0
ویژه نامه ها

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن

نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، تسهیل گر، ارائه دهندۀ خدمات و در کل مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن توسط نهادهای بسیاری انجام می شود که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در حوزۀ وقف و امور خیریه در کشور ژاپن فعالیت مینمایند. در این مقاله نهادهای سیاستگذار، تنظیمگر، تسهیلگر و ارائه دهندۀ خدمات در موضوعات مختلف در حوزۀ وقف و امور خیریه مورد تحلیل قرار گرفته اند. با راسخون همراه باشید.
 

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن
 

دولت ژاپن

دولت نهادی پارلمانی است که از نخست وزیر (صدراعظم) و وزرای کابینه تشکیل می یابد. نخست وزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن است که از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب می شود و امپراطور او را منصوب می کند. وزرای کابینه نیز توسط نخست وزیر منصوب می شوند. با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان انتخاب شوند و نیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند.

کابینه باید در مقابل مجلس مسئول باشد. در صورت احراز عدم کفایت کابینه در مجلس نمایندگان، یا مجلس نمایندگان منحل می گردد و یا اعضای کابینه استعفای دسته جمعی می دهند. چنین نظامی را نظام پارلمانی می نامند.

وظایف دولت عبارتند از پیشبرد امور ادارات دولتی، عقد قراردادها و معاهدات، تهیه طرح بودجه، تصویب آئی ننامه های دولتی، تعیین امور حکومتیِ به عهده امپراطور و رایزنی در مورد آن، معرفی کردن رئیس دیوان عالی و انتصاب قضات دادگاه های تالی، انحلال مجلس نمایندگان و غیره.

نخست وزیر اختیارات بسیاری نظیر انتصاب وزرای کابینه، اداره جلسات هیئت دولت و نظارت بر کلیه بخشهای دولت به عنوان نماینده دولت و تقدیم طرح به مجلس و غیره را داراست. بالاترین حق نظارت و هدایت نیروهای دفاع از خود و حق اداره نیروهای پلیس در مواقع اضطراری را دارد. وزرای کابینه توسط نخست وزیر منصوب میشوند و امپراطور آنان را تأیید میکند. در حال حاضر وزار تخانه های ژاپن به شرح زیر اند.

_وزارت مدیریت دولتی، امور داخلی، پست و ارتباطات
_وزارت دادگستری
_وزات امورخارجه
_وزارت دارایی
_وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم وفناوری
_وزارت بهداشت، کار و رفاه
_وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات
_وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع
_وزارت زمین، زیر بنا و حمل ونقل
_وزارت محیط زیست

در ذیل کابینه، ادارات مرکزی مسئول اجرای امور اداری گوناگون وجود دارند. ادارات مرکزی به قرار زیر است:

_دبیرخانه کابینه (تنظیم امور جلسات هیئت دولت، امور اداری کابینه، هماهنگی سیاست های نهادهای دولتی و غیره را انجام می دهد. بر کلیه وزار تخان هها تفوق دارد)

_اداره قانون گذاری کابینه (رسیدگی به قوانین مصوب در دولت و بررسی های مربوط به قانون گذاری)

_شورای امنیت (اقدامات لازم در شرایط دفاع و شرایط فوق اضطراری را انجام می دهد)

_اداره کارگزینی (به امور پرسنلی کارکنان دولت می پردازد)

_دفتر کابینه (وظیفه کمک به کابینه را در طراحی و تنظیم سیاست ها دارد)

_اداره دربار، کمیته تجارت عادلانه، کمیته امنیت عمومی (اداره پلیس: نهاد ویژه کمیته امنیت عمومی)، اداره گردش پول
 

 دفتر کابینه

زمانی که اصلاحات اجرایی در سال 2001 اتفاق افتاد، افزایش عملکرد کابینه در میان موارد مهم مورد بحث قرار گرفت. از آن زمان به بعد دفتر کابینه برای افزایش نقش حمایتی کابینه تاسیس شد. دفتر کابینه به عنوان اتاق فکر به کابینه و نخست وزیر کمک می کند. سه معاون وزیر و سه دبیر کابینه در دفتر کابینه حضور دارند. این دفتر شامل 4 شورای مهم میباشد. رییس هر شورا باید نخست وزیر یا دبیر کابینه باشد و اعضای شورا از میان وزیران و متخصصان مربوطه انتخاب می شوند. این شوراها شامل موارد زیر میباشد:

1. شورای سیاست گذاری مالی و اقتصادی

2. شورای سیاست گذاری علوم و تکنولوژی

3. شورای مدیریت بلایای طبیعی

4. شورای برابری جنسیتی
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
وب سایت رسمی دفتر کابینه

نقش دفتر کابینه در کابینه دولت شامل موارد زیر میباشد:

1. برنامه ریزی سیاستگذاری ها و سیاست گذاری جامع مطابق با موارد خاص و بحرانی در کابینه

2.سیاست گذاری مالی و اقتصادی، سیاس تگذاری علوم و تکنولوژی، مدیریت بلایا، امور اکیناوا و سرزمین های شمالی، اندازه گیری کاهش نرخ زاد و ولد

3. سیاست گذاری صحیح برای کنترل مستقیم نخست وزیر

4.ایجاد نظم و ترتیب، ارتباطات عمومی، مدیریت ثبت و نگهداری

عاوه بر آن دفتر کابینه در سیاست گذاری های کلان ژاپن هم نقش دارد و سیاست گذاری دفتر کابینه شامل موارد زیر میباشد:

1. سیاست گذاری مالی و اقتصادی
2. اصلاح مقررات
3. سیاست گذاری فضایی
4. مدیریت بلایا
5. مدیریت جامعه منسجم
6. نشان و مدال در ژاپن
7. برابری جنسیتی
8. روابط عمومی دولت
9. کمیسیون غذای سالم ژاپن
10. اداره ممنوعیت سلاح های شیمیایی
11. جایزه افریقایی هیدئو نگوچی
12. کمیسیون منافع عمومی
13. تحقیقات اجتماعی و اقتصادی
14. مهمان خانه دولت
15. مشارکت صلح بین الملل
16. شورای علوم ژاپن
 

پارلمان در ژاپن

پارلمان در ژاپن تنها نهاد قانون گذار کشور و بالاترین نهاد دارای قدرت سیاسی است. در ژاپن دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس علیا) وجود دارد که اعضای آن با انتخابات برگزیده می شوند و به تصویب قوانین، تدوین بودجه، تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخس توزیر دولت میپردازند. مجلس حق بازرسی از قوه اجرایی را داراست و می تواند بر آن چه دولت انجام می دهد رسیدگی و نظارت کند و به دولت رای عدم اعتماد دهد. هم چنین می تواند با تشکیل دادگاه ویژه قضات، قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.

تعداد اعضای مجلس نمایندگان 480 نفر است که از میان ژاپنی های بالاتر از 25 سال با انتخابات برگزیده می شوند. تمامی ملت ژاپن که به سن 20 سالگی رسیده باشند حق رأی دادن در انتخابات را دارند. مدت مسئولیت نمایندگان چهار سال است اما گاهی پیش از پایان این مدت مجلس منحل می گردد. انحال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد زمانی انجام می شود که ضرورت حصول اطمینان از آرای ملت احساس شود. تعداد اعضای مجلس مشاوران 242 نفر است که از میان ژاپنی های بالاتر از 30 سال با انتخابات برگزیده میشوند. مدت مسئولیت نمایندگان آن شش سال است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر مییابند. مجلس مشاوران نمی تواند منحل شود. از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران، مجلس نمایندگان جایگاه بالاتری دارد.

معمولاً لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشاوران فرستاده میشود و در آنجا به بحث گذاشته می شود. در صورت تصویب در این مرحله، لوایح اجرایی خواهند شد اما در صورت عدم تصویب، مجددًا مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده میشود تا در آن جا به شور گذاشته شود و در این مرحله، در صورت موافقت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر، مصوبه صورت قانون به خود میگیرد. طرح بودجه نیز نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می شود و در آن جا به شور گذاشته میشود.

