آمریکا از دیدگاه امام خمینى (2) ملت آمریکا
 


 


 

الف - تفاوت ملّت آمریکا با دولت آمریکا
 

1 - مفهوم شعار “مرگ بر آمریکا”
 

ما اول باید حساب ملّت آمریکا را از دولت آمریکا جدا کنیم ما به هیچ وجه مقابل با ملّت آمریکا نیستیم آقاى کارتر است که به این ناراحتى دامن میزند از طریق جنگ اعصاب و ممکن است به دخالت نظامى منجر شود و ما به هیچ وجه ملّت آمریکا را تحقیر نکرده ایم (23) .
این ملتى که الآن دارند فریاد مى زنند” مرگ بر آمریکا” مقصودشان کارتر است ، ملّت آمریکا که به ما کارى نکرده ، ملّت آمریکا اگر بفهمد مطلب را، اگر بفهمد، اگر بفهمد مطلب را ملّت آمریکا، به حسب وجدان انسانیش با ما موافق است .(24)

2 - صلح دوستى با ملتها
 

ما ملتى هستیم که مسلم هستیم و سلم را براى همه ملّت ها آرزو داریم ، لکن آقاى کارتر نمى گذارند این سلم باقى باشد بقاء این سلم براى ما و براى ملّت آمریکا و براى ملّت هاى منطقه به این است که آقاى کارتر این انساندوستى شان را یک قدرى کنار بگذارند و شاه کار نیست و ما با ملّت آمریکا ابدا خلافى نداریم ، نزاعى نداریم ، ملّت آمریکا هم مثل سایر ملّت ها پیش ما هستند و ما در سلم هستیم با همه ملّت ها(25) .
راجع به ملّت ها، حتى ملّت آمریکا و هر ملّت دیگرى ، ملّت ما و ما هیچ ابدا مخالفتى با آنها نداریم و از آنها هم به ما ظلمى نشده است که ما مخالفت با آنها داشته باشیم .(26)

ب - افکار عمومى ملّت آمریکا
 

1 - مخالفت با عملیات نظامى
 

در خود آمریکا هم ملّت آمریکا کم کم بیدار مى شوند، خواهند شناخت این ابرقدرت هایى که تحمیل مى کنند خودشان را بر ملّت ها، قبلا این طور نبود که ملّت آمریکا با ما باشد، حالا بسیارى از آنها با ما شده اند، حالا وقتى که خودشان اقرار کردند که وقتى که آراء ملّت را شمارش کردند، به یک ارزیابى فهمیدند که پنجاه و پنج درصد اجازه نمى دهند که آمریکا دخالت نظامى بکند.(27)

2 - حمایت از مظلومین
 

باید دید که مظلوم ها چه مى گویند، باید ببینیم که ملّت آمریکا چه مى گویند، دولت آمریکا معلوم است شکست خورده و زخمى است مار زخمى است و شکست خورده ، سناى آمریکا شکست خورده ، او اظهار تاءسف مى کند، باید دید که خود ملّت آمریکا چه مى گویند... باید دید مظلوم در این مسائل چه مى گوید، نه ظالم ، ظالم همیشه مى خواهد که ظلم بکند، عمالش ظلم بکنند، مظلوم هاى عالم یا آنهایى که انسانند چه مى گویند.(28)

3 - طرفدارى از انقلاب اسلامى
 

فیلسوفشان آنجا کاغذ به من مى نویسد، یعنى آن کس که از علمایشان است ، کاغذ به من مى نویسد و اظهار تشکر از کارها و این که طرفدارى از ملّت ایران و این ها. این طور نیست که آمریکاییها خودشان مخالف با این مصالح ما باشند؛ آنها موافق اند با ما؛ آنها هم متاءسفند از کارهایى که مى کنند آنجا. این دولتها هستند که فاسد هستند.(29)
اگر ملّت آمریکا هم بفهمند ما چه مى گویم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این چندین سال ، در عرض این پنجاه سال چه کردند با این مملکت ما، آنها هم با ما موافق مى شوند.(30)

ج - خیانتهاى دولت آمریکا به ملّت آمریکا
 

1 - مشوه جلوه دادن چهره ملّت ایران
 

دارند منعکس مى کنند در آمریکا که ملّت ایران با ملّت آمریکا مخالف است و این هم یکى از جنایاتى است که دارد واقع مى شود در، تاریخ ... ما با ملّت ها به هیچ وجه مخالفت نداریم بلکه ما با مظلوم ها که ملتها هم از طبقه مظلومین هستند موافق هستیم .(31)
ملّت آمریکا را مى گویند بر ضد ما تجهیز کردند در این عیدى که باید عید صلح باشد و رئیس جمهور آمریکا در همه جا در بین مظلومین جنگ راه انداخته است ، مظلومین را دارد مى کوبد.(32)

2 - لطمه به حیثیت سیاسى مردم آمریکا
 

ما مى خواهیم بفهمانیم به خود ملّت آمریکا که نسبت به ملّت آمریکا این ها چه کردند تا حالا، این ها چه جنایاتى کردند که ملّت آمریکا را هم از نظر مردم دارند از بین مى برند، این ها چقدر به خود آمریکا لطمه وارد کردند، لطمه حیثیتى ، لطمه انسانى و چقدر به سایر کشورها و ملّت ها و این ها.(33)

