0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398

راز ماندگاری شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) (بخش سوم)

بعضی دیگر از رازهای ماندگاری حضرت زهرا (س) که در ضمن زندگی معلمانه بیان می شود؛ نکوهش بر تفاخر مادی، آشنا ساختن به حقیقت سقیفه، تبیین افضلیت علی (ع) بر سایر مردم و وصیت نامه حکیمانه آنحضرت، می باشد. حضرت زهرا (س) با وصیت تاریخی خودشان در تاریخ جاودانه شدند.
راز ماندگاری شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) (بخش سوم)

1. زندگی معلمانه

 
الف: نکوهش بر تفاخر امور مادی
گروھی از زنان مسلمان که در میان شان بانوان ھاشمی نیز بودند، در حضور آن آموزگار والایی ھا و پیش از این که آن حضرت با آنان سر سخن را باز کند، برخی از آنان به شمارش افتخارات خانوادگی و نژادی پرداخته، بدین وسیله کوشیدند تا خود را برتر جا زنند.

حضرت صدیقه طاهره (س) ھمین پندار نادرست آنان را موضوع سخن قرار داد و درس انسان سازی در نکوھیدگی تفاخر و بالیدن به ارزشھای موھوم و بی اساس بیان کرد و آنگاه آنان را به آراستگی به ارزشھای علمی و فرھنگی و عقیدتی و اخلاقی و انسانی و تخلق به اخلاق خداپسندانه رھنمون گردید و فرمود: اترکن التعداد و علیکن بالدعاء. (1)

بیایید و برای ھمیشه دست از بالیدن به ارزشھای موھوم و مادی و شمارش افتخارات بردارید و به جای آن به پرستش خدای یکتا و آراستگی به ارزشھای الھی و رابطه عاشقانه و خالصانه با او و دعا و راز نیاز بپردازید.
 
ب: آشکار ساختن حقیقت سقیفه
سردمداران اصلی نظام سقیفه پس از قبضه قدرت ملی و انحصار امکانات عمومی و سرکوب خشونت بار حق طلبان به نام خدا و مذھب، برای فریب ساده دلان و تاریخ نگاران، به چاره اندیشی روی آوردند و به فکر دلجویی از دختر سرفراز پیامبراسلام (ص) افتادند اما آن بزرگ ھوشمند تاریخ انسان، به آنان میدان مانور و دجالگری نداد.

آنان دست به دامان امیرمؤمنان زدند و از آن راه اجازه عیادت و فرصت دیدار گرفتند، اما حضرت فاطمه زهرا (س) نقشه شوم آنان را نقش بر آب نمود و ھمان فرصت تاریخی را به کلاس درس ماندگار برای بیان حقایق تبدیل ساخت و ضمن توجه دادن آن دو به سخنان پیامبر، فرمود: نشدتکما الله أ لم تسمعا رسول الله یقول: فاطمة بضعة منی من آذاھا فقد آذانی؟ رضا فاطمة من رضایی و سخط فاطمة من سخطی؟ فمن احب فاطمة ابنتی فقد احبنی... (2)

شما را به خدای سوگند می دھم! آیا نشنیده اید که پیامبر خدا فرمود: فاطمه پاره وجود من است؛ پس ھر کس او را بیازارد، مرا آزرده است؟ و فرمود: خشنودی فاطمه باعث خشنودی من است و خشم و ناراحتی او باعث خشم و رنج من؟ و فرمود: ھر کس فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته است و ھر کس او را خشنود سازد، مرا خشنود ساخته است؟ ابوبکر و عمر گفتند: چرا! از پیامبر خدا ھمین حقایق را شنیدیم. پس از اعتراف آنان، دختر پیامبر دست ھا را به سوی آسمان گشود و فرمود: خدا و فرشتگان او را به گواھی می گیرم که شما دو تن با حق ستیزی و بنیاد ستم و استبداد و پایمال ساختن حقوق خاندان پیامبر و مردم، مرا آزردید و به خشم آوردید؛ از این رو به ھنگام ملاقات با پدر، شکایت شما دو تن را به او خواھم برد.
 
ج:  افضل بودن علی (ع) از همه مردم
یکی از بانوان روشنفکر که از شاگردان حضرت فاطمه زهرا (س) بود، پس از یورش وحشیانه استبداد به خانه آن حضرت، به عیادت او آمد و حال او را پرسید و از سبب اندوه زدگی جویا شد.

