احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

روزه قضابرای فردی است که نتواند، به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را انجام دهد و تا ماه رمضان بعدی وقت دارد که قضای روزه را انجام دهد و اگر چنین نکرد باید کفاره به اندازه یک مد طعام به فقیر بدهد.
پنجشنبه، 4 شهريور 1400
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: زینب علی پور
موارد بیشتر برای شما
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی
روزه، یکی از عباداتی است که ما مسلمانان باید آن را انجام دهیم، افرادی هستند که به دلیل بیماری یا مسافرت یا مثل این ها نتواند روزه خود را به جا بیاورد که در این صورت باید قضای روزه را انجام هد، قضای روزه همانند دیگر موضوعات روزه دارای احکام خاصی است، مراجع بزرگوار در این را بطه مسائل فراوانی را مطرح کرده اند که ما قصد داریم آن ها را به صورت مقالات برای شما ارائه کنیم و در مقالات قبلی احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی و احکام روزه آیت الله سیستانی را برای شما آماده کردیم و این بار احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی را آماده ساختیم تا مقلدین این مرج بزرگوار بتوانند از آن بهره لازم را ببرند.

1.عاقل شدن دیوانه و روزه های قضا:

آیا فردی که دیوانه بوده، و بعد عاقل شده باشد، آیا باید روزه هایش قضا کند؟
پاسخ: روزه های که زمان دیوانه بودنش واجب نیست که قضا کند.


2. روزه قضا کافر:

اگر کافری مسلمان شود، آیا باید روزه های زمان کافر بودنش را قضا کند؟
پاسخ: کافری که مسلمان شود روزه هایی که در زمان کافر بودنش بوده، واجب نیست که قضا کند، اما چنانچه فرد که مسلمانی کافر شود و مجددا مسلمان شود باید روزه های زمان کافر بودنش را قضا کند.

 
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی


3.شک در تعداد روزهایی که به واسطه عذر نگرفته:

وقتی شخصی به دلیل عذری نتوانسته چند روزی از روزه های ماه رمضان را انجام دهد، اما مشکل اینجا بوده که به طور دقیق نمی داند که چند روز روزه را نگرفته مثلا نمی داند که سه روز، روزه را انجام نداده یا چهار روز، حال وظیفه این شخص برای روزه های قضایش چیست؟
پاسخ: اینکه شک دارد که چه روزی بیماری یا عذرش برطرف شد، می تواند زمان کمتر را ملاک قرار بدهد و قضا کند البته احتیاط مستحب بر آن است که زمان بیشتر را روزه بگیرد، مثلا شخصی که قبل از ماه رمضان به مسافرت رفته و به خاطر ندارد که چهارم ماه رمضان از مسافرت برگشته یا پنجم که در اینجا مقدار کمتر را ملاک قرار دهد اگر چه احتیاط مستحب بر آن است که مقدار بیشتر که پنج روز است را قضا نماید. و اینکه شخصی که نمی داند چه روزی عذر برایش ایجاد شده باید مقدار زمان کمتر را ملاک قضا کردن روزه بداند مثلا نمی داند روز بیست و پنجم به مسافرت رفته یا روز بیست و ششم که ملاک را روز بیست و ششم قرار بدهد و پنج روز، روزه را قضا بنماید که البته احتیاط مسحب با این است که روز بیست و پنجم را ملاک قرار بدهد و شش روز روزه قضا بگیرد.


4. اولویت روزه قضا کدام سال؟

شخصی که ازچند سال روزه قضا بر ذمه داشته باشد، روزه قضا کدام سال را باید ابتدا انجام دهد؟
پاسخ: روزه قضا هر سالی را انجام دهد منعی ندارد اما اگر وقت برای انجام روزه آخرین سال کم و تنگ باشد اولویت با روزه سال آخر است؛ مثلا چهار روز مانده به ماه رمضان و این فرد چهار روز ، روزه قضا از آخرین ماه رمضان دارد، پس باید این روزه را قضا نماید.

