفع کسالت و ايجاد نشاط چه بايد کرد؟
دعا کنيد.
سريع يک دوش جانانه بگيريد و آواز بخوانيد.
دراز بکشيد، عضلاتتان را شل کنيد و به موسيقي دلخواهتان گوش دهيد.
در خانه لباس باشگاه مورد علاقه تان را بپوشيد.
يک فيلم کمدي و خنده دار تماشا کنيد.
هر چيزي که دلتان مي خواهد بخوريد.
به دوستان صميمي تان تلفن بزنيد و حالشان را بپرسيد.
براي دوستان خود نامه يا هديه بفرستيد.
يک موسيقي کاملاً ملايم بگذاريد، چشمان خود را ببنديد و به چيزهاي خوب فکر کنيد.
پختن شام شب را به عهده بگيريد.
به پارک برويد و از ديدن انسان هاي سرحال و شاد احساس نشاط کنيد.
هر کسي در ذهنش منظره اي منحصر به فرد دارد. منظره منحصر به فرد خود را نقاشي کنيد.
کتابي را که خيلي دوست داريد بخوانيد.
بذر گل مورد علاقه خود را خريده، بکاريد و آن را پرورش دهيد.
با خانواده خود به سينما برويد.
به استخر برويد و از شيرجه زدن در آب لذت ببريد.
به ديدن دوستانتان برويد و ساعاتي را با آنها بگذرانيد.
اگر آلات موسيقي داريد، معطل نکنيد، آهنگ جديدي را شروع کنيد.
اگر نامزد داريد، همين حالا گوشي را برداريد و با او قرار ملاقات بگذاريد.
به کافي نت برويد و گشتي در اينترنت بزنيد.
با هزينه اي کم سوار اتوبوس شويد و چرخي در شهرتان بزنيد، شايد بعضي خيابان هاي شهر زيباتر شده باشند!
مجله مورد علاقه خود را بخريد و مطالعه کنيد.
اصلاً و ابداً بي حرکت و ساکت در جايي ننشينيد.
با خريدن کمپوت، گل و شيريني به ديدن بيمارانتان در بيمارستان برويد.
دفترچه تلفن را باز کنيد و به افرادي که مدت زيادي است از آن ها بي خبريد تلفن کنيد.
دستي به سر و گوش ماشينتان بکشيد.
اتاقتان را جمع و جور کنيد.
لوازم خانگي خراب را به تعميرگاه ببريد.
به موزه مورد علاقه خود برويد و از آن ديدن کنيد.
مدارکي را که اخيراً دريافت کرده ايد قاب کنيد و به ديوار بزنيد.
قسمت هايي از خانه را که به رنگ کاري مجدد نياز دارند، با قلم مو رنگ کنيد.
وسايلي را که از آنها استفاده نمي کنيد، يا بفروشيد يا دور بريزيد تا دور و برتان خلوت شود.
با بچه هاي خود بازي کنيد، بعد به همراه مادرشان براي شام بيرون برويد.
دوربين عکاسي خود را برداريد و از طبيعت شهرتان در کنار خانواده عکس بگيريد.
يک صندلي برداريد، برويد بالاي پشت بام و با پذيرايي کردن از
خودتان با يک ظرف بستني کاکائويي از ديدن منظره شهرتان لذت ببريد.
برنامه ريزي کنيد تا براي اين ماه يا ماه آينده به سفر برويد و از منطقه اي خوش آب و هوا ديدن کنيد.
صبح ها زودتر از خواب بيدار شويد و ورزش کنيد.
همراه خانواده به باغ وحش برويد و از ديدن حيوانات لذت ببريد.
بچه هايتان را سوار ماشين کنيد و همين طور که مشغول رانندگي هستيد، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را با زبان کودکانه به آن ها آموزش دهيد.
براي کامپيوتر خود رمز جديدي بگذاريد.
آلبوم خانوادگي تان را ورق بزنيد تا خاطرات گذشته، شما را سرگرم کنند.
اگر دست راست هستيد، با دست چپ و اگر دست چپ هستيد، با دست راست نامه اي براي دوستان خود بنويسيد و از آن ها هم در نامه تقاضاي چنين کاري را بکنيد.
پياده روي کنيد و در حين پياده روي خوارکي مورد علاقه تان را نوش جان کنيد.
با کمک همسرتان دکوراسيون منزلتان را عوض کنيد.
به گل فروشي برويد و قشنگ ترين دسته گل را براي همسرتان بخريد.
منبع: کتاب راهنماي خانواده


