اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان كهكيلويه و بوير احمد
اسامي امامزادگان و اماكن متبركه استان كهكيلويه و بوير احمد


 

منبع : راسخون 

رديف نوع مكان متبركه  نام مكان متبركه  جنسيت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادي
1 امامزاده امامزاده حسن(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي مهريان
2 امامزاده امامزاده محمد گنجه اي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي گنجه اي كهنه
3 امامزاده  امامزاده فولادبر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   زيلائي پوله
4 امامزاده  امامزاده شادگون(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   زيلائي موشمي سفلي
5 امامزاده  امامزاده سيد مهدي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   زيلائي زتين عليا
6 امامزاده  امامزاده شاه غالب (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   زيلائي سيلاب
7 امامزاده  امامزاده مير خاني(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   مارگون  
8 امامزاده  امامزاده سيد عنا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   مارگون دوبندشهنيز
9 امامزاده  امامزاده سيد يحيي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   مارگون دوبندشهنيز
10 امامزاده  امامزاده اسماعيل(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   مارگون سرسقاوه قبرستان
11 امامزاده  امامزاده بي بي خا تونين(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   مارگون قلعه سقاوه
12 امامزاده  امامزاده پير مرد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   دشت روم كوشك عليا
13 امامزاده  امامزاده مريم خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   دشت روم ده بزرگ پراشكفت
14 امامزاده  امامزاده شهداي بزرگ(ع) نامشخص 1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سپيدار دلي
15 امامزاده  امامزاده سيد عيسي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سپيدار ده شيخ ديلگون
16 امامزاده  امامزاده سيد محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سپيدار ده شيخ ديلگون
17 امامزاده  امامزاده فتاح(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودجنوبي يوسف ابادمختار
18 امامزاده  امامزاده مير احمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودجنوبي سروك
19 امامزاده  امامزاده سيد اله الدين عبداله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودجنوبي قلات مركزي حميداباد
20 امامزاده  امامزاده عقيل(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي سيب مداب سفلي
21 امامزاده  امامزاده قياس(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي محمودابادعليا
22 امامزاده  امامزاده احمد(ع)  آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي مهريان
23 امامزاده  امامزاده مختار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي جدول غوره مختار
24 امامزاده  امامزاده قاسم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   سررودشمالي گوشه شاهزاده قاسم
25 امامزاده  امامزاده محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ   كاكان منصورخاني
26 امامزاده  فرج اله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مركزئ ياسوج    
27 امامزاده  امامزادگان عبدالقدوس(ع)وبي بي شهر بانو(س) آقا-خانم 2 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد لوداب   لوداب زيزي
28 امامزاده  امامزاده محمد طاهر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد لوداب   لوداب تل دراز
29 امامزاده  امامزاد ه شيخ حسين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد لوداب   لوداب گردكان
30 امامزاده  امامزاده سيدجمال الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد لوداب   چين  
31 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد لوداب   چين تهليون
32 امامزاده  بي بي خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي        
33 امامزاده  سيد محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي        
34 امامزاده  شير سرخ(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي        
35 امامزاده  بنه پير(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   بهمئي گرمسيرئ شمالي بنه كلوميرحسن
36 امامزاده  سيدالصالح(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   بهمئي گرمسيرئ شمالي سيدصالح
37 امامزاده  بي بي زينب خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   بهمئي گرمسيرئ شمالي گچ گرد
38 امامزاده  ماما زينب(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي مامازينب
39 امامزاده  سيد ابراهيم بهزاد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي صحراسنجي منگزور
40 امامزاده  ابراهيم اسد اله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي من گزور
41 امامزاده  شاه زياد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي مورون پس باغ
42 امامزاده  عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي تنگ الغر
43 امامزاده  حاجي محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي اب الوان
44 امامزاده  قاضي محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي بهمئي گرمسيرئ   سرآسياب يوسفي اب الوان
45 امامزاده  با بااحمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   بهمئي گرمسيرئ جنوبي بابااحمد
46 امامزاده  عسكر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   كفش كنان  
47 امامزاده  سيد احمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   كفش كنان  
48 امامزاده  سيد جمال الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   كفش كنان  
49 امامزاده  سيد عسكر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   كفش كنان سركمربرزيان
50 امامزاده  سيد احمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   كفش كنان كفش كنان
51 امامزاده  سيد جمال الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   كفش كنان كفش كنان
52 امامزاده امامزاده باباحاجي (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا پاتاوه   پاتاوه باباحاجي
53 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا پاتاوه   پاتاوه بادنگان سفلي
54 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا پاتاوه   پاتاوه ده شيخ پاتاوه
55 امامزاده  امامزاده با با حاجي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا پاتاوه   پاتاوه تمنك سفلي
56 امامزاده  حسنعلي اكبر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا پاتاوه   سادات محمودئ  
57 امامزاده  امامزاده محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا پاتاوه   سادات محمودئ درب كلات امامزاده محمود
58 امامزاده  امامزاده شهدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا كبگيان   كبگيان شهدادلي خمسير
59 امامزاده  مردخداكركرزا آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا كبگيان   كبگيان كركرزار
60 امامزاده  امامزاده مرد خدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا كبگيان   كبگيان مردخدا
61 امامزاده  امامزاده مير غضب(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا كبگيان   كبگيان ميرغضب
62 امامزاده  عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا كبگيان   كبگيان چيتاب
63 امامزاده  امامزاده مرد خدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا كبگيان   كبگيان گردوه
64 امامزاده  امامزاده جعفر باورا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا مركزئ   توت نده تنگ پوتك
65 امامزاده  امامزاده بي بي زهرا خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد دنا مركزئ   توت نده كره سفلي
66 امامزاده  امامزاده ابراهيم عسگر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا مركزئ   دنا كريك
67 امامزاده  امامزاده مير اسحق محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا مركزئ   دنا كريك
68 امامزاده  امامزاده نعمت الله (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا مركزئ   دنا كريك
69 امامزاده  سيد محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد دنا مركزئ سي سخت    
70 امامزاده امامزاده شيخ ابراهيم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده      
71 امامزاده امامزاده پيرمحمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي كورساي پيرزال
72 امامزاده امير المومنين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي فيلگاه
73 امامزاده امامزاده شاه حمزه(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب      
74 امامزاده  شهسوار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چاروسا   طيبي سرحدئ شرقي جاورده
75 امامزاده  امام رضا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چاروسا   طيبي سرحدئ غربي برافتاب سفيد
76 امامزاده  سيدمحمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چاروسا   طيبي سرحدئ غربي بي سيتون
77 امامزاده  شاه نجف(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام      
78 امامزاده  امامزاده اسماعيل(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام  
79 امامزاده  جعفر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام طسوج عليا
80 امامزاده  امامزاده امير يوسف(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام ارند
81 امامزاده  سيد محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام ارند
82 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام بناري سفلي
83 امامزاده  شاه موزر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام بناري عليا
84 امامزاده  منتظر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام بناري عليا
85 امامزاده  مشعل الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام فشيان
86 امامزاده  پير حاجتي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   چرام پيرحاجتي
87 امامزاده  امامزاده اميرشهر يار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   الغچين اميرشهريار
88 امامزاده  جعفر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   الغچين تمبي
89 امامزاده  شيخ حسين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   الغچين شيخ حسين
90 امامزاده  بي بي رشيده(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام   الغچين سردره بي بي رشته
91 امامزاده  امامزاده امير ولي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام چرام    
92 امامزاده  بي بي كريمه(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چرام چرام    
93 امامزاده  عماد الدين ولي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   طيبي گرمسيرئ شمالي مونه
94 امامزاده  ابراهيم موسي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   طيبي گرمسيرئ شمالي وحدت ابادموگرمون
95 امامزاده  مير احمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   طيبي گرمسيرئ شمالي مال اخوند
96 امامزاده  ابراهيم عباس(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   طيبي گرمسيرئ شمالي مال شيخ
97 امامزاده  زره برد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   طيبي گرمسيرئ شمالي تراب عليا
98 امامزاده  صاحب الرضا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   عالي طيب موگر
99 امامزاده  زبيده خاتون(س) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   عالي طيب بردزرد
100 امامزاده  عبد اله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   عالي طيب عروه سفلي
101 امامزاده  شهسوار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه لنده   عالي طيب كتج
102 امامزاده  پيرعلي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ  
103 امامزاده  امامزاده نور الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ دم عباس
104 امامزاده  ابراهيم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ دره كل
105 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ سردره
106 امامزاده  امامزاده جمشيد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ گچي
107 امامزاده  امامزاده عباس (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ كلات
108 امامزاده  امامزاده احمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ ليركك
109 امامزاده  امامزاده شاه عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ بن دره
110 امامزاده  امامزاده شاه خراسان(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ ده شيخان
111 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ قلعه گل
112 امامزاده  موسي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي كلايه سفلي
113 امامزاده  امامزاده عيسي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي كلايه وسطي
114 امامزاده  امامزاده صفدر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي طوليان
115 امامزاده  امامزاده صفه عمه(ع) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي طوليان
116 امامزاده  امامزاده بي بي خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي دستگرد
117 امامزاده  امامزاده حيدر(ع)وشهر بانو(س) آقا-خانم 2 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي دستگرد
118 امامزاده  امامزاده شاه زاده حميد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي كلايه عليا
119 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت شرقي امامزاده پهلوان
120 امامزاده  امامزاده شيري(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي چير
121 امامزاده  امامزاده محمود (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي چير