5. مشخص نکردن نیت روزه قضا کدام سال:

شخصی که روزه قضا را می گیرد و در نیت روزه مشخص نمی کند که روزه کدام سال را می گیرد، روزه او روزه کدام سال محسوب می شود؟
پاسخ: روزه سال اول او محسوب می شود.


6. باطل کردن روزه قبل اذان ظهر:

آیا می شود روزه قضا را تا قبل از اذان ظهر باطل کرد؟
پاسخ: چنانچه وقت برای انجام روزه قضا کم و تنگ نباشد مانعی ندارد که روزه قضا را تا قبل از ظهر باز کند.


7. باطل کردن روزه استیجاری:

آیا شخصی که روزه میتی را بر ذمه می گیرد می تواند روزه اش  را بعد اذان ظهر باطل کند؟
پاسخ: احتیاط واجب بر آن است که روزه اش را باطل نکند.

8.فوت در ماه رمضان:

شخصی به دلیل بیماری یا حیض یا نفاس چند روزی از ماه رمضان را نتوانسته روزه بگیرد  و در ماه رمضان فوت می کند آیا روزه هایش قضا دارد؟ 
پاسخ: چنانچه قبل از اینکه ماه رمضان تمام شود بیمرد، روزه های گرفته نشده قضا ندارد.

9. ادامه دار شدن بیماری تا سال بعد:

شخصی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه ماه رمضان را انجام دهد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد، آیا باید روزه هایش را قضا کند؟
پاسخ: چنانچه فردی به دلیل بیماری یا عذری در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد، و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه دار باشد، قضای روزه ها بر او واجب نیست، و برای هر روزش یک مد طعام که حدود ده سیر می باشد از گندم یا جو و امثال اینها به فقیر بدهد و احتیاط مستحب آن است بعد از بدست آوردن سلامتی هم قضا و هم کفاره را بپردازد اما اگر عذر دیگری مانند مسافرت برایش پیش بیاید و تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شود روزه را باید قضا نماید و بنا به احتیاط مستحب برای هر روزی که روزه نگرفته یک مد طعام به فقیر بدهد.
 
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی
 

10. پیدا شدن عذری بعد از برطرف شدن عذر اول بعد ازماه رمضان:

شخصی که به دلیل بیماری نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، و بعد ماه رمضان عذر او برطرف شود اما عذر دیگری برای او پیش بیاید که نتواند روزه هایش را قضا کند، وظیفه او برای روزه هایش چیست؟
اگرفردی به دلیل عذری در ماه مبارک رمضان نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه مبارک عذر او برطرف شود اما مرض یا عذر دیگری برای پیش بیاید، که تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شود و به همین دلیل نتواند روزه قضایش را انجام دهد و همچنین در ماه رمضان به از بیماری عذر دیگری برایش پیش بیاید و بعد از ماه مبارک عذر پیش آمده از بین برود ولی به دلیل بیماری نتواند تا ماه رمضان بعدی روزه ها را قضا بنماید روزه هایی که انجام نداده را باید قضا کند و کفاره روزه هم در شرایط اول مستحب است اما در فرضیه دوم واجب است.
 

11. تاخیر عمدی برای انجام روزه قضا:

کسی که به دلیل مرض یا عذری نتواد در ماه رمضان روزه بگیرد و بعد ماه رمضان مرضش از بین برود اما از روی عمد روزه قضایش را به جا نیاورد، آیا باید کفاره پرداخت کند؟
پاسخ: علاوه بر قضای روزه هایش برای هر روز یک مد غذا به فقیر بدهد که می تواند از گندم یا جو و امثال آن باشد.

