آمریکا از دیدگاه امام خمینى (6) آمریکا و منطقه خاورمیانه
 


 


 

الف - علت حضور آمریکا در منطقه
 

1 - وحشت از قدرت اسلام
 

مسلمانان باید بدانند که پس از انقلاب اسلامى و توجه به قدرت خارق العاده اسلام ، توطئه هاى و نقشه هاى آمریکا از ایجاد تفرقه بین برادران اهل سنت و تشیع و هجوم به ایران که مرکز ثقل نهضت اسلامى است ، تا نقشه عمیق و گسترده هجوم به لبنان و آن جنایات عظیم ، همه و همه براى اسلام زدائى و تضعیف این قدرت الهى است باید بدانند نقشه آمریکا که به دست خبیث اسرائیل در جریان است ، به بیروت و لبنان خلاصه نمى شود، که اسلام در همه جا، در کشورهاى اسلامى خصوصا منطقه خلیج فارس و حجاز مرکز وحى الهى ، هدف است هدف اول آن است که حکام منطقه گوش و چشم بسته در فرمان آمریکا و از آن دردناکتر اسرائیل باشند و ننگ هر تحقیر و نوکرى را بپذیرند در چنین جو و فاجعه عظیمى ، ملّت هاى اسلامى نباید بى تفاوت باشند و از هیچ کوشش در راه حفظ اسلام و کشورهاى اسلامى نباید دریغ کنند.(114)
... امروز غیر از دیروز است . دیروز نفهمیده بودند قدرت اسلام را، امروز فهمیده اند که در جاى کوچکى مثل کشور ایران وقتى که صداى اسلام بلند شد، حتى در آمریکا هم این صدا بلند شد، این را فهمیده اند. امروز منافعشان هم در خطر است ، ما شکى نداریم . براى این که آنها مى خواهند بیایند خلیج فارس را هم بگیرند، نفت هاى همه را ببرند، اسلام مانع از این است . آمریکا مى خواهد قدرتش را بر همه دنیا تحمیل کند.(115)
ما امروز ملاحظه مى کنیم که به واسطه بیعرضگى این حکومت ها، آمریکا از آن ور دنیا دارد حکومت مى کند به این جاها. این جا ما دستش را قطع کردیم که نفس نمى تواند بکشد، و خلیج دست ماست که آمریکا تا آمده است بجنبد دیگر نفتى براى آنها نمى گذاریم بماند، لکن بى توجهى این حکومت ها اسباب این شده است که آمریکا از آن ور دنیا دستش را دراز کرده و این جا زمام امور این حکومت ها را به دست گرفته ، قدرت دست این هاست ، لکن قدرتى که عقل اداره اش را ندارند، قدرت دارند، لکن اداره نمى توانند بکنند. ایران در اول قدرتى نداشت ، هر چه قدرت بود مال شاه معدوم و بستگان آمریکا بود، ارتش دست آمریکائى ها بود و همه چیز دست آنها بود، لکن ملّت ما هوشیار بود و سران این مملکت عاقل بودند، توانستند این مردم را توجه بدهند و بیدار کنند و کردند آن کارى که شایسته یک ملّت بود. کشورهاى دیگر مردمش خوبند، لکن مدیرى که بتواند آنها را اداره بکند و وادار کند به این که نگذارند سلطه آمریکا به این طورى که هست باقى بماند و هر روز زیادتر بشود.(116)

ب - شیوه هاى حضور در منطقه
 

1 - مانور نظامى و اعراب
 

بیدار باشند ملّت ها و بیدار کنند دولت ها را و مخالفت کنند با این طرح کافر فاجر. این طرح را که مى خواهند بریزند، آمریکا چنگ و دندان نشان داده براى این که تسلیم کند این ها را، کماندوهاى خودش را پیاده کرده است در منطقه و لشکرهاى خودش را در منطقه پیاده کرده است ، مانورها را نمایشگرها را آورده است نمایش بدهند، بترسانند اهل منطقه را. اگر دولت ها بترسند، ملتها زنده باشند و نترسند. اگر ما همه از بین برویم ، بهتر است از این که ذلیل باشیم زیر دست صهیونیسم و زیر دست آمریکا. و این یک قدم بلندى است که به دستور آمریکا این قدم بلند برداشته شده است براى ذلت عرب و ذلت مسلمین . ننگ بر آن اعرابى که براى خاطر سلطه کمى که به کشورى پیدا کنند و براى خاطر استفاده هائى که پیدا کنند تن به یک همچو ذلتى بدهند و ننگ بر همه ما اگر چنانچه ساکت بنشینیم . و اگر چنانچه دولتها هم ، دولت هاى بى توجه به مسائل یا متعمد در این که خیانت به اسلام بکنند و به ملّت عرب بکنند و به مسلمین بکنند، این طرح را بگذرانند.(117)

