0
ویژه نامه ها

اسم پسر که با ن شروع شود

در ادامه فهرست کاملی از اسم پسر که با حرف ن (نون) شروع می‌شود را به همراه معنی اسم و معرفی ریشه می خوانید.
اسم پسر که با ن شروع شود

اسامی فارسی

نادین
در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری
 
نامدار
مشهور، معروف، صاحب نام، دارای آوازه و شهرت بسیار
 
نامور
نام آور، مشهور
 
نامی
منسوب به نام، معروف، مشهور
 
نبرزین
اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی
 
نرسی
اسم یکی از شخصیتهای شاهنامه، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی، فرشته وحی در اوستا، هم چنین نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان
 
نریمان
 دلیر و پهلوان؛ دارای اندیشه بلند و مردانه، اسم پدر سام، جد رستم پهلوان شاهنامه فردوسی، به معنی پهلوان، دلیر
 
نستار
از شخصیتهای شاهنامه است، نام چوپان قیصررومدر زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
 
نستود
نستور،‏ اسم از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
 
نستور
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
 
نستوه
خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی و نیز اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
 
نستهین
از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
 
نشواد
نام پهلوان تورانی
 
نوتاش
همیشه، دایم
 
نوذر
تازه، بدیع، پسندیده، فرزند عزیز، از شخصیتهای شاهنامه،نامفرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او
 
نوراهان
نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
 
نوروز
روز نو و تازه، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می‌شود، نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی
 
نورهان
تحفه، سوغات، ارمغان
 
نوش آذر
آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار
 
نوشاب
آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات
 
نوشیار
یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
 
نوید
مژده، خبرخوش، بشارت
 
نوین
تازه، جدید

نهاد
سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه
 
نهل
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
 
نیاتور
نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
 
نیاسان
پسری که پا جای پای اجدادش می‌گذارد، شبیه به نیاکان، مانند پدران، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است.
 
نیاطوس
نیاتور، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
 
نیاک
پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است.
 
نیاوش
پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت
 
نیاوند
از نسل نیاکان، ادامه نسل اجداد
 
نیشام
نام فرشته نگهبان آذرخش
 
نیک
خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح
 
نیک رای
دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی
 
نیکان
منسوب به نیک
 
نیما
نام آور و نامور، در مازندرانی به معنی کمان است.
 
نیو
دلیر، شجاع
 
نیوتش
با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش
 
نیوتیش
نیوتش، با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت (هر سه حرف اول ساکن هستند، بر وزن دیو)
 
نیوزاد
(بر وزن دیو) به معنی پهلوان زاده
 
نیوزار
از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
اسامی عربی
نادر
بی همتا، کمیاب، آنچه به ندرت یافت شود، نام مؤسس سلسله افشاریه
 
نادعلی
علی را بخوان، نام دعایی
 
ناصح الدین
پنددهنده در دین، نصیحت کننده در دین
 
ناصر
نصرت دهنده، یاری دهنده، کمک کننده
 
ناصرالدین
یاری کننده دین،اسم پسرمحمد شاه قاجار
 
ناضر
شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز
 
نایب
نماینده، جانشین، آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست، عنوان دولتی و دیوانی در دوره حکومت قاجار
 
نبوت
رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم
 
نبی
پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
 
نجات
رهایی، خلاصی، آزادی
 
نجات الله
آن که خدا او را نجات داده است.
 
نجف
نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
 
نجم الدین
ستاره دین، آن که چون ستاره‌ای در دین می‌درخشد.
 
نجیب
شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
 
نجیب الدین
اصیل و شریف در دین
 
ندیم
همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
 
نشاط
شادی، خوشی، سرزندگی
 
نصر
یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره‌ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
 
نصرالدین
یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه‌ای
 
نصرالله
یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم
 
نصرت الله
یاری خداوند
 
نصیر
یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
 
نصیرا
نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
 
نصیرالدین
یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
 
نضیر
شاداب، سرسبز
 
نظام
مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
 
نظام الدین
موجب نظم و انظباط در دین
 
نظام الملک
باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
 
نظرعلی
چشم و دیده علی (ع)
 
نعمان
نام چندتن از پادشاهان حیره
 
نعمت
آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود، عطا و بخشش
 
نعمت الله
بخشش خداوند
 
نعیم
نعمت، نرم و لطیف، از اسامی بهشت
 
نعیم الدین
نعمت دین
 
نعیما
نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
 
نقدعلی
مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
 
نقی
پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
 
نقی الدین
برگزیده در دین
 
نواب
عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می‌شد، روحانی، ‌نماینده تام‌الاختیار
 
نورالدین
روشنایی و فروغ دین
 
نورالله
نور و روشنایی و فروغ خداوند
 
نهام
آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین


اسامی کردی

نیوان
مرد دلیر، شجاع، پهلوان
 
نیهاد
نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده


اسامی ترکی

نویان
امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک


اسامی آشوری

نادینوس
شاه بابل
 
ناهیرا
روشنایی، نور


اسامی عبری

نوح
معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره‌ای در قرآن کریم


اسامی سنسکریت

نادین
پویا و پرتحرک، در جریان، جاری، الهه رودخانه
اسامی سریانی
نیسان
نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری


اسامی اوستایی - پهلوی

نیکاو
مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا 


منبع: سایت ستاره


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما