آمریکا از دیدگاه امام خمینى (12) موضعگیریهاى حضرت امام
 


 


 

موضعگیرى هاى حضرت امام درباره حوادث و وقایع مختلف در برابر آمریکا
 

الف - دخالتهاى آمریکا
 

ادامه مبارزه
 

آمریکا که منشاء کودتاى 1953 (1332) وبازگشت وسپس حفظ شاه بر سر قدرت بوده است سیاست خود را تغییر نداده است . تا وقتى که وضع به همین منوال است موقع وموضع من در قبال آمریکا همچنان تغییر ناپذیر خواهد ماند.(237)

ب - کاپیتولاسیون
 

اعلام خطر
 

آقا من اعلام خطر مى کنم ! اى ارتش ایران من اعلام خطر مى کنم اى سیاسیون ایران من اعلام خطر مى کنم ، اى بازرگانان من اعلام خطر مى کنم ، اى علماى ایران اى مراجع اسلام من اعلام خطر مى کنم ، اى فضلااى طلاب اى مراجع اى آقایان اى نجف اى قم اى مشهد اى تهران اى شیراز من اعلام خطر مى کنم ، خطردار است ، معلوم مى شود.(238)
رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملّت ما، امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملّت ما، یک همچنین ظلمى به دولت اسلامى کرده است ، امروز قرآن بااو خصم است .(239)

ج - پشتیبانان رژیم پهلوى
 

قطع رابطه سیاسى اقتصادى
 

مجلس آمریکا باید از کارتر مواخذه کند، استیضاح کند او را که چرا پشتیبانى مى کنى از یک حکومتى که پایه ملى ندارد و هیچ کس با او در ایران موافقت ندارد باید این دولت ، کارتر را استیضاح کنند و شخص کارتر را استیضاح کنند که تو برخلاف مصلحت مملکت آمریکا دارى عمل مى کنى ، اگر چنانچه پشتیبانى بکنى از شاه که بر خلاف قانون در ایران سلطه پیدا کرده است و رفراندم دیروز و امروز ایران او را ساقط کرده اگر تا حالا ساقط نبوده است این خلاف مصلحت مملکت آمریکاست براى این که اگر چنانچه تو پشتیبانى بکنى ، مادامى که تو و دولت تو هست ، نفت براى آمریکا هیچ نیست و همین طور این اعلام به سایر کشورهاست ، چه کشور آمریکا و چه انگلستان و چه شوروى و چه سایر ممالک که مى خواهند از ایران نفت بخرند، ما حتى به طور فروش عادلانه هم به این ممالکى که پشتیبانى از امروز بکنند از شاه ، نفت نخواهیم داد یعنى تا آنوقتى که دولت هاى اینها سرکارند و شاه را پشتیبانى میکنند تا آن وقت نخواهیم نفت به آنها داد بله ، با ملّت هاى شان دشمنى نداریم و دولت هاى شان را اگر ملّت ها یا مجلس ‍ وادارند که پشتیبانى شان را از شاه قطع کنند و اعلام کنند که ما پشتیبان شاه نیستیم ، ما نفت خواهیم داد.(240)