چنانچه رأی دو مجلس در خصوص تعین نخس توزیر، تدوین بودجه، تنظیم قراردادها و تعیین مدت جلسات مجلس متفاوت باشد، اگر ظرف مدتی معین پس از رأی مجلس نمایندگان، در مجلس مشاوران رأی گیری انجام نگردد، رأی مجلس نمایندگان به عنوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شد.در خصوص رأی عدم اعتماد به دولت، مجلس نمایندگان به تنهایی می تواند اقدام کند.

نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت به تصویب قوانین میپردازند که اساس سیاست کشور را تشکیل میدهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام می کنند. سیاس تهای عمومی، نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است. به همین دلیل، دو حق ویژه برای نمایندگان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به موجب آنها به جز در موارد مصرح در قانون، نمایندگان در طول دوران نمایندگی مصونیت قضایی دارند و هم چنین در خصوص نطق ها، مناظرات و آراشان در خارج از مجلس مسئول و جوابگو نیستند.

سیاست ژاپن مبتنی بر قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی ژاپن در سوم دسامبر سال 1946 به طور رسمی اعلام شد و از سوم ماه می سال 1947 به اجرا گذاشته شد. در مقدمه قانون اساسی ژاپن از سه اصل زیر تحت عنوان «اصول اساسی سه گانه » یاد شده است.

_احترام به حقوق اساسی بشر: به حقوق بشر مبتنی بر آزادی و برابری که حق تک تک انسا نهاست احترام می گذاریم.

_حاکمیت ملت: حق حاکمیت برای اداره امور کشور در اختیار ملت قرار دارد.

_صلح طلبی: برای همیشه از جنگ احتراز می کنیم و ارتش نخواهیم داشت.

قانون اساسی ژاپن از بخش های زیر تشکیل یافته است:
_مقدمه
_فصل یکم امپراطور (اصل 1 تا اصل 8)
_فصل دوم پرهیز از جنگ (اصل 9)
_فصل سوم حقوق و وظایف ملت (اصل 10 تا اصل 40)
_فصل چهارم پارلمان (اصل 41 تا اصل 64 )
_فصل پنجم کابینه (اصل 65 تا اصل 75)
_فصل ششم امور قضایی (اصل 76 تا اصل 82)
_فصل هفتم امور مالی (اصل 83 تا اصل 91 )
_فصل هشتم استقلال مناطق (اصل 92 تا اصل 95)
_فصل نهم اصلاحات (اصل 96)
_فصل دهم قانون عالی (اصل 97 تا اصل 99)
_فصل یازدهم قوانین مکمل (اصل 100 تا اصل 103)


دادگاه عالی ژاپن

دادگاه عالی در کشور ژاپن، بالاترین رکن قوه قضائیه است. این دیوان متشکل از ۱۵ نفر قاضی است که توسط ریاست دیوان اداره می گردد. ۲۰ دادگاه بخش از عموم یترین دادگاه های کشور به شمار می آیند و در تمام کشور ۵۰ دادگاه در مراکز استان های ۴۷ گانه مستقر هستند. در این دادگا هها به پروند ههای حقوقی و جزایی به طور مشترک رسیدگی می شود.


حق اجرای عدالت در اختیار دادگاه هاست در نتیجه برپایی دادگا ههای ویژه و دادگا ههای دادرسی نهایی ممنوع است. دادگاه ها حق بازرسی قوانین )حق بازرسی از قوانین مغایر با قانون اساسی( را دارند. دادگا هها مطابق این حق، تحقیق و قضاوت میکنند که قوانین و امور اجرایی مغایر قانون اساسی ژاپن نباشند. رئیس دیوان عالی را نخست وزیر معرفی و امپراطور منصوب میکند. سایر قضات توسط دولت منصوب میشوند. قضات دیوان عالی پس از انتصاب، در اولین انتخابات مجلس نمایندگان و نیز هر 10 سال یک بار در انتخابات مجلس نمایندگان با رأی ملت مورد سنجش قرار میگیرند. بازنشستگی قضات سن 70 سالگی است. قضات سایر دادگاه ها دوران مسئولیت 10 ساله دارند و پس از آن می توانند مجددًا منصوب شوند.

دادگا ه های ژاپن از دیوان عالی و دادگاه های تالی تشکیل یافته اند. دادگا ههای تالی خود متشکل از دادگا ههای عالی، دادگا ههای محلی، دادگا ههای خانواده، دادگاه های بدوی ودادگا ه عالی مالکیت فکری هستند. دیوان عالی از رئیس دیوان عالی و 14 قاضی دیوان عالی تشکیل یافته است. در این جا به شکایات افراد معترض به رأی دادگاه های عالی رسیدگی و حکم نهایی صادر می شود. یکسا نسازی تفاسیر از قانون در چنین شکایاتی، یکی از مه مترین وظایف دیوان عالی کشور است. ه مچنین قضاوت نهایی در خصوص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی نیز از وظایف مهم دیوان عالی کشور است. در سراسر کشور 8 دادگاه عالی وجود دارد. در این دادگاه ها به درخواست استیناف، اعتراضات و شکایات نسبت به آرا، احکام و دستورات دادگا ههای محلی، دادگاه های خانواده و دادگا ههای بدوی رسیدگی میشود. هم چنین در سراسر کشور 253 دادگاه محلی وجود دارد و هریک مسئول ناحیه خاصی از کشور است و عموماً رسیدگی اولیه به منازعات کیفری و مدنی را انجام می دهد. رسیدگی ثانویه به درخواس تهای استیناف آرای دادگا ههای بدوی و انجام امور مربوط به کلیه اسناد از وظایف دادگاه های محلی است. دادگا ههای خانواده قضاوت و مصالحه در حوادث مربوط به خانواده، حمایت از کودکان، و تعقیب جزایی اولیه در خصوص جرم های اجتماعی را انجام می دهد. در سراسر کشور 438 دادگاه بدوی وجود دارد که مسئول رسیدگی اولیه و فوری به منازعات کیفری و مدنی پیش آمده در زندگی روزمره هستند. تلاش برای حل و فصل منازعات با گفتگوی طرفین در حضور شورای حل اختلاف نیز از دیگر وظایف دادگاه های بدوی است. دادگاه عالی مالکیت فکری یکی از شعبات دادگاه های عالی است که به طور تخصصی به موارد مربوط به مالکیت فکری می پردازد.
 

 کمیسیون منافع عمومی

کمیسیون منافع عمومی شورایی است که در دفتر کابینه تاسیس شده است و از 7 کمیسر منتخب نخست وزیر و تایید شده توسط مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران و از میان شهروندان غیرنظامی انتخاب میشوند. تعداد 7 کمیسر انتخاب شده توسط نخست وزیر امور اجرایی را به طور مستقل انجام می دهند. 7 کمیسر این کمیسیون عبارت از رییس و نایب رییس و 5 کمیسر می باشد. دوره فعالیت این کمیسران 3 سال بوده است. این کمیسیون در 47 استانداری ژاپن بصورت سازمان شورایی یا همان شورای نظارت وجود دارد.

در اولین دوره این کمیسیون آوریل 2007 تا مارچ 2010 پیش نویس اولیه ای به سفارش کابینه نگاشته شد و در دسامبر 2008 و قبل از تاثیر سیستم جدید بر فرایند مجوزگیری سازمان های خیریه آماده شد. دوره دوم این کمیسیون از اوریل 2010 تا مارچ 2013 بود. در این دوره سازمان ها در حال گذار از سیستم کد شهری بودند. سومین دوره این کمیسیون که از اوریل 2013 شروع شده و تا کنون ادامه داشته است. این کمیسیون فاقد قدرت خاصی می باشد اما در موارد تشخیص وضعیت خیریه سازمان ها و نظارت بر شرکت های منافع عمومی مجوز قانونی دارد.

این کمیسیون همان ورژن ژاپنی کمیته خیریه انگلستان و ولز می باشد. کار این کمیسیون مطابق با قانون «اعطای مجوز انجمن ها یا بنیادهای ثبت شده منافع عمومی » می باشد.

وظایف کمیسیون منافع عمومی به شرح ذیل میباشد:
_اعطای وضعیت شرکت منافع عمومی به سازمان ها یا رد نمودن آ نها

_چک کردن و پیگیری و نظارت شرکت های منافع عمومی

_رسیدگی به شکایات انجام شده از شرکت های منافع عمومی

_مشورت دادن و ارائه راهکار مدیریتی به شرکت های منافع عمومی
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
 وب سایت رسمی کمیسیون منافع عمومی


شورای نظارت دولت محلی

در استانداری هر استان شورایی برای نظارت بر فعالیت شرک تهای غیرانتفاعی وجود دارد. آژانس های اجرایی در مورد روند اجراییات شرکت های غیرانتفاعی فعالیت میکنند. در دفاتر ثبت نام شرک تهای غیرانتفاعی ثبت می شوند. شورای نظارت استانداری بر فعالی تهای شرکت های غیرانتفاعی خاص نظارت می کند. این شورا در 47 استان کشور ژاپن وجود دارد. این شورا معادل کمیسیون منافع عمومی در دولت محلی می باشد. این شوراها نیز بر اساس قانون اعطای مجوز به انجم نها و بنیادهای عمومی ثبت شده فعالیت می کنند.

این شورا دارای دفاتر ثبت نام میباشند که سازما نها برای دریافت وضعیت منافع عمومی به آن ها مراجعه می کنند و فرم درخواست را پر مینمایند. دفاتر ثبت نام فرم درخواست را به شورای نظارت ارائه می دهند تا در مورد اعطای مجوز وضعیت مورد نظر تصمیم گیری کنند. علاوه بر این دفتر در این شورا آژانس های اجرایی موجود است که بر روند فعالیت و گزارش دهی و شکایات وارده بر سازمان ها نظارت می کنند.
 

وزارت مالی در ژاپن

وزارت مالی یکی از وزارت خان ههای در سطح کابینه دولت ژاپن میباشد. این وزار تخانه توسط وزیر مالی اداره می شود که یکی از اعضای کابینه بوده و از میاننمایندگان مجلس توسط نخست وزیر انتخاب می شود. این وزار تخانه سال ها یکی از قویترین وزارت خان ههای دولت ژاپن بود. بعد از رسوای یهای مالی زیاد در دهه 1990 این وزارت خانه قدرت نظارت بر بانک ها را ازدست داد و این وظیفه بر عهده آژانس خدمات مالی افتاد. زمانی که مجلس قانون جدید بانک ژاپن را در سال 1998 تصویب کرد، بیشتر از همه کنترل خود را بر سیاست گذار یهای مالی بانک ژاپن از دست داد. در بازارهای مالی، این وزارت خانه به دلیل سیاس تهای تبادل خارجی فعال خود مشهور میباشد. بالاترین خدمات مدنی آن در سطح بین المللی ایجاد پست معاون وزیر مالی در امور بین الملل می باشد.

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
وب سایت وزارت مالی ژاپن


در حالی که سیاس تهای مالی با هزینه ها، مالیات، بده یهای دولتی مرتبط است اما سیاس تهای پولی مربوط به قانو نگذاری، موجودیت، هزینه اعتبارمی باشد. در راستای مدیریت این دو مورد وزارت مالی به تخصیص منابع در اقتصاد، توزیع درامد و سرمایه در میان شهروندان، ثابت شدن سطح فعالیت های اقتصادی و ارتقا رشد اقتصادی و رفاه میپردازد. این وزارت خانه نقش مهمی در رشد اقتصادی پس از جنگ ایفا نمود.

اجرائیات سیستم مالیات بر عهده وزارت مالی می باشد. این وزار تخانه شامل دبیرخانه وزیر، دفتر بودجه، دفتر مالیات، دفتر تعرفه گمرکی، دفتر مالی، دفتر بین المللی می باشد. عاوه بر دفاتر داخلی این وزارت خانه شامل سازمان خارجی به نام آژانس مالیات ملی دارد. این ساختار با هم سازمان خارجی را تشکیل می دهند.
 

 آژانس مالیات ملی  در کشور ژاپن

دفتر مالیات وزارت خانه مسئول تحقیقات و برنامه ریزی سیستم مالیاتی و پیش نویس قانون مالیاتی می باشد. آژانس مالیات ملی مسئول اجرای قانون مالیاتی و ارتباط با روند اجرائیات مالیاتی می باشد.

آژانس مالیات ملی در جون سال 1949 تاسیس شد. و مسئول ارزیابی و جمع آوری مالیات داخلی بود که امروزه این کار به دفتر مالیات واگذار شده است. این آژانس شامل یک کمیسر، دبیرخانه کمیسر و سه بخش با 669 مقام رسمی، چندین ارگان وابسته با 820 مقام رسمی، 11 دفتر مالیات محلی، دفتر مالیاتی اکیناوا و 524 دفتر مالیاتی با 54،669 مقام رسمی می باشد.

آژانس مالیات ملی شامل دبیرخانه کمیسر، بخش مالیات بندی، بخش مدیریت و جمع آوری درآمد، بخش تحقیقات بحرانی و بازپرسی می باشد. در حقیقت عملکرد اجرایی این آژانس پیشنهاد طرح برای اجرای مالیات بندی، جمع بندی نظرات در مورد قانون مالیاتی در دفاتر محلی و اصلی مالیاتی، نظارت بر دفاتر مالیاتی محلی میباشد. این آژانس بر فرایند معافیت مالیاتی و میزان آن برای سازمان های خیریه نظارت می کند.
 

 وزارت دادگستری ژاپن

وزارت خانه دادگستری یکی از وزار تخان ههای هم سطح با کابینه میباشد. مسئولیت سیستم دادگاهی، سرویس های اصلاحی، املاک، سرمایه و ثبت شرکت های بزرگ را بر عهده دارد. ه مچنین ب هعنوان نماینده حقوقی دولت میباشد. مسئولیت آن شامل اجرائیات سیستم حقوقی ژاپن و سیستم کیفری میباشد. هم چنین مسائل اجتماعی دولت ژاپن را نشان میدهد. مسئولیت حفظ دولت در برابر ثبت نام فامیل ها، خارجی های مقیم، املاک و مستغلات و شرکت های بزرگ را بر عهده دارد.

این وزار تخانه در مورد بررسی کمیسیون ملی بررسی بار،کمیسیون بررسی امنیت عمومی، آژانس اطلاعات امنیت عمومی صلاحیت قانونی دارد. دفاتر دادستانی جزو بخش اجرائی وزارت دادگستری هستند و ب هطور مستقل از وزیر دادگستری اداره می شوند. وزیر دادگستری توسط نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس انتخاب می شود.

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
 وب سایت وزارت دادگستری ژاپن
 

کمیسیون اصلاحات تراست در کشور ژاپن

این کمیسیون در وزار تخانه دادگستری قرار دارد و موارد مربوط به تراست را نظارت میکند. این کمیسیون شامل پژوهشگران، متخصصان، مقامات دولتی وزار تخانه های مربوط به امور تراست می باشند.


وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری در ژاپن

دولت ژاپن سیستم آموزشی را متمرکز نموده است و توسط بوروکراسی دولتی آن را مدیریت می کند که تمام جوانب فرایند آموزش را در آن در نظر گرفته شده است. قانون آموزشی مدارس نیازمند مدارسی در کشور است تا از کتا بهای درسی که توسط وزار تخانه برنامه ریزی شد هاند، تبعیت کنند. وزار تخانه آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری توسط وزیر مربوطه که از میان نمایندگان مجلس توسط نخست وزیر انتخاب شده، اداره می شود. این وزارت خانه در چهار بخش آموزش، علوم و فناوری، ورزش، فرهنگی فعالیت میکند. زیربخ شهای سیاس تگذاری برنام ههای این وزارت خانه به شرح زیر می باشد:
 
بخش آموزش
_آموزش ابتدایی و متوسطه
_آموزش عالی
_رو شهای یادگیری همیشگی
_امکانات مدارس
 
بخش علوم و فناوری
بخش ورزش
_افزایش قدرت فیزیکی کودکان
_تحقق جامعه ورزش محور
_افزایش رقابت های بین المللی
_میزبانی مسابقات پاراالمپیک 2020
 
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
وب سایت وزارت آموزش،فرهنگ، ورزش،علم و فناوری ژاپن
 
بخش فرهنگی
_تاسیس آژانس امور فرهنگی
_بازیابی فرهنگ ژاپنی پس از زلزله و جنگ

در چارت سازمانی این وزار تخانه دفتر آموزش مدارج عالی موجود است که سیاست گذار یهای کلانی را برای ارتقا آموزشی مدارج عالی انجام می دهد. دفتر مدارج عالی مجوز تاسیس دانشگاه ها و کالج ها، کالج تکنولوژی را صادر نموده و از کیفیت آموزشی آ نها را ارزیابی خواهد نمود. هم چنین این دفتر از آموز شهای دانشگاهی حمایت کرده و پیشرفت درسطوح بالای حرفه ای را ترویج می کند. هم زمان اجرائیاتی برای انتخاب دان شآموزان برای ورود به مدرسه، حمایت های دانش آموزان، معاوضات دانشجو با خارج از کشور و تقویت دانشگا ههای ملی ثبت شده در نظر می گیرد. علاوه بر آن برای مدارس خصوصی تشویق های مالیاتی، راهنمایی و مشاوره را ارتقا می بخشد.