122 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي بي منجگان
123 امامزاده  امامزاده محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي پوزه كوهبرد
124 امامزاده  امامزاده ابراهيم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي اب كاسه
125 امامزاده  امامزاده محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي پيربادامي
126 امامزاده  امامزاده اميراحمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي بواي سفلي
127 امامزاده  امامزاده ابراهيم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي روشن اباد
128 امامزاده  امامزاده حيدر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي روشن اباد
129 امامزاده  امير حاضر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي بواي عليا
130 امامزاده  امامزاده حبيب الله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي چنگلوا
131 امامزاده  امامزاده حمزه(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي چنگلوا
132 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دهدشت غربي چهارمه
133 امامزاده  امامزاده بي بي زليخا(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   طيبي گرمسيرئ جنوبي قلعه دژكوه
134 امامزاده  امامزاده شهيد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   طيبي گرمسيرئ جنوبي بلوطبنگان
135 امامزاده  امامزاده مير سليمان(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   راك راك
136 امامزاده  امامزاده هدايت(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   راك كوه راك
137 امامزاده  امامزاده محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   راك تراب سفلي
138 امامزاده  سيد محمد زرين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   راك تراب وسطي
139 امامزاده  امامزاده بي بي شهادت(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   راك دوريزگان
140 امامزاده  امامزاده آقا مير(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
141 امامزاده  امامزاده بي بي عصمت(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
142 امامزاده  امامزاده جابر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
143 امامزاده  امامزاده جعفر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
144 امامزاده  امامزاده خديجه(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
145 امامزاده  امامزاده خضر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
146 امامزاده  امامزاده سلطان مهدي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
147 امامزاده  امامزاده سه تنان(ع) آقا  3 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
148 امامزاده  امامزاده معصوم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ دهدشت    
149 امامزاده  امامزاده يوسف(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ سوق    
150 امامزاده  مير سالار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه ديشموك   بهمئي سرحدئ شرقي امامزاده ميرسالارفارتق
151 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه ديشموك ديشموك    
152 امامزاده  اسماعيل(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب      
153 امامزاده  شاه حمزه(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب      
154 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي سواري
155 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي سواري
156 امامزاده  رجب عبدال(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي گوشه عليا
157 امامزاده  امامزاده پيرمحمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي امامزاده محمود
158 امامزاده  يحيي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي شيخ هابيل
159 امامزاده  داود عبدال(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي مندان
160 امامزاده  سيداحمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي مندان
161 امامزاده  شاه سپهدار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي مندان
162 امامزاده  شهسوار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   پشته ذيلائي مندان
163 امامزاده  امير صفدر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب دهنوسرفارياب
164 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب پشت چنار
165 امامزاده  سيد جلال الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب تيرابگون
166 امامزاده  سيد عابدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب تيرابگون
167 امامزاده  بي بي  شاه مارون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب تيرابگون
168 امامزاده  پيرسراي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب ده خليفه
169 امامزاده  پير پهلوان(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه سرفارياب   سرفارياب عزيزي سفلي
170 امامزاده امامزاده سيد نورالدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي سراببيز
171 امامزاده امامزاده سيدشمس الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي شوش سفلي
172 امامزاده امامزاده يحيي (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر چهاربيشه سفلي
173 امامزاده  مير عبد الله مومن(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران        
174 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي برغون
175 امامزاده  بي بي فاطمه خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي سراببيز
176 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي سراببيز
177 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي سراببيز
178 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي منصورابادمهديه
179 امامزاده  زين العابدين(شاه زينعلي)(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي منصورابادمهديه
180 امامزاده  حسن(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي بيدستان
181 امامزاده  مير خدر شاه(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي غضنفري خان احمدسفلي
182 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي غورك عليا
183 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي غورك وسطي
184 امامزاده  سيد جلال الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي حاج قلندر
185 امامزاده  امير سبزوار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي مهدئ اباد خان احمد
186 امامزاده  سراج الدين(ضامن)(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي امام ضامن
187 امامزاده  سيد شمس الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي بوستان
188 امامزاده  سيد شمس الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي ده كند
189 امامزاده  عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي شوش عليا
190 امامزاده  زاداحمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي عنا
191 امامزاده  سيد فخرالدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي عنا
192 امامزاده  مير زينعلي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي تكيه
193 امامزاده  زين الدين علي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي ده بزرگ
194 امامزاده  امامزاده عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   بابوئي ده جليل
195 امامزاده  صمد شاه بهرام(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي شاه بهرام
196 امامزاده  مير جوهر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي عرف
197 امامزاده  سيد محمد باقر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي لار
198 امامزاده  شهدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي پهزير
199 امامزاده  سيد عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي ابدهگاه
200 امامزاده  مير طاهر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي بوسنگان
201 امامزاده  شاه زينعلي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي شاه زينعلي
202 امامزاده  شاه زين العابدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي كله گون
203 امامزاده  شهدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي ميان تنگان
204 امامزاده  شهدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي انارستان
205 امامزاده  سيد يوسف(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي پزين
206 امامزاده  مير جابر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي پيچاب
207 امامزاده  مير جلاد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي پيچاب
208 امامزاده  امير حسين انصاري(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي پيچاب
209 امامزاده  سيداله الدين عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي تلخاب سفلي بيدك
210 امامزاده  سيد يوسف(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي چهارراه گشين
211 امامزاده  عبدالله(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر بي بي جان اباد
212 امامزاده  شامان گشت(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر خربل
213 امامزاده  جعفر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر امامزاده جعفر
214 امامزاده  احمد (ع)  آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر كلك سربيشه
215 امامزاده  قلندر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر پشه كان
216 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر پشه كان
217 امامزاده  پيرسبز(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر پيرسبز
218 امامزاده  بي بي جهان آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر تنگ بي بي جون
219 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر شاهزاده محمد
220 امامزاده  سلطان مير احمد (ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر گناوه
221 امامزاده  جعفر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ارو
222 امامزاده  سيد جمال الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ نازمكان سفلي
223 امامزاده  اسماعيل(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ موگ
224 امامزاده  ابراهيم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ اسپر
225 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ اسپر
226 امامزاده  بي بي حميده خاتون(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ مارين
227 امامزاده  سيد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ مارين
228 امامزاده  امير حمزه(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
229 امامزاده  بي بي كريمه(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
230 امامزاده  بي بي كيهان(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
231 امامزاده  بي بي گو(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
232 امامزاده  رضا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
233 امامزاده  شاه فيروز(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
234 امامزاده  شهدا(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
235 امامزاده  شاهزاده محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
236 امامزاده  علي(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
237 امامزاده  محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل
238 امامزاده  شاه محمد(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بي بي حكيمه بنه پير
239 امامزاده  بي بي حكيمه(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بي بي حكيمه بي بي حكميه
240 امامزاده  شاه ابو طالب(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بي بي حكيمه بي بي حكميه
241 امامزاده  كا كا مبارك(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بي بي حكيمه بي بي حكميه
242 امامزاده  با باكلان(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بي بي حكيمه باباكلان
243 امامزاده  اسماعيل(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر چهاربيشه عليا
244 امامزاده  فاطمه(س) خانم 1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر اب جيرك
245 امامزاده  محمود(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر اب جيرك
246 امامزاده  جعفر(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر چهاربيشه سفلي
247 امامزاده  ابراهيم(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر خيرابادخليفه
248 امامزاده  سيد علمدار(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر خيرابادخليفه
249 امامزاده  قطب الدين(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر خيرابادسفلي
250 امامزاده  يعقوب(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   ليشتر ميرعزيز
251 آرامگاه شيخ صدوق(ع) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد بويراحمد مارگون   مارگون شيخ سركه
252 آرامگاه شيخ سركه (ره) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه چاروسا   طيبي سرحدئ غربي دولاب شيرين
253 آرامگاه مالك اشتر(ره) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد كهگيلويه مركزئ   دشمن زيارئ دره ني
254 آرامگاه شيخ بارويي(ره) آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران باشت   كوه مره خامي  
255 آرامگاه پير تكيه آقا  1 كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ مارين
256 قدمگاه امير المومنين(ع)     كهگيلويه وبويراحمد بهمئي مركزئ   بهمئي گرمسيرئ جنوبي كارند
257 قدمگاه امير المومنين(ع)     كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   امامزاده جعفر بي بي جان اباد
258 قدمگاه شاه فيروز(ع)     كهگيلويه وبويراحمد گچساران مركزئ   بويراحمدگرمسيرئ ديل