هفته نامه همشهري جوان

دوره انتشار: هفته نامه

زبان: فارسي

صاحب امتياز: موسسه همشهري

سردبير: سيدجواد رسولي

محل انتشار: تهران

تلفن: 22016403 (021)

نشاني: تهران، خيابان آفريقا ، خيابان گلشهر ، ساختمان آي تك ، طبقه ششم