این دفتر شامل بخش های زیر میباشد:
_ بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری آموزش مدارج عالی
_بخش ارتقاء دانشگاهی
_بخش آموزش فنی
_بخش آموزش پزشکی
_بخش حمایت دانش آموزی و اعزام و پذیرش دانشجو
_بخش حمایت از شرکت های دانشگاهی ملی )ثبت دانشگاه ها تحت قانون مدارس خصوصی)
 

شورای مدارس خصوصی

ژاپن شامل 47 استان میباشد هر استان دارای شورای مدارس خصوصی می باشد که این شورا برای نظارت بر تاسیس و روند کاری مدارس خصوصی تحت قانون مدارس خصوصی ایجاد شده است. این شورا در استانداری هر استان برای رسیدگی به روند ثبت ونظارت بر دبستان ها و مدارس فنی حرفه ای ایجاد شده است. این شورا دارای حداقل 10 و حداکثر 20 نفر کارشناس منتخب فرماندار می باشد.
 

 شورای مذهبی

اگر این شرکت های مذهبی در یک استان فعالیت کنند زیر نظر استانداری می باشند. اگر این شرک تها در بیش از یک استان فعالیت کنند و یا مکان مذهبی آن ها در استانی دیگر باشد و یا فعالیتشان کشوری باشد باید از وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری مجوز خود را دریافت کنند. شورای شرکت های مذهبی در وزارت آموزش،فرهنگ، ورزش، علم و فناوری برای نظارت بر شرکت های مذهبی قرار دارد. اعضای این شورا شامل حداقل ده نفر و حداکثر بیست نفر کارشناس منتخب وزیر وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری می باشد.
 

 وزارت درمان، کار و رفاه اجتماعی

وزارت درمان، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزار تخان ههای در سطح کابینه در ژاپن میباشد. این وزار تخانه مقرراتی راجع به استفاده از بیشترین مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی غذایی، تنظیم دارو و مواد غذایی اصلی، استانداردهای غذایی، افزودنی های غذایی و غیره را فراهم میآورد. این وزارت خانه از ترکیب وزارت درمان و رفاه و وزارت کار ایجاد شده است. این وزار تخانه در 6 زمینه سیاس تهای خود را تنظیم می نماید که شامل موارد زیر می باشد:
 
بخش سلامت و خدمات درمانی
_سلامت
_غذا
_خدمات درمانی
_بیمه سلامت
 
بخش کودکان و پرورش آ نها
_رشد و پرورش کودکان
_ترویج ایجاد تعادل بین کار و خانواده
 
بخش مراقبت های بلند مدت، خدمات رفاه و سلامت
_خدمات رفاه و سلامت معلولین
_رفاه اجتماعی
_مراقبت های مادام العمر و خدمات رفاه و سلامت برای سالمندان
 
بخش امنیت شغلی و اشتغال
_امنیت شغلی
_توسعه منابع انسانی
_استانداردهای شغلی
_اشتغال برابر
_کارگران پاره وقت و تمام وقت
_سیاس تهای اشتغال
 
بخش حقوق بازنشستگی
_مستمری بگیران
 
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
وب سایت وزارت درمان، کار و رفاه اجتماعی ژاپن
 
سایر بخش ها
_امور بین الملل
_پروژه های تحقیقاتی
_امنیت اجتماعی
_امدادرسانی به قربانیان جنگ
_بودجه بندی
 

شورای اخلاقی پزشکی

موسسان شرکت درمانی باید در امتحان ملی پزشکی که توسط بخش آزمون پزشکی وزارت خانه درمان، کار و رفاه اجتماعی، انجام میشود شرکت کند. این آزمون شامل دانش ومهارت های لازم در علم پزشکی و سلامت عمومی برای راه اندازی یک کلینیک توسط یک پزشک می باشد. در این وزارت خانه شورای اخلاقی پزشکی وجود دارد که بر روند ثبت و فعالیت و گزار شدهی شرکت های پزشکی نظارت می کند.
 

 شورای رفاه اجتماعی محلی

این شورا تحت نظر استاندار یا شهردار در مرکز استان اداره می شود. حداکثر 35 عضو منتخب استاندار یا شهردار دارد. این شورا شامل کمیته هایی از قبیل کمیته رفاه سالمندان و کمیته رفاه معلولین و... می باشد. در شهرستان ها و روستاها اداره رفاه توسط استاندار ایجاد می شود. این شورا بر فرایند ثبت و فعالیت شرکت های رفاه اجتماعی نظارت می کند.
 

وزارت محیط زیست ژاپن

وزارت محیط زیست یکی از وزار تخانه های در سطح کابینه دولت ژاپن می باشد که مسئولیت محافظت از محیط زیست جهانی، کنترل آلودگی، محافظت از طبیعت را بر عهده دارد. این وزار تخانه در سال 2001 از یک آژانس که زیرمجموعه کابینه بود، به وجود آمد. وزیر آن توسط نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس انتخاب می شود. در سال 2011 این وزارت خانه طرحی برای نگهبانی از انرژ یهای جدید تحت نظر وزارت خانه تصویب کرد و در سپتامبر 2012 سازمان منع استفاده از انرژی هسته ای تاسیس شد.

وظایف این وزارت خانه به شرح زیر میباشد:
_انجام تحقیقات استراتژیک و ارائه پیشنهاد برای حفظ محیط زیست جهانی

_مشارکت با کشورهای دیگر از طریق سازمان های بین المللی

_بعنوان ستون مشارکتی در رفع مشکلات محیط زیست در همکاری با شهروندان، تجار و دولت محلی و کشورهای دیگر

_تاکید بر برقراری ارتباط با کسانی که در زمینه محیط زیست ب هطور مستقیم کار می کنند و گرفتن تصمیمات شفاف با اهداف اجرایی

_زیرمجموعه گرفتن انجمن ها و بنیادهای منافع عمومی زیادی برای فعالیت مطابق با اهداف آن مانند انجمن بازیافت ارگانیک ژاپن ) )JORA

بسیاری از انجمن ها و بنیادهای منافع عمومی با اهداف محیط زیستی کار می کنند و برای ای نگونه فعالیت ها به مجوز از سمت وزارت محیط زیست نیاز دارند.

7 شعبه محلی محیط زیست در کل کشور ژاپن وجود دارد. اهداف آ نها شامل موارد زیر میباشد:
_فعالیت های محافظت از محیط زیست طبیعی مانند پارک های ملی،مناطق محافظت شده

_محافظت و مدیریت حیات وحش و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض انقراض

_فعالی تهای پیشگیری از گرم شدن جهان، حمایت از آموز شهای محیط زیستی و فعالیت های محافظت از طبیعت

_طی همکاری با سازمان های منافع عمومی محلی به بررسی میزان زباله و بازیافت می پردازند تا از دفن غیرقانونی و صادرات زباله جلوگیری کنند.
 

