0
ویژه نامه ها

رویارویی با سرمایه داری استعماری

در هر یک از بخشهای این سرزمین با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی مبارزه با خصوصی سازی، سلطه سرمایه و کالای کشورهای سرمایه داری استعماری، شیوه تولید مستعمراتی مسلط و همچنین استبداد سیاسی طبقه پیوسته به استعمار اندیشید
رویارویی با سرمایه داری استعماری
مرزهایی ساختگی وهویت کاذب سیاسی در کشور‌هایی که خلق شده
 
چکیده:
در هر یک از بخشهای این سرزمین با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی مبارزه با خصوصی سازی، سلطه سرمایه و کالای کشورهای سرمایه داری استعماری، شیوه تولید مستعمراتی مسلط و همچنین استبداد سیاسی طبقه پیوسته به استعمار اندیشید

تعداد کلمات: 1083 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
 
رویارویی با سرمایه داری استعماری
نویسنده: شاپور رواسانی

برای رویارویی با سرمایه داری استعماری و طبقه پیوسته به استعمار در جامعه بزرگ شرق باید به پیوستگی سیاست و اقتصاد و فرهنگ به یکدیگر توجه کرد و بر این پایه به تنظیم استراتژی و برنامه های رویارویی پرداخت.
 
در هر یک از بخشهای این سرزمین و جامعه بزرگ با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی مبارزه با خصوصی سازی، سلطه سرمایه و کالای کشورهای سرمایه داری استعماری، شیوه تولید مستعمراتی مسلط و همچنین استبداد سیاسی طبقه پیوسته به استعمار اندیشید و با تشکیل احزاب و سازمانهای مستقل سیاسی و صنفی و تلاش در راه ایجاد، با تقویت مطبوعات مردمی گامی برداشت و نیز برای مبارزه با سلطه فرهنگی امپریالیزم سرمایه داری و طبقه پیوسته به آن، برنامه ریزی کرد. در مبارزه با سلطه امپریالیزم سرمایه داری و طبقات پیوسته به استعمار در این جامعه بزرگ و برای جلوگیری از برنامه های نظامی امپریالیزم و اینکه گروهها و اقوام خویشاوند در نقاط گوناگون این سرزمین بزرگ همچون ابزاری برای کشتار یکدیگر (مانند گذشته) مورد بهره برداری قرار نگیرند و امپریالیزم سرمایه داری و طبقات پیوسته به استعمار نتوانند اعضای این خانواده بزرگ را به بهانه های واهی به کشتن یکدیگر و جنگهای تجاوزکارانه تحریک و ترغیب کنند می توان :
- به گونه گسترده با به کار گرفتن همه توان و امکانات رسانه ها، نادرستی فرضیه های نژادی سامی، ترک، آریا و هر فرضیه نژادی دیگر و همچنین تاریخ مشترک فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خویشاوندی علمی و قومی اقوام جامعه بزرگ شرق و تاریخ مشترک مبارزات اجتماعی در جامعه بزرگ شرق در دوران باستان، دوران اسلامی و دوران کنونی با مظالم سیاسی و طبقاتی سلاطین و فرمانروایان و وابستگان به سرمایه داری استعماری را مطرح کرد و در متون درسی مدارس و دانشگاهها گنجاند و نیز در این بررسیها و افشاگریها ماهیت و نقش طبقات حاکم در سرزمینهای جامعه بزرگ در دوره های گوناگون را توضیح داد تا با افزایش آگاهیهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردمان در جامعه بزرگ شرق راه بر هرگونه جنگ و تجاوز و برادرکشی بسته و برای یکپارچگی و همبستگی سیاسی، اقتصادی بر پایه احترام به حق حیات و حرمت انسانی همه مردمان در جامعه بزرگ شرق و برای تشکیل ایالات متحده شرق باز شود.

