آمریکا از دیدگاه امام خمینى (5) آمریکا و جهان اسلام
 


 


 

الف - شناسایى منابع
 

شما غافل از این شیاطین نباشید که این ها مطالعه کرده هستند، ماها تازه وارد این میدان ها شدیم ، شماها تازه وارد این میدان ها شدید و بر حسب آن حس انسانى هم که دارید آن شیطنت ها که در آن هستند کمتر وارد هستید، این ها مطالعه کردند، نه ده سال و نه سال ، در طول تاریخى که راه پیدا کردند مطالعه کردند، نه مطالعه فقط کشورها را، یعنى مخازن این جاها را، این هم یک مطالعه طولانى در آن شده ، قبل از این که اتومبیل و طیاره و این طور مسائل پیدا بشود، این ها کارشناس هاشان را مى فرستادند در شرق و وجب به وجب این مملکت ها را گردش مى کردند، با شتر مى رفتند این بیابان ها را، با قافله ها مى رفتند این بیابان ها را گردش مى کردند و هر جائى که یک چیزى پیدا مى شد یادداشت مى کردند، نقشه برمى داشتند، این یک سرى کارشان که بفهمند در کشور شما چه دارد، مخازن شما چى هست ، این مال حالا نیست ، این مال ، از سابق که راه باز کردند دنبال این قضیه هستند. و یک مطلب دیگرى که شاید به آن بسیار اهمیت مى دادند این بود که مطالعه در حال مردم ایران بکنند یا مردم شرق بکنند.(101)
دولت هاى قدرتمند خصوص آمریکا نقشه هایشان را از سالهاى بسیار طولانى کشیدند و قبل از این ها هم ، قبل از آمریکا انگلستان کسى بود که نقشه کش بود. این ها مطالعاتشان را در همه کشورهائى که در دنیا هستند خصوصا کشورهائى که مورد نظر است از حیث مخازن و از حیث محلى که ، جغرافیائى که دارد، نقشه هاى بسیار دقیق کشیده اند و حتى کشور ما و سایر کشورهائى که نظیر ما هستند، آنها از مخازن و از جاهائى که مورد نظرشان هست از ما بهتر مطلعند، آنها کارشناس هاى خودشان را آنوقتى که ماشین و اتومبیل و این ها نبود، مى فرستادند و با شتر همراه کاروان ها مى رفتند و همه جا را گردش مى کردند و با آن ابزارى که داشتند، آنجاهائى که ما مخازن زیرزمینى از هر حیث ، چه نفت و چه طلا و چه سایر چیزها داشتیم ، شناسائى کردند.(102)

ب - سیطره سیاسى اقتصادى
 

آمریکا مى خواهد که همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد ولى ما چنین تصورى را نمى توانیم بپذیریم و ملّت از آن خسته شده است ملّت هاى دیگر نیز با پیروى از ملّت ما خود را از دست اندازى استثمار رهائى خواهند داد.(103)
یکى از مسایل بسیار مهمى که به عهده علما و فقها و روحانیت است ، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سیاست هاى اقتصاد سرمایه دارى و اشتراکى در جامعه است ، هر چند که این بلیه دامنگیر همه ملتهاى جهان گردیده است و عملا بردگى جدیدى بر همه ملّت ها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حق تصمیم گیرى در مسایل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و على رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین هاى حاصلخیز جهان و آب ها و دریاها و جنگل ها و ذخایر، به فقر و درماندگى گرفتار آمده اند و کمونیست ها و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران ، حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده اند و با ایجاد مراکز انحصارى و چندملیتى ، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه هاى صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتى نرخگذارى و بانکدارى را به خود منتهى نموده اند و با القاى تفکرات و تحقیقات خودساخته ، به توده هاى محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگى کرده والا راهى براى ادامه حیات پابرهنه ها، جز به تن دادن به فقر باقى نمانده است و این مقتضاى خلقت و جامعه انسانى است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهى اندک هم از پرخورى و اسراف و تعیش ها جانشان به لب آید. به هر حال این مصیبتى است که جهانخواران بر بشریت تحمیل کرده اند و کشورهاى اسلامى به واسطه ضعف مدیریت ها و وابستگى ، به وضعیتى اسف بار گرفتار شده اند که این به عهده علماى اسلام و محققین و کارشناسان اسلامى است که براى جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام ، طرح ها و برنامه هاى سازنده و در برگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.(104)