3 - سیاست تبعیض نژادى
 

ملى گرایى بر خلاف اسلام است . اسلام آمده است که همه را یک نحو به آن نظر بکند، همه جوامع را. ملى گرایى این است که الآن در آمریکا بین سیاه و سفید دارد واقع مى شود و این کارترى که دعوى این را مى کند که من طرفدار بشر هستم این سیاهان را این طور میکشد و این طور آزار مى دهد.(34)

4 - ایجاد بدبینى جهانى به ملّت آمریکا
 

همه تشبث اش این است که رئیس جمهور بشود، اصلا تمام نظرش ‍ آنجاست و من به او قول مى دهم که نشود انشاء الله ، رئیس جمهور شدن راه دارد حال ما فرض هم مى کنیم دو سال دیگر هم ، پنج سال دیگر هم بخواهى رئیس جمهور بشوى ، آخر ارزش دارد که یک انسانى ، یک ملتى را، ملّت دویست و چند میلیون در نظر مردم این طور جلوه بدهد ارزش دارد، براى پنج سال دیگر جنایت کردن ، خوب ، ریاست کردن این ها، همان جنایت کردن ارزش دارد. براى ریاست کردن که مساوى با جنایتکارى است پنج سال ، این که این قدر یک ملّت آمریکا را آنها که تقصیرى در این باب ندارند این قدر آنها را آلوده کند و مردم دنیا را هم به ملّت آمریکا بدبین کند.(35)
کارتر مى رود. اما میزان ، ملّت آمریکاست ، ما مى خواهیم تمام بشر زندگى در صلح کند. و ما با ملّت حسن ظن داشته باشیم . کارهاى کارتر ملّت ما را به بدبینى به ملّت آمریکا مى کشاند. شما باید چاره اى بیندیشید. تنبهى به دولت بدهید.(36)

5 - مخالفت با افکار عمومى
 

وضع الآن این طور شده است که اصلا گرفتار شده ایم مابین قوه هاى مقتدرى که برخلاف نظر حتى ملّت خودشان عمل مى کنند. گمان نمى کنم که ملّت آمریکا راضى باشد که از که دولت آمریکا از هر سوراخى سرش را بیرون بیاورد و جوان هاى خودشان را به کشتن بدهد.(37)

6 - فریب ملّت آمریکا
 

شما خیال مى کنید که براى این پنجاه نفر که در این جا هستند، پنجاه و چند نفر جاسوسى که در این جا هستند، این ها دلشان سوخته و انساندوستى شان و حب به اهل ملتشان اسباب این شده ، شما مطمئن باشید که مساءله این نیست ، این ها فوج فوج سربازهاى خودشان براى این که خدمت به آنها بکنند مى فرستند به جبهه ها که بریزند در جبهه ها بکشند و کشته بشوند. هزاران افراد را از خود ملتشان به کشتن مى دهند، براى این که یک صدایى در خود آمریکا پیدا بشود که این رئیس جمهور ما چه آدم کذایى است ، وضع این ، روحیه این ها این طورى است ، این ها وضع روحشان ، روح الآن دیگر آن روح اولى که فطرت انسان و فطرت اولى است ، این ها از دست دادند، همه انسان ها به فطرت صحیح موجود مى شوند، این ها عوض ‍ شدند.(38)

د - پیام به ملّت آمریکا
 

1 - انتخاب رئیس جمهور
 

اى ملّت آمریکا به تبلیغات رؤ ساى جمهورى که جز نیل به قدرت فکرى ندارند گوش فرا ندهید و بدانید که جوانان ما با جاسوسان رفتارى خداپسندانه دارند، که دستور اسلام رحمت بر اسیران است گرچه ظالم و جاسوس باشند.(39)
آمریکا باید کارتر را از صحنه سیاست خارج کند کارتر بد سیاستمدارى بود براى آمریکا، بد رئیس جمهورى بود براى آمریکا، آمریکا را بدنام کرد در دنیا، مسلمین را بر ضد آمریکا مجهز کرد کارتر و این کارتر لایق این نیست که رئیس جمهور آمریکا باشد ملّت آمریکا باید بدانند که کارتر را نباید راى به او بدهند براى این که کارتر خیانت کرده است به آمریکا و الآن مشغول خیانت به آمریکاست ، مشغول دسیسه است و برخلاف مصالح آمریکا دارد عمل مى کند، چنانچه دانشمندان خود آمریکا این مطلب را دارند مى گویند و بعدها هم خواهند گفت (40)
به ملّت آمریکا از این که عنان عقل و اراده خویش را در مهمترین مسایل سیاسى و بین المللى و نظامى به دست افرادى چون ریگان بسپارد نصیحت مى کنم . چرا که ریگان در کارها و خصوصا در مسایل سیاسى و و تصمیم گیرى ها ناتوان شده است و به کمک عقلا و اندیشمندان نیازمند شده است که مردم آمریکا را به ورطه سقوط نکشاند(41) .