وزارت امور خارجه در ژاپن

وزار ت امور خارجه وزارت خانه ای در سطح کابینه دولت ژاپن میباشد که مسئولیت ارتباطات خارجی را به عهده دارد. این وزار تخانه بر طبق دوره دوم سومین ماده قانون ایجاد امور خارجی و قانون ایجاد وزارت امور خارجی تاسیس شده است. بر طبق قانون رییس آن وزیری از کابینه می باشد. ماموریت آن پیشرفت منافع مالی ژاپن و ملت ژاپن می باشد. هم چنین مشارکت در ایجاد جامعه بی نالملل ایمن و همراه با صلح، ایجاد محیط بی نالمللی خوب و توسعه ارتباطات خارجی هماهنگ از دیگر اهداف آن میباشد. سیاست گذاری فعالیت های این وزارت خانه به شرح زیر میباشد:
انتشار کتاب آبی )گزارش سالانه سیاس تها و فعالی تهای خارجی وزارت امور خارجه(

امنیت و صلح در ژاپن و ثبات جامعه بین المللی
_جرم
_خلع سلاح و جلوگیری از ترویج رفتارهای مسلحانه
_حقوق بشر، کم کهای بشردوستانه، پناهندگان
_معاهدات و حقوق بین الملل
_ژاپن و سازمان ملل
_سیاس تهای امنیتی ژاپن
_امور بازرگانی دریایی
_مسائل زنان

دیپلماسی اقتصادی
_کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری
_همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه) )APEC
_انرژی
_توافق نامه تجارت آزاد ) FTA ( و توافق نامه مشارکت اقتصادی ) )EPA
_سیستم کلی ترجیحات ) )GSP
_اطلاعات تدارکات دولتی
_مالکیت معنوی
_اقتصاد ژاپنی
_سازمان توسعه و مشارکت اقتصادی) )OECD
_مجمع جهانی اقتصاد ) )Davos
_سازمان تجارت جهانی
مسائل جهانی و ODA
_تغییرات آب و هوایی
_کاهش ریسک در بلایا
_محیط زیست
_مراقبت های سلامت و درمان
_امنیت انسانی
_امور بازرگانی دریایی
_اهداف توسعه هزاره و دستور کار توسعه بعد از سال 2015
_کم کهای رسمی توسعه ) )ODA
_فضا
_علوم و فناوری
 
دیپلماسی عمومی
_روابط عمومی خارج از کشور
_تبادلات فرهنگی
_تبادلات مردمی
همه سازما نهای مردم نهاد ژاپنی برای فعالیت های خیریه در خارج از کشور ژاپن موظفند از وزارت امور خارجه ژاپن مجوز کسب کنند.
 

انجمن سازمان های خیریه ژاپن

انجمن سازما نهای خیریه ژاپن) JACO ( یک خیریه ثبت شده به شماره A001132 میباشد که از جامعه مدنی پشتیبانی میکند. این انجمن در سال 1972 ثبت شد و ب هعنوان بزرگترین چتر حمایتی 1 در بخش شرک تهای منافع عمومی ژاپن با 1550 عضو از سازمان های بزرگ عمل میکند و ماموریت متعهدانه خود را با فعالی تهای متنوعی به انجام میرساند که دربرگیرنده طیف گوناگونی ازسازمان های جامعه مدنی است. از دسامبر 2008 که قوانین جدید کمیسیون منافع عمومی اجرایی شد انجمن سازمان های خیریه ژاپن به عنوان اولین انجمن در سایه قوانین جدید در کمیسیون منافع عمومی به ثبت رسید.

هدف جدید این انجمن ترویج و پشتیبانی از فعالی تهای عا مالمنفع های است که توسط شرک تهای منافع عمومی اجرا شده و مشارکت بیشتر در توسعه بخش سوم ژاپن میباشد. برای دستیابی به این اهداف سه برنامه اصلی دارند که در زیر بیان شده است:

1. انتشار و روشنگری فعالیت های عام المنفعه اجتماعی

2. حمایت اجرایی و برنام ههای ظرفیت سازی برای فعالیت های عام المنفعه اجتماعی

3. ترویج پژوهش و برنامه ریزی کمپین های حمایت از فعالیت ها، سازما نها و سیستم های عام المنفعه اجتماعی


فعالیت های انجمن سازمان های خیریه ژاپن به شرح زیر میباشد:
تقویت زیرساخ تهای سازما نهای غیرانتفاعی

ایجاد پایگاه داده قابل جستجو بر روی اینترنت برای شرکت های غیرانتفاعی خاص ژاپنی) )NPO Hiroba

همکاری با تک سوپ 2 امریکایی برنامه اهدای نرم افزاری و سرویس اعتبارسنجی برای پرداخت هایی با مبلغ کم

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
 وب سایت رسمی انجمن سازمان های خیریه ژاپن
 
ارتقا مهارت های ارتباطی سازمان های غیرانتفاعی مثل برگزاری سمینار و...
 
برگزاری کارگاه برای تقویت ظرفیت سازمانی
 
ارائه فرصت های آموزشی برای ظرفی تسازی سازمان
 
همکاری با موسسه غیرانتفاعی امریکایی Give 2 Asia برای گرفتن کم کهای مالی از خارج کشور
 
ترویج فعالیت های خیرخواهانه )انتشار(
_انتشار کتاب راهنمای تاسیس و اجرای سازما نهای غیرانتفاعی
_انتشار راهنمای مدیریت اجرایی
_انتشار کتاب اساسنامه براساس اصلاحات سیستم جدید شرک تهای منافع عمومی
_انتشار شیوه ثبت نام شرکت های غیرانتفاعی عام
ژاپن فصل چهارم نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور / 125
_انتشار قالب اصول اخلاقی، ماده های قانونی مشارکتی

سیستم اطلاعاتی موسسات غیرانتفاعی
سیستم اطلاعاتی موسسات غیرانتفاعی که NOPODAS نامیده می شود در سال 2008 منتشر شد و حدود 30 هزار شرکت منافع عمومی در آن قابل جستجو شدن هستند. اطلاعات پایه که توسط کمیسیون خیریه در ژاپن تهیه شده است، شامل فعالیت ها، اطلاعات مالی و.. می باشد. نسخه انگلیسی NOPODAS در سال 2008 منتشر شد.
 
برگزاری نشست
نشست های برگزار شده از سال 2010 شامل موارد زیر است:
_نشست "بلایای طبیعی و نقش سازمان های جوامع مدنی، تجربه زلزله شرق ژاپن" 2011
_نشست چهلمین سال تاسیس انجم ن سازمان های خیریه ژاپن، تجربه چهاردهه
اخیر شرکت منافع عمومی و چشم انداز آینده 2012
 
تبادلات داخلی و بین المللی
چندین سازمان جامعه مدنی و شرکای بی نبخشی در ژاپن و اطلاعات و تجربیات تبادل شده برای برگرداندن صدا به سیاست های محلی و ملی. هم چنین با انجمن های ملی و سازمان جامعه مدنی خارج از کشور ب هوسیله ملاقا تهای بی نالمللی و رویدادهای مختلف ارتباط برقرار می کنند.

هر ساله یک مامور با توجه به برنامه های تبادلات بی نالمللی به کشورهای خارجی برای تحقیق در مورد فعالیت های بشردوستانه در جامعه مدنی و تبادل اطلاعات با سازمان های خیریه محلی، اژانس ها و تجارت دولتی فرستاده میشود.
 
حمایت از سازمان های جامعه مدنی و ظرفیت سازی (سرویس های مشاوره ای)
سرویس های مشاور های برای اعضای سازمان های جامعه مدنی وحتی غیراعضاها به صورت ملاقا تهای رودررو یا تلفنی درباره روند تاسیس، مدیریت عمومی، اجرای عملیات، سرمای هگذاری، مالیا تبندی و.. ارائه شده است. کلیه موارد انجام شده توسط مشاوران شامل 904 مشاوره و به اضافه مشاورات تلفنی این رقم بیشتر از 4274 مورد در سال خواهد شد. کمیسیون منافع عمومی وظیفه ایجاد سیستم مشاوره سازمانی را به انجمن سازما نهای خیریه ژاپن سپرده و این پروژه دو روز در ماه و رایگان برگزار میشود.
 
برنامه های آموزشی
تا کنون 60 سمینار درباره مدیریت اجرایی، مدیریت مالی ب هعنوان برنام ههای آموزشی برای کارمندان شرک تهای منافع عمومی در روزهای کاری در مکان های مختلف برگزار شد.
 
