ضرب المثل ها - حرف د ، ذ

دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا !
دوشنبه، 31 خرداد 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
ضرب المثل ها - حرف د ، ذ
حرف د ، ذ
ضرب المثل ها - حرف د ، ذ


 


 
حرف د
دادن بديوانگي گرفتن بعاقلي !
*****
دارندگيست و برازندگي !
*****
داري طرب كن، نداري طلب كن !
*****
داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حسابه !
*****
دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !
*****
دانا گوشت ميخورد نادان چغندر !
*****
دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا !
*****
دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست داره !
*****
دختر همسايه هر چه چل تر براي ما بهتر !
*****
دختري كه مادرش تعريف بكنه براي آقا دائيش خوبه !
*****
درازي شاه خانم به پهناي ماه خانم در !
*****
در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام !
*****
در بيابان لنگه كفش، نعمت خداست !
*****
در پس هر گريه آخر خنده ايست !
*****
در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند !
*****
در جواني مستي، در پيري سستي، پس كي خدا پرستي ؟!
*****
در جهنم عقربي هست كه از دستش به مار غاشيه پناه ميبرند !
*****
در جيبش را تار عنكبوت گرفته است !
*****
در چهل سالگي طنبور مي آموزد در گور استاد خواهد شد !
*****
در حوضي كه ماهي نيست ، قورباغه سپهسالاره !
*****
در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن !
*****
در خانه اگر كس است يك حرف بس است !
*****
در خانه بيعاره ها نقاره ميزنند !
*****
در خانه مور، شبنمي طوفانست !
*****
در خانه هر چه، مهمان هر كه !
*****
درخت اگر متحرك شدي ز جاي بجاي --- نه جور اره كشيدي نه جفاي تبر !
*****
درخت پر بار، سنگ ميخوره !
*****
درخت كاهلي بارش گرسنگي است !
*****
درخت كج جز بآتش راست نميشه !
*****
درخت گردكان باين بلندي --- درخت خربزه الله اكبر !
*****
درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد !
*****
درد دل خودم كم بود، اينهم قرقر همسايه !
*****
درد، كوه كوه مياد، مومو ميره !
*****
در دروازه را ميشه بست، اما در دهن مردم و نميشه بست !
*****
در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه !
*****
در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي !
*****
در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته !
*****
در زمستان، الو، به از پلوه !
*****
در زمستان يه جل بهتر از يه دسته گله !
*****
در زير اين گنبد آبنوسي، يكجا عزاست يكجا عروسي !
*****
درس اديب اگر بود زمزمه محبتي --- جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را . (‌ نظيري نيشابوري )
*****
در شهر كورها يه چشمي پادشاست !
*****
در شهر ني سواران بايد سوار ني شد !
*****
در عفو لذتيست كه در انتقام نيست !
*****
در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست ! (‌ حافظ شيرازي )
*****
در كف شير نر خونخواره اي --- غير از تسليم و رضا كو چاره اي ؟
*****
در مجلس خود راه مده همچو مني را --- كافسرده دل افسرده كند انجمني را !
*****
درم داران عالم را كرم نيست --- كريمان را بدست اندر درم نيست !
*****
در نمك ريختن توي ديگ بايد به مرد پشت كرد !
*****
درويش از ده رانده، ادعاي كدخدائي كند !
*****
درويش موميائي، هي ميگي و نميائي !
*****
درويش را گفتند : در دكانتو ببند دهنشو هم گذاشت !
*****
در، هميشه بيك پاشنه نميگرده !
*****
درهفت آسمان يك ستاره نداره !
*****
دزد،آب گرون ميخوره !
*****
دزد بازار آشفته ميخواهد!
*****
دزد باش و مرد باش !
*****
دزد به يك راه ميرود، صاحب مال به هزار راه !
*****
دزد حاضر و بز حاضر !
*****
دزد ناشي به كاهدون ميزنه !
*****
دزدي آنهم شلغم ؟ !
*****
دزدي كه نسيم را بدزدد دزد است !
*****
دست بالاي دست بسيار است . ( در جهان پيل مست بسيار است ... )
*****
دست بريده قدر دست بريده را ميدونه !
*****
دست بشكند در آستين، سر بشكند دركلاه !
*****
دست بيچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پيرهن دريدن نيست !
*****
دست بي هنر كفچه گدئيست !
*****
دست پشت سر نداره !
*****
دست پيش را گرفته كه پس نيفته !
