0
ویژه نامه ها

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور

ژاپن یا نیپون یا نیهون کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است. ژاپنیها کشورشـــان را «نیپون کوکو» خطاب میکنند که به معنی خاســـتگاه خورشید اســـت. با راسخون همراه باشید تا بیشتر درباره سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مذهب مردم ژاپن بدانید.
آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
ژاپن یا نیپون یا نیهون کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است. این کشور کاملا ً محصور شده در آب، از طریق مرز آبی با کشورهای چین، کره جنوبی و کره شمالی و روسیه همسایه است. مجمع الجزایر ژاپن از چیزی بیش از ۶۸۰۰ جزیره تشکیل شده اســـت. بیشـــتر این جزایر بسیار کوچکند و تنها ۳۴۰ جزیره بیش از یک کیلومتر مربع وســـعت دارند. ۹۸ ٪ مســـاحت ژاپـــن از چهار جزیره به نام هوکایدو، هونشـــو، شـــیکوکو و کیوشو تشکیل شده است. یوکوهاما و کوبه از مهمترین بنادر ژاپن هستند.

ژاپنیها کشورشـــان را «نیپون کوکو» خطاب میکنند که به معنی خاســـتگاه خورشید اســـت. ژاپن اولین کشـــوری اســـت که خورشـــید در آن طلوع میکند. مطالعات باستان شناسی سابقه سکونت انسان در این کشور را از دوران پار ینه سنگی پسین میداند.

از نظر زمینشناســـی مجمع الجزایـــر ژاپن حاصل برخورد تدریجی صفحات تشـــکیل دهنـــده پوســـته زمین، فعالیت هـــای آتشفشـــانی و تغییـــرات حاصل از خطوط ســـاحلی اقیانوســـی است. ۶۸ ٪مساحت کشور ژاپن کوهستانی اســـت.کوههای ژاپن از زیباترین جاذبه های طبیعی آن به شمار میروند. بلندترین قله کوهستانی ژاپن فوجی نام دارد که ارتفاع آن به ۳۷۷۶ متر میرسد. یک دهم کل آتشفشانهای جهان در ژاپن قرار دارند و به همین دلیل از زلزله خیزترین مناطق جهان به شمار میآید. آمار نشان میدهد که ساالنه حدود ۱۵۰۰ زمین لرزه در آنجا روی میدهد. رشـــته کوههای آتشفشانی ژاپن اغلب دارای چشمه های آب گرم طبیعی هستند. این کشور در تابستان و پاییز اغلب شاهد گردبادهای عظیم و توفانهای شدید گرمسیری است. به دلیل مجاورت با اقیانوس زلزله های شدید زیرآبـــی میتوانند در آنجا امواج عظیم و جذر و مدی ویرانگر به نام ســـونامی ایجاد کنند. ایـــن کشـــور بـــه دلیـــل موقعیـــت جغرافیایـــی خـــاص خـــود دارای ۱۰رودخانه بـــزرگ و ۱۲در یاچه اســـت. کشـــور ژاپن به لحاظ منابع طبیعی، مواد معدنی و ثروتهای زمینی و زیرزمینی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار میآید.

این کشـــور در پایان جنـــگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراســـوی دریاهای خود، از جمله کشور کره را که در آن موقع 5/45 درصد کل کشور را تشکیل میداد، از دست داد و وسعت آن به میزان فعلی که در حدود ۳۸۷۰۰۰ کیلومتر مربع است چیزی کمتر از ایالت کالیفرنیا در آمریکا تقلیل یافت. کشـــور ژاپن به نسبت وســـعتش از تراکم جمعیت بسیار بالایی برخوردار است، مســـاحت آن برابر اســـت بـــا 0/3 درصد کل مســـاحت دنیاکه به صورت مجموعه ای از جزایر در جهت شـــمال شـــرقی ـ جنوب غربی بین ۳۵ تا۴۵ درجه عرض شـــمالی گسترده شـــده و به شـــکل یک کمان در میان اقیانوس کبیر و دریای ژاپن محصور مانده است.

وســـعت ژاپن تقریبـــا به اندازه مساحت فنلاند (338000 کیلومتر مربع) و یا پاراگوئه (۴۰۶۰۰۰ کیلومتـــر مربـــع) اســـت. در مقـــام مقایســـه بـــه طـــور تقریبـــی کشـــور ژاپـــن یـــک بیســـتم آمریکا، یـــک نهم هندوســـتان، یـــک و نیـــم برابر بریتانیـــا و چیـــزی کمتـــر از یـــک چهارم ایران است.

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
موقعیت کشور ژاپن در جهان


کشور ژاپن به چندین ناحیه و ۴۷ استان تقسیم شده است.
آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
تقسیمات کشوری ژاپن

اطلاعات اقتصادی کشور ژاپن

کشـــور ژاپن در سال ۲۰۱۰ ســـومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا و چین) بوده و در آســـیا نیز رتبـــه دوم را از ایـــن لحاظ داراســـت. این کشـــور دارای منابـــع طبیعی خیلی
محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاریهای دولت در بخش صنعت و نیز ســـرمایه گذاری گســـترده در فناو ریهای پیشـــرفته، ژاپن به عنـــوان یکـــی از پیشـــگامان عمـــده در صنعـــت و تکنولـــوژی دنیا شـــناخته شده اســـت. صـــادرات بخش عمـــده ای از درآمدهـــای اقتصادی ژاپن را تشـــکیل میدهـــد و آمریکا با 22/7 درصد، چینبـــا 13/1 درصـــد و کـــره جنوبی بـــا 7/8 درصد عمده ترین شـــرکای تجاری این کشـــور هســـتند. محصولات صادراتـــی عمده ژاپن شـــامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشـــین آلات الکتریکی و صنایع شـــیمیایی هستند. در بخـــش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشـــرفته ترین کشـــورها در زمینـــه تولید اتومبیل، تجهیـــزات الکترونیکـــی، ماشـــین ابزار، فولاد و فلـــزات غیرآهنی، کشتی ســـازی، صنایع شـــیمیایی و نســـاجی و نیز صنایع غذایی فرآو ری شده به شـــمار می آید. این کشور دارای چندیـــن شـــرکت بین المللـــی بـــا مارکهـــای معتبـــری هم چـــون تویوتـــا، میتسوبیشـــی، هوندا، سونی، نیسان، سیتیزن و... است.

بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در اواســـط آوریل ۲۰۰۶ ،ژاپن با رشد اقتصادی 8/2 درصد پیش بینی شـــده برای ســـال ۲۰۰۶ ،هم ردیف کشورهای غربی و در مقام بالا قرار دارد. چنین نتیجه ای حاصل صادرات به کشـــورهای در حال توســـعه مانند چین که رشـــدش به 5/9 ٪رسیده، طرح دولتی و بی سابقه قانونمندسازی، سطح بالای تحقیق و توســـعه، ســـرمایه گذاری بـــر روی آمـــوزش و همچنیـــن تعدیـــل نســـبی ارزش دادن بـــه سهامداران است.