2 - تشکیل دولتهاى وابسته
 

دولت آمریکا با پشتیبانى از این عناصر در نظر مسلمین در راءس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است دولت آمریکا براى استفاده رایگان از منابع زرخیز مسلمین ملیون ها مردم شریف را به چنگال عناصرى کثیف و دور از انسانیت گرفتار کرده و اگر رئیس جمهور فعلى تجدید نظر نکند و راه خود را از سلف ناصالح جدا نکند مسئولیت همه جنایات که بدست مشتى از خدا بیخبر و دور از انسانیت مى شود به عهده اوست .(118)
ما دیدیم که قبل از این که سادات ساقط بشود، آمریکا جانشین براى او معین مى کرد. سادات باز زنده بود و داشت مثل حیوانات راه مى رفت لکن آمریکا پیش بینى کرد که باید به جاى او که باشد. آن نوکرى که همه حیثیت خودش ‍ را به باد داد در خدمتگزارى به آمریکا، آن روزى که کشته شد و آنطور بساط در مصر پیدا شد. این رئیس جمهور تحمیلى ثانى که خیال دارد در مصر مثل آن حکومت کند و دربست خودش را در اختیار آمریکا گذاشته است ، قبل از این که به ریاست برسد اعلام همبستگى خودش را با اسرائیل و ریکا کرده است .(119)

ج - سیاستهاى آمریکا در منطقه خاورمیانه
 

1 - احیاى نظام بردگى
 

... آمریکا باز ازطرحها دست بردار نیست . آمریکا مى خواهد با تمام قوا بین مسلمین اختلاف بیندازد. شما ببینید که در این طرحى که اخیرا دادند ، بین طوایفى از مسلمین ، بین حکومتهاى مسلمین اختلاف واقع شد و بیشتر خواهد شد و اگر این طرح هم شکست خود و شکست خورده است ، طرح دیگر خواهد داد و باید مسلمین توجه داشته باشند که طرح آمریکائى براى شرق و براى ملل اسلامى و دولت هاى اسلامى صرفه ندارد. باید همه مسلمین توجه کنند و به حکومتهاى خود تذکر دهند که زیر بار طرحهاى آمریکائى که از این بعد ، یکى بعد از دیگرى خواهد آمد نروند و بازى نخورند از این شیاطین . این ها مى خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و ذخایر شما را بچاپند. آمریکا نظر سوء به شما دارد. شما را براى مصالح خودش مى خواهد استخدام کند و استخدام کرده است . چرا شما ذخایر خودتان را در راه مقاصد شوم و پلید آمریکا صرف مى کنید؟ و چرا در مقابل اسلام ایستاده اید و در مقابل مسلمین ؟ شما مى بینیدکه دولت مصر، دولت غاصب مصر به صراحت مى گوید که ما کسانى که از اسلام اسم مى برند سرکوب مى کنیم . آمریکا به شما به نظر یک بنده نگاه مى کند، به نظر یک برده نگاه مى کند و شما را از هر طرف که مى خواهد مى کشاند.(120)
ما چقدر به این کشورهاى منطقه باید بگوئیم که بابا، ما به شما کار نداریم ، شما بیائید و با ما برادرى کنید تا همه با قدرت هاى بزرگ مقابله کنیم و کشورهاى خودمان را نجات بدهیم شماها خیال مى کنید که آلمان ، انگلستان و در راءس همه آمریکا صلاح شما را مى خواهد؟... آنها صلاح خودشان را مى خواهند ، آنها شماها را به بند مى کشند تا از شما استفاده کنند آن روزى که ببینند استفاده نمى توانند بکنند، شما را دور مى اندازند و همراهى با شما نمى کنند.(121)