آن معلم بزرگ تاریخ، ھمان فرصت را به کلاس درس تبدیل ساخت و به افشای شرارت و شقاوت اسلام پناھان فریبکار و تاریک اندیش پرداخت، و از جمله فرمود:... ان قحیف تیم واحیول عدی، جاریا اباالحسن فی السباق حتی اذا تفریا بالجناق اسرا له الشنان و طویاه الاعلان...(3)

ھان ای دختر طلحه! آیا از فاجعه بزرگ و رویداد تلخی می پرسی که در ھمه جا انتشار یافته است؛ به گونه ای که گویا بر پر و بال پرندگان نوشته شده و در جھان، پراکنده شده و پیک ھای چابک سوار با نھایت سرعت آن را به جھانیان رسانده اند؟

رویداد تلخ و جنایت ھولناکی که دل مرغان ھوا و ماھیان دریا از شنیدن آن کباب می شود و گام ھای انسان را سست می نماید و به لرزه در می آورد، گرد و غبار آن تا آسمان بالا رفته و تیرگی و تاریکی فاجعه آن، زمین و زمان را فرا گرفته است؟ آیا از این فاجعه می پرسی؟

واقعیت این است که فرومایه ترین فرزند قبیله «تیم» و فریبکارترین فرزند قبیله «عدی» بر جانشین راستین پیامبر (ص) ستم و بیدادی ناجوانمردانه روا داشتند. آنان با او به رقابت برخاستند و به ھر دری زدند تا بر او پیشی گیرند، اما ھنگامی که نتوانستند در توحید و تقوا، عدالت و آزادگی، زھد و پارسایی، مردم خواھی و بشر دوستی، آراستگی به ارزشھا و والایی ھا بر او پیشی گیرند، از سر بداندیشی کینه و دشمنی او را به دل گرفتند و تا رحلت پیامبر آن را نھان داشتند و به ظاھر فرو خوردند؛ اما پس از رحلت غم بار پیامبراسلام (ص) با خاموش پنداشتن مشعل دیانت و غروب خورشید رسالت، آن را به بدترین شیوه ظاھر ساختند.

آری، آنگاه بود که کینه ھای آنان به فوران و خشم کورشان به خروش آمد، شیطان بر پندار و گفتار آنان حاکم گردید و بی درنگ کوره راه ستم و غصب فدک و خلافت و پایمال ساختن حقوق و آزادی و امنیت مردم و پیش از ھمه، غصب حقوق ما را پیشه ساختند...
 

2. تدبیری شگرف و تحسین برانگیز

و یکی از مهمترین راز پایندگی و نورافشانی ماندگار حضرت زهرا (س) این بود که پس از عمری سراسر افتخار و عظمت، سرانجام با تدبیری شگرف و بھت آور، با وصیت نامه حیرت انگیز و بی سابقه، با مراسم غسل و کفن شبانه، با تشییع غریبانه، با به خاک سپرده شدن شبانه، و با آرامگاھی بی نام و نشان و گمشده، از حق طلبان و آزادی خواھان و صاحبان بینش و آگاھی گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار، ھمه را به تفکر و اندیشه و پرسش و چون و چرا برانگیخت.

و با این تدبیر خدایی، نقش مزار گمشده اش را بر دلھا و جان ھای شیفته عدالت و آزادی رقم زد.

او به ھمتای گرانمایه اش، امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: اوصیک ان لا تشھد احد جنازتی من ھولاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی، فانھم عدوی و عدو رسول الله و لا تترک ان یصلی علی احد منھم و لا من اتباعھم و ادفنی فی اللیل اذا اوھنت العیون و نامت الابصار. (4)

علی جان! تو را سفارش می کنم که ھیچ یک از آن کسانی که به من و جامعه ام ستم و بیداد روا داشتند و حق مرا پایمال نمودند و بنیاد ستم و انحراف را پس از پیامبر پی ریختند، در تشییع پیکر من شرکت نکنند؛ چرا که آنان دشمنان من و پیامبر خدا ھستند. علی جان! مبادا اجازه دھی که یکی از آنان و یا دنباله رو ھای شان بر من نماز گزارند. مرا شبانه به خاک بسپار، آن ساعت ھایی که چشم ھا آرام گرفته و خواب بر آنھا سایه افکنده است.

و بدین سان جاودانگی راه و رسم ستم ستیز و آزادمنشانه و انسانی اش را تضمین کرد و پرچم مبارزه با زورمداری و فریبکاری به نام دین خدا را برافراشته داشت.
 

