مکعب
مکعب

مكعب يك بسته كامل از اعداد در مبناي دوازده‌تايي يا سيستم شمارش دوجيني است
علت بر اينكه ، براي يك مكعب ميتوان اجزا و ويژگي‌هاي زير را قائل شد :
1- يك مركز

2-دو كره محيط و محاط ، دو نوع سطح تقارن

3-سه نوع محور تعادلي

4-چهار قطر داخلي

5-؟
6-شش سطح يا وجه

7-هفت تقاطع قطرهاي داخلي و سطحي ، هفت امتداد يال‌ها و قطرهاي داخلي و سطحي در هر راس

8-هشت راس يا كنج

9-نه سطح تقارن

10-؟
11-؟
12-دوازده يال يا ضلع ، 12 قطر سطحي

همانطور كه مي‌دانيم توان دوي هر عددي يك مربع و توان سه هر عددي يك مكعب است و به اين دليل مهم در هندسه ، فضا را سه بعدي در نظر مي‌گيرند . اصلي‌ترين اجزا يك مكعب 12 يال و 6 وجه آن است كه به خاطر همين اجزا و تعدادشان ، ميتوان مكعب را يك بسته كامل از اعداد در مبناي دوازده‌تايي يا سيستم شمارش دوجيني محسوب كرد .
تناسب هندسی زير در يك مكعب برقرار است
2 = 1/2 = 4 قطر داخلی / 8 رأس = 6 وجه / 12 يال
قديمي‌ترين شكل هندسي مكعب ، شناخته شده در ميان انسانها ، همان كعبه در شهر مكه ميباشد كه دال بر اين واقعيت است كه گذشتگان ما از اعداد ، ارقام و هندسه چيزهايي ميدانسته‌اند كه ما نمي‌دانيم و در مباحث بعدي سعي در شناخت آنها خواهيم داشت .

كعبه و مكه هم خانواده عبارت عربي مكين به معني پايدار ، مقاوم ، استوار و با ثبات شده است و از لحاظ فيزيكي نيز مكعب اينچنين خواصي را از خود نشان ميدهد و به اين دليل در طراحي اكثر سازه‌هاي مسكوني و تجاري و ... از اين ساختار هندسي الهام گرفته‌ شده است
منبع:
http://www.ki2100.com/

/الف