2 - غارت مخازن مسلمین و حمایت از اسرائیل
 

چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را که همه حیثیت و آبروى خودشان را نثار آمریکا کرده اند؟ چه شده است این ها را که خزاین بزرگ اسلامى را که مال ملّت هاى پابرهنه ضعیف است به آمریکا تقدیم مى کنند آمریکا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفدارى مى کند و مى گوید که اسرائیل را ما به این ها نمى فروشیم ؟(122)
آمریکا که مى گوید من اسرائیل را به هیچ کس نمى فروشم ، از شما آنهمه ذخایر مى گیرد و مى گوید من اسرائیل را به شما نخواهم فروخت ، ارزش ‍ دارد این آمریکا که شما براى خدمت به او تمام حیثیت خودتان را پیش ‍ ملتتان ، پیش ملّت هاى عالم ، پیش نسل هاى آینده از بین ببرید؟(123)
امید آن است که دولت هاى پیرو آمریکا که خزائن گران و سرمایه ملّت ها را با روى گشاده در پاى آمریکا نثار مى کنند و در راه تقرب به آن چپاولگر، با اسلام و جمهورى اسلامى به جنگ تسلیحاتى و تبلیغاتى برمى خیزند از خواب گران بیدار شده و با ملّت هاى خود همصدا شوند و از زیر ننگ وابستگى خارج شوند این دولت هاى وابسته مگر ندیدند که کاخ سفید با کمال بى اعتنائى اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان از منافع اسرائیل نمى گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که آمریکا با اعمال وتو و تهدید سازمان ها بى اعتنائى خود را به آنان ثابت نمود؟(124)

3 - طمع ورزى به منابع مسلمین
 

وقتى مطلبى پیش مى آید که مخالف با منافع آنهاست اعلام مى کنند که دوستانى داریم و منافعى داریم ؟ آمریکا چه منافعى مى تواند در این جا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانى مى تواند این جا داشته باشد جز آنهائى که به عنوان دوستى خدمتگزار هستند؟ آمریکا دوست نمى خواهد، آمریکا خدمتگزار مى خواهد، آمریکا خدمتگزارانى مى خواهد که منافع ملّت شان را تقدیم بکنند و در عین ذلت را به خودشان بار بیاورند تحمل کنند ما، ملّت ما و دولت ما ایستاده ایم و در مقابل هر سلطه جوئى ایستاده ایم و تا آنوقت که توان داریم مخالفت مى کنیم .(125)
این که دولت آمریکا در این وقت از زمان مى گوید که ما دوستانى داریم در منطقه و منافعى داریم ، باید دید که او چى مى گوید، دوستان آنها کى هستند و کى بودند و منافع آنها در این منطقه چى هست و چى بود و چى خواهد بود آنها دوستانى دارند و دوستان ، آنقدر دوستى دارند که علاوه بر این که مزدور بى مزد هستند، مزدور مزد بده هستند آنهائى که منافع کشور خودشان را، سرمایه هاى انسان هاى مظلوم را به پاى قدرتمندان مى ریزند و منافع آنها را تامین مى کنند، مراد از منافع این طور منافع است ، منافعى که شریان حیات آنها را در صورتى که قطع بشود، قطع مى کند و دوستان آنها دوستانى هستند که اگر آنها کنار بروند، حیات آنها را هم سلب مى کند و ما به همه کشورهائى که همسایه ما هستند، اسلامى هستند، به دولتمردان آنها که به خیال خودشان اسلامى هستند، تذکر مى دهیم که مقصود آمریکا از این که ما دوستانى داریم و منافعى داریم و دنبال او و دوستان منافع خودشان را به واسطه اسلام و ایران اسلامى در خطر مى بینند، آن منافع ، همان منابع سرشار کشورهاى اسلامى است و همان منابع زیر زمینى در کشورهاى اسلامى و مناطق مهم براى آنها هست و آن دوستان شماها هستید که بعض ‍ شما هست که براى آنها خدمت مى کنید و در ازاء این خدمت ، ذخایر خودتان را هم تقدیم مى کنید.(126)

