نغمه مهر
نغمه مهر

خواننده : حسام الدین سراج
آلبوم : بوی بهشت
خاک بودم آب بودم گل شدم
عالمی گل کردم آخر دل شدم
غیرت حزن احتضار شرم داشت
لیلی بی پرده ی محمل شدم
نغمه ها دارد مقامات ظهور
او غنا ورزید و من سائل شدم
در من و او غیر حق چیزی نبود
فرقی اندیشیدم و باطل شدم
همچو اشکم لغزشی آمد به پیش
گام اول محرم منزل شدم
منبع: http://www.semital.com