12. سهل انکاری در قضای روزه تا اینکه وقت تنگ شود:

کسی که چند روزی از ماه رمضان را به واسطه عذری روزه نگرفته باشد، و قضای روزه را بر ذمه داشته باشد، اما از روی سهل انکاری انجام قضای روزه را به تاخیر بیندازد تا زمان انجام برایش تنگ شود، آیا باید کفاره بپردازد؟
پاسخ: باید به تعداد روزه هایی که روزه را انجام نداده قضایش را انجام دهد و کفاره هم برای هر روز که همان یک مد طعام است به فقیر بدهد اما چنانچه در زمانی که عذر داشته تصمیم و قصد داشته که قضای روزه هایش را بعد از بهبودی انجام دهد ولی قبل ازآن زمان انجام آن کم شد در این صورت هم قضا همچنان بر ذمه اوست و بنا بر احتیاط واجب کفاره یک مد طعام را برای هر فقیر بپردازد.

 
13.سالم شدن بیمار بعد از چند سال:

اگر بیماری به واسطه مرضش نتواند چند سال روزه بگیرد، درحالی که بعد از چند سال خوب شود؛ روزه هایی که نتوانسته انجام دهد چه حکمی دارد؟
پاسخ: روزه قضای آخرین سالی که بیمار بوده را باید قضا کندو برای روزه هایی که سال های قبل نگرفته باید یک مد طعام از گندم یا جو وامثال آن به فقیر بدهد. – یک مد طعام حدودا ده سیر است –
 

14.روزه خواری عمدی و کفاره و قضای آن:

کسی که عمدا روزه ماه رمضان را نگیرد، چه وظیفه ای دارد برای قضا و کفاره اش؟
پاسخ: قضای هر روزی که نگرفته را باید انجام دهد و کفاره روزه هم برای هر روز باید دوماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر غذا بدهد یا یک بنده آزاد کند و اگر تا ماه رمضان بعدی روزه ها را قضا نکرد برای هر روز علاوه بر کفاره ای که ذکر شد یک مد طعام هم به فقیر بدهد.
احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی


15.انجام روزه غیر از روزه ماه رمضان پدر:

اگر روزه ای به غیر از روزه ماه رمضان بر ذمه پدر باشد، آیا بر پسر بزگتر واجب است که آن را انجام دهد؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب باید روزه ای مثل نذر و امثال آن که جدا از روزه های ماه رمضان است، را انجام دهد و نیز روزه مادر هم احتیاط مستحب است که انجام دهد.
 

16.ذکر روزه قضا در نیت آن:

شخصی که هم روزه قضا بر ذمه دارد و هم روزه نذر آیا باید هنگام نیت مشخص کند که کدام روزه را می گیرد؟
پاسخ: بله اگر روزه ای غیر از روزه ماه رمضان می گیرد باید در نیت مشخص کند که کدام روزه را می گیرد برای مثال روزه نذر می گیرم یا روزه قضا می گیرم البته برای ماه رمضان چنین کاری لازم نیست.
 

17. حکم روزه ای که با بی هوشی در روز:

شخصی که قبل از اذان صبح نیت روزه کرده باشد و بیهوش شود و میانه روز به هوش بیاید، آیا روزه آن روز بر ذمه او می باشد؟
پاسخ:  بنا بر احتیاط واجب روزه آن روزی که بی هوش شده بوده را باید کامل کند و چنانچه روزه را تمام کند احتیاط واجب باید قضا روزه ها را به جا بیاورد.

18. حکم روزه کسی که مست بوده:

شخصی که قبل از اذان صبح نیت روزه می کند و بعد از آن مست می شود و از هوش میرود و در میانه روز به هوش می آید، حکم روزه آن روز او چیست؟
پاسخ: باید روزه اش را کامل کند و قضای روزه اش را هم بعدا به جا آورد.
 

19. جوییدن و چشیدن غذا و حکم روزه آن:

معمولا با جوییدن غذا برای بچه  یا چشیدن غذا و امثال آن غذایی از حلق پایین نمی رود، و روزه باطل نمی شود و همچنین اگر به صورت اتفاقی به حلق برسد هم مبطل روزه نیست اما سوال اینجاست که شخصی می داند با این کارها غذا به حلق او می رسد حکم روزه اش چیست؟
پاسخ: روزه و باطل می شود و قضای روزه هم بر ذمه اوست و کفاره روزه هم بر او واجب می شود.