ماهنامه
ژورنال ماهانه ژاپنی زبان " Koueki Houjin "که به معنای شرکت منافع عمومی است چاپ میشود و مطالب آن شامل اخبار متنوع، اطلاعی هها، سرفص لها، گزارشات، مقالات و راهنمای تجریبات موفق، مرتبط با فعالیت شرک تهای منافع عمومی می باشد.
 
وب سایت آ گاهی دهنده و شفاف از نظر اطلاعات
پژوهش وحمایت از فعالیت ها، سازمان ها و سیستم های خیریه
 

 مرکز سازمان های غیرانتفاعی

این مرکز یک شرکت غیرانتفاعی خاص ثبت شده در سال 1996 است. به عنوان یک سازمان زیرساختی ملی برای رشد بخش غیرانتفاعی ژاپن تاسیس شد. هدف آن حمایت از فعالیت های جامعه مدنی ژاپن و رشد بخش غیرانتفاعی توسط رشد سازما نهای غیرانتفاعی می باشد. ترویج همکاری بین سازما نهای غیرانتفاعی، دولت و بخش خصوصی از دیگر فعالیت های این مرکز می باشد.

از انتهای دهه 1980 تا اوایل دهه 1990 گروهی از رهبران فعالیت های مدنی که معتقد به نیاز کمک رسانی به سازمان های غیرانتفاعی بودند، در ژاپن ریشه دواند. آن ها پس از بررسی مراکز حمایتی سازمان های غیرانتفاعی در خارج از ژاپن به این نتیجه رسیدند که مرکز ترویج فعالی تهای مدنی باید ب هطور مستقل از دولت اداره شوند. پس از زلزله بزرگ هانشین در ژانویه 1995 فعالیت های اجتماعی متنوع توسط شهروندان تسهیل شد و آن سال به عنوان اولین سال فعالیت های داوطلبانه نام گرفت.

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
 وب سایت رسمی مرکز سازمان های غیرانتفاعی ژاپن
 
ماموریت های مرکز سازمان غیرانتفاعی ژاپن به شرح زیر میباشد:
_تشویق دولت و بخش خصوصی به عنوان همکاران تولید جامعه مدنی قدرتمند

_ایجاد فرم جدید و خلاقانه همکاری با دولت و بخش خصوصی

_افزایش حمایت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای سازما نهای غیرانتفاعی داوطلب محوردر ژاپن

چشم انداز مرکز سازمان غیرانتفاعی ژاپن نیز شامل موارد زیر میباشد:
_گستردگی معنای توسعه منابع انسانی
_افزایش همکاری با جوامع محلی مختلف
_افزایش همکاری با مراکز حمایتگر سازمان های غیرانتفاعی محلی
_افزایش مطالعات پژوهشی و افزایش پیشنهادهای سیاسی
_افزایش مطالعات پژوهشی و افزایش پیشنهادهای سیاسی
_افزایش همکاری با سازمان های غیرانتفاعی خارج از کشور
_افزایش انتشار اطلاعات از طریق رسانه

 

انجمن کمک به ژاپن

از سال 1979 بعنوان یک سازمان مردم نهاد دارای مقام مشورتی در شورای امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، به امدادرسانی در بلایای ناگهانی طبیعی، توسعه اجتماعی، محافظت از محیط روستایی و توسعه منابع انسانی می پردازد. علاوه بر ژاپن در 5 کشور دیگر شعبه دارد و پروژه های کشاورزی ارگانیک را در راستای حفاظت از محیط زیست روستایی و ارتقا اقتصاد روستایی در استان شیگا را انجام میدهد. به تهیه و هماهنگی سرویس خدمات درمانی، توزیع مواد مصرفی روزانه، برپایی سرویس های بهداشتی موقت و تولید برق و آب برای زندگی نجات یافتگان زلزله و تسونامی می پردازد.

فعالی تهای سایت اطلاعات اهداء کمک های مربوط به زلزله و تسونامی به شرح زیر می باشد:
_گسیل کمک های مالی به به سازما نهای غیر دولتی محلی و فعال و نیازمند به کمک

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
وب سایت رسمی سایت اطلاعات اهداء کمک های مربوط به زلزله و تسونامی

 

_ارزیابی صور تهای مالی، فعالیت های در حال انجام و استراتژی های امدادی میان مدت هر سازمان غیردولتی و مصاحبه با آ نها

_سایتی برای اطلاع رسانی از فعالی تهای سازمان های غیرانتفاعی فعال محلی

_تسهیل کمک های مالی از طریق کارت اعتباری

_اولویت با سازما نهای غیر دولتی با هزینه های اداری کمتر برای اطمینان از حداکثر استفاده از کم کهای مالی
 

موسسه خیریه تراست

این موسسه یک شکل از تراست خیریه میباشد که کم کهای مالی شهروندان ژاپنی برای حمایت از افزایش خوداتکایی و پیشرفت مردم به کشورهای درحال توسعه آسیا را میرساند. اولین گونه خیریه تراست در جذب سرمایه 1 میباشد و در سال 1979 تاسیس شده است. در ژاپن، اندونزی، تایلند، فیلیپین و ویتنام فعالیت میکند. اکت بیش از 620 پروژه با هدف ریشه کنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی در 240 سازمان مردم نهاد محلی در 14 کشور و منطقه آسیایی انجام داده است. تا مارس 2015 اکت کمک هایی با ارزش بیش از 715 میلیون ین فراهم آورده است.

فعالیت های موسسه اکت شامل موارد زیر میباشد:
_پایش پروژه هایی که کمک مالی گرفته اند و ارسال گزارش روند کار به خیران توسط دبیرخانه باتجربه اکت

_ایجاد کمک های مالی ویژه از را ههای آسان

_بر اساس قوانین ژاپن کمک مالی به اکت مشمول کسر مالیات است

_گرفتن کمک های مالی مطمئن از طریق بانک تراست

_تشخیص و انتخاب پروژه های برجسته برای مشاوره و حمایت از متخصصین

_حمایت از پروژه های کوچک و محلی مردمی ب هوسیله مردم

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن
 وب سایت جامعه آسیایی تراست
 

 شرکت منافع عمومی

شرکت های منافع عمومی شامل دو زیر گروه می باشند:
1. انجمن های ثبت شده
2. بنیادهای ثبت شده

وضعیت ثبت شده منافع عمومی بسیار پیچیده است و سازمان های مردم نهاد از رسیدن به وضعیت ثبتی خودداری می کنند. برای درخواست دادن برای این وضعیت سازمان های مردم نهاد باید 300 میلیون ین وقفی 1 و بودجه سالانه حداقل 30 میلیون ین داشته باشند. علاوه بر آن شرکت های منافع عمومی باید مجوز خود را از آژانس های دولتی مجاز دولت مرکزی یا دولت محلی دریافت کنند که این فرایند پیچیده چندین سال به طول می انجامد. ب هدلیل طبیعت فعالیت های سازما نهای مردم نهاد که کمک و توسعه فرامرزی نیز می باشد اکثر سازما نهای مردم نهاد باید در مرکز سازما نهای مردم نهاد ژاپنی 2 برای مشارکت بین المللی 3 وزارت خارجه 4 ثبت شوند.

در دسامبر سال 2008 سه قانون تصویب شد که طی آن، قانون 34 کدشهری منسوخ اعلام شد. قانون جدید شامل قانون انجم نها و بنیادها، قانون تشخیص سازما نها به عنوان شرک تهای منافع عمومی و قوانین تحکیم کننده قوانین مربوطه میباشد. تحت قانون انجم نها و بنیادها، شهروندان می توانند بنیاد یا انجمنی را تشکیل بدهند به شرط آن که فعالیت هایشان در راستای منافع عمومی باشد. قانون تشخیص وضعیت شرکت منافع عمومی طیف وسیعی از ملزومات را برای تبدیل شدن سازمان ها به انجمن ها و بنیادهای منافع عمومی تعیین می کند. کمیته سازمان های منافع عمومی یا همان کمیسیون منافع عمومی از کارشناسان رشت ههای مختلف تشکیل شده است، درخواس تهای سازما نهای مختلف را بررسی می کنند و وضعیت رد درخواست یا اعطای مجوز منافع عمومی به هر سازمان را اعلام می کنند. این کمیسیون به بررسی الزامات قانونی مجوز شرکت های منافع عمومی می پردازد. این الزامات شامل موارد زیر
می باشد:

1. نوع فعالی تهای سازمان با هدف منافع عمومی باید در چارچوب فعالیت های تعریف شده در قانون باشد.

