طرز نگاه افراد مختلف به زندگی

برگرفته از سایت سایکو ژنی
مترجم: میترا مزینانی
 

اصطلاح "نگرش" به حالت ذهنی فردی اشاره دارد که بر اساس اعتقاداتش یا سیستم ارزش، احساسات و تمایل به عمل کردن به نحوی خاص است. نگرش فرد نشان دهنده این است که چگونه یک فکر، احساس و رفتار در یک وضعیت خاص را درک می‌کند. افرادی که نگرش مثبت دارند، به خوبی‌ها توجه می‌کنند، نه به بدی افراد، موقعیت‌ها، حوادث و غیره. آنها اشتباه و نارسایی را به عنوان مانع در نظر نمی‌گیرند، بلکه به عنوان یک فرصت می‌بینند. آنها از اشتباهات یاد می‌گیرند و در لحظه زندگی می‌کنند. نگرش چیزی کمی است که تفاوت زیادی را ایجاد می‌کند. - وینستون چرچیل
نگرش می‌تواند به عنوان پاسخ ما به مردم، مکان‌ها، چیزها یا رویدادهای زندگی تعریف شود. این را می‌توان به عنوان دیدگاه فرد، ذهنیت، باورها و غیره نامید. نگرش ما نسبت به افراد، مکان‌ها، چیزها یا موقعیت‌ها، انتخاب‌هایی که ما می‌سازیم را تعیین می‌کند. نگرش از سه مولفه تشکیل شده است که شامل مولفه شناختی، مولفه عاطفی و مولفه رفتاری است. اساسا مولفه شناختی بر اساس اطلاعات یا دانش است، در حالی که مولفه‌های عاطفی براساس احساسات است. مولفه رفتاری نشان دهنده این است که چگونه نگرش رفتار ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به عنوان مثال، در مورد فردی که از یک تزریق یا یک سوزن می‌ترسد، جزء شناختی ممکن است این واقعیت باشد که یک تزریق ممکن است باعث آسیب رساندن شود. از سوی دیگر، مولفه عاطفی این احساس است که او از تزریق می‌ترسد. مولفه رفتاری این است که فرد به طور کامل از تزریق، با فریاد اجتناب می‌کند. بنابراین، نگرش، اساسا مانند یک ارزیابی است که بسته به درجه مورد علاقه یا ناسازگار بودن موضوع مورد نظر، مثبت یا منفی است.
انواع نگرش
نگرش مثبت
اعتماد به نفس، خوش بینی، صمیمیت و قابلیت اطمینان، ویژگی‌هایی هستند که نگرش مثبت را نشان می‌دهند.
افرادی که نگرش مثبت دارند، به خوبی‌ها توجه می‌کنند، نه به بدی افراد، موقعیت‌ها، حوادث و غیره. آنها اشتباه و نارسایی را به عنوان مانع در نظر نمی‌گیرند، بلکه به عنوان یک فرصت می‌بینند. آنها از اشتباهات یاد می‌گیرند و در لحظه زندگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: نگرش شما به زندگی مثبت است یا منفی؟


~ اعتماد به نفس
~ خوش بینی
~ شادی و نشاط
~ صمیمیت
~ احساس مسئولیت
~ انعطاف پذیری
~ تعیین کنندگی
~ قابلیت اطمینان
~ تحمل
~ تمایل به انطباق
~ تسلیم
~ دقت
نگرش منفی
نفرت، بدبینی، شک و تردید صفاتی است که نگرش منفی را نشان می‌دهند.
افراد با نگرش منفی تمایل به نادیده گرفتن خوبی‌ها و توجه به بدی در افراد، شرایط، حوادث، و غیره دارند. به احتمال زیاد، آنها از تغییرات شکایت می‌کنند، نه اینکه با تغییرات محیط سازگار شوند. همچنین آنها ممکن است دیگران را عامل شکست خود معرفی کنند.
~ خشم
~ نفرت
~ بدبختی
~ ناامیدی
~ شک و تردید
~ خشونت
~ حسادت
~ عدم کفایت
نگرش بی‌طرف
بی‌تفاوتی و جداسازی؛ صفاتی است که نگرش بی‌طرف را نشان می‌دهند.
افراد دارای نگرش بی‌طرف اهمیت کافی به موقعیت‌ها یا رویدادها نمی‌دهند. آنها مشکلات را نادیده می‌گیرند، آن را برای کسی حل می‌کنند. همچنین، آنها نیازی به تغییر ندارند. صفات آنها عبارتند از:
~ همدردی
~ بی‌تفاوتی
~ انهدام
~ احساس قطعی بودن
~ بی‌عاطفه
لازم به ذکر است که ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و نگرش بسیار ظریف است. در حالی که اولی سخت‌تر و دائمی است، ممکن است دومی با شرایط و تجربیات مختلف در زندگی تغییر کند. بنابراین، نگرش‌ها آموخته می‌شود و به دست می‌آیند. همچنین نگرش می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. نگرش در سطح ناخودآگاه ممکن است برای ما ناشناخته باشد و به طور غیرمستقیم شکل بگیرد، به عنوان نگرش ضمنی اشاره شده است. از سوی دیگر، نگرش صریح به نگرش در سطح خودآگاه اشاره دارد. نگرش غیرمنتظره ممکن است به تجربیات گذشته یا تأثیرات آن مربوط باشد.
لازم به ذکر است که رفتار یک فرد همواره نگرش فرد را منعکس نمی‌کند. با این حال، مطالعات پیشنهاد کرده‌اند که افراد ممکن است رفتار خود را تغییر دهند، اگر ناسازگاری بین باور و رفتارشان به آنها اشاره شود. به طور کلی، یک نگرش مثبت به میزان بیشتری احتمال دارد تاثیر خوبی بر رفتار فرد داشته باشد.
نگرش‌ها در طول سال‌ها با روش‌های مختلف شکل می‌گیرند. گاهی اوقات، آنها بر اساس تجربیات ما هستند. گاهی اوقات ممکن است از سوی دیگران به دست آیند. نگرش ما ممکن است بر اساس حقیقت باشد یا اینکه بر اساس چه چیزی ممکن است حقیقت را در نظر بگیریم. مردم می‌توانند نگرش خود را تغییر دهند. برای آن، نیاز به تغییر در شیوه‌ای است که آنها فکر می‌کند، احساس می‌کنند یا رفتار می‌کنند. با این حال، تغییر دادن شیوه‌ای که احساس می‌کنید آسان نیست. جزء عاطفی نگرش، قدرتمند و کنترل آن دشوار است. از این رو، ابتدا باید تلاش برای تغییر مفهوم شناختی (تفکر) و رفتاری انجام شود.