4 - استفاده ابزارى از دولتهاى منطقه
 

آمریکا از جهالت و غرور و بلندپروازى صدام استفاده کرد و او را به هجوم به ایران واداشت و به منطق آمریکا شکست عراق و ایران و از پا درآمدن هر دو یا ایران ، در هر صورت به نفع اوست و صدام بدبخت پیش خود حساب ها کرده بود، ژاندارمى منطقه و سردارى بزرگ قادسیه را در مغز پوک خود مى پروراند و آنچه نمى دانست و نخواهد فهمید قدرت اسلام بزرگ و جانبازى سربازان فداکار اسلام بود و در اثر این جهالت و حماقت خود را در دامى افکند که هیچ قدرتى نمى تواند او را نجات دهد. و ما مجددا به دولت هاى منطقه هشدار مى دهیم که بیش از این براى نجات یک سبع جنایتکار که اگر فرصت یابد منطقه را به آتش مى کشد، زحمت نکشید و خود را به غرقاب هلاکت دچار نکنید و وعده هاى آمریکا و دیگران شما را غافل نکند که با ادامه کمک به دشمن اسلام ممکن است براى ملّت و دولت ایران تکلیفى پیش آید که ما میل به آن نداریم و تا وقت نگذشته است به اسلام و دستورات حیاتبخش آن گردن نهید و کشور خود را از شر قدرت هاى اغفال کننده نجات دهید و بدانید که روآوردن به اسلام و مسالمت با جمهورى اسلامى به صلاح شماست و دولت و ملّت ایران براى شما بهتر از آمریکا و صدام و مصر و دیگر دغلبازان است . شماها باید احساس و لمس کرده باشید که قدرت مجموع منطقه کمتر از نیمى از قدرت شاه مخلوع و معدوم است و قدرت امروز ایران به برکت اسلام و حضور ملّت چندین مقابل آن رژیم است و آمریکا همانطور که در موقع سختى به شاه مخلوع نتوانست و نخواست کمک کند، به شما که از شاه معدوم پیش او بى ارزشترید کمک نخواهد کرد آمریکاو دیگر قدرتمندان ، شما را آلت دست قرار داده اند که منافعشان در منطقه تامین گردد و اگر شما به دام افتادید، براى نجاتتان به خود زحمت نمى دهند.(127)
به وضوح ثابت شده است که آمریکا و دیگر قدرتمندان در موارد گرفتارى دولت هاى وابسته ، تنها به اظهار پشتیبانى لفظى و احیانا به فروش سلاح هایى ابتدایى با قیمت هاى بالااکتفا نموده وهرگزمشکلى از آنان را نمى گشاین د، که نمى توانند بگشاین د، چرا که تصادم قدرت ها در جهان بیش از این اجازه دخالت آشکاراى آنان را نمى دهد. با تمام این اوصاف ما همیشه دست برادرى خود را براى از بین بردن نفوذ ابرقدرت ها به سوى کشورهاى اسلامى دراز کرده ایم . شما حکومت هاى منطقه دیدید که صدام را آمریکا و همقطاران آن به چه بلیه اى دچار کردند، در حالى که ایران در انقلاب و آشفتگى بسر مى برد، او را به نوید سردارى قادسیه وادار کردند تا از زمین و دریا و هوا به کشور ما هجوم آورد و خیانت بعضى از دست اندرکاران آن وقت نیز فرصتى بیشتر به او داد.(128)
این ها خیال مى کنند که اگر این ها گرفتار شدند، آمریکا مى آید و جلوى این را مى گیرد که مبادا به آنها صدمه اى وارد بشود. آمریکا شماها را براى نفت تان مى خواهد، آمریکا شما را براى این مى خواهد که بازار درست کند که نفتتان را ببرد و بنجل ها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران ، چه کار دارد آمریکا به این که شما چه حال دارید. شما هر حالى مى خواهید داشته باشید، ملّت هاى شما هر چهمى خواهند گرسنه باشند، ملّت هاى شما هر چه مى خواهند تشنگى بکشند الآن ، او چه کار به این کارها دارد او مى خواهد که از شما استفاده ببرد، نه استفاده اى که یک انسان از انسان مى برد، نه استفاده اى که یک انسان از یک عبد مى برد، استفاده اى که حتى از حیوانات هم پست تر ما را حساب مى کنند و مى خواهند استفاده ببرند.(129)
من به سران کشورهاى خلیج فارس سفارش مى کنم که به خاطر یک عنصر ورشکسته سیاسى ، نظامى اقتصادى بیش از این خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانى خود را برملانسازید و از گرگ ها و درنده ها براى شبانى و حفظ منافع خود استمداد نطلبیده ابرقدرت ها آن لحظه اى که منافع شان اقتضا کند شما و قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانى مى کنند و پیش آنان دوستى و دشمنى و نوکرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد، آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن مى گویند. (130)