ج - اغفال و حفظ برترى
 

جهانخواران که با نام هاى پرزرق و برق و شعارهاى طرفدارى از حقوق بشر و صلح دوستى و آرامش جهان و طرفدارى از توده هاى کارگر و کشاورز به جان جهانیان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گیتى روزافزون مى کنند و از بیدارى مظلومان و ستمدیدگان جهان در طول تاریخ خطر را از نزدیک مى بینند، به فکر اغفال آنان افتاده اند و رفت و آمدها براى برچیدن سلاح هاى مخرب که جهان را تهدید مى کند جز شعارى بیش نتوان بود کدام عاقل است که باور کند که اینان از این گونه مسائل صرف نظر نمایند و به حال بشریت رحم کنند! بعید نیست که آمریکا از این ملاقات ها و مذاکره ها دو مقصود داشته باشد: یکى اغفال جهانیان و جلب نظر آنان و به خاموشى کشاندن شعله هایى که در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع این ابرمتجاوز افروخته شده و رو به افزایش است و دیگر اغفال شوروى و همدستان و همداستانانش تا برترى اتمى خود را حفظ کند.(105)

د - کودتا و تهاجم فرهنگى
 

آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرت هاى تابع این قدرت ها با هم اتفاق دارند و هیچ گاه از این اتفاق دست بردار نیستند عقب نگه داشتن کشورهاى جهان سوم ،خصوصا کشورهاى پهناور و غنى اسلامى در ابعاد فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و سیاسى و نظامى است و تحمیل جهات استعمارى در تمامى امور مذکوره بر جهان سوم مى باشد و براى این مقصد که در نظر آنان بسیار داراى اهمیت است ، زحمت ها متحمل شدند و وقت ها و پول هاى بسیارى صرف نموده اند و مى نمایند در سابق ، سردمداران این توطئه ها، بریتانیا و فرانسه بودند و پس از آن آمریکا و شوروى ، اینان براى مقاصد شوم خود، کودتاها به راه انداختند و رژیم هایى را برچیده و رژیم هاى وابسته به خود را به روى کار آوردند و بعید به نظر مى رسد که این دو ابرقدرت در صدد براندازى رقیب باشند چه ، که از آن مایوسند. اختلاف بر سر تقسیم طعمه ها و کشورهاى جهان سوم است و براى به دست آوردن سلطه استعمارى نو، بهترین راه را در حمله به فرهنگ هاى ملّت ها دانسته و دانشگاه ها را به خدمت گرفتند و با به دست آوردن این مراکز، از ره آوردهاى آنها مجلس هاى فرمایشى ساخته و حکومت هاى دلخواه به دست آوردند و نظام ها را، سر تا قدم ، غربى یا شرقى کردند و آنان که در این کشمکش ها از همه بیشتر صدمه دیدند و رنج کشیدند، کشورهاى اسلامى بوده و هستند.(106)

ه - - غارت منابع
 

مهمترین و درد آورترین مساءله اى که ملّت هاى اسلامى و غیر اسلامى کشورهاى تحت سلطه با آن مواجه است موضوع آمریکاست . دولت آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهاى جهان براى بیشتر بلعیدن ذخایر مادى کشورهاى تحت سلطه ، از هیچ کوششى فروگذار نمى کند. آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است . آمریکا براى سیطره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خویش بر جهان زیر سلطه ، از هیچ جنایتى خوددارى نمى نماید. او مردم مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش ‍ که به وسیله صهیونیسم بین چ سازماندهى مى گردد، استثمار مى نماید. او با ایادى مرموز و خیانتکارش ، چنان خون مردم بى پناه را مى مکد که گوئى در جهان هیچ کس جز او و اقمارش حق حیات ندارند.(107)
من فکر مى کردم که اگر ما بتوانیم یک دیوارى مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم ، بین ممالک اسلامى و چه بکشیم ، دیوار زمینى و هوایى که مملکت ما از دست آنها نجات پیدا کند و حتى ترقیاتشان را هم ما عذرش را بخواهیم به نفع ما بیشتر است ، حتى آنهائى که به اسم ترقى به ما مى دهند... شما تصور نکنید که این ها براى ما و براى صلاح ما یک قدم بردارند هر که این را تصور بکند این جاهل است ، که این ها بخواهند ممالک شرق یک قدم رو به ترقى برود این ها نمى خواهند ممالک شرق باید فکر خودشان باشند، نسیان کنند غرب را و خودشان مشغول بشوند به اصلاح حالشان اگر ما مى توانستیم که بکلى منقطع بشویم از این ها، اجازه میداد این مسائل که بکلى منقطع بشویم از این ها، به صلاحمان بود.(108)

