سلسله ی موی دوست
سلسله ی موی دوست

خواننده : حسام الدین سراج
آلبوم : عشق و مستی
شاعر : سعدی

حسام:
سلسله ی موی دوست
سلسله ی موی دوست, حلقه ی دام بلاست
حلقه ی دام بلاست
هر که دراین حلقه نیست
هر که دراین حلقه نیست, فارغ از این ماجراست
فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بیدریغ,
دیدن او یک نظر صد چون منش خونبهاست
ضد چون منش خونبهاست

همخوانی:
سلسله ی موی دوست
سلسله ی موی دوست, حلقه ی دام بلاست
حلقه ی دام بلاست
هر که دراین حلقه نیست
هر که دراین حلقه نیست, فارغ از این ماجراست
فارغ از این ماجراست

حسام:
مالک ملک وجود, حاکم رد و قبول
هر چه کند جور نیست, ور تو بنالی جفاست
ور تو بنالی جفاست

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب
هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب
عهد فراموش کند مدعی بی وفاست
مدعی بی وفاست

حسام و گروه همخوان:
هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب
هر که به جور رقیب با به جفای حبیب
عهد فراموش کند مدعی بی وفاست
مدعی بی وفاست

همخوانی:
سلسله ی موی دوست
سلسله ی موی دوست, حلقه ی دام بلاست
حلقه ی دام بلاست
هر که دراین حلقه نیست
هر که دراین حلقه نیست, فارغ از این ماجراست
فارغ از این ماجراست

حسام:
شرحی از اخلاق دوست, هرچه برآید نکوست
گو همه دشــنام گو, کز لب شـــیرین دعاست
کز لب شـــیرین دعاست
کز لب شـــیرین دعاست
کز لب شـــیرین دعاست

همخوانی:
سلسله ی موی دوست
سلسله ی موی دوست, حلقه ی دام بلاست
حلقه ی دام بلاست
هرکه دراین حلقه نیست
هر که دراین حلقه نیست, فارغ از این ماجراست
فارغ از این ماجراست