د - مشکل اساسى برخى از دولتهاى منطقه
 

1 - ترس و غفلت
 

مصیبت عظیم آن است که آمریکا که قریب نیم قرن بر مسلمانان جهان بخصوص منطقه ، هر چه خواسته است ستم کرده و مخازن آنان را غارت نموده است ، دولت ها نه تنها از ترس آمریکا نمى توانند اظهار مظلومیت مظلومان را حتى در کشورهاى خودشان بشوند، بلکه چنانکه دیدیم با ملّت غارتزده ایران که با نهضت اسلامى خود مى خواهد فریاد مظلومانه سردهد و به ملّت هاى مظلوم جهان داد خود را برساند، چه ها کرده و در مخالفت با ایران حتى از آمریکا و اسرائیل گوى سبقت را ربودند و براى تقرب به ستمکاران ، با تمام قواى تبلیغاتى و تسلیحاتى به متجاوز به ایران کمک نمودند به جاى آنکه به ملّت و دولت برادر خود دست اخوت و وحدت دهند، به آمریکا و اسرائیل دست عبودیت و ذلت دادند و به توطئه علیه ملّت ایران برخاستند.(131)
اسحاق شامیر، مهره تازه آمریکا به مجرد نامزدى نخست وزیرى به جاى بگین ، مهره دیگر، قبل از هر چیز نقشه اسرائیل را فاش نمود. او گفت سازمان آزادیبخش فلسطین باید محو شود و تصریح کرد که به عنوان طرفدار یک اسرائیل بزرگ باقى خواهد ماند اکنون جاى تاءسف نیست که سران کشورهاى عرب در مقابل این مصیبت یا ساکت نشسته اند. و راه را براى این نقشه شوم باز گذاشته اند. و یا براى خوشامد آمریکا و یا جاه و مقام آنى خویش حامى اسرائیل شده اند؟ این جانب براى اداى وظیفه اسلامى ، در هر فرصت فریاد دل محرومان و مظلومان منطقه را به جهانیان از آنجمله دولت هاى کشورهاى اسلامى رسانده ام و پس از این نیز اگر فرصتى رخ دهد انشاء الله خواهم رساند، شاید در حکومت هاى این کشورها که بعضى سرگرم عیاشى و بعضى نزاع و جدال بابرادران خویش و بعضى ازترس ‍ آمریکا خود را باخته اند اثر کند و این خواب غفلت ، به یک بیدارى اسلامى انسانى تبدیل گردد تا به این وضع فلاکت بار خویش خاتمه دهند و همانند ایران قهرمان ، دست رد به سینه تمام ابرقدرت ها زنند.(132)

2 - تسلیم در برابر آمریکا
 

من از انحطاطى که در بعضى از سران دولت ها در عصر ما حاصل شده است تعجب مى کنم و نیز متعجم از فکر حکومت هاى منطقه که چرا این قدر ذلیل اند و همه چیزشان را تقدیم نموده و علاوه بر ذلت در مقابل آمریکا، در برابر اسرائیل هم ذلت را به جان مى خرند آن چیزى که دنیاى متزلزل از آن مى ترسد، اسلام است این ها از حکومت جمهورى اسلامى مى ترسند و ما باید محکم بایستیم و خودمان را براى مقابله با مشکلات احتمالى _ آینده یا کنیم ما نمى توانیم شرافت اسلامى انسانى خود را از دست بدهیم .(133)

3 - فریب وسوسه هاى آمریکا
 

این ابرقدرت ها مى خواهند به همه جا مسلط بشوند و این بدبخت هاى خلیج هم مثل کویت گرفتار این وسوسه شده است ، خیال میکند که اگر در دامن آمریکا برود خلاص مى شود، این اشتباه است . آمریکا مى خواهد همه چیز شما را از بین ببرد و مسلط بر همه حیثیت ملّت شما بشود، با همین بازى ها. توجه به عواقب امر خودتان بکنید شما فردا که آمریکا دست از روى سرتان برداشت ، باز ایران همراه هست ، هستش ! آن روزى هم که دستش روى سر شماست ، هستش ، هیچ ترس از این که او چه مى کند ندارد(134)

4 - وابستگى سیاسى
 

گرفتارى هاى مسلمین همه از این قدرت هاى بزرگ و تزریق کردن آنها و تلقین کردن آنها به نوکرهاى خودشان در منطقه ها و تمام گرفتارى هایى که مسلمین دارند از دست این هاست و تا از دست این ها نجات پیدا نکنند گرفتارى ها رفع نمى شود باید دید با چه حقى آمریکا از آن طرف دنیا دستش ‍ را دراز مى کند به این طرف دنیا و در کشورهاى اسلامى دخالت مى کند و مى خواهد مقدرات کشورهاى اسلامى را او تعیین کند این ننگ براى مسلمین نیست که یک کشورى که دشمن خدا شمرده مى شود، یعنى سرانش ، یک دولتى که دشمن اسلام شمرده مى شود و دشمن بشریت شمرده مى شود، از آن طرف دنیا دستش را دراز کند با یک میلیارد جمعیت مسلم مقدرات کشورهاى اسلامى را او تعیین کند؟ و نگویند تو چکاره اى که در لبنان دخالت مى کنى ؟ تو چکاره اى که در مصر دخالت مى کنى ؟ ما دست او را شکستیم و قطع کردیم و از کشور خودمان بیرونشان کردیم . آمریکا مى گوید که ما در منطقه منافع داریم ! چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا باید منافع مسلمین منافع آمریکا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد و یکى سوال نکند این را، یکى از کشورها سوال نکند این را از آمریکا که شما چکاره هستید که آمدید مى خواهید مقدرات این منطقه را درست کنید؟ شما چکاره اید؟ شما چرا آمدید؟ همه این مجالسى که به دست خود این قدرت هاى فاسد ایجاد شده هم ، ساکت نشستند، با این که دخالت دولتى در دولت دیگر این مسائل عمومى دنیاست که نباید بشود لکن او به صراحت دخالت میکند و دولت هاى مرتجع بسیار کثیف هم با صراحت از او مى خواهند که دخالت بکند.(135)
ملّت هاى مسلمان بدانند که با این سکوت مرگبار بعضى از دولت هاى منطقه و این تسلیم بى چون وچراى آنان درمقابل آمریکا و اسرائیل ، امروز لبنان عزیز در حلقوم این جهانخوار و تفاله او فرو مى رود و فرداى نزدیک کشورهاى عزیز دیگر و اگر امروز دولت هاى منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم در مقابل این جنایتکاران بایستند، مساله اسرائیل و پس از آن آمریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل مى شود ما تاءسف شدید خود را از این که بعضى از دولت هاى اسلامى دست خود را به سوى آمریکا که جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول است دراز کرده اند و از گرگ آدم در، نجات خود را مى خواهند، ابراز میداریم و شدیدا آن را محکوم مى کنیم و ملّت سلحشور و دولت انقلابى ایران اگر مساله جنگ عراق و توطئه براى اغفال ما از آنچه به آن مبتلاهستیم و نقشه براى شکست ما در دو جبهه نبود، به گونه اى دیگر عمل مى کرد و ما براى چندمین بار به دولت هاى اسلامى ، خصوصا دولت هاى منطقه روى آورده و از آنان مى خواهیم و قاطعانه به آنان تذکر مى دهیم که براى حفظ شرف و جان و ناموس و مال ملّت هاى اسلامى بپاخیزند.(136)
یک کشورى که بیست و چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده ، دست اسرائیل را از نفتش کوتاه کرده ، روابط بکلى قطع است و او را غاصب مى داند و مسلمین را دعوت به اتحاد مى کند که این را باید بیرون بکنید و او به ریش مسلمین دارد مى خندد و آمریکاى فاسد هم همین طور، باز این مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و مى خواهند با او مصالحه کنند بعضى از آنها به تبع امر آمریکا و همه تبلیغات خودشان را متمرکز کردند به ضد ایران ، یک دفعه از خودشان نمى پرسند که آخر قضیه چیست این قدر سرسپردگى به آمریکا، این قدر سر سپردگى و ترس ، ذخایر خودتان را تقدیم آمریکا مى کنید و از او هم با او هم روابط دارید و از او هم عذر مى خواهید و خوش خدمتى و خوش رقصى هم مى کنید ما با این که ملّت ضعیف هستیم و به حسب افراد، افراد ما حدود سى و پنج میلیون یا چهل میلیون است و ابزار جنگى ما یک ابزار محدودى است بسیاریش هم غارتگرها در وقتى که انقلاب بود، غارت کردند و آن بدبخت که آن طرف دنیا نشسته ، نمى تواند کلاه خودش را نگه دارد، آن هم مى گوید که ، آن نمیرى مى گوید که ما کمک مى کنیم به اسرائیل آن مردک در داخل خودش به هم ریخته است ، نمى داند چه بکند، این معنا را مى گوید ما کمک مى کنیم . این ها همه عروسک هاى ى هستند دست آمریکا، آمریکا مى گوید این طور بگو، مى گوید.(137)

