روزنامه عصر رسانه

دوره انتشار: روزنامه

زبان: فارسي

صاحب امتياز: مليحه دهقان

مدير مسئول: مليحه دهقان

محل انتشار: تهران

تلفن: 8969014 (021)

نشاني: تهران، بلوار کشاورز، خيابان برادران شهيد عبداله زاده، کوچه افشار، پلاک 21، طبقه اول