20.فراموش کردن غسل حیض یا نفاس:

خانمی که انجام غسل نفاس یا حیض بر ذمه داشته و فراموش کرده است که آن را انجام دهد با همین حالت چند روزی روزه می گیرد آیا روزه او صحیح است؟
پاسخ: روزه هایش درست است و بنابر احتیاط مستحب قضای آن چند روز را هم انجام دهد.
 

21.حکم آروغ زدن  و آمدن غذا به فضای دهان هنگام روزه:

شخصی که روزه دارد، آروغ بزند و با این کار غذا وارد دهانش بشود و آن را از روی عمد از حلق فرو ببیرد، آیا روزه اش صحیح است؟
پاسخ: فرو بردن عمدی غذا باعث باطل شدن روزه می شود و کفاره هم واجب می شود و در جایی دیگر اگر چیزی که خوردنش حرام است مثل خون یا غذایی که از حالت غذا بودنش خارج بشود وارد دهانش بشود و عمدا قورت بدهد هم قضای روزه و هم  باید کفاره جمع بدهد.
 

22.حکم روزه فرد جنب:

شخصی که در شب ماه مبارک رمضان جنب باشد و علم به این دارد که اگر بخوابد تا بعد اذان صبح بیدارد نمی شود، اما با این حال غسلش را انجام نمی دهد و می خوابد، در این صورت حکم این مساله چیست؟
پاسخ: چنانچه یقین دارد که اگر بخوابد تا صبح بیدارد نمی شود باید غسلش را در شب انجام دهد و اگر چنین نکرد، و تا صبح بیدار نشد روزه او باطل می شود و علاوه بر قضا کفاره روزه هم بر او واجب می شود.

احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

23. باطل کردن عمدی روزه قضا در بعد از ظهر:

کسی که روزه قضای ماه رمضان می گیرد، آیا می تواند روزه اش را در بعد از ظهر باطل کند؟
پاسخ: نباید بعد از اذان ظهر کاری کند که روزه اش باطل شود، و اگر یکی از مبطلات روزه را انجام داد، باید کفاره بدهد یعنی به ده فقیر و هرکدام به اندازه یک مد طعام حدود ده سیر غذا باشد، و چنانچه نتوانست این کار را بکند، باید سه روز روزه انجام دهد.
 

24.توانایی انجام دادن روزه بعد از ماه رمضان به واسطه پیری:

شخصی به دلیل پیری و نداشتن توانایی نمی تواند روزه ماه رمضان را انجام دهد، اما بعد از ماه رمضان می تواند روزه هایش را انجام دهد، در این صورت باید چه کاری انجام دهد؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه ها را بعد از ماه رمضان قضا کند.
 

24. نزدیک بودن زایمان و ضرر روزه:

خانمی که زایمانش نزدیک است و روزه گرفتن برای او مضر باشد، و نتواند روزه بگیرد، چه وظیفه ای برای روزه هایش دارد؟
پاسخ: وجوب روزه از او برداشته می شود، و باید کفاره یک مد طعام را به فقیر بدهد و همچنین اگر روزه برای خود مادر مضر باشد، روزه گرفتن بر او واجب نمی باشد، و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو حالت روزه ها را قضا کند.
 

25. بیماری تشنگی زیاد و روزه داری:

شخصی که دچار بیماری است که زیاد تشنه می شود، و تحمل تشنگی برای او بسیار دشوار است، آیا روزه بر او واجب است؟
پاسخ: وجوب روزه از او برداشته می شود و در هر دو صورت باید یک مد کفاره از گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد و بنا بر احتیاط واجب همان مقداری که تشنگی اش بر طرف می شود، آب بنوشد، و بنابر احتیاط واجب قضای روزه ها را به جا بیاورد.
 

26. ثابت نشدن اول ماه رمضان:

چنانچه اول ماه رمضان بر کسی ثابت نشود و فرد روزه نگیرد، اما دو نفر عادل شهادت دهند که شب قبل ماه را دیده اند، وظیفه فرد برای روزه هایش چیست؟
پاسخ: باید روزه هایش را قضا نماید.
 