د - تصرف لانه جاسوسى
 

تایید تصرف و مجرم بودن جاسوسان
 

بارها گفته ام که گروگانگیرى توسط دانشجویان مسلمان و مبارز و متعهد ما عکس العمل طبیعى صدماتى است که ملّت ما از آمریکا خورده است و اینان فعلابا باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاى آمریکا علیه ایران و ضمانت به عدم دخالت سیاسى و نظامى آمریکا در ایران و آزاد گذاشتن تمامى سرمایه هاى ما آزاد مى گردند که البته این امر را محول به مجلس اسلامى نموده ام تا آنان به هرنحو که صلاح مى دانند عمل نمایند.(241)
مرکز توطئه و جاسوسى به اسم سفارت آمریکا و اشخاصى که در آن برضد نهضت اسلامى ما توطئه نموده اند، از احترام سیاسى بین المللى برخوردار نیستند، تهدیدات و تبلیغات دامنه دار دولت آمریکا به قدر پشیزى نزد ملّت ما ارزش ندارد، نه تهدید نظامى او عاقلانه است و نه تهدید اقتصادى او واجد اهمیت و کارتر یک اشتباه دارد و آن اینکه گمان مى کند همه دولتها چشم بسته به خدمت او ایستاده اند و اشتباه بزرگ به زودى براى خودش ‍ هم روشن خواهد شد و طلیعه آن نیز مشهود است .(242)
اینهائى که در اینجا هستند، اینها را ما از اجزاء سفارتخانه بودند، یک مطلبى بود که ممکن بود حق با آنها باشد اما ما اینجا را نه سفارتخانه مى دانیم ، اینجا مرکز جاسوسى است و نه آن افرادى که در آنجا هستند از سفرا و از اجزاء سفارتخانه مى دانیم و دیپلمات مى دانیم ، هیچ این حرف ها نیست ، اینها همه جاسوسى هستند و مجرم هستند و مجرمین باید در خود این مملکت رسیدگى به حالشان بشود.(243)

ه‍- حمله نظامى به طبس
 

اخطار به آمریکا
 

نیروهاى انتظامى ، ارتش و ژاندارمرى و سپاه پاسداران به حال آماده باش ‍ باشند و سپاه بیست میلیونى که خود را مجهز نموده اند امروز براى فداکارى اسلام مهیا باشند که در موقع لزوم از کشور اسلامى خود دفاع کنند و از این مانور احمقانه که به امر خداى قادر شکست خورد، هراسى به خود راه ندهند که حق با ما و خدا پشتیبان ملّت مسلمان است . اینجانب به کارتر اخطار مى کنم که اگر دست به امثال این کار ابلهانه بزند، کنترل این جوانان مسلمان و مبارز و غیورى که نگهبان جاسوسان جاسوسخانه هستند براى ما و دولت امکان ندارد و مسوول جان آنان شخص اوست .(244)
کارتر باید بداند که حمله به ایران حمله به تمام بلاد مسلمین است و مسلمانان جهان در این امر بى تفاوت نیستند. کارتر باید بداند که حمله به ایران موجب قطع نفت از تمام دنیا خواهد شد و دنیا را بر ضد او بسیج میکند. کارتر باید بداند که این عمل احمقانه او در ملّت آمریکا چنان اثرى خواهد گذاشت که طرفداران او را مخالفان او خواهد کرد. کارتر باید بداند که با این عمل بسیار ناشیانه حیثیت سیاسى خود را به صفر رساند و از ریاست جمهورى باید قطع امید کند. کارتر با این عمل خود ثابت کرد که قدرت تفکر را از دست داده است و از اداره یک کشور بزرگ مثل آمریکا عاجز است . کارتر باید بداند که ملّت سى و پنج میلیونى ما با مکتبى بزرگ شده اند که شهادت را سعادت و فخر مى دانند و سر و جان را فداى مکتب خود مى کنند. و کارتر باید بداند که تمام ساز و برگ هاى مدرن جنگى که آمریکا به ایران براى پایگاه خود در زمان شاه مخلوع داده است ، اکنون موجود است و به دست ارتش بزرگ و سایر قواى انتظامى است و بلاى جان اوست .(245)

و - تقاضاى مذاکره
 

عدم پذیرش نمایندگان آمریکا
 

از قرار اطلاع نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارند به قم آمده و با اینجانب ملاقات نمایند لهذا لازم مى دانم متذکر شوم دولت آمریکا که با نگهدارى شاه ، اعلام مخالفت آشکار با ایران را نموده است و از طرفى دیگر آنطور که گفته شده است سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسى دشمنان ما علیه نهضت مقدس اسلامى است ، لذا ملاقات با من به هیچ وجه براى نمایندگان ویژه ممکن نیست و علاوه براین 1 - اعضاى شوراى انقلاب اسلامى به هیچ وجه نباید با آنان ملاقات نمایند؛
2 - هیچ یک از مقامات مسوول حق ملاقات با آنان را ندارند.(246)