   بیشتر بخوانید : شرکتهای چندملیتی چه می‌خواهند؟

برای رسیدن این اهداف می توان همایشها و نشستهایی مشورتی با روشنفکران ایالات جامعه بزرگ شرق که اینک به صورت «کشورها» و «ملل» از یکدیگر جدا نگهداشته می شوند برگزار کرد. اگر توده های مردم در کشورهای جامعه بزرگ شرق در کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و پیرامون دریاچه خزر، و به طور کلی جامعه بزرگ شرق، بر پایه حقایق تاریخی مستند و علمی به گذشته مشترک و خویشاوندی قومی چند هزار ساله خویش آگاهی یابند، دیگر دول سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار در این سرزمین بزرگ نخواهند توانست به کمک فرضیه های نادرست نژادی با دامن زدن به اختلافات مذهبی یا به طور کلی تحریف تاریخ به بهانه های گوناگون و مبتذل، موجبات جنگ و تجاوز و کشتار و در حقیقت برادر و خانواده کشی را در این جامعه بزرگ فراهم سازند؛ دیگر این سرزمین پهناور بازار جنگ افزار و طعمه غارتگریهای امپریالیزم سرمایه داری و طبقه پیوسته به استعمار نخواهد ماند؛ پایگاههای نظامی برای حمله به خویشاوندان به وجود نخواهد آمد و قراردادها و اتحادیه های نظامی ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
 برای رسیدن این اهداف می توان همایشها و نشستهایی مشورتی با روشنفکران ایالات جامعه بزرگ شرق که اینک به صورت «کشورها» و «ملل» از یکدیگر جدا نگهداشته می شوند برگزار کرد. اگر توده های مردم در کشورهای جامعه بزرگ شرق در کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و پیرامون دریاچه خزر، و به طور کلی جامعه بزرگ شرق، بر پایه حقایق تاریخی مستند و علمی به گذشته مشترک و خویشاوندی قومی چند هزار ساله خویش آگاهی یابند، دیگر دول سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار در این سرزمین بزرگ نخواهند توانست به کمک فرضیه های نادرست نژادی با دامن زدن به اختلافات مذهبی یا به طور کلی تحریف تاریخ به بهانه های گوناگون و مبتذل
تفرقه بینداز و حکومت کن؛ جان کلام و مهمترین دورنمای استراتژی سلطه امپریالیزم سرمایه داری و طبقه پیوسته به استعمار در جامعه بزرگ شرق است و راه مقابله با آن تلاش گسترده و همه جانبه در مبارزه با جهل و افسون با نشان دادن واقعیتهای تاریخی و حقایق اجتماعی به توده های محروم این جامعه در سطوح ملی و منطقه ای است.
 
در مورد چگونگی پا گرفتن طبقه پیوسته به استعمار در مستعمرات و کشورهای عقب نگهداشته شده و پشتیبانی نیروهای استعماری از آنها باید به وحدت ساختاری اقتصاد، سیاست و فرهنگ توجه داشت. در زمینه اقتصاد، این امر با تشدید روابط اقتصادی دول سرمایه داری استعماری و سازمانهای بین المللی با بخش خصوصی انجام می گیرد. در زمینه سیاسی با تقویت مالی سازمانهای سیاسی - اجتماعی وابسته به طبقات مرفه و ثروتمند و احزاب و شخصیتهای جانبدار سرمایه داری و در صورت لزوم ترتیب دادن کودتاهای نظامی با اشغال نظامی کشور مورد نظر و زمینه فرهنگ با ترویج فساد در همه گونه های آن، تلاش برای تخریب باورهای دینی، مذهبی و ملی مردمان با ترویج فرهنگ سرمایه داری.
 
در مبارزه با سلطه طبقه پیوسته به استعمار نیز باید به این وحدت توجه کرد، زیرا حرکت به سوی همکاری اقتصادی با کشورهای سرمایه داری استعماری و سازمانهای وابسته به آنها ناگزیر موجب همکاری سیاسی و فرهنگی و تثبیت طبقه پیوسته به استعمار خواهد شد و سازمانی، فردی و گروهی که مخالف سلطه امپریالیزم سرمایه داری به جامعه خود باشد باید به مخالفت با این سلطه در هر سه زمینه برخیزد. ..
 
در برخورد با مسئله چگونگی سلطه امپریالیزم و مبارزه با آن باید دانست که در سالهای اخیر شیوه نفوذ و سلطه دگرگون شده است. یکی از اعضای انجمن تحقیقاتی بانکوک که در مورد مسائل کشورهای عقب نگهداشته شده فعالیت دارد می نویسد:
USAID (مؤسسه توسعه بین المللی امریکا) که ارگان رسمی دولتی است آموخته که رهبران مشروع فقط پیدا نمی شوند، بلکه ساخته می شوند و این بدان معنی است که امپریالیزم سرمایه داری با کمک عوامل خود و نفوذ در رسانه ها، فرد مورد نظر خود را چنان با مهارت و زیرکانه تقویت و به جامعه و کشور مورد نظر معرفی میکند که مردمان می پندارند توانسته اند با رأی و اراده خود او را برگزینند و بر سر کار آورند. نمونه های فراوان وجود دارد که نشان می دهد در بسیاری از کشورهای عقب نگهداشته شده به این نسخه عمل شده است ومیشود.
 