کشور ژاپن عضو سازمان ملل متحد،G8،G4و اپک است. ژاپن پنجمین بودجه دفاعی جهـــان را دارد (۶۰ میلیـــارد دلار در ســـال ۲۰۱۱ ) و چهارمیـــن کشـــور صادرکننده در جهان (۷۶۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۰ ) و ششمین کشور بزرگ وارد کننده (۶۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ ) است.
 

توسعه اقتصادی ژاپن و علل کلیدی آن

آمریکا در ابتدای راه در آگوســـت ۱۹۴۵ پس از یک ســـری بمباران سراســـری و بالخره بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن را به تسلیم وا داشت. پس از این شکست ژاپن با بیش از ۱۳ میلیون نفر بیکار مواجه بود و کمبود مواد غذایی به شدت احساس میشد. تورم در حدی بود که حقوق افراد، مکفی مخارج جاری نبود و افراد برای سیر کردن شکم خـــود اقدام به فـــروش دارایی خود کرده بودند. برای کالاهای ضروری بازار ســـیاه درســـت شـــده بود و قیمتها ۳۰ تا ۶۰ برابر قیمت رســـمی دولت بود. در مـــورد برنج این رقم به ۱۵۰ برابر نیز رســـیده بود. جنگ برای ژاپن به جز ۸ میلیون نفر کشـــته و زخمی به بهای ویرانی ۲۵ ٪از دارایی هـــای غیـــر نظامی و نابـــودی 41/5 درصـــدی از ثروت ملی تمام شـــد. ژاپن بازسازی شده با داشتن 0/3 درصد از خاک کره زمین توانسته ۲۴ درصد از تولید جهانی ً را به خود اختصاص دهد.

این کشـــور به رغم شهرنشـــینی متراکم نسبتا از جرم و جنایت به دور مانده است. نسبت سرقت در ژاپن در مقایسه با آمریکا چیزی کمتر از 0/7 درصد است. پیشرفت اقتصادی ژاپن چنان چشمگیر بود که در مقطعی آمریکای ها را به انتقاد از سختکوشی، کم مصرفی و حجم کلان پس انداز ژاپنی ها واداشت. عوامل رشد آنچه تصویر ویران ژاپن ۱۹۴۵ به ژاپن ابرقدرت اقتصاد امروز مبدل کرده است، فرایندی است کـــه عـــده ای آن را معجزه اقتصـــادی نامیده اند. لیکـــن این معجزه واقعیـــت آموزنده برای کشـــورهایی اســـت که هنوز خود را در کاغذ بازی غرق کرده اند. تقدس سرزمین به شکل افراطی اش تا برتری نژادی ژاپنیها هم کشـــیده شـــده بود. دولت ژاپن آئین (شـــینتو) را به نقطه قوت مردم تبدیل کرده بود و در سال۱۹۱۳ به منظور تجمع تمامی افراد و گروهها، طی تبلیغات وســـیع اعلام کرد که شـــینتو یک نهاد ملی با هویت تاریخی و معنوی اســـت و هر کـــس بدون توجه بـــه ایدئولـــوژی و مرامش، به عنوان یـــک وظیفه میهنی و نشـــانه ای از وفـــاداری و صداقتـــش به میهن، باید در معابد شـــینتو حضور یابد. در ســـاختار مدیریتی ژاپن، زمانی که همه کشـــورها با شـــور و اشـــتیاق فراوان اقدام به برگزاری دوره ای مدیریت MBA میکردند مکتبی را با عنوان مکتب مدیریت ژاپنی به وجود آورد. در جنگ جهانی اول، ژاپـــن از متفقین بـــود و در جنـــگ جهانـــی دوم بـــا متفقین میجنگیـــد.

پایان جنگ جهانـــی دوم بـــرای ژاپن بســـیار تلخ بود، آنها پـــس از جنگی درازمـــدت در اقیانوس آرام، ســـرانجام پس از بمباران اتمی هیروشـــیما و ناگازاکی، بدون قید و شـــرط تســـلیم شدند. برآینـــد ایـــن جنگ خانمان ســـوز بـــرای ژاپن بـــه اندازه ای وحشـــتناک بـــود که بســـیاری از تحلیلگـــران در توصیـــف آن، عبـــارت «به کلی و یـــران شـــده» را بـــه کار بردند. ژاپن پس از اشغال توســـط آمریکا، با یک برنامه پیگیر توســـعه صنعتی به رشد اقتصادی چشمگیری دســـت یافت و به یکی از بزرگترین اقتصادهـــای دنیا و همچنین دومین قدرت صنعتی جهان بدل شـــد. این کشـــور همچنین از بزرگترین همپیمانان و شـــرکای تجاری آمریکا در قاره آسیا است.

ژاپن رشـــد اقتصادی باالیی را در دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تجربه کرده اســـت. رشد ژاپن در دهه ۱۹۶۰ به طور میانگین ۱۰ درصد، در دهه ۱۹۷۰ به طور متوســـط ۵ درصد و در دهه ۱۹۸۰ بـــه طور میانگین ۴ درصد رشـــد داشـــت. رشـــد اقتصادی ژاپـــن در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته است به طوری که در دهه ۱۹۹۰ به طور میانگین 1/5 درصد بوده است. تلاش های دولت ژاپن برای ایجاد رشد اقتصادی در این دو دهه عمدتا با شکست مواجه شده و رشد اقتصادی ژاپن همچنان پایین میباشد.
 
بنـــا بر گزارش بانک جهانی رشـــد تولید ناخالص داخلی کشـــور ژاپن همیشه از کشور ایران بیشتر بوده است و در سال 2015 تولید ناخالص داخلی ژاپن برابر با1790466 میلیون یورو (معادل 9 میلیون میلیارد تومان) میباشد که این مقدار 7 برابر تولیـــد ناخالـــص داخلی ایران اســـت. ژاپن از نظر تولیـــد ناخالص داخلی بعـــد از آمریکا و چین رتبه سوم را در کل جهان دارا میباشد.

بنا بر گزارش بانک جهانی میزان تولید ناخالص ژاپن بر اســـاس ســـرانه جمعیت در سالهای 2015 برابر با 37300 دلار (معادل 1162529100 ر یال) میباشد. میزان تولید ناخالص داخلی ایران به ازای ســـرانه جمعیت در ســـال 2015 در سایت بانک جهانی اعلام نشـــده است.
 
آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
نمودار رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از سال 1960 تا 2015
برای مقایسه ایران و ژاپن در این شاخص سال 2014 مورد بررســـی قرار گرفته است. میزان تولید ناخالص ژاپن بر اساس سرانه جمعی در سال 2014 برابر با 37 هزار دالر و در ایران برابر با 17/4 هزار دلار میباشد. تولید ناخالص داخلی ژاپن بر اساس سرانه جمعیت تقریبا دو برابر ایران میباشد.