27. متوجه شدن ضرر روزه بعد از مغرب:

شخصی که به عقیده او روزه برایش مضر نیست، و روزه اش را به جا می آورد و بعد از اذان مغرب متوجه می شود که روزه برایش مضر بوده، آیا روزه او صحیح است؟
پاسخ: روزه او با اشکال روبرو است، و بنا بر احتیاط واجب باید قضای روزه را به جا بیاورد.
 

28.حکم روزه مادر ی که کودک شیر ده داشته باشد:

خانمی که کودک شیر خوار داشته باشد یا اینکه دایه کودک باشد و شیر او برای کودکش کم می باشد، آیا روزه گرفتن برای او واجب است؟
پاسخ: چنانچه روزه گرفتن برای کودکش مضر باشد، وجوب روزه از او برداشته می‌شود و همچنین اگر برای خانم هم مضر است که روزه بگیرد، واجب بودن روزه از او برداشته می‌شود و باید در هر دو حالت برای هر روز کفاره یک مد طعام را بدهد و در دو صورت قضای روزه هایی که انجام نشده را انجام دهد. چنانچه امکان این باشد که خانم دیگری به کودک شیر دهد تا وی روزه بگیرد باید این کار را انجام دهد.

29. جنب ماندن فردی که قرار است روزه قضا بگیرد:

شخصی  که می خواهد روزه قضا بگیرد و از روی عمد یا غیر عمد، تا موقع اذان صبح غسل را نکند، حکم روزه قضای او چگونه است؟
پاسخ:روزه قضای او باطل است.
 

30. محتلم شدن قبل اذان صبح و متوجه شدن آن بعد از اذان صبح:

شخصی که قصد دارد روزه قضا بگیرد و بعد از اذان صبح بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که قبل اذان محتلم شده است، آیا روزه قضا او درست است در صورتی که وقت انجام روزه قضا کم باشد، وظیفه او چیست؟
پاسخ: روزه او درست نیست و باطل می شود این در حالی است که وقت برای انجام روزه قضا تنگ نباشد اما اگر وقت برای روزه قضا وسعت نداشته بنابر احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و علاوه بر آن بعد از ماه رمضان دوباره به جای این روز، روزه بگیرد.

31. خوردن قضایی در شب که باعث قی کردن در روز می شود:

شخصی در شب ماه رمضان غذایی بخورد که با خوردن آن غذا روز بعد قی کند، حکم روزه او چیست؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضا کند.

احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی

32. یقین کردن به فرا رسیدن مغرب، به دلیل صافی هوا:

چنانچه فرد روزه دار به دلیل صافی هوا و تاریک شدن به یقین برسد که مغرب شده، و غذا بخورد و بعدا مشخص شود که اذان مغرب نشده در اینجا حکم این مساله چیست؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب باید روزه را قضا نماید.
 

33. به یاد نداشتن تعداد روزهای که باید قضا کند:

فردی از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمه دارد و به خاطر ندارد که چند روز روزه قضا از این سال ها بر ذمه دارد، وظیفه  او برای روزه های قضایش چیست؟
پاسخ:باید به اندازه ای که مطمئن است که از آن مقدار کمتر نیست را انجام بدهد و همین مقدار کفایت می کند و چنانچه به تعدادی روزه بگیرد که می داند بیشتر از آن بر ذمه او نیست احوط است.

34. کامل نماز خواندن مسافر و روزه گرفتن:

فردی که مسافر است نمازش را به صورت کامل خوانده و روزه هایش را انجام داده است و بعدا متوجه شده که نماز را باید شکسته می خوانده و روزه را نباید در حال مسافر بودن انجام می داده، آیا نماز و روزه او درست است؟
پاسخ: نماز و روزه او درست است و نیازی به انجام قضا نیست.

منابع:

1.سایت باقر العلوم
2. سایت هدانا


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط