آمریکا از دیدگاه امام خمینى (11) شرایط ایجاد مناسبات با آمریکا
 


 


 

شرایط دوران شکل گیرى انقلاب
 

1 - عدم حمایت از رژیم پهلوى
 

حالا ما اعلام مى کنیم که اگر چنانچه این دول به اصرار خودشان باقى باشند در پشتیبانى کردن از محمدرضاخان ، دولتى اگر تشکیل شد، ملّت ایران امر مى کند به اینکه تمام این قراردادهائى که کردید ولو به نفع ما هم باشد نمى خواهیم . اگر آمریکا زیاد اصرار در این باب بکند دیگر با او قراردادى بسته نخواهد شد. از حالاباید مقام خودش را موضع خودش را احراز کند، درست کند. هر کدام از این رئیس جمهورها و این دولت ها از حالاباید حسابشان را درست کنند با مملکت ایران و میزان این است که پشتیبانى از این آدمى که این مردم را50 سال خانواده اش اختناق کرده اند و الآن در این چند سال و در این آخر یک سال اینهمه کشتار کردند و 15خرداد آنقدر کشتار کرده یک نفر آدم و دشمن مردم است و مردم دشمن او هستند، اگر چنانچه اینها پشتیبانى از این بکنند و اصرار به این پشتیبانى بکنند، ملّت ایران تمام قراردادهائى که اینها دارند لغو مى کند و بعد از این هم با اینها قرارداد نمى بندد.(223)
روابط ما با آمریکا و همچنین با سایر کشورهاى جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود ما براى آمریکا حق تعیین سرنوشت خودمان را قاء ل نخواهیم بود آنچه تا به حال دولت هاى گذشته درآمریکا و اکنون دولت آقاى کارتر انجام داد ومى دهد، نشان مى دهد که هنوز به تمام وسایل متوسل مى شوند که این سلطنت را براى تامین منافع خودشان حفظ کنند و لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامى کنونى دارند، تا وضع به این منوال است نظر ما نیز نسبت به سیاست آمریکا، نظرى منفى است و البته ما حساب ملّت آمریکا را با دولت آمریکا جدا کرده و مى کنیم و از ملّت آمریکا مى خواهیم که از نهضت اسلامى ایران پشتیبانى کنند روابط فعلى ایران و آمریکا، روابط ارباب و نوکرى است که قطعا باید به یک رابطه سالم تغییر پیدا کند.(224)
ملّت ایران با دولت ایالات متحده یا هر دولت دیگرى که از شاه و جنایات او حمایت مى کند تا زمانى که آزادى و استقلال کشور تامین نشده است ، مذاکره اى نخواهد داشت .(225)

2 - عدم مداخله در امور ایران
 

اگر آمریکا به نحو صحیح رفتار کند و در امور داخلى ما مداخله نکند و مشاوران خود را که در امور کشور ما دخالت دارند فرا خواند، ما نیز آنها را را احترام خواهیم گذاشت .(226)
مادامى که آنها روابط حسنه داشته باشند، روابط حسنه است اگر چنانچه دولت آمریکا دست از پشتیبانى شاه بردارد و دست از دخالت در مملکت ما بکشد و ما را به حال خود بگذارد، با او روابط حسنه خواهیم داشت .(227)

ب - شرایط بعد از پیروزى انقلاب اسلامى
 

1 - تحویل شاه مخلوع و عدم جاسوسى
 

اگر چنانچه آمریکا شاه مخلوع ، این دشمن شماره یک ملّت عزیز ما را به ایران تحویل دهد و دست از جاسوسى برضد نهضت ما بردارد، راه مذاکره در موضوع بعضى از روابطى که به نفع ملّت است باز مى باشد.(228)

2 - عزل یا اصلاح دولتمردان
 

(فالک :... سه امید و آروز دارم ... سوم :... مردم ایران و مردم آمریکا به هم عشق بورزند تفاهم کنند، احترام بگذارند.)
امام :... اگر این قدرتمندهایى که در راءس ملتها واقع مى شوند کنار بروند یا اصلاح بشوند؛ تفاهم با ملتها آسان خواهد بود. اما تا زمانى که آنها هستند تفاهم معلوم نیست بشود.(229)