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
نمودار تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 1960 تا 2015

بنـــا بر گـــزارش بانـــک جهانی درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه ً جمعیت در سال های 2014 و 54 برابر با 36700 دلار (تقریبا 1143828900 ریال) و 61900 دلار (تقریبا 1929237300 ریال) می باشد. هممچنین میزان درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت جهان در سال 2015، 10800 دلار تقریبا 336603600 ریال و این شاخص برای این ایران به میزان 6550 دلار تقریبا 204143850 ریال می باشد.
 
آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت کشور ژاپن، ایران و جهان از سال 1960 تا 2014


نظام مالیات و دارایی کشور ژاپن

افـــرادی کـــه در ژاپـــن زندگی می کنند بایـــد لزوما به کشور ژاپن و یا شوراهای عمومی مناطق مالیات بپردازند. مالیات در ژاپن بر دو قســـم اســـت که اولی را دولت اخذ میکند (مالیات کشـــوری) و دومی را شـــوراهای عمومی مناطق (مالیات منطقه ای). هر یک از ایـــن مالیاتها بســـته بـــه نوع پرداخـــت به دو دســـته "مالیـــات مســـتقیم" و "مالیات غیر مستقیم" تقسیم میشوند.

از مالیاتهای کشوری نوع مستقیم میتوان به مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکتها)، مالیات بر ارث و مالیات بر انتقال سرمایه اشاره کرد. و از مالیاتهای غیر مســـتقیم میتوان از مالیات بر مصرف، مالیات سیگار، مالیات گاز و نفت ومالیات بر و زن خودرو نام برد.

از مالیاتهای منطقه ای اســـتانی میتوان به مالیات ساکنان استان، مالیات بر کار، مالیـــات بـــر خرید امـــوال غیر منقـــول و مالیات بـــر خرید خودرو نـــام بـــرد. از مالیاتهای منطقه ای شهر و بخش و روستا میتوان به مالیات ساکنان شهر و بخش و روستا، مالیات مستغالت، مالیات خودروهای سبک و غیره نام برد. مالیاتهایی که بدین ترتیب اخذ میشوند را دولت و شوراهای عمومی مناطق مدیریت میکنند.

خدماتی که شـــوراهای عمومی مناطق ارائه میکنند نیـــز باید از محل اخذ مالیاتها تأمیـــن اعتبار شـــود، اما در حقیقت بین درآمدهای شـــوراهای عمومـــی مناطق مختلف اختـــاف وجـــود دارد و اخذ مالیات به تنهایی نمیتواند تأمیـــن کننده تمامی منابع مالی الزم باشـــد. بدین دلیل دولت با تنظیم اختالف منابع مالی شـــوراهای عمومی مناطق با تقســـیم مجـــدد مالیاتهای اخذ شـــده در مناطق و نیـــز کلیه منابع مالی بین شـــوراهای عمومی مناطق، شرایطی فراهم میآو رد که تمامی شهروندان به طور یکنواخت از خدمات مختلف بهرهمند شوند. به این نظام، "نظام انتقال مالیات در مناطق"میگو یند.


اطلاعات سیاسی اجتماعی ژاپن

ژاپن یک کشور امپراطوری اســـت. حکومت در آن بصورت سیستم پارلمانی، مشابه با بریتانیا میباشـــد که در حقیقت نخســـت وزیر آن را اداره میکند. امپراطور نماد کشور و وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد. تمامی کارهای امپراطور در رابطه با امور کشـــوری براســـاس توصیه ها و تصو یب کابینه صورت میگیرد. با این حال امپراطـــور به عنوان رئیس کشـــور در مناســـبتهای سیاســـی تاثیرگذار اســـت. امپراطور کنونی ژاپن،آ کیهیتو، در سال ۱۹۸۹ به عنوان یکصد و بیست و پنجمین امپراطور به تخت نشســـت. امپراتور آ کیهیتوو امپراتریس میچیکو، آنها دارای ســـه فرزند و چهار نوه میباشند.

در حقیقـــت ژاپـــن بـــا پذیرفتـــن امپراطور به عنـــوان نماد کشـــور، دارای نظام مشـــروطه  ســـلطنتی اســـت. همچنین امپراطور در امور اجرایی کشور دخالتی ندارد. امپراطور صرفا امـــور حکومتـــی تعیین شـــده در قانون اساســـی را انجام میدهـــد. در این امـــور حکومتی امپراطـــور به پیشـــنهاد و با تعیین دولت، در مراســـمی تشـــریفاتی و رســـمی فعالیتهای متعـــددی نظیر اعالم رســـمی قوانیـــن، فراخوانـــدن نمایندگان مجلـــس، انحالل مجلس نماینـــدگان، تأییـــد عـــزل و نصـــب و ز یـــران، اهدای نشـــانه ای افتخـــار، پذیرش ســـفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و غیره را انجام میدهد.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اوت ۱۹۴۵ ،ژاپن، گام نهادن در راه تبدیل به کشوری دموکراتیک را آغاز نمود. قانون اساســـی ژاپن که از ســـال ۱۹۴۷ الزماالجرا بوده بر سه اصل استوار اســـت: حاکمیت مردمی، احترام برای حقوق اولیه انسان و کناره گیری از جنگ. قانون اساسی همچنین استقلال سه شاخه مقننه، مجریه و قضائیه را تصریح نموده است. در قانون اساســـی ژاپن، حق قانونگذاری به مجلس، حق اجرا و مدیریت به دولت و حق اجرای عدالت به دســـتگاه قضایی (دادگاهها) اعطا شـــده اســـت. بدین ترتیب با تقسیم قوای سیاســـی در ســـه قـــوه و با نظارت قوا بـــر کار یکدیگر از تمرکز قدرت سیاســـی در یک نقطه جلوگیری میشود که هدف از آن صیانت از آزادیهای سیاسی ملت است.

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
ساختار نظام سیاسی کشور ژاپن

سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیتاحزاب سیاسیقرار داشته و احزاب سیاسی نقـــش تعیین کنندهای در صحنه سیاســـت کشـــور دارند. در شـــرایط کنونـــی، مهمترین احزاب سیاســـی فعال عبارتند از: حزب لیبرال دموکرات، حزب دموکراتیک ژاپن، حزب کومه جدید، حزب کمونیســـتژاپن، حزب سوســـیال دموکرات. حـــزب لیبرال دموکرات مهمترین حزب سیاسی در ژاپن است.
 

دولت در ژاپن

دولت نهادی پارلمانی است که از نخست وزیر (صدراعظم) و و زرای کابینه تشکیل مییابـــد. نخســـت وزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن اســـت که از میـــان نمایندگان مجلس و  توسط مجلس انتخاب میشود و امپراطور او را منصوب میکند. وزرای کابینه نیز توسط نخســـت وز یر منصوب میشوند. با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان انتخاب شوند و نیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند.

کابینه باید در مقابل مجلس مســـئول باشـــد. در صورت احراز عدم کفایت کابینه در مجلـــس نمایندگان، یا مجلس نمایندگان منحل میگردد و یا اعضای کابینه اســـتعفای دسته جمعی میدهند. چنین نظامی را نظام پارلمانی مینامند.