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
عطسه ترسناک معاون وزیر بهداشت روی آنتن زنده شبکه خبر
عطسه ترسناک معاون وزیر بهداشت روی آنتن زنده شبکه خبر

عطسه ترسناک معاون وزیر بهداشت روی آنتن زنده شبکه خبر

چگونه تشخیص دهیم کرونا گرفته ایم یا آنفولانزا؟
چگونه تشخیص دهیم کرونا گرفته ایم یا آنفولانزا؟

چگونه تشخیص دهیم کرونا گرفته ایم یا آنفولانزا؟

نماز عید فطر مسلمانان آلمان در پارکینگ
نماز عید فطر مسلمانان آلمان در پارکینگ

نماز عید فطر مسلمانان آلمان در پارکینگ

اتفاق عجیب که پس از آزادی خرمشهر خبری شد
اتفاق عجیب که پس از آزادی خرمشهر خبری شد

اتفاق عجیب که پس از آزادی خرمشهر خبری شد

با غیرقابل کنترل شدن بچه‌ها در ایام کرونایی چه کنیم؟
با غیرقابل کنترل شدن بچه‌ها در ایام کرونایی چه کنیم؟

با غیرقابل کنترل شدن بچه‌ها در ایام کرونایی چه کنیم؟

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد نرخ تورم و بیکاری در ایران در سال 99
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد نرخ تورم و بیکاری در ایران در سال 99

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد نرخ تورم و بیکاری در ایران در سال 99

گاهی تلخ مثل هندوانه ابوجهل/ استاد رنجبر
گاهی تلخ مثل هندوانه ابوجهل/ استاد رنجبر

گاهی تلخ مثل هندوانه ابوجهل/ استاد رنجبر

آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونکی در کشور
آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونکی در کشور

آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونکی در کشور

نگاهی به رویدادها و حواشی مهم مجلس دهم
نگاهی به رویدادها و حواشی مهم مجلس دهم

نگاهی به رویدادها و حواشی مهم مجلس دهم

درس‌های خارج و سطوح عالی حوزه علمیه از ۷ خرداد آغاز می‌شود
درس‌های خارج و سطوح عالی حوزه علمیه از ۷ خرداد آغاز می‌شود

درس‌های خارج و سطوح عالی حوزه علمیه از ۷ خرداد آغاز می‌شود

ترانه «فرزند ایران»/ امیرحسین وادیدار
ترانه «فرزند ایران»/ امیرحسین وادیدار

ترانه «فرزند ایران»/ امیرحسین وادیدار

اسکورت نفتکش ایرانی از هوا و دریا توسط جنگنده
اسکورت نفتکش ایرانی از هوا و دریا توسط جنگنده

اسکورت نفتکش ایرانی از هوا و دریا توسط جنگنده

نحوه ی فروش سهام عدالت توسط صاحبان سهام
نحوه ی فروش سهام عدالت توسط صاحبان سهام

نحوه ی فروش سهام عدالت توسط صاحبان سهام

نوای زیبای تلاوت قرآن آیه 17 سوره قصص/ عبدالباسط
نوای زیبای تلاوت قرآن آیه 17 سوره قصص/ عبدالباسط

نوای زیبای تلاوت قرآن آیه 17 سوره قصص/ عبدالباسط

راهپیمایی خودرویی در کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول
راهپیمایی خودرویی در کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول

راهپیمایی خودرویی در کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول

بازگشایی اماکن مقدس بعد از دو ماه انتظار
بازگشایی اماکن مقدس بعد از دو ماه انتظار

بازگشایی اماکن مقدس بعد از دو ماه انتظار

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۶ خرداد شبکه‌های چهار و آموزش
جدول زمانی برنامه‌های درسی ۶ خرداد شبکه‌های چهار و آموزش

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۶ خرداد شبکه‌های چهار و آموزش

حفظ جزء 30 قرآن کریم | حفظ سوره بروج / بخش پنجم
حفظ جزء 30 قرآن کریم | حفظ سوره بروج / بخش پنجم

حفظ جزء 30 قرآن کریم | حفظ سوره بروج / بخش پنجم

تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 20-21
تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 20-21

تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 20-21

تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 18-19
تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 18-19

تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 18-19

تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 16-17
تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 16-17

تفسیر سوره جاثیه/ قرائتی: آیه 16-17