5 - اختلافات حکومتها و دورى از قوانین اسلام
 

اختلافاتى که در عراق ، در ایران ، درسایر ممالک اسلامى ایجاد مى کنند، باید سران دول اسلامى توجه داشته باشند به این معنا که این اختلافات اختلافاتى است که هستى آنها را به باد میدهد باید با عقل ، با تدبیر توجه داشته باشند به این معنا که به اسم مذهب و به اسم اسلام مى خواهند اسلام را از بین ببرند دست هاى ناپاکى که بین شیعه و سنى در این ممالک اختلاف میاندازند این ها نه شیعه هستند و نه سنى هستند، این ها دست هاى ایادى استعمار هستند که مى خواهند ممالک اسلامى را از دست آنها بگیرند، ذخائر را از دست آنها بگیرند، بازار سیاه درست کنند براى ممالک به اصطلاح مترقى ، مى خواهند آن چیزهائى که آنهازیاد دارند و به دریا مى ریزند، دور مى ریزند، بازار درست کنند در شرق و این ها به قیمت هاى خوب ، به قیمت هاى مناسب بخرند همین چند روز در روزنامه اطلاعات بود که غذاى سه روز آمریکا که دور ریخته مى شود، به اندازه تمام غذاى ملّت چین است که 650 میلیون است ، مال یک روز، سه روز فضلات غذاى آمریکا به اندازه 650 میلیون جمعیت استفاده بکند یک روز، آن تفاله هائى که آنها بناست دور بریزند، چرا شرق را تحت قدرت نیاورند، تحت اسارت نیاورند، تا به شرق با قیمت هاى مناسب بفروشند و طلاکنند و طلارا ببرند؟ چرا این کار را نکنند؟ دولت هاى ما، دولت هاى اسلامى که توجه به این معانى ندارند، آنها که ملتفت نیستند که به سرآنها چه میآید از دست برداشتن از قرآن کریم ، اتکا نداشتن بر قواعد اسلام این ضررها پیش ‍ مى آید تضعیف میکنند دول اسلامى را با ایجاد اختلاف مذهبى تا هم مذهب را ببرند و هم دین را ببرند.(138)

ه - نصیحت به دولتهاى منطقه
 

... به شما اطمینان میدهم که اگر از اطاعت بى چون و چراى آمریکا و بستگان آن دست بردارید و با ما به حکم اسلام و قرآن کریم رفتار کنید، از ما جز خیر و پشتیبانى نخواهید دید قدرت هاى بزرگ بیش از آنچه از شما استفاده نماین د از شما طرفدارى نمى کنند.(139)