وظایف دولت عبارتند از پیشـــبرد امـــور ادارات دولتی، عقد قراردادها و معاهدات،تهیه طرح بودجه، تصویب آئین نامه های دولتی، تعیین امور حکومتی به عهده امپراطور و رایزنی در مورد آن، معرفی کردن رئیس دیوان عالی و انتصاب قضات دادگاه های تالی، انحلال مجلس نمایندگان و غیره.

نخســـت وزیر اختیارات بســـیاری نظیر انتصاب و زرای کابینه، اداره جلســـات هیئت دولت و نظارت بر کلیه بخشهای دولت به عنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس و غیره را داراست. بالاترین حق نظارت و هدایت نیروهای دفاع از خود و حق اداره نیروهای پلیس در مواقع اضطراری را دارد. وزرای کابینه توســـط نخســـتو ز یر منصوب میشـــوند و امپراطور آنان را تأیید میکند. در حال حاضر وزارتخانه های ژاپن به شرح ز یرند.

- وزارت مدیریت دولتی، امور داخلی، پست و ارتباطات

- وزارت دادگستری

- وزات امورخارجه

- وزارت دارایی

- وزارت آموزش، فرهنگ، و رزش، علوم و فناو ری

- وزارت بهداشت، کار و رفاه

-  وزارت کشاو رزی، جنگلداری و شیالت

- وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع

- وزارت زمین، زیر بنا و حمل ونقل

- وزارت محیط ز یست

در ذیل کابینه، ادارات مرکزی مسئول اجرای امور اداری گونا گون وجود دارند. ادارات مرکزی به قرار ز یر است:

- دبیرخانـــه کابینه (تنظیم امور جلســـات هیئت دولت، امـــور اداری کابینه، هماهنگی سیاســـتهای نهادهای دولتی و غیـــره را انجام میدهد. بر کلیـــه وزارتخانه ها تفوق  دارد)

- اداره قانونگذاری کابینه (رسیدگی به قوانین مصوب در دولت و بررسیهای مربوط به قانونگذاری)

- شورای امنیت (اقدامات الزم در شرایط دفاع و شرایط فوق اضطراری را انجام میدهد)

- اداره کارگزینی (به امور پرسنلی کارکنان دولت میپردازد)

- دفتر کابینه (وظیفه کمک به کابینه را در طراحی و تنظیم سیاستها دارد)

- اداره دربـــار، کمیتـــه تجارت عادالنـــه، کمیته امنیـــت عمومی )اداره پلیـــس: نهاد و یژه  کمیته امنیت عمومی(، اداره گردش پول)


مجلس در کشور ژاپن

مجلس در ژاپن تنها نهاد قانونگذار کشور و بالاترین نهاد دارای قدرت سیاسی است. در ژاپن دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس علیا) وجود دارد کـــه اعضای آن با انتخابات برگزیده میشـــوند و به تصویـــب قوانین، تدوین بودجه، تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخست وز یر دولت میپردازند. مجلس حق بازرسی از قوه اجرایی را داراست و میتواند بر آنچه دولت انجام میدهد رسیدگی و نظارت کند و بـــه دولت رای عـــدم اعتماد دهـــد. همچنین میتواند بـــا تشـــکیل دادگاه و یژه قضات، قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.

تعـــداد اعضـــای مجلس نمایندگان 480 نفر اســـت که از میان ژاپنی هـــای بالاتر از 25 سال با انتخابات برگزیده میشوند. تمامی ملت ژاپن که به سن 20 سالگی رسیده باشند حق رأی دادن در انتخابات را دارند. مدت مســـئولیت نمایندگان چهار ســـال اســـت اما گاهـــی پیـــش از پایـــان ایـــن مدت مجلـــس منحل می گـــردد. انحلال مجلـــس و برگزاری انتخابـــات مجـــدد زمانـــی انجام میشـــود که ضـــرورت حصـــول اطمینـــان از آرای ملت احساس شود. تعداد اعضای مجلس مشاو ران 242 نفر است که از میان ژاپنی های بالاتر از 30 ســـال با انتخابات برگزیده میشـــوند. مدت مســـئولیت نمایندگان آن شـــش ســـال است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر مییابند. مجلس مشاوران نمیتواند منحل شـــود. از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشـــاو ران، مجلس نمایندگان جایگاه باال تری دارد.

ً معمولا لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشـــاو ران فرســـتاده میشـــود و در  آنجا به بحث گذاشته میشود. در صورت تصویب در این مرحله، لوایح اجرایی خواهند مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده میشود تا در آنجا به شور گذاشته شود و در این مرحله در صورت موافقت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر مصوبه صورت قانون به خود می گیرد. طرح بودجه نیز نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می وشد و در آنچجا به شور گذاشته می شود.

چنانچـــه رأی دو مجلـــس در خصـــوص تعیـــن نخســـت وز یر، تدو ین بودجـــه، تنظیم قراردادها و تعیین مدت جلســـات مجلس متفاوت باشـــد، اگر ظرف مدتی معین پس از رأی مجلـــس نماینـــدگان، در مجلـــس مشـــاو ران رأی گیـــری انجـــام نگـــردد، رأی مجلس نماینـــدگان بـــه عنـــوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شـــد. در خصـــوص رأی عدم اعتماد به دولت، مجلس نمایندگان به تنهایی میتواند اقدام کند.

نماینـــدگان مجلس بـــه عنوان وکلای ملت بـــه تصو یب قوانین میپردازند که اســـاس سیاســـت کشور را تشـــکیل میدهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام میکنند. سیاستهای عمومی، نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است. به همین دلیـــل، دو حـــق ویژه بـــرای نمایندگان در قانون اساســـی در نظر گرفته شـــده اســـت که به موجـــب آنهـــا به جـــز در مـــوارد مصـــرح در قانـــون، نماینـــدگان در طـــول دو ران نمایندگی مصونیت قضایی دارند و همچنین در خصوص نطق ها، مناظرات و آراشـــان در خارج از مجلس مسئول و جوابگو نیستند.

سیاســـت ژاپن مبتنی بر قانون اساســـی این کشور اســـت. قانون اساسی ژاپن در سوم دســـامبر سال 1946 به طور رسمی اعالم شد و از سوم ماه میسال 1947 به اجرا گذاشته شـــد. در مقدمه قانون اساســـی ژاپن از سه اصل ز یر تحت عنوان »اصول اساسی سهگانه« یاد شده است.

- احترام به حقوق اساســـی بشـــر: به حقوق بشـــر مبتنی بر آزادی و برابری که حق تکتک انسانهاست احترام میگذار یم.

- حا کمیت ملت: حق حا کمیت برای اداره امور کشور در اختیار ملت قرار دارد.

- صلحطلبی: برای همیشه از جنگ احتراز میکنیم و ارتش نخواهیم داشت.