ز - ایجاد قرنطینه سیاسى
 

واقعیت این است که دول استکبارى شرق و غرب و خصوصا آمریکا و شوروى عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسى تقسیم کرده اند در بخش آزاد جهان ، این ابرقدرت ها هستند که هیچ مرز و حد و قانونى نمى شناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگى ملّت ها را امرى ضرورى و کاملا توجیه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازین خودساخته و بین المللى مى دانند. اما در بخش قرنطینه سیاسى که متاءسفانه اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زندانى شده اند، هیچ حق حیات و اظهارنظرى وجود ندارد، همه قوانین و مقررات و فرمول ها همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظام هاى دست نشاندگان و دربرگیرنده منافع مستکبران خواهد بود و متاءسفانه اکثر عوامل اجرایى این بخش همان حاکمان تحمیل شده یا پیروان خطوط کلى استکبارند که حتى فریاد زدن از درد را نیز در درون این حصارها و زنجیرها جرم و گناهى نابخشودنى مى دانند، و منافع جهانخواران ایجاب مى کند که هیچ کس حق گفتن کلمه اى که بوى تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته کند ندارد و از آن جا که مسلمانان جهان به علت فشار و حبس ‍ و اعدام ، قدرت بیان مصیبت هایى را که حاکمان کشورشان بر آنها تحمیل کرده اند را ندارند، باید بتوانند در حرم امن الهى مصایب و دردهایشان را با کمال آزادى بیان کنند تا سایر مسلمانان براى رهایى آنان چاره اى بیندیشند.(109)
راستى چه شده است که استکبار جهانى و در راءس آن آمریکا این قدر طرفدار ملّت ها شده است و جنگ افروزان و آتش بباران معرکه ها و جلادان قرن به شرف انسانیت و همزیستى مسالمت آمیز اعتقاد پیدا کرده اند و از عطش سیراب ناشدنى و خصلت خونخوارى خود که طبیعت فرهنگ سرمایه دارى و کمونیزم است ، منصرف شده اند و شمشیرها و خنجرها و قداره هاى فرو رفته در قلب و جگر ملّت ها را به غلاف کشیده اند آیا این حقیقت است یا فریب و آیا این همان جلوه هاى دیگر شبیخون ها و بى انصافى هایى نیست که روزى سکوت را مصلحت خویش مى دید و امروز صلح طلبى را؟ آیا به راستى از این طریق جهانخواران نمى خواهند از ضربه آخر ما جلوگیرى کنند و براى حفظ منافع خویش سیاست جنگ و صلح جهانى را به تصمیمات و فکرهاى پوسیده و شیطانى خود گره بزنند و عملا جان و مال و مملکت و امنیت ملل عالم را به قبضه قدرت خود درآورند که به طور قطع و یقین ، علت و فلسفه سماجت و اصرار جهانخواران در تحمیل صلح بر ملّت ایران ، نشاءت گرفته از همین تفکر است .(110)