2. اجرائیات سازمان باید اهداف منافع عمومی را دنبال کند.

3.سازمان باید قادر به پاسخگویی و مدیریت پروژه هایش باشد.

.4 درامد حاصل از فعالیت هایی با هدف منافع عمومی نباید بیشتر از هزینه انجام آن
فعالیت ها باشد.

.5 هزینه مصرفی در انجام فعالی تهای منافع عمومی باید بیشتر از نصف هزینه های
کلی سازمان باشد

.6 تراز مالی سازمان نباید از مقدار معینی تجاوز کند

.7 کمتر از یک سوم اعضا یا حسابرسان باید از یک خانواده یا از یک شرکت باشند

.8 حق الوکاله هیات مدیره نباید بصورت غیرمعقولی زیاد باشد

.9 سازمان نباید دارای منابع مالی باشد که از ماهیت اصلی خود که همان منافع عمومی است دور بماند

کمیسیون تحت نظر دولت مرکزی اجرائیات سازمان هایی که مجوز کشوری دارند، را رصد میکند. هم چنین کمیسیونی در استان ها نیز توسط دولت محلی تاسیس می شود تا به روند فعالیت های سازمان هایی که مجوز استانی دارند، نظارت کند. این شرک تها ممنوعیت در فعالیت های مذهبی و سیاسی دارند.
 

شرکت غیرانتفاعی خاص تایید شده

گونه دیگر انجمن های ثبت شده، شرکت غیرانتفاعی خاص می باشد که قبلا انجمنی ثبت نشده بوده و وضعیت خود را در زمان اجرای قانون ) NPO ( در سال 1998 تغییر داده است. قانون 1998 ، ب هعنوان قانونی برای ترویج فعالیت های غیرانتفاعی خاص شناخته می شود، که باعث می شود انجم نهای ثبت نشده به وضعیت انجمن غیرانتفاعی خاص تغییر وضعیت بدهند و این تغییر وضعیت همراه با ب هدست آوردن اعتماد اجتماعی و دسترسی به کم کهای مالی خصوصی و عمومی می باشد. انجمن فعالی تهای غیرانتفاعی خاص، سازمانی خصوصی و مستقل از دولت می باشد. انجم نهای ثبت شده تحت این قانون معافیت یا کسر مالیاتی از طرف دولت مرکزی ندارند. این کمبود توسط دولت محلی به صورت امتیازات مالیاتی به سازما نهای مردم نهاد تازه ثبت شده تعلق می گیرد.

شرکت غیرانتفاعی خاص تایید شده با هدف منافع عمومی در یک شهر ژاپن تاسیس می شوند و کاملا غیر سوداور هستند. فقط اجازه فعالیت در یک استان را دارند. در ابتدا به صورت شرکت غیرانتفاعی خاص در دفاتر ثبت نام محلی استان محل فعالیت خود ثبت نام می کنند. مجوز آن ها پس از تایید دولت محلی صادر می شود. فرمانداران استانی بر روند فعالیت آ نها نظارت خواهند کرد. مجاز به 20 مورد فعالیت خیرخواهانه می باشند و حق فعالیت های مذهبی و سیاسی را ندارند. تا حدی مجاز به انجام فعالی تهای درامدزا هستند اما مالیات بر درامد دارند. خیرین آ نها از کسر مالیات برخوردارند و مشمول قوانین مالیاتی استانی می شوند.

شرکت های غیرانتفاعی خاص پس از ثبت نام در دفاتر محلی ثبت نام باید توسط دولت محلی تایید شوند و پس از تایید به شرکت غیرانتفاعی خاص تبدیل می شوند. برای تبدیل شدن به شرکت غیرانتفاعی خاص تایید شده باید پس از تبدیل شدن به شرکت غیرانتفاعی خاص درخواست خود را به دولت محلی ارائه دهند. شرکت های غیرانتفاعی خاص تایید شده باید به صورت سالانه به دولت محلی گزارش فعالیت ارائه بدهند تا روند نظارت بر فعالیت های آن ها به راحتی صورت پذیرد. این گزارش برای این شرکت ها شامل موارد زیر خواهد بود:

1. لیست دارای یهای موجود

.2 ترازنامه

.3 لیست دریافت کنندگان پاداش

.4 میزان درآمد و هزینه

.5 گزارش فعالیت

.6 لیست اسامی و آدرس ده تن از اعضا

.7 لیست صاحب منصبان
 

 شرکت غیرانتفاعی عام

این شرک تها در ابتدا باید به صورت شرکت غیرانتفاعی عام 1 در دفاتر ثبت نام محلی ثبت نام شوند. تبدیل شدن به شرکت غیرانتفاعی عام اولین گام در مسیر تبدیل شدن به شرکت منافع عمومی می باشد. برای رسیدن به وضعیت شرکت غیرانتفاعی عام فقط ثبت نام کافی می باشد. سپس درخواست شرکت منافع عمومی را به دولت محلی ارائه می نمایند. دولت محلی درخواست را پس از تایید خودش به کمیسون منافع عمومی می فرستد. در صورت موافقت کمیسیون منافع عمومی این شرکت تبدیل به شرکت منافع عمومی خواهد شد. در میان سازمان های جامعه مدنی ژاپن تبدیل شدن به شرکت غیرانتفاعی عام فرایند ساده تری را دارا می باشد. در شرکت های غیرانتفاعی عام هیچ محدودیتی در رابطه با اهداف و فعالیت های اتحادی هها به جز محدودیت توزیع سرمایه مازاد سالانه وجود ندارد. این شرک تها فاقد نظارت ویژه و خاص بر روند فعالیت هایشان هستند.
 

شرکت غیرانتفاعی خاص

این شرکت ها برای ثبت نام به آژان سهای محلی مراجعه می کنند و مدارک لازم را ارائه می دهند. پس از تایید توسط دولت محلی شروع به کار می کنند. فعالیت آ نها فقط به صورت انجمن خواهد بود. ماهیت این شرکت ها بدون سود بوده و فعالیت های آن شامل ترویج سلامت، آموزش، توسعه اجتماعی، هنر، فرهنگ، ورزش، امدادرسانی در بلایا، مشارکت های بین المللی و مدیریت سازما نهایی که در این فعالی تها شرکت میکنند و.. می باشد. صدور مجوز به صورت پروانه فعالیت خواهد بود. به دلیل راحتی و آسانی در فرایند ثبت، گرو ههای شهروندی باسابقه و انجم نهای کوچکتر به سمت این وضعیت گرایش دارند. دوره اعام وضعیت آن ها نامحدود خواهد بود و در زمینه فعالی تهای سیاسی ممنوعیت دارند. فعالیت های درامدزا برای آن ها تا حدی مجاز می باشد. سرمایه باق یمانده آ نها باید برای فعالی تهای خیرخواهانه مصرف شود. هم چنین خیرین آن ها از کسر مالیات برخوردار نیستند.
 

تراست خیریه عام

در سال 1923 توکیو زلزله بزرگ کانتو را تجربه کرد در آن صدها هزار نفر کشته شدند و 60 درصد ساختمان های شهر ویران شدند. این حادثه فرایند ایجاد تراست خیریه عام را تسریع داد که سازمانی حدواسط شبیه به انجمن های ثبت شده در مورد عضویت و شبیه به بنیادهای ثبت شده در مورد مقادیر پول ابتدایی )میراث یا وقف( می باشد. این سازمان ها با قانون وقف مصوبه سال 1923 تنظیم شده است و در سال 1977 با اضافه شدن ماده 66 به موسسات وقف خیریه عام اجازه داده شد تا تنوع ب ینظیری از اهداف منافع عمومی را داشته باشند و همانند شرکت منافع عمومی با ماده 34 کد شهری تنظیم شد هاند. هدف از تراست ها عبادت، مذهب، خیریه، آموزش، هنر و صنایع دستی، و دیگر اهداف منافع عمومی میباشد. مرکز صدور مجوز آن ها آژانس های دولتی مجاز میباشد و مجوز آ نها به صورت گواهینامه صادر می شود. اکنون بیش از 500 سازمان تراست خیریه عام در ژاپن موجود است که متولی اکثریت آن ها بانک های تراست میباشند، یعنی بانک های تراست تامین کننده مالی این سازمان ها می باشند.