قانون اساسی ژاپن از بخشهای ز یر تشکیل یافته است:
- مقدمه

- فصل یکم امپراطور (اصل 1 تا اصل 8 )

- فصل دوم پرهیز از جنگ (اصل9 )

- فصل سوم حقوق و وظایف ملت (اصل 10 تا اصل 40 )

- فصل چهارم پارلمان (اصل 41 تا اصل 64 )

- فصل پنجم کابینه (اصل 65 تا اصل 75 )

- فصل ششم امور قضایی (اصل 76 تا اصل 82 )

- فصل هفتم امور مالی (اصل 83 تا اصل 91 )

- فصل هشتم استقالل مناطق (اصل 92 تا اصل 95 )

- فصل نهم اصلاحات (اصل 96 )

- فصل دهم قانون عالی (اصل 97 تا اصل 99 )

- فصل یازدهم قوانین مکمل (اصل 100 تا اصل 103[ )1 ]


دیوان عالی در کشور ژاپن

دیـــوان عالی کشـــور، بالاترین ارکان قوه قضائیه اســـت. ایـــن دیوان متشـــکل از ۱۵ نفر قاضی اســـت که توســـط ر یاســـت دیوان اداره میگـــردد. ۲۰ دادگاه بخـــش از عمومی ترین دادگاههای کشـــور به شـــمار میآیند و در تمام کشـــور ۵۰ دادگاه در مراکز اســـتانهای ۴۷ گانـــه مســـتقر هســـتند. در این دادگاهها بـــه پروندههـــای حقوقی و جزایی به طور مشـــترک رسیدگی میشود.

حـــق اجـــرای عدالت در اختیـــار دادگاه هاســـت در نتیجـــه برپایی دادگاههـــای و یژه و دادگاه های دادرســـی نهایی ممنوع اســـت. دادگاه ها حق بازرســـی قوانین (حق بازرسی از
قوانیـــن مغایـــر با قانـــون اساســـی) را دارند. دادگاههـــا مطابق این حق، تحقیـــق و قضاوت میکنند که قوانین و امور اجرایی مغایر قانون اساســـی ژاپن نباشـــند. رئیس دیوان عالی را
نخســـت وزیـــر معرفی و امپراطور منصوب میکند. ســـایر قضات توســـط دولت منصوب میشـــوند. قضات دیوان عالی پس از انتصاب، در اولین انتخابات مجلس نمایندگان و نیـــز هر 10 ســـال یکبـــار در انتخابات مجلس نماینـــدگان با رأی ملت مورد ســـنجش قرار میگیرند. بازنشســـتگی قضات ســـن 70 ســـالگی اســـت. قضـــات ســـایر دادگاهها دو رانً مسئولیت 10 ساله دارند و پس از آن میتوانند مجددا منصوب شوند.

دادگاه هـــای ژاپـــن از دیوان عالی و دادگاههای تالی تشـــکیل یافته اند. دادگاه های تالی خود متشـــکل از دادگاه های عالی، دادگاه های محلی، دادگاههـــای خانواده، دادگاه های بدوی و دادگاه عالی مالکیت فکری هستند. دیوان عالی از رئیس دیوان عالی و 14 قاضی دیوان عالی تشـــکیل یافته است. در اینجا به شـــکایات افراد معترض به رأی دادگاههای عالی رســـیدگی و حکم نهایی صادر میشـــود. یکسان ســـازی تفاســـیر از قانـــون در چنین شـــکایاتی، یکی از مهمترین وظایف دیوان عالی کشور است. همچنین قضاوت نهایی در خصوص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی نیز از وظایف مهم دیوان عالی کشور است. در سراســـر کشـــور 8 دادگاه عالـــی وجـــود دارد. در این دادگاهها به درخواســـت اســـتیناف، اعتراضات و شـــکایات نسبت به آرا، احکام و دســـتورات دادگاه های محلی، دادگاههای خانواده و دادگاه های بدوی رســـیدگی میشـــود. هم چنین در سراســـر کشـــور 253 دادگاه محلی وجود دارد و هر یک مسئول ناحیه خاصی از کشور است و عموما رسیدگی اولیه به منازعات کیفری و مدنی را انجام میدهد. رســـیدگی ثانو یه به درخواســـتهای استیناف آرای دادگاه هـــای بـــدوی و انجام امور مربوط به کلیه اســـناد از وظایـــف دادگاههای محلی اســـت. دادگاه های خانواده قضاوت و مصالحه در حوادث مربوط به خانواده، حمایت از کـــودکان، و تعقیـــب جزایـــی اولیه در خصوص جرمهـــای اجتماعی را انجـــام میدهد. در سراســـر کشور 438 دادگاه بدوی وجود دارد که مسئول رسیدگی اولیه و فوری به منازعات کیفـــری و مدنی پیش آمده در زندگی رو زمره هســـتند. تالش برای حل و فصل منازعات با گفتگـــوی طرفین در حضور شـــورای حل اختالف نیـــز از دیگر وظایـــف دادگاههای بدوی اســـت. دادگاه عالـــی مالکیت فکری یکی از شـــعبات دادگاههای عالی اســـت که بهطور تخصصی به موارد مربوط به مالکیت فکری میپردازد.
 

نظام محلی در کشور ژاپن

کشـــور ژاپن دارای 47 اســـتان و در کل 1800 شهر و شهرک و تعدادی روستای کوچک و بزرگ وجود دارد. هر شهرداری واجد شورامیباشد. فرمانداران استانی و شهرداران با رای مردمی انتخاب میشوند. دولت محلی نسبت به دولت مرکزی واجد سیستم دموکراسی بی واســـطه تری میباشـــد. ژاپن بر اســـاس قانون اساسی، با استفاده از شـــوراهای عمومی مناطق دارای نظام استقلال محلی محدود است. شوراهای عمومی مناطق از دو سطح شـــوراهای عمومـــی مناطق بنیادی یعنی شـــوراهای شـــهر، بخش و روســـتا و شـــوراهای عمومی مناطق گســـترده یعنی شـــورای اســـتان تشـــکیل یافته است. شـــوراهای عمومی مناطق باید مجلس شورایی برقرار کند. اعضای این شورا و رئیس آن با انتخابات ساکنان مقیم منطقه انتخاب میشـــوند. شـــوراهای عمومی مناطق داراییهای شـــورا را مدیریت میکننـــد، بـــه امـــور اداری میپردازند و بـــرای رفاه شـــهروندان اقدامات مســـتقلی بهعمل می آورنـــد و میتواننـــد در چهارچوب قانون بـــه تصویب مقررات بپردازنـــد. امور بنیادی در شوراهای شهر و بخش و روستا مستقلا انجام میشـــود و به امور در ســـطوح وسیعتر در شوراهای اســـتان رسیدگی میشـــود. در صورت احراز مغایرت قوانین مصوب شوراهای عمومی مناطق باید همیشه مد نظر باشد به رئیش شوراس استان استاندار و به روسای شورای شهر و بخش و روستا شهردار بخش و د دهدار می گوید.