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)

   بیشتر بخوانید :
  افشای استثمار
  سوسیالیستی، دمکراسی یا استعمار
  وابستگان به استعمار

 
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آموزش چهار مدل دسر شیک با بیسکویت
آموزش چهار مدل دسر شیک با بیسکویت

آموزش چهار مدل دسر شیک با بیسکویت

دستور تهیه انواع همبرگر سویا
دستور تهیه انواع همبرگر سویا

دستور تهیه انواع همبرگر سویا

دستور پخت و طرز تهیه انواع غذا با سویا
دستور پخت و طرز تهیه انواع غذا با سویا

دستور پخت و طرز تهیه انواع غذا با سویا

آشنایی با طرز تهیه سه نوع غذا با سویا
آشنایی با طرز تهیه سه نوع غذا با سویا

آشنایی با طرز تهیه سه نوع غذا با سویا

دستور پخت سه نوع غذای رژیمی با سویا
دستور پخت سه نوع غذای رژیمی با سویا

دستور پخت سه نوع غذای رژیمی با سویا

طرز تهیه سه نوع غذای رژیمی و گیاهی با سویا
طرز تهیه سه نوع غذای رژیمی و گیاهی با سویا

طرز تهیه سه نوع غذای رژیمی و گیاهی با سویا

طرز تهیه انواع غذای رژیمی با سویا
طرز تهیه انواع غذای رژیمی با سویا

طرز تهیه انواع غذای رژیمی با سویا

ازدواج موفق و بادوام در کلام امام رضا (علیه السلام)
ازدواج موفق و بادوام در کلام امام رضا (علیه السلام)

ازدواج موفق و بادوام در کلام امام رضا (علیه السلام)

دستور تهیه چند مدل دسر با بیسکویت
دستور تهیه چند مدل دسر با بیسکویت

دستور تهیه چند مدل دسر با بیسکویت

روش تهیه چند نوع دسر با بیسکویت
روش تهیه چند نوع دسر با بیسکویت

روش تهیه چند نوع دسر با بیسکویت

آلرژی به نیکل،علائم و راهکارهای درمانی آن
آلرژی به نیکل،علائم و راهکارهای درمانی آن

آلرژی به نیکل،علائم و راهکارهای درمانی آن

از علت تا درمان بیماری هاری
از علت تا درمان بیماری هاری

از علت تا درمان بیماری هاری

آموزش درست کردن چند مدل دسر با بیسکویت
آموزش درست کردن چند مدل دسر با بیسکویت

آموزش درست کردن چند مدل دسر با بیسکویت

آشنایی با موارد مصرف و عوارض ریمانتادین
آشنایی با موارد مصرف و عوارض ریمانتادین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض ریمانتادین

آموزش تهیه چند مدل دسر با بیسکویت
آموزش تهیه چند مدل دسر با بیسکویت

آموزش تهیه چند مدل دسر با بیسکویت

هرآنچه که باید راجع به آنفولانزای مرغی بدانیم
هرآنچه که باید راجع به آنفولانزای مرغی بدانیم

هرآنچه که باید راجع به آنفولانزای مرغی بدانیم

توکسوپلاسموز چیست و چگونه درمان میشود؟
توکسوپلاسموز چیست و چگونه درمان میشود؟

توکسوپلاسموز چیست و چگونه درمان میشود؟

طرز تهیه انواع دسر با بیسکویت
طرز تهیه انواع دسر با بیسکویت

طرز تهیه انواع دسر با بیسکویت

همه جیز راجع به مرگ مغزی
همه جیز راجع به مرگ مغزی

همه جیز راجع به مرگ مغزی

از علت تا درمان کزاز
از علت تا درمان کزاز

از علت تا درمان کزاز

همه جیز راجع به فلج مغزی
همه جیز راجع به فلج مغزی

همه جیز راجع به فلج مغزی