یکی از فعالی تهای سیستم خیریه تراست انجام کمک های مالی بشردوستانه و بورس تحصیلی تحت عنوان تراست میباشد. در بدنه هر تراست یک هیات مشاوران وجود دارد که به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند.
 

شرکت رفاه اجتماعی

این شرک تها تحت قانون کسب و کار رفاه اجتماعی، ماده 22 مصوبه سال 1951 ایجاد شد هاند. هدف از تاسیس آن ها ایجاد شرک تهایی تحت نظارت قانون با اهداف کسب و کار رفاه اجتماعی می باشد. در صورت تصویب از طرف مقامات ذ یصلاح و دارا بودن استانداردهای لازم، مجوز این شرکت ها صادر می شود. مرکز صدور مجوز برای فعالیت در یک شهر فرمانداران استانی و برای فعالیت در کل کشور ژاپن وزارت درمان، کار و رفاه اجتماعی می باشد. خیرین این شرکت ها از کسر مالیات برخوردار خواهند بود
 

شرکت مذهبی

این شرکت ها تحت قانون شرکت های مذهبی ماده 4، مصوبه سال 1951 ایجاد شده اند. هدف از تاسیس آ نها ایجاد شرک تهایی تحت نظارت قانون با اهداف تبلیغ دین مسیحیت، انجام مناسک مذهبی، آموزش و پرورش مومنان می باشد. در صورت تصویب از طرف مقامات ذی صلاح و دارا بودن استانداردهای لازم، مجوز این شرک تها صادر می شود. مرکز صدور مجوز آن ها وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی میباشد. مجوز این شرکت ها هم تحت عنوان گواهینامه صادر می شود] 14 [.
 

شرکت پزشکی

این شرکت ها تحت قانون شرکت های پزشکی ماده 39 ، مصوبه سال 1950 ایجاد شده اند. هدف از تاسیس آ نها ایجاد انجمن ها و بنیادهایی با اهداف تاسیس بیمارستان یا کلینیک ها به عنوان مکا نهایی که پزشکان و دندانپزشکان به طور منظم خدمت میکنند یا ایجاد تسهیلات درمانی و رفاهی برای سالمندان میباشد. در صورت تصویب از طرف مقامات ذی صلاح و دارا بودن استانداردهای لازم، مجوز این شرک تها صادر می شود. مرکز صدور مجوز آ نها برای فعالیت کشوری وزارت درمان، کار و رفاه اجتماعی و برای فعالیت استانی فرمانداران استانی می باشند] 14 [.
 

شرکت مدارس خصوصی

این شرک تها تحت قانون مدارس خصوصی ماده 3، مصوبه سال 1949 ایجاد شد هاند. هدف از تاسیس آن ها ایجاد شرک تهایی تحت نظارت قانون با اهداف تاسیس مدارس خصوصی می باشد. در صورت تصویب از طرف مقامات ذی صلاح و دارا بودن استانداردهای لازم، مجوز این شرک تها صادر می شود. در حقیقت مدارسی هستند که توسط موسسات آموزشی ثبت شده )جزو بنیادها یا انجم نهای ثبت شده عام( تاسیس می شوند. مرکز صدور مجوز برای تاسیس مدارس ابتدایی و راهنمایی و هنرستان فنی حرفه ای، شورای مدارس خصوصی واقع در استانداری می باشد. اما مرکز صدور مجوز برای تاسیس دانشگاه ها، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی می باشد. کسب و کار سودآور مجاز برای این شرکت ها توسط شورای مدارس خصوصی
و وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، هنر و تکنولوژی و فرمانداران استانی تعیین می شود.

کسب و کار سودآور در صورتی برای آ نها مجاز است که مانع فعالیت های آموزشی نگردد. حسابداری کسب و کار آ نها باید جدا از حسابداری مدیریت آ نها اعمال گردد و سود حاصل از کسب و کارشان ب هعنوان مقادیر ویژه ب هحساب می آید. مدیر موسسه آموزش ثبت شده در زمان تاسیس باید توسط قوانین وقف تعیین شود. برای تاسیس این شرک تها به کمک های نقدی و تجهیزات اولیه نیاز است. خیرین این شرک تها از کسر مالیات برخوردارند.


منبع:
کتاب آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | پاداش تحمل مصیبت / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | پاداش تحمل مصیبت / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | پاداش تحمل مصیبت / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | شاه کلید عاقبت بخیری / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | شاه کلید عاقبت بخیری / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | شاه کلید عاقبت بخیری / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

تفسیر سوره طور(آیه 15-20)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 15-20)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 15-20)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 9-14)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 9-14)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 9-14)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 1-8)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 1-8)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 1-8)/ استاد قرائتی

انداختن بازیکن مصدوم روی زمین توسط کادر پزشکی!
انداختن بازیکن مصدوم روی زمین توسط کادر پزشکی!

انداختن بازیکن مصدوم روی زمین توسط کادر پزشکی!

نوازندگی خواننده ۷۷ ساله انگلیسی در ایستگاه مترو لندن
نوازندگی خواننده ۷۷ ساله انگلیسی در ایستگاه مترو لندن

نوازندگی خواننده ۷۷ ساله انگلیسی در ایستگاه مترو لندن

سقوط یک فروند پهپاد در روستای میهه شهرستان کوهرنگ
سقوط یک فروند پهپاد در روستای میهه شهرستان کوهرنگ

سقوط یک فروند پهپاد در روستای میهه شهرستان کوهرنگ

قطع برق در جلسه لاوروف!
قطع برق در جلسه لاوروف!

قطع برق در جلسه لاوروف!

نامه‌های مردم به رئیس جمهور چه می شود؟!
نامه‌های مردم به رئیس جمهور چه می شود؟!

نامه‌های مردم به رئیس جمهور چه می شود؟!

کاردستی کودکان با پلاستیک حباب دار
کاردستی کودکان با پلاستیک حباب دار

کاردستی کودکان با پلاستیک حباب دار

کوفته نخودچی خوشمزه/ آموزش آشپزی
کوفته نخودچی خوشمزه/ آموزش آشپزی

کوفته نخودچی خوشمزه/ آموزش آشپزی

نقاشی حیوانات با عدد 3 انگلیسی
نقاشی حیوانات با عدد 3 انگلیسی

نقاشی حیوانات با عدد 3 انگلیسی

این سرزمین آرام نیست/ عملیات استشهدای شیخ فادی
این سرزمین آرام نیست/ عملیات استشهدای شیخ فادی

این سرزمین آرام نیست/ عملیات استشهدای شیخ فادی

تیزر مستند 360 درجه محاصره
تیزر مستند 360 درجه محاصره

تیزر مستند 360 درجه محاصره

حاج قاسم: شهدا نورند...
حاج قاسم: شهدا نورند...

حاج قاسم: شهدا نورند...

خواب راحت ندارم استراحت ندارم/ حسن عطایی
خواب راحت ندارم استراحت ندارم/ حسن عطایی

خواب راحت ندارم استراحت ندارم/ حسن عطایی

تو رو رها کردیمو رفتیمو دنیارو گشتیم/ سیدمهدی حسینی
تو رو رها کردیمو رفتیمو دنیارو گشتیم/ سیدمهدی حسینی

تو رو رها کردیمو رفتیمو دنیارو گشتیم/ سیدمهدی حسینی

اگه حتی بیعتت رو از ماها برداری/ حسن عطایی
اگه حتی بیعتت رو از ماها برداری/ حسن عطایی

اگه حتی بیعتت رو از ماها برداری/ حسن عطایی

با ظهور مهدی میوفته گذر همه سینه زنا مدینه/ وحید شکری
با ظهور مهدی میوفته گذر همه سینه زنا مدینه/ وحید شکری

با ظهور مهدی میوفته گذر همه سینه زنا مدینه/ وحید شکری

دم آخر چقدر تنها بود/ سیب سرخی
دم آخر چقدر تنها بود/ سیب سرخی

دم آخر چقدر تنها بود/ سیب سرخی