جمعیت و پراکندگی سنی در ژاپن

بنا بر گزارش بانک جهانی، نمودار رشـــد جمعیت ژاپن بین ســـالهای 1960 تا 2015 دهمین کشور جهان از لحاظ جمعیت میباشد. جمعیت در سال ب2015 تقریبا 127 میلیون نفر میباشد درحالیکه جمعیت ایران در سال 2015 ،در حدود 79109272 نفر میباشد.

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
نمودار رشد جمعیت ژاپن و ایران از سال 1960 تا 2015

ســـن افـــراد میتواند در میـــزان کمک هـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است. از جمله عواملی که ســـبب میشـــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن بالاتر افزایش یابد، بالاتر بودن گرایشهای مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوانتر اســـت، از ســـوی دیگر افراد در ســـنین بالاکمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته خود به دیگران کمک نمایند. همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن به پایان زندگی و یاد مرگ بیشـــتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها می اندیشـــند.

در برخی مطالعات، مشـــاهده شـــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت مذهبی و اجتماعی، تمایل بیشـــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند، و در عین حال مـــردان با وجود این که تمایـــل کمتری به کمک کردن ابـــراز میکنند، در عمل کمکهای بیشـــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند. توز یع سنی زن و مرد را در سه رده سنی در ژاپن نشان میدهد.

براساس آمار ترکیب نژادی مردم ژاپن بدین شرح است:
5/98 درصد ژاپنی

- 5/0 درصد کره ای

- 4/0 درصد چینی

- 6/0 درصد سایر ملل

بر اساس آخرین سرشماریها ۲۳ درصد جمعیت ژاپن را افراد ۶۵ سال و بالاتر تشکیل میدهند که این امر موجب شده ژاپن پیرترین ساختار جمعیتی جهان را داشته باشد.


اطلاعات فرهنگی  مذهبی ژاپن

در اکثـــر فرهنگهای جهان، بـــاو ر به »خدای متعال« که خالق یـــا حافظ نظم جهان اســـت وجود دارد ؛ خدایی که فعالیت و قدرتش فراتر از سرنوشـــت یا خاســـتگاه یک گروه ً غیرمهم یا به  ً در میان مردم نانو یسا، احتماال  خاص جریان دارد. چنین خدایی، خصوصا عنوان یک موضوع آیینی، کامال مغفول بوده است و در هر جا که چنین تصوری از خدا،  خدایـــی که فعالیت و قدرتش معطوف به یک گروه اســـت وجود داشـــته باشـــد، احتماال نمونههای محلیتری از دین خواهیم یافت. اصطالح دین یا Religion واژهای کلیدی در یگانه پرســـتی ســـامی یهودیت، مسیحیت و اســـام است. از ســـوی دیگر، مردمی که به شـــینتو، آییـــن بودا و آیین هندو اعتقـــاد دارند معتقد به خدایان متعدد نامیده میشـــوند و عموما بر این عقیدهاند که مذهب میتواند آنها را به سطح زندگی باال تر یا غنیتر تحت هر شـــرایطی برســـاند.

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
نمودار ساختار سنی شهروندان ژاپنی در سال 2014


فرهنگ ژاپنی شـــامل پرســـتش خدایان متعـــدد با توجه بـــه پیشزمینه فرهنگـــی خـــود اســـت. دینهـــای رایـــج در ژاپـــن در درجـــه اول دین ملـــی آن کشـــور یعنی «شینتو یی» و بعد دین بودایی و در درجه سوم دین مسیحیت است. دین بودایی از طریق چین و کره به ژاپن راه یافته و در آن کشور گسترش یافته است.

ژاپنیهایـــی که چنین عقیده ای دارند با شـــادمانی و کمال زندگی میکنند. آیین بودا دارای عوامـــل و عناصـــر مذهبـــی چندخدایی بود که بـــه نوبه خود بر شـــکل دهی فرهنگ ژاپنـــی تاثیر گذاشـــت بنابراین درک تاثیرات آیین بودا بر فرهنـــگ ژاپنی اهمیت دارد. آیین بـــودا رســـما در ســـال ۵۳۸ بعـــد از میالد بـــه ژاپن وارد شـــد.در آن زمـــان ژاپنیهـــا افکار و فناو ریهایی از جمله بودیسم را از کره و چین وارد کردند. دین ملی شینتو تار یخی طوالنی دارد و قبل از و رود بودیســـم مورد اعتقاد ژاپنیها بوده اســـت. بین شـــینتو و بودیسم تقریبا هیـــچ تقابلـــی وجود نداشـــت. بعد از ورود بودیســـم، هر دو دین شـــینتو و بودیســـم متاثر از ســـبک زندگی ژاپنی با یکدیگر هماهنگ شده و فرهنگ ژاپن را متحول ساختند دیدگاه دینی ژاپنیها زندگی فعلی را برای شـــادی و رفاه دنیای دیگر فدا نمی کنند. ادیان ســـامی ماننـــد یهودیت، مســـیحیت و اســـام رســـتگاری بـــرای خداونـــد در جهان دیگـــر را مهم میدانند )(بهشت بعد از رو ز حساب یا زندگی ابدی) در این مضمون، تفاوت ز یادی بین ادیـــان ســـامی و مذهـــب ژاپنی اســـت. بنابراین بـــرای غیرژاپنی درک مذهب ژاپنی بســـیار دشـــوار است.ژاپن دیگر یک ملت گوشه گرفته خاو ر دو ر نیست بلکه یک قدرت جهانى اســـت که از راههاى گونا گون نقش هاى سیاســـى و فرهنگى خود را ایفا مى کند و میراث تمدن باستانى او در تمام مراحلش در مقابل تاثیر نیروهاى عظیم تمدن جدید مى‌ایستد. از آغـــاز دو ره مدرن، دین مـــردم ژاپن ذهن پیچیده آنها را منعکـــس میکند. درک چنین ذهن پیچیده ای برای فهم زندگی دینی ژاپنیها اهمیت دارد. بیشتر ژاپنیها دین را سنت ملی یا رســـومات و میراث سنتی دانسته و به معنای معنوی دین توجهی ندارند. ژاپنیها عقیده دارند که هر فرد میتواند پیرو چندین دین مختلف باشد .

مردم ژاپن نمونه بســـیار متفاوتی از تعریف مذهب، اعتقاد شـــخصی و اعمال مذهبی را دارا هســـتند که درک آن برای مومنین ســـه مذهب ابراهیمی و حتی سکوالرهای ارو پا، امریکا و افریقا نیز دشوار است برای مثال 87 درصد ژاپنی ها دارای مذهب نیستند.

مـــردم ژاپـــن، دو نـــوع مذهب یـــا اعتقـــاد را در جامعه خود به رســـمیت می شناســـند؛ «شینتوئیســـم» که دارای 80 هزار صومعه می باشـــد و بودایی که بیش از 75 هزار معبد در سراســـر ژاپن دارد. اکثر ژاپنیها بعضی از فریضههای هر دو مذهب را اجرا می کنند. دعا می خوانند و از آنها طلب برکت و شـــانس می کنند. ژاپنیها در ضمن نوعی تقسیم کار را در رفتار و اعمال مومنانهشـــان بین دو مذهـــب اصلی خود اجرا میکنند. زندگی قبل از مرگ ژاپنیها به »شـــینتو« اختصاص دارد و بوداییها به ماجراهای مرگ توجه نشـــان می دهـــد. بهعبارت دیگـــر یک کودک ژاپنی ممکن اســـت در صومعه شـــینتو تبـــرک یابد. در جوانی با لباس عروسی مسیحیت ازدواج کند و مراسم کفن و دفنش به مدیریت بوداییها باشد.