3 - حفظ احترام متقابل
 

(سوال :... عده زیادى از مردم آمریکا فکر مى کنند که دولت آینده ضد آمریکایى خواهد بود.)
امام : دولت جمهورى اسلامى است و در متن دولت ، ضدیتى با هیچ دولتى و مملکتى نیست آمریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش ، رفتار انسانى باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند سایر دول ، احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.(230)
(سوال : رابطه یک دولت اسلامى و دولت آمریکا در آینده چگونه خواهد بود؟)
امام : باید ببینیم آمریکا خودش در آینده چه نقش دارد. اگر آمریکا بخواهد همانطور که حالابا ملّت ایران معامله مى کند با ما رفتار کند، نقش ما با او خصمانه است و اگر چنانچه آمریکا به دولت ایران احترام بگذارد، ما هم باهمان احترام متقابل عمل مى کنیم و با او به طور عادلانه که نه به او ظلم کنیم و نه به ما ظلم کند، رفتار خواهیم کرد و اشکالى پیش ‍ نمى آید.(231)
آن روز ما روابط ممکن است پیدا بکنیم ، روابطى که متقابل باشد با هم ، متعادل باشد باهم والارابطه اى که اینطور باشد که سابق بود و آنطور باشد که اینها دلشان مى خواهد، ما همچو رابطه اى را مى خواهیم چه بکنیم ؟(232)
ما نمى خواهیم به آمریکا ظلم بکنیم و نمى خواهیم زیر بار ظلم آمریکا برویم ، کارهائى که کرده اند، ظلم به ما بوده که آن را تحمل نخواهیم کرد. ما روابط دوستانه با همه ملّت ها داریم و دولت ها هم اگر با ما به طور احترام رفتار کنند، احترام متقابل را داریم .(233)

4 - حذف خوى استکبارى و سلطه طلبى
 

اگر پیاده شد آقاى کارتر از آن عرشى که دارد آمد روى زمین مین نشین ها تفاهم کرد، ما هم با او تفاهم مى کنیم و به استثناى اینکه - باید- آن ظلم هایى که به ما کرده است باید جبران بکند. با ملّت آمریکا که هیچ چیز نداریم ، هیچ اختلافى نیست بین ملّت ها با هم با - دولت هاى شان - دولتى که بعد پیش مى آید، تفاهم کند با ما، اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم و شما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب و رعیت باشد- این - اگر این کلمه را بردارند و ما را همانطور که هستیم ، بفهمند، ادراک کنند ماها را، ما با آنها چرا رابطه اى نداشته باشیم ؟ با دولت آمریکا هم رابطه پیدا مى کنیم ، با همه جا و اما اگر وضع اینطور باشد، ما مى خواهیم چه کنیم که پیشقدم بشویم براى اینکه نوکرى کنیم ؟! پیشقدم بشویم براى اینکه هم نوکرى کنیم هم همه چیزمان را تقدیم کنیم ؟! آنوقت نوکر که مى گرفتند یک اجرتى به او مى دادند، اینها نوکر مى گیرند و همه چیزش را هم مى گیرند، ما مى خواهیم چه کنیم با اینها رابطه داشته باشیم ؟ هیچ لازم نیست رابطه داشته باشیم .(234)
ما تا آخر ایستاده ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامى که آمریکا این طور است و آفریقاى جنوبى آن طور عمل مى کند و اسرائیل هست ، ما با آنها نمى توانیم زندگى بکنیم .(235)

ج - شرایط داخلى نظام اسلامى
 

1 - استقلال همه جانبه جمهورى اسلامى
 

من بارها گفته ام و هم اکنون اعلام مى کنم که ایران باید تا قطع تمام وابستگى هاى سیاسى ، نظامى ، اقتصادى و فرهنگى خود از آمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بیرحم ادامه دهد و بعد در صورتى که ملّت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادى خود را در حد سایر کشورها با آمریکا برقرار مى کنند.(236)

پی نوشت ها :
 

224- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 8، مصاحبه با تلویزیون سراسر ایتالیا، تاریخ سخنرانى : 11/9/57.
225- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 29، مصاحبه با مجله عربى زبان المستقبل ، تاریخ سخنرانى : 15/8/57.
226- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 186، مصاحبه با لوموند، تاریخ سخنرانى : 19/10/57
227- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 197، مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز، تاریخ سخنرانى : 20/10/57.
228- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 158، پیام به مناسبت سفر دو تن از نمایندگان ویژه آمریکا، تاریخ سخنرانى : 16/8/58.
229- کوثر، ج 3، ص 185، مصاحبه با ریچارد فالک رئیس بخش مطالعات پرینستون آمریکا.
230- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 50، مصاحبه با ریچارد فالک رئیس بخش مطالعات خارجى پرینستون آمریکا، تاریخ سخنرانى : 20/9/57.
231- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 33، مصاحبه با تلویزیون آمریکا، تاریخ سخنرانى : 15/8/57.
232- صحیفه نور، ج : 11، ص : 35، مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان ، تاریخ سخنرانى : 26/9/58.
233- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 275، مصاحبه با خبرنگار آمریکایى ، تاریخ سخنرانى : 10/9/57.
234- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 36، در جمع خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان ، تاریخ سخنرانى : 26/9/58.
235- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 74، در جمع وزیر امور خارجه ، سفرا و کارداران جمهورى اسلامى در اروپا، تاریخ سخنرانى : 6/8/63.
236- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 265 و 257، پیام به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/58.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372