پی نوشت ها:

(1) حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج2، ص892.
(2) مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج28، ص303.
(3) محلاتی، ذبیح الله، ریاحین الشریعه، ج2، ص241.
(4) مجلسی، محمدباقر، همان، ج43، ص209.
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
شنبه، 5 بهمن 1398
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: شهزاد عباس مولایی
موارد بیشتر برای شما
تاریخچه مختصری از غوطه‌وری، قرن‌ها قبل از واقعیت مجازی
تاریخچه مختصری از غوطه‌وری، قرن‌ها قبل از واقعیت مجازی

تاریخچه مختصری از غوطه‌وری، قرن‌ها قبل از واقعیت مجازی

ویروس کرونا در رسانه های بیگانه و معاند
ویروس کرونا در رسانه های بیگانه و معاند

ویروس کرونا در رسانه های بیگانه و معاند

سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات مجلس در ۳۴ حوزه انتخابیه تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات مجلس در ۳۴ حوزه انتخابیه تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان: صحت انتخابات مجلس در ۳۴ حوزه انتخابیه تایید شد

نمکی: دانشگاه‌های سراسر کشور هفته آینده تعطیل است/ تعطیلی مدارس جمعه شب اعلام می‌شود
نمکی: دانشگاه‌های سراسر کشور هفته آینده تعطیل است/ تعطیلی مدارس جمعه شب اعلام می‌شود

نمکی: دانشگاه‌های سراسر کشور هفته آینده تعطیل است/ تعطیلی مدارس جمعه شب اعلام می‌شود

رابطه ویروس کرونا و فصل گرما

رابطه ویروس کرونا و فصل گرما

اثرات اقتصادی ویروس کرونا در سراسر جهان
اثرات اقتصادی ویروس کرونا در سراسر جهان

اثرات اقتصادی ویروس کرونا در سراسر جهان

کرونا در کودکان
کرونا در کودکان

کرونا در کودکان

ملاقات‌‌‌ های پزشکی لازم پیش از بارداری و پرسیدن برخی از سوالات مهم
ملاقات‌‌‌ های پزشکی لازم پیش از بارداری و پرسیدن برخی از سوالات مهم

ملاقات‌‌‌ های پزشکی لازم پیش از بارداری و پرسیدن برخی از سوالات مهم

تصمیمات مهم کمیته ملی مبارزه با کرونا اعلام شد
تصمیمات مهم کمیته ملی مبارزه با کرونا اعلام شد

تصمیمات مهم کمیته ملی مبارزه با کرونا اعلام شد

بررسی عوامل تنگی نفس‌ در بارداری
بررسی عوامل تنگی نفس‌ در بارداری

بررسی عوامل تنگی نفس‌ در بارداری

آنچه باید در مورد اضطراب کودکان بدانید.
آنچه باید در مورد اضطراب کودکان بدانید.

آنچه باید در مورد اضطراب کودکان بدانید.

مقایسه ویروس کرونا و آنفولانزا
مقایسه ویروس کرونا و آنفولانزا

مقایسه ویروس کرونا و آنفولانزا

رژیم غذایی مناسب در سه ماهه دوم بارداری
رژیم غذایی مناسب در سه ماهه دوم بارداری

رژیم غذایی مناسب در سه ماهه دوم بارداری

نشاط، سرزندگی و خرسندسازی

نشاط، سرزندگی و خرسندسازی

آشنایی با 7 نکته بهداشتی در چرخه قاعدگی
آشنایی با 7 نکته بهداشتی در چرخه قاعدگی

آشنایی با 7 نکته بهداشتی در چرخه قاعدگی

زیبایی‌های رفتاری در روابط خانوادگی
زیبایی‌های رفتاری در روابط خانوادگی

زیبایی‌های رفتاری در روابط خانوادگی

زیبایی‌های رفتاری ارتباط با خود
زیبایی‌های رفتاری ارتباط با خود

زیبایی‌های رفتاری ارتباط با خود

حمله افراطیان هندی به مسلمانان این کشور
حمله افراطیان هندی به مسلمانان این کشور

حمله افراطیان هندی به مسلمانان این کشور

خودشناسی و ترس از خود

خودشناسی و ترس از خود

چیست شناسی در خودشناسی و خداشناسی
چیست شناسی در خودشناسی و خداشناسی

چیست شناسی در خودشناسی و خداشناسی

پیشگیری از عفونت‌های گوارشی و تنفسی
پیشگیری از عفونت‌های گوارشی و تنفسی

پیشگیری از عفونت‌های گوارشی و تنفسی