در نظرســـنجیها فقـــط 13 درصـــد ژاپنیهـــا معتقـــد بـــه مذهب هســـتند امـــا در همه فســـتیوالها و مراســـم مذهبی و عیدهای اصلی هر دو مذهب اصلی کشـــور حضور پیدا می کنند. از طرفی آمار نشان می دهد که در خانههایشان محفظه دعا و تبرک برای بتها و ارواح هـــر دو مذهب را قـــرار می دهند و ازطرف دیگر فقط 6 درصدشـــان معتقد به خدا هستند.

ژاپنیهـــا بیـــش از آنکه به یک مذهب باو ر داشـــته باشـــند بـــه فریضه هایش عمل می کنند و ســـنتها و مرامهایش را بهجا میآو رند چون فکر میکنند تعهد و توجهشـــان برای جامعه شـــان ســـامت و برکت میآو رد. مـــردم معاصر ژاپن عموما دیـــن را چیزی «که افراد ضعیف به دلیل احســـاس عدم تعادل بهآن باو ر دارند» میشناســـند. چنین شـــناختی از دین که از زمان تولید سیاســـت دینی در رژ یم مئیجی که آغاز نقطه مدرنیزه شـــدن ژاپن بود، مطرح شد و تا پایان جنگ جهانی دوم بر مردم ژاپن سایه افکنده بود.

از دوره مئیجی گرایش ادغام بودیســـم و شـــینتو مورد غفلت سیاســـیون واقع شد. در نتیجه همز یســـتی و هماندیشـــی این دو دین برای مدت ۱۴۰۰ سال در ژاپن از میان رفت. به همین دلیل سیاست دینی دولت مبنی بر این که شینتو دین نیست بر همه امور ژاپنی تاثیر گذاشـــت. براساس سیاســـت دینی هر تبعه ژاپن باید به شـــینتو اعتقاد می داشت و سایر ادیان مورد خصومت دولت بودند. از دو ره احیا مئیجی تا پایان جنگ جهانی دوم، دولـــت دیـــن و پرســـتش را کنترل و تحت فشـــار قرار داده بـــود. این باعث شـــد مردم ژاپن نسبت به دین و پرستش، احساسات منفی پیدا کنند. از این رو نزاع مذهبی همچنان در آ گاهی دینی ژاپنیها ادامه دارد. بودیسم از راه شبه جزیره کره در سال ۵۳۸ پس از میالد رسما به ژاپن وارد شد. بهصورت دقیقتر این بودیسم چینی بود نه بودیسم هندی. بودیسم عموما نقش بسیار مهمی را در فرهنگ ژاپن ایفا کرده است. بودیسم عامل و عنصر عمده فرهنگ ژاپنی اســـت. بودیســـمی که وارد ژاپن شد با بودیسم هندی تفاوت بسیار داشت. بودیســـم در طـــی روند انتقال از هنـــد، از طریق آســـیای مرکزی، به چین دچـــار یک تغییر شکل کامل شد و از فرهنگ پارس نیز تاثیر ز یادی پذیرفت.

همانطور که در آیین شینتو از بدو ظهور تا امرو ز تحوال تی صورت گرفته در نحوه اداره ایـــن آییـــن نیز تحوال تی رخ داده و از آنجا که در این آیین امپراطور نیز جنبه الهی داشـــته و مـــورد پرســـتش قرار میگرفت، لذا امـــور دینی در ژاپن گاه بر عهـــده امپراطوران بوده و خود آنها افرادی برای تصدی این امر انتخاب میکردند و گاه مردانی بنام شوگونها متصدی امور دینی میشدند و در زمانیکه امپراطور در رأس امور دینی واقع بود او را از نژاد خدایان میدانســـتند و هیـــچ ملتی را با ملـــت ژاپن از حیث نـــژاد برابر نمیدانســـتند. بعد از آنکه حکومـــت ژاپـــن از دخالت در امور دینی کنار رفت و آن دســـتگاه صورت دینی و مذهبی خالص به خود گرفت، غالب مردم از روی عقیده و ایمان به آن عالقهمند شدند و در هر خانه و خاندان برای آن کانون مرکزی بهوجود آو ردند که آن را »کامی ـ دانا« مینامند.

انجمنهـــا و مجامع ملی و محلی در هر گوشـــه و کنار بـــرای حفظ و حمایت از معابد تشـــکیل شـــد و منابـــع و عایـــدات جدیـــدی از راه هدایـــا و نـــذو رات گرد آمد. کشیشـــان
(روحانیون دین شینتو) گروهی برای انجام مراسم دینی در معابد موظف شدند و گروهی برای تعلیم دین به افراد به کار گمارده شـــدند. با این که دین شـــینتو آئین رســـمی و ملی ژاپنیان اســـت و همیشـــه از ســـوی حکومت و اجتماع حمایت میشده در هر محلی ایزد کردهای داشـــته است. اما هرگز به سطح یک سازمان کلیسای دولتی همسان مسیحیت نرســـید و از این رو اســـت که امرو ز ژاپنیان با وجود اعتقاد به شـــینتو میتوانند به آئین دیگری نیز معتقد شده و عمل نمایند.

اما در کل باید گفت: آئین شـــینتو نیز برای خود ســـازمانی داشته و دارد. امرو زه بیش از 800 فرقـــه از این آئین جدا شـــده و هر کدام بهنحوی بـــرای مذهب خود تبلیغ میکنند که همگی در راستای اساس آئین شینتو میباشند لذا ز یارتگاههایی برای آئین شینتو ایجاد نمودهاند که کاهنان این دین به منظور انجام مراسم و آداب دینی و در نتیجه اطمینان از حفظ روابط حســـنه بین دنیای کامی )خدایان( و جهان انســـانها، استفاده میکنند. در اوایل منصب روحانی یک مقام موروثی بود، اما این سنت در سال 1868 میالدی منسوخ گردیـــد و همه روحانیون شـــینتو یی به صورت کارمندان دولـــت در آمدند و ز یر نظر و زارت کشـــور فعالیـــت نمودنـــد و پـــس از جنگ جهانـــی دوم، کشیشـــان به صورت شـــهروندان خصوصی که در استخدام یک معبد خاص بودند در آمدند.