2 - استیضاح رئیس جمهور
 

ما از ملّت آمریکا مى خواهیم که به این آقاى کارتر بگویند که ملتى که مظلوم است ، ملتى که تحت فشار است ، ملتى که آزادى و همه آزادى ها از او سلب شده ، ملتى که استقلال ندارد، ملتى که کشته میدهد، ملتى که ظالمین بر او غلبه کرده اند، این ها میخواهند براى خود احقاق حق بکنند، فریاد مى زنند ما آزادى مى خواهیم ، ما استقلال مى خواهیم ، آیا یک همچنین چیزى پستى و رذلى است که کارتر تعبیر مى کند؟ ما امیدواریم که رؤ ساى خودشان را مواخذه کنند، ما میل نداریم که در بین ملّت هاى مسلمان ، ملّت آمریکا به نحوى بشود که از نظرها بیفتد و ملّت آمریکا را یک ملّت ظالم بدانند، در صورتى که اگر ملّت آمریکا با ما همراهى کند، از آنها تشکر هم خواهیم کرد(42) .
من هیچ گونه رابطه اى با آقاى کارتر ندارم و اصولا با هیچ رئیس جمهور و یا رئیس دولتى رابطه ندارم من از مردم آمریکا مى خواهم که هر چه زودتر به نفع مردم مظلوم ایران اقدام کنند و از آقاى کارتر و دولت آمریکا بخواهند تا از شاه پشتیبانى نکنند و افکار عمومى جهان را علیه مردم آمریکا نشورانند پشتیبانى دولت آمریکا از رژیم شاه بالمال به مصلحت مردم آمریکا نخواهد بود(43)
بر ملّت آمریکاست که کارتر و دولت او را استیضاح کنند و از وى بخواهند که بیش از این با حمایت از شاه آدمکش حیثیت ملّت آمریکا را در نظر مردم ایران متزلزل نسازد ملّت ایران تصمیم گرفته است که خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد و مستقل و آزاد باشد و سیاستهاى خود را بر این دو پایه نیز طرحریزى مى کند و براى او مهم نیست که چه کسى این سیاست ها را میپسندد و یا نمى پسندد.(44) .
بر ملّت آمریکاست که رئیس جمهورى خود را وادار کنند روش خود را تغییر دهد(45)

پی نوشت ها :
 

23- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 253، مصاحبه با روزنامه فرانسوى زبان لوموند، تاریخ سخنرانى : 9/9/58.
24- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 9، در جمع اعضاى سپاه پاسداران و ستاد تبلیغات اسلامى بابل ، تاریخ سخنرانى : 25/9/58.
25- صحیفه نور، جلد:10، ص : 207، مصاحبه با خبرنگار سى ، بى ، اس آمریکا، تاریخ سخنرانى : 27/8/58.
26- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 229، مصاحبه با خبرنگار ژاپنى ، تاریخ سخنرانى : 5/9/58.
27- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 59، در جمع اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى قم ، تاریخ سخنرانى : 29/9/58.
28- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 58، در جمع عشایر نیریز، فارس و نمایندگان ستاد نیروهى هوایى ، تاریخ سخنرانى : 2/2/58.
29- کوثر، جلد: 2، ص : 555، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 10/10/57
30- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 263، دیدار با نمایندگان کیم ایل سونگ ، تاریخ سخنرانى : 16/9/58.
31- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 230، مصاحبه با خبرنگار ژاپنى ، تاریخ سخنرانى : 5/9/58.
32- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 95، در جمع چند تن از کشیشان آمریکایى و الجزایرى ، تاریخ سخنرانى : 4/10/58.
33- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 17، در جمع انجمن اسلامى پزشکان اصفهان ، تاریخ سخنرانى : 25/9/58.
34- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 110، در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشگاهها و اساتید و طلاب حوزه قم ، تاریخ سخنرانى : 3/3/59.
35- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 11، در جمع اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 25/9/58.
36- کوثر، ج 3، ص 197، مصاحبه با ریچارد کاتم استاد علوم سیاسى دانشگاه آمریکا.
37- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 168، در جمع اعضاى شوراى عالى قضایى ، حقوق دانان شوراى ن
نگهبان ، تاریخ سخنرانى :29/8/62.
38- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 11، در جمع اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 25/9/58.
39- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 79، پیام به مناسبت عید میلاد حضرت مسیح (علیه السلام )، تاریخ سخنرانى : 2/10/58.
40- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 267، در جمع دانشجویان کرمان ،، تاریخ سخنرانى :19/9/58
41- صحیفه نور، جلد:20، ص : 120، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66.
42- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 276، مصاحبه با خبرنگاران آمریکایى ، تاریخ سخنرانى : 10/9/57.
43- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 107، مصاحبه با استاد دانشگاه روتکرز آمریکا، تاریخ سخنرانى : 7/10/57.
44- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 164، مصاحبه با خبرنگار پالتیمورسان ، تاریخ سخنرانى : 18/10/57.
45- صحیفه نور، جلد:4، ص : 129 و 130، مصاحبه با خبرنگار اکسپرس ، تاریخ سخنرانى :13/10/57
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372