و - هشدار به دولتهاى منطقه
 

این جانب به شما دولت هاى منطقه هشدار مى دهم که با مشورت با عقلاو تفکر در آینده خود بدون توجه به وعده هاى آمریکا و دوستانش که میخواهند شما را گرفتار کنند و با تخیلات نابجا همچون صدام عفلقى شما را به دام مى اندازند تا خود را در منطقه هر چه بیشتر حاضر کنند و سرنوشت منطقه را به دست گیرند، خود را از این مهلکه کنار گیرید و مطمئن باشید که دولتى چون دولت ایران که متعهد به اسلام است و از فرامین الهى تخطى نمى کند، اگر دست برادرى او را فشار دهید هرگز ضرر نمى بینید و چه بهتر که دولت هاى منطقه تمام نیروى خود را براى محو اسرائیل از جغرافیا تجهیز کنند. اسرائیل مفسدى که فلسطینیان مظلوم را بدین روز انداخته و به لبنان قهرمان آن همه ظلم کرده و به کشورهاى منطقه تعدى و تجاوز نموده است . چه چیز بهتر از این که دولت هاى منطقه دست در دست هم نهند و منطقه را از شر اسرائیل و آمریکاى طرفدارش نجات دهند.(140)

پی نوشت ها :
 

114- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 29، پیام به مناسبت عید سعید قربان ، تاریخ سخنرانى : 29/6/61
115- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 279، در جمع دومین کنگره جهانى ائمه جمعه و جماعات ، تاریخ سخنرانى : 23/2/63
116- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 139، در جمع اعضاى روحانیت مبارز تهران و اقشار مختلف ، تاریخ سخنرانى : 13/7/62
117- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 225، در جمع مسؤ ولان شرکت کننده در سمینار بنیاد شهید سراسر کشور و خانواده هاى شهدا، تاریخ سخنرانى : 26/8/60
118- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 243، نامه به انجمن اسلامى دانش جویان ، تاریخ سخنرانى :-
119- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 183، بیانات در مراسم تنفیذ حکم حضرت آیت الله العظمى خامنه اى ، تاریخ سخنرانى : 17/7/60
120- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 243، در جمع گروهى از دانشجویان دانشکده افسرى و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 11/9/60
121- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 234، در جمع کارکنان آستان قدس رضوى ، حزب جمهورى مشهد و نیروى هوایى ، تاریخ سخنرانى : 3/5/61
122- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 38، در جمع میهمانان دهه فجر و حافظان و قاریان قرآن تاریخ سخنرانى : 21/11/60
123- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 170 و 171، در جمع نماین دگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراى عالى قضایى ، تاریخ سخنرانى : 11/3/61
124- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 44، پیام به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 21/11/60
125- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 165، در جمع کارکنان صنعت نفت ، تاریخ سخنرانى : 9/3/61
126- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 163 و 164، در جمع کارکنان صنعت نفت ، تاریخ سخنرانى : 9/3/61
127- صحیفه نور، جلد: 17، ص :420، پیام به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/61
128- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 47، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 7/6/63
129- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 232، در جمع وزیر کشور و مسؤ ولان و گروهى از کمیته هاى انقلاب اسلامى سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 21/1/62
130- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 120، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66
131- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 27 و 28، پیام به مناسبت عید سعید قربان ، تاریخ سخنرانى : 29/6/61
132- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 121، پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس ، تاریخ سخنرانى : 31/6/62
133- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 51، در جمع نماین دگان مجلس شرکت کننده در کنفرانس ‍ بین المجالس ، تاریخ سخنرانى : 21/7/61
134- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 90، بیانات در جمع مسؤ ولان لشکرى و کشورى به مناسبت عید سعید فطر، تاریخ سخنرانى : 8/3/66
135- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 141، در جمع مسؤ ولان لشکرى و کشورى به مناسبت تولد پیامبر (ص ) و امام صادق (ع )، تاریخ سخنرانى : 12/10/61
136- صحیفه نور، جلد: 16، ص :217، پیام به مناسبت سالروز فاجعه 7 تیر، تاریخ سخنرانى : 6/4/61.
137- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 77، در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى روستاهاى سراسر کشور و گروهى از مهاجرین جنگ تحمیلى ، تاریخ سخنرانى : 24/12/60
138- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 88، در جمع راهپیمایان تهرانى ، تاریخ سخنرانى : 18/6/43
139- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 155، پیام به مناسبت فتح خرمشهر، تاریخ سخنرانى : 3/3/61
140- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 48، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 7/6/63
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372