روحانیون دین شینتو آموزش خود را به یکی از سه صورت ز یر میبینند:

1 .تحصیل در دانشگاه مذهبی کوکوگا کو یین در توکیو

2 .تحصیل در یکی از حوزههای علوم دینی

3 .کسب آموزشهای دینی الزم از یک فرد روحانی

بنابراین آئین ژاپنیها امرو زه در معابد ســـازماندهی شـــده و هر معبد تعدادی از افراد را برای ترو یج و انجام مراسم دینی به استخدام خود میآو رند و این معابد همچنین سلسله مراتب دارد معابد بزرگ ملی موسوم به معبد ایزه در جنوب ژاپن و بزرگترین معابد شینتو یعنـــی گور خـــدای آفتـــاب )آما تراســـو( وجـــود دارد. امور دینی و ســـازمان دینـــی بر عهده روحانیـــون اســـت و بـــه همیـــن خاطـــر بعـــد از اینکـــه دولـــت از امـــور دینی کنار کشـــید، دســـتورالعملی بدیـــن مضمـــون صادر شـــد که »هـــر گونه سرپرســـتی، حمایـــت، تبلیغ و
گسترش، کنترل و اشاعة دین شینتو یی توسط حکومتهای محلی، منطقهای و محلی ژاپن و یا مقامات دولتی، ز یر دستان... بهکلی قدغن بوده و باید بیدرنگ متوقف شود«. در سال 1946 میالدی »انجمن معابد شینتو یی« تأسیس گردید. از تمام معابد دعوت به عمل آمد که در این انجمن شرکت نمایند که بیش از 80000 معبد این دعوت را پذیرفتند. این انجمن را مجمع مشـــاو ر ینی که از ســـازمانهای منطقهای شـــینتو یی تشکیل یافته، اداره میکند. ایشان از بین خود یک نفر را به مقام دبیر کل اداری مجمع انتخاب میکنند که مسئول تمام تصمیمگیریهای مهم است. در سطح محلی، معابد را کشیشان محلی و کمیتـــهای از اهالـــی محل که در آن معبد عبـــادت میکنند، اداره میکنند و دانشـــگاه کوکا گا کو یین هم که تنها دانشـــگاه شـــینتو یی در سرتاسر ژاپن میباشـــد با انجمن معابد شینتو یی یاد شده همکاری نزدیکی دارد.

بنابراین آیین شینتو امرو زه در ژاپن توسط سازمانی بهنام انجمن معابد شینتو یی اداره میشـــود و ســـایر معابد ز یر نظر این انجمن کـــه بهصورت انتخابی ر یاســـت آنرا انتخاب میکنند، تعیین میشـــود و روحانیون هم سلســـله مراتب دارد و بر اساس اهمیت معابد و بزرگی آنها کار میکنند.
انـــواع مذاهـــب ژاپن و تعـــداد مکانهای مقدس و عالمـــان دینی هر مذهب به تفکیک نشان داده شده است

آشنایی با کشور ژاپن؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور
انواع مذاهب ژاپن و تعداد مکان های مقدس و عالمان دینی

منبع: آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آیا گونه اومیکرون وارد ایران شده است؟!
آیا گونه اومیکرون وارد ایران شده است؟!

آیا گونه اومیکرون وارد ایران شده است؟!

خلق نقاشی جذاب یک کارتن‌خواب بر روی یک تکه کاغذ!
خلق نقاشی جذاب یک کارتن‌خواب بر روی یک تکه کاغذ!

خلق نقاشی جذاب یک کارتن‌خواب بر روی یک تکه کاغذ!

شهاب مظفری: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند!
شهاب مظفری: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند!

شهاب مظفری: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند!

گل زیبای علیرضا جهانبخش به فورتانا سیتارد
گل زیبای علیرضا جهانبخش به فورتانا سیتارد

گل زیبای علیرضا جهانبخش به فورتانا سیتارد

اتهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده است!
اتهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده است!

اتهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده است!

عنابستانی به سرباز وظیفه سیلی نزده، هل داده است!
عنابستانی به سرباز وظیفه سیلی نزده، هل داده است!

عنابستانی به سرباز وظیفه سیلی نزده، هل داده است!

طرح ممنوعیت هوشمند کرونا در پایتخت
طرح ممنوعیت هوشمند کرونا در پایتخت

طرح ممنوعیت هوشمند کرونا در پایتخت

آخری اخبار از رتبه‌بندی معلمان
آخری اخبار از رتبه‌بندی معلمان

آخری اخبار از رتبه‌بندی معلمان

عکس خبرساز آقای نماینده با خانواده‌ای کاملا مسلح!
عکس خبرساز آقای نماینده با خانواده‌ای کاملا مسلح!

عکس خبرساز آقای نماینده با خانواده‌ای کاملا مسلح!

نخ کشیدن یهودیها دور تا دور منهتن!
نخ کشیدن یهودیها دور تا دور منهتن!

نخ کشیدن یهودیها دور تا دور منهتن!

با صندلی چرخدار هم میشه قدم های بلندی برداشت
با صندلی چرخدار هم میشه قدم های بلندی برداشت

با صندلی چرخدار هم میشه قدم های بلندی برداشت

برقراری ارتباط صحیح با افراد دارای معلولیت
برقراری ارتباط صحیح با افراد دارای معلولیت

برقراری ارتباط صحیح با افراد دارای معلولیت

تاکید اسفندقه بر حفظ فرهنگ شهادت
تاکید اسفندقه بر حفظ فرهنگ شهادت

تاکید اسفندقه بر حفظ فرهنگ شهادت

پناه می‌خواهم نه پناهندگی/ آیت الله آقامجتبی تهرانی
پناه می‌خواهم نه پناهندگی/ آیت الله آقامجتبی تهرانی

پناه می‌خواهم نه پناهندگی/ آیت الله آقامجتبی تهرانی

گل محمدی و مجیدی دنبال نباختن در دربی بودند/بخاطر نبودن تماشاگر کیفیت لیگ پائین آمده است
گل محمدی و مجیدی دنبال نباختن در دربی بودند/بخاطر نبودن تماشاگر کیفیت لیگ پائین آمده است

گل محمدی و مجیدی دنبال نباختن در دربی بودند/بخاطر نبودن تماشاگر کیفیت لیگ پائین آمده است

از تنهایی قبر نترس/ استاد انصاریان
از تنهایی قبر نترس/ استاد انصاریان

از تنهایی قبر نترس/ استاد انصاریان

استوری/ آرزو دارم بمیرم با غم کربلا : امیر عباسی
استوری/ آرزو دارم بمیرم با غم کربلا : امیر عباسی

استوری/ آرزو دارم بمیرم با غم کربلا : امیر عباسی

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 16 آذر 1400)
یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 16 آذر 1400)

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 16 آذر 1400)

زیر گرفتن مردم توسط خودروی ارتش میانمار
زیر گرفتن مردم توسط خودروی ارتش میانمار

زیر گرفتن مردم توسط خودروی ارتش میانمار

وصیت نامه تو نوشتی ؟/ آموزش احکام
وصیت نامه تو نوشتی ؟/ آموزش احکام

وصیت نامه تو نوشتی ؟/ آموزش احکام

از پرسپولیس تا گل به چلسی
از پرسپولیس تا گل به چلسی

از پرسپولیس تا گل به چلسی