ط - فریب ملّت هاى جهان سوم
 

رئیس جمهور آمریکا گفته است که ، یعنى اعلام کرده است یک هفته براى ملّت هاى زیر بند و از مردم ، ملّت ها خواسته است که شماها باید براى آزادى خودتان از این کسانى که شما را در بند کشیدند جدیت کنید و رئیس جمهور گفته من هم با شما موافقم . من نمى دانم که این مطلب را براى کى مى گوید. براى این ملّت هایى که همه در بند خودش هستند مى گوید؟ او که مى داند مطلب را، مى خواهد کى را اغفال کند؟ مى خواهد ملّت آمریکا را اغفال کند؟ ملّت آمریکا مى داند از پیش که شما چه کردید با دنیا مى خواهد بلوک شرق را فقط اشخاصى باید که مردم را به بند مى کشند معرفى کند؟ همه مى دانند که هر دو هستید مى خواهد این ملّت هایى که در تحت بند هستند بگوید که به من ربطى ندارد که این ملّت ها شاید اکثرا زیر بند آمریکا هستند، در بند آمریکا هستند؟ مى خواهد چى بگوید این آدم ؟(111)

ى - آزمایشگاه طبى
 

غرب به ما یک چیزى که مفید به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است غرب هر چه به این طرف فرستاده آنهائى بوده که براى خودش مفید بوده است حالا مضر به حال ما باشد یا نباشد مطرح نیست من این را مکرر گفته ام و از بس متاءثر شده ام این را باز مکرر مى کنم که در چند روز پیش از این ، چند وقت پیش از این در مجله ، در روزنامه خواندم که دواهایى در آمریکا قدغن شده است که استعمال بکنند آنجا، لکن مجازند که به دنیاى ثالث بفرستند شما ببینید این ها چه نظرى به ما مى کنند ما را مثل یک موجود زنده شاید فرض نمى کنند، و الله براى هر موجود زنده هم انسان این طور حاضر نیست که یک دوایى که مضر است ، بفرستد که به حیوان بدهد شما ببینید که ما با چه موجوداتى مقابل هستیم ، با چه موجودات کثیفى در آمریکا ما مواجه هستیم آمریکا ملّت را نمى گویم دولت را مى گویم دولت هاى ابر قدرت با ما چه معامله مى کنند و ما باز خاضع آنها هستیم باز براى آنها کار مى کنیم بشکند قلم هایى که براى این ها دارد کار مى کند و بشکند زبان ها و ببرد زبان هایى که به نفع این ها دارد صحبت مى کند و باز ملّت را مى خواهد تباه کند.(112)
ما با کى ملاقات کنیم ؟ با چه جمعیتى ملاقات کنیم ؟ با آنهائى که اسم خودشان را بشر دوست گذاشتند لکن دوائى اگر چنانچه ببینند که بخواهند تجربه کنند که آیا ضرر دارد یا ندارد مى فرستند در طرف هاى ، همانطورى که شما، دکترهاى شما وقتى که بخواهند امتحان کنند یک دوائى را به خرگوش ‍ مى زنند با به موش مى زنند، این ها به دنیاى سوم مى فرستند، ما با این ها مى توانیم بنشینیم صحبت کنیم ؟ ما با این ها مى توانیم که ، مملکتى را که آنها این طور ما را حساب مى کنند، مثل خرگوش ما را حساب مى کنند یا بدتر، امتحان دواهاشان را روى جوان هاى ما مى کنند.(113)

پی نوشت ها :
 

101- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 231، در جمع دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسى ، تاریخ سخنرانى : 20/10/58
102- صحیفه نور، جلد: 15 ص : 142، در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانیون کاروانهاى حج ، تاریخ سخنرانى : 18/6/60.
103- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 186، مصاحبه امام خمینى با لوموند، تاریخ سخنرانى : 19/10/57
104- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 128، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66
105- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 210، پیام به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/63
106- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 203، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 25/5/64
107- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 83، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 21/6/59
108- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 57، در جمع دبیران عضو انجمن اسلامى آذربایجان غربى ، تاریخ سخنرانى : 4/8/58
109- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 230، پیام حج و قبول قطعنامه ، تاریخ سخنرانى : 29/4/67
110- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 119، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66
111- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 19، بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهاى کشور و مسؤ ولان دفتر نماین دگى امام ، تاریخ سخنرانى : 21/3/62
112- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 76، در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان مدرسه عالى ترجمه مفیدى ، تاریخ سخنرانى : 7/8/58
113- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 163، در جمع کارمندان و کارکنان شهردارى اهواز، تاریخ سخنرانى :17/8/58
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372