*****
دستت چربه، بمال سرت !
*****
دست تنگي بدتر از دلتنگي است !
*****
دست خالي براي تو سر زدن خوبه !
*****
دست در كاسه و مشت در پيشاني !
*****
دست، دست را ميشناسه !
*****
دست دكاندار تلخ است !
*****
دست راست را از چپ نميشناسه !
*****
دستش به خر نميرسه پالان خر را بر ميدارد !
*****
دستش به دم گاو بند شده !
*****
دستش به عرب و عجم بند شده است !
*****
دستش بدهنش ميرسه !
*****
دستش در كيسه خليفه است !
*****
دستش شيره ايست يا دستش چسبناك است !
*****
دستش را توي حنا گذاشت !
*****
دست شكسته بكار ميره، دل شكسته بكار نميره !
*****
دست شكسته وبال گردنه !
*****
دستش نمك نداره !
*****
دستش كجه !
*****
دست كه به چوب بردي گربه دزده حساب كار خودشو ميكنه !
*****
دست ما كوتاه و خرما بر نخيل . ( پاي ما لنگ است و منزل بس دراز ) (‌ حافظ شيرازي )
*****
دست ننت درد نكنه !
*****
دست و رويش را با آب مرده شور خانه شسته است !
*****
دستي را كه حاكم ببره خون نداره يا ديه نداره !
*****
دستي را كه نميتوان بريد بايد بوسيد !
*****
دستي را كه از من بريد، خواه سگ بخورد خواه گربه !
*****
دشمنان در زندن با هم دوست شوند !
*****
دشمن دانا بلندت ميكند --- بر زمينت ميزند نادان دوست !
*****
دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود . (‌ نظامي )
*****
دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد . ( داني كه چه گفت زال با رستم گرد ) (‌ سعدي )
*****
دعا خانه صاحبش را ميشناسد !
*****
دعوا سر لحاف ملا نصرالدين بود !
*****
دلاكها كه بيكار ميشوند سر هم را ميتراشند !
*****
دل بيغم دراين عالم نباشد --- اگر باشد بني آدم نباشد .
*****
دل سفره نيست كه آدم پيش هر كس باز كنه !
*****
دلش درو طاقچه نداره !
*****
دلو هميشه از چاه درست در نمياد !
*****
دماغش را بگيري جانش در مياد !
*****
دم خروس از جيبش پيداست !
*****
دمش را توي خمره زده است !
*****
دندن اسب پيشكشي را نميشمارند !
*****
دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد !
*****
دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب !
*****
دنيا دمش درازه !
*****
دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش !
*****
دنيا، دار مكافاته !
*****
دنيا را آب ببره او راخواب ميبره !
*****
دنيا را هر طور بگيري ميگذره !
*****
دنيايش مثل آخرت يزيده !
*****
دنيا محل گذره !
*****
دو تا در را پهلوي هم ميگذارند براي اينست كه به درد هم برسند !
*****
دود از كنده بلند ميشه !
*****
دود، روزنه خودشو پيدا ميكنه !
*****
دوري و دوستي !
*****
دوست آنست كه بگرياند. دشمن آنست كه بخنداند !
*****
دوست همه كس، دوست هيچكس نيست !
*****
دوستي بدوستي در، جو بيار زرد آلو ببر !
*****
دوستي دوستي از سرت ميكنند پوستي ؟!
*****
دوصد گفته چو نيم كردار نيست !
*****
دو صد من استخوان بايد كه صدمن بار بردارد !
*****
دوغ در خانه ترش است !
*****
دوغ و دوشاب در نظرش يكيست !
*****
دو قرت و نيمش باقيه !
*****
دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتاي جامه اگر كهنه است و گر از نو .
*****
هزار مرتبه بهتر بنزد ابن يمين --- زفرمملكت كيقباد و كيخسرو .
*****
ده انگشت را خدا برابر نيافريده !
*****
ده، براي كدخدا خوبه و برادرش !
*****
ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند .
*****
دهنش آستر داره !
*****
دهنش چاك و بست نداره !
*****
دهن مردم را نميشود بست !
*****
دهنه جيبش را تار عنكبوت گرفته !
*****
ديده مي بينه، دل ميخواد !
*****
دير آمده زود ميخواد بره !
*****
دير زائيده زود ميخواد بزرگ كنه !
*****
ديگ به ديگ ميگه روت سياه ، سه پايه ميگه صل علي !
*****
ديگران كاشتند ما خورديم، ما ميكاريم ديگران بخورند !
*****
ديگ ملا نصرالدين است !
*****
ديوار حاشا بلنده !
*****
ديوار موش داره ، موش هم گوش داره !
*****
ديوانه چو ديوانه به بيند خوشش آيد !

حرف ذ
 

ذات نايافته از هستي بخش --- كي تواند كه شود هستي بخش ؟! ( جامي )
*****
ذره ذره كاندرين ارض و سماست --- جنس خود را همچو كاه و كهرباست . (مولوي )
*****
ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .
منبع:www.seemorgh.com ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط