0
ویژه نامه ها
و هو العلی - ویژه نامه عید سعید غدیر خم

و هو العلی - ویژه نامه عید سعید غدیر خم

شنبه، 3 شهريور 1397
مولودی های عید سعید غدیر خم

مولودی های عید سعید غدیر خم

پنجشنبه، 24 مرداد 1398

ماهیت انسان

انسان از نظر ایدآلیستها

روش دیوئی که همان برخورد به موقعیت نامعین و تشخیص مسأله و تلاش برای پیدا کردن راه حل می باشد، از تمام روشها مثل مشاهده، آزمایش، استدلال، بحث و مشاوره استفاده میشود.
انسان از نظر ایدآلیستها
از نظر ایدآلیستها، ماهیت انسان را ذهن یا روح او تشکیل میدهد و همانطور که گفته شد این روح یا ذهن از امری مجرد که معمولا خدا نامیده میشود ناشی شده است. قدرت مهم روح انسان فکر او می باشد و روی همین زمینه «دکارت» فکر کردن را دلیل بر وجود داشتن تلقی می کرد. فکر، انسان را از دیگر موجودات ممتاز می سازد. علاوه بر نیروی تفکر، قدرت اراده یا آزادی اراده نیز جزء قدرتهای روح می باشد. اهمیت انسان در مقایسه با دیگر حیوانات مربوط به آزادی اراده اوست علاوه براین جنبه روحی و معنوی انسان بقاء او را پس از مرگ تضمین می۔ کند. از نظر ایدآلیستها هر فرد می تواند در خود احساس بقای بعد از مرگ را داشته باشد.
 

اید‌آلیسم و مسائل تربیتی

روش آموزش: لویس آنتز زیر عنوان ذهن با روح و روش چنین می نویسد: روش اید آلیسم جدید با مقایسه به روش آزمایشی در پراگماتیسم و روش سازمان دادن «حقایق» در رئالیسم روشی واحد نیست. از نظر ایدآلیستها وجود یک روش علمی یا یک روش فلسفی مورد تردید می باشد. ایدآلیستها از روش دیالکتیک استفاده می کنند، اما روشهای دیگر را مانند روش منطقی، روش معمول در زیبا۔ شناسی، روش بکار بردن مجاز، روش آزمایشی و دیگر روشها برای توسعه معانی کشفیات خود بکار می برند. ذهن از نظر آنها در هر وضع و شرایطی روشی خاص اتخاذ می‌کند ودر این ‌باره برخلاف بدن، از آزادی و قدرت ابتکار برخوردار است.
 
آنتز تفسیرهای گوناگون را که از روش دیالکتیک شده نقل می کند و سپس این روش را با روش جان دیوئی «تفکر اساسی» یا حل مسأله مقایسه می نماید. در روش دیوئی که همان برخورد به موقعیت نامعین و تشخیص مسأله و تلاش برای پیدا کردن راه حل می باشد، از تمام روشها مثل مشاهده، آزمایش، استدلال، بحث و مشاوره استفاده میشود. در اینجا آنتز می خواهد چنین نتیجه بگیرد که روش دیالکتیک مانند روش دیوئی روشی جامع است که روشهای دیگر را دربر می گیرد. چنانکه مشاهده شد، در ابتدای مقاله آنتز می خواست بگوید که این فلسفه اید‌آلیسم است که از روشهای گوناگون استفاده می کند و دیگر فلسفه ها مثل پراگماتیسم و رئالیسم فعالیتهای خود را محدود به یک روش میسازند. ولی مقایسه روش دیالکتیک با روش جان دیوئی خلاف آنچه را که در ابتدای مقاله مطرح ساخته بود نشان میدهد. در آخرین قسمت، آنتز می گوید روشهای علمی برای بررسی تمام معرفتهای انسانی مخصوصا معرفتهای ادبی، دینی و اخلاقی بکار نمی روند. به نظر او استفاده از روش استعاره حتی در علوم نیز معمول است. علاوه براین، روش کشف و شهود نیز جزء منابع معرفت محسوب می گردد. چنانکه در مبحث منابع معرفت بحث شد، روش شهود. در موارد خاص به شکل فعالیتی عقلانی، قابل تصور و توجیه است.
 
و با تلر مؤلف کتاب چهار مکتب فلسفی و اجرای آنها در تعلیم و تربیت و مذهب که از ایدآلیستهای معروف امریکاست و هم اکنون به تدریس فلسفه تعلیم و تربیت اشتغال دارد در صفحه ۲۸ کتاب خود درباره روش به بحث می پردازد. باتلر نیز روش دیالکتیک را جزء روشهای تدریس ذکر می کند. به نظر او این روش مخصوصا در موضوعاتی که فکر در آنها دخالت دارد مورد استفاده بیشتر اید آلیستها می باشد. معلم باید با طرح سؤالها یا ارائه افکار و عقاید مختلف، شاگردان را به قضاوت وادارد. معلم باید بحثهای دیالکتیکی را بوجود آورد و شاگردان را به اینگونه بحثها تشویق نماید. جان دیوئی این دو را از یکدیگر جدا نمی سازد. چنانکه خواهیم دید به نظر وی در برخورد دادن شاگرد به موقعیت نامعین و استفاده از روش حل مسأله موضوع درس و روش کار از یکدیگر جدا نیستند. تفکیک این دو بر این فرض است که مطالب درسی از پیش آماده شده و شاگرد مجبور به فرا گرفتن آنها می باشد.«با تلر» معتقد است روش سخنرانی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد. در زمینه ارائه حقایق، معلم می تواند از این روش استفاده کند اما این روش نباید به صورت نقل افکار و عقاید درآید. در اجرای این روش باید شاگردان بتوانند به بحث و گفتگو بپردازند.
 
روش پروژه که در آن شاگرد به صورت انفرادی یا با کمک شاگردان دیگر فعالیت می کند جزء روشهای آموزشی می باشد . در اجرای این روش، شاگردان ضمن برخورد به مسأله می توانند از روی طرح و نقشه به آزمایش و مطالعه بپردازند. به طور کلی در بحثهائی که از طرف اید آلیستها در زمینه روش آموزش بعمل می آید موضوع درس از روش تدریس جدا می باشد. جان دیوئی این دو را از یکدیگر جدا نمی سازد. چنانکه خواهیم دید به نظر وی در برخورد دادن شاگرد به موقعیت نامعین و استفاده از روش حل مسأله موضوع درس و روش کار از یکدیگر جدا نیستند. تفکیک این دو بر این فرض است که مطالب درسی از پیش آماده شده و شاگرد مجبور به فرا گرفتن آنها می باشد. در صورتی که مطالب باید ضمن یادگیری و تفکر ظاهر گردند و در این صورت تفکیک این دو صحیح بنظر نمی رسد.
 
همانطور که در پیش گفته شد، برخورد دادن شاگرد به موقعیتهای نامعین در هر رشته و کوشش برای توسعه و بوجود آوردن نظریات علمی به عنوان راه حلها یا فرضیه ها مستلزم مشاهده، آزمایش، بحث، تنظیم طرح یا اجرای روش پروژه، سخنرانی از طرف معلم و شاگرد و استدلال و مطالعه نظریات گوناگون خواهد شد. بیان یک یا چند روش و توجه به استقلال آنها از موقعیتهای آموزشی منطقی بنظر نمی رسد. به نظر نگارنده روش حل مسأله ممکن است به عنوان روش اساسی آموزشی تلقی شود و ضمن این روش از طرق دیگر نیز استفاده نمود.
 

جریان تربیتی از نظر باتلر

از نظر باتلر آنچه در جریان تربیتی در فلسفه اید آلیسم مهم است «اید آل» می باشد. این ایدآل که اساس جهان را تشکیل میدهد «خدا» است. به عقیده اید آلیستها شاگرد، موضوع درسی یا جامعه و احتیاجات آن اموری متغیر می باشند و روی این زمینه درفعالیتهای تربیتی نمی توانند به عنوان رکن اساسی تلقی شوند. تنها قدرت ازلی در جهان «خدا» ست و فعالیتهای تربیتی باید به طرف او سوق داده شوند.
 
این نکته قابل بحث است که چگونه میتوان این ایدآل را با فعالیتهای روزمره تربیتی ارتباط داد. اعتقاد به خدا و نقش خدا در جهان مانع از آن نیست که در جریان تربیتی شاگرد و احتیاجات او، جامعه و جنبه های مختلف حیات جمعی و نظریات علمی آن هم به صورت بررسی تحولات فکری ارکان اصلی تعلیم و تربیت را تشکیل دهند. با تلر درجریان تربیتی چند عامل را مهم تلقی می کند. بررسی این عوامل نیز خالی از فایده نیست. این عوامل بترتیب عبارتند از معلم، تقلید و رغبت، کوشش و انضباط و خود کاری شاگرد. معلم اهمیت نخستین دارد. تقلید، رغبت، کوشش و انضباط در نحوه ارتباط و تفاهم میان معلم و شاگرد تأثیر دارند و خود کاری شاگرد اساس تعلیم و تربیت را تشکیل میدهد.
 

منبع: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، علی شریعتمداری، چاپ پنجاه و سوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران 1391
مقالات مرتبط

ارزش شناسی

يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398

رابطه اید‌آلیسم با تعلیم و تربیت

يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398

ماهیت قضایای ارزشی

يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398

اقسام ارزشها

يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
يکشنبه، 29 ارديبهشت 1398
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 116
پدیدآورنده: سهیلا قصیل زاده
موارد بیشتر برای شما
نگاهی به مراسم برترین های سال فوتبال ایران
نگاهی به مراسم برترین های سال فوتبال ایران

نگاهی به مراسم برترین های سال فوتبال ایران

دست‌های خالی امدادگران در نبرد با آتش در ارسباران
دست‌های خالی امدادگران در نبرد با آتش در ارسباران

دست‌های خالی امدادگران در نبرد با آتش در ارسباران

فیلمی از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان
فیلمی از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان

فیلمی از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان

دلایل بازداشت دست جمعی مدیران صنعت خودرو چیست؟
دلایل بازداشت دست جمعی مدیران صنعت خودرو چیست؟

دلایل بازداشت دست جمعی مدیران صنعت خودرو چیست؟

یا رب گناه اهل جهان را به ما ببخش

یا رب گناه اهل جهان را به ما ببخش

ماجرای دختر 9 ساله‌ای که به عقد داعشی‌ها درآمد
ماجرای دختر 9 ساله‌ای که به عقد داعشی‌ها درآمد

ماجرای دختر 9 ساله‌ای که به عقد داعشی‌ها درآمد

رایزنی‌های وزیر امور خارجه از خلیج فارس تا اروپا
رایزنی‌های وزیر امور خارجه از خلیج فارس تا اروپا

رایزنی‌های وزیر امور خارجه از خلیج فارس تا اروپا

اولین تصاویر خان شیخون پس از آزادی از دست تروریست‌ها
اولین تصاویر خان شیخون پس از آزادی از دست تروریست‌ها

اولین تصاویر خان شیخون پس از آزادی از دست تروریست‌ها

بدون تعارف با حجت الاسلام قرائتی
بدون تعارف با حجت الاسلام قرائتی

بدون تعارف با حجت الاسلام قرائتی

تهدید جدی بیخ گوش بزرگترین جنگل بارانی دنیا
تهدید جدی بیخ گوش بزرگترین جنگل بارانی دنیا

تهدید جدی بیخ گوش بزرگترین جنگل بارانی دنیا

رئیس مجلس درباره دو نماینده بازداشتی و حضور آنها در مجلس توضیحاتی ارائه داد
رئیس مجلس درباره دو نماینده بازداشتی و حضور آنها در مجلس توضیحاتی ارائه داد

رئیس مجلس درباره دو نماینده بازداشتی و حضور آنها در مجلس توضیحاتی ارائه داد

چرا آتش سوزی در آمازون برای جهان اهمیت دارد؟
چرا آتش سوزی در آمازون برای جهان اهمیت دارد؟

چرا آتش سوزی در آمازون برای جهان اهمیت دارد؟

جشنواره عکس زندگی به سبک اهل بیت علیهم السلام
جشنواره عکس زندگی به سبک اهل بیت علیهم السلام

جشنواره عکس زندگی به سبک اهل بیت علیهم السلام

جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی در مرحله پایانی

جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی در مرحله پایانی

ماجرای تکان دهنده از شفای دختر فلج در حرم امام رضا(ع)
ماجرای تکان دهنده از شفای دختر فلج در حرم امام رضا(ع)

ماجرای تکان دهنده از شفای دختر فلج در حرم امام رضا(ع)

نماهنگ اسیرِ نفتی| راه نجات از «بلای بزرگ» چگونه است؟
نماهنگ اسیرِ نفتی| راه نجات از «بلای بزرگ» چگونه است؟

نماهنگ اسیرِ نفتی| راه نجات از «بلای بزرگ» چگونه است؟

بررسی تجربه دو کشور ایران و کره‌جنوبی در زمینه خودروسازی
بررسی تجربه دو کشور ایران و کره‌جنوبی در زمینه خودروسازی

بررسی تجربه دو کشور ایران و کره‌جنوبی در زمینه خودروسازی

اگر همراه ولایت نباشیم
اگر همراه ولایت نباشیم

اگر همراه ولایت نباشیم

کانون اصلی آتش سوزی جنگل‌های ارسباران پس از ۵ روز مهار شد

کانون اصلی آتش سوزی جنگل‌های ارسباران پس از ۵ روز مهار شد

معرفی سه قصه برای خواب
معرفی سه قصه برای خواب

معرفی سه قصه برای خواب

مهندس ایرانی شاغل در گوگل؛ دانشگاه شریف حتی نسبت به برخی دانشکده‌های آمریکا از سطح بالاتری برخوردار است
مهندس ایرانی شاغل در گوگل؛ دانشگاه شریف حتی نسبت به برخی دانشکده‌های آمریکا از سطح بالاتری برخوردار است

مهندس ایرانی شاغل در گوگل؛ دانشگاه شریف حتی نسبت به برخی دانشکده‌های آمریکا از سطح بالاتری برخوردار است