ز - تهدیدات نظامى آمریکا
 

1 - شجاعت و شهادت طلبى
 

این قافله دارد جلو مى رود و جلوتر خواهد رفت . پس این معنا که شما مى گوئید که تشر زده آقاى کارتر و ما را خواسته بترساند، این نظیر همان تشرى است که آن حیوان مى زند و ما هم بنا نداریم بترسیم ، یک قومى مى ترسند که بر ایشان مردن یک مساله باشد. شما یک مقدارى باشید توى این مردم ، همین هائى که اینجا الآن فریاد دارند مى زنند، یک مقدارى توى اینها باشید ببینید که اینها منطقشان چیست ؟ اینها مى گویند که ما مى خواهیم که شهید بشویم . مائى که معتقدیم که از اینجا که برویم به یک جاى بهتر مى رسیم چرا باید بترسیم ؟ پس ما از نظامیشان نمى ترسیم ، ما مهیا هستیم ، تا آن اندازه که مى توانیم مقابله کنیم ، اگر نتوانستیم شهید مى شویم کارى نیست این ، اولیاء ما هم همین طور بودند.(247)
آنها الآن مسابقه مى کنند در این که دخالت کنند در کشور مسلمین ، در خلیج ، باید نگذاشت . نترسید از این هیاهو، هیاهویى است که مى کنند که ما را با همان هیاهو بترسانند. آنها هم خیال مى کنند که ملّت ایران از این که یک وقت طیاره هاى آنها بیایند و بمباران کنند جایى را مى ترسند. امتحان خودشان را مردم داده اند، ملتى که دنبال شهادت است ، ملتى که افرادش ‍ این است که ، دست و پایشان وقتى قطع مى شود، گله مى کنند که خدایا! چطور؟ مگرما لایق نبودیم که جان ما را بگیرى . یک همچو ملتى را نترسانید از این که ما چه میکنیم ؟! شما هرغلطى مى خواهید بکنید و نمى توانید هم بکنید.(248)
مطرح نیست این معنا که تو بتوانى با قدرت نظامى پیش ببرى حالااگر درست سر عقل بیاید و آن که آن وقت هى مى ترساند ما را و خیال مى کرد که مثل سابق است که تا کشتى بیاید ما بگوئیم آقا، بفرمائید هر کارى میخواهید بکنید و تا یک کلمه نظامى پیش بیاید ما از آن بترسیم ، حالا آن وقت گذشته و ملّت ما حاضر به شهادت است ، کفن پوش شده است .(249)
گاهى آمریکا ایران را تهدید مى کند و هنوز نفهمیده است که ایران که براى کوتاه شدن دست آنان با انگیزه شهادت قیام نموده است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل مى خرد از تهدید امثال او باک ندارد.(250)
امیدواریم که این ملّت ما همه تفنگدار باشند و همه جنگجو، آنقدرى که مى توانیم مى زنیم ، حالا شما فانتوم آوردید ریختید سر ما، هر کارى مى خواهید بکنید، ما را نترسانید از اینکه نظامى مى آوریم ، ما نظامى هاى شما را دفنشان مى کنیم و ما را نترسانید از اینکه به شما براى خاطر انساندوستى گرسنگى مى دهیم تا بمیرید نخیر، اینطور، روزى ما با خداست و ما قدرت این را داریم که از این زمین خدا روزیمان را بیرون بیاوریم .(251)
ما را مى ترسانند از کشتیهایشان که آمدند در آب هاى نزدیک آب هاى خلیج و از طیاره هاشان و از اینها ما از چه مى ترسیم ؟ ما از طیاره هاى اینها مى ترسیم ؟ ما از کشتى هاى اینها مى ترسیم ؟ ما اشخاصى هستیم که در این راه ، شهادت را سعادت براى خودمان مى دانیم ملّت ما الآن هم از من مى خواهند که دعا کنم که شهید بشوند، ملتى که شهادت را مى خواهند، او را از چه مى ترسانند؟ او را از مردن مى ترسانند؟ اینها شهادت را شرف خودشان مى دانند، آنها ما را از مردن مى ترسانند؟ مردن براى آنها ترس ‍ دارد که قاء ل نیستند به ماوراء طبیعت کسى که خدا را مى شناسد، کسى که قیامت را اطلاع دارد بر آن ، کسى که اعتقاد دارد به ماوراء طبیعت ، این از چه مى ترسد؟(252)
اسلام رونق و زرق و برق کاخ ‌هاى سفید و سرخ را از بین خواهند برد، امروز خمینى آغوش و سینه خویش را براى تبرهاى بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ ها و موشک هاى دشمنان باز کرده است ، و همچون همه عاشقان شهادت ، براى درک شهادت روزشمارى مى کند.(253)

2 - نابودى آمریکا
 

آمریکا اشتباه مى کند، آقاى کارتر اشتباه مى کند که خیال مى کند که مى تواند یک چنین کارى بکند، دنیا نمى گذارد که او چنین کارى بکند، خود ملّت آمریکا نمى گذارد که او این کار را بکند مگر یک کار آسانى است براى آمریکا که بیاید و ملّت ما را قتل عام کند یک کارى نیست که او بتواند این کار را بکند بر فرض اینکه بتواند، ملّت ما با چنگ و دندان آنها را نابود خواهند کرد و جوان هاى ما الآن اعلام کرده اند که اگر اینها یک وقت بخواهند یک چنین کارى بکنند، سفارتخانه را با هر کس در آن هست منفجر مى کنیم و اگر یک همچو بشود ما نمى توانیم این جوان هائى که الآن در غرور جوانى هستند و ظلم دیدند، ما نمى توانیم آنها را کنترل کنیم ما نمى توانیم جلوى یک ملتى را که پنجاه سال ظلم دیده است و پنجاه سال و بیش از سى و چند سال از یک آدمى ظلم دیده است ، از یک آدمى قتل عام ها دیده است ، برادرها را کشته اند، پدرها را کشته اند، زن ها و شوهرهایشان از بین رفته است ، یک همچو ملتى را ما نمى توانیم کنترل کنیم که اگر آمریکا بخواهد یک غلطى بکند، مردم بنشینند همین طور نگاه کنند که آقا بیایند و چتربازهایشان بیایند و امتحان کنند، بیایند ببینند چطور مى توانند این کار را بکنند؟ تمامشان را از بین خواهیم برد و خودمان هم کشته مى شویم ، آنها را هم از بین مى بریم .(254)

3 - تحقیر آمریکا
 

شما مى بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفته اند گرفته اند و آمریکائى هائى هم که در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ غلطى نمى تواند بکند و جوان ها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند بیخود صحبت اینکه اگر دخالت نظامى ، مگر آمریکا مى تواند دخالت نظامى در این مملکت بکند؟ امکان برایش ‍ ندارد، تمام دنیا توجهشان الان به اینجاست مگر امریکا میتواند مقابل همه دنیا بایستد و دخالت نظامى بکند؟ غلط مى کند دخالت نظامى بکند نترسید، نترسانید هم این تعبیرى که جوان هاى ما از روى باز احساسات جوانى کردند که اگر چنانچه آمریکا بخواهد دخالت نظامى بکند ما چه خواهیم کرد، اصلااین اگرش را هم نباید بگویند آمریکا عاجز از این است که دخالت نظامى در اینجا بکند اینها یک مساء لى در پیش شان است .(255)

4 - بى اعتنایى به اعراب
 

در یک چنین مملکتى ، کسى نمى تواند بیاید و به این مملکت مطالبى را تحمیل بکند. و لهذا از خارج هى فریاد مى زنند که چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد. اگر یادتان باشد، آن اولى که این جوان ها رفتند و این مرکز جاسوسى را گرفتند، حرف هاى زیاد آمدند و گفتند و مثلاگفتند بنا دارند چتر بازها را پیاده کنند، بنا دارند جوان هاى مسلمان را بیهوش کنند و بعد وارد لانه جاسوسى شوند و جاسوس ها را ببرند، که این حرف بى ربط است ، بنا دارند دخالت نظامى کنند و یا بریزند و همه را قلع و قمع کنند همه اش حرف بود، حالا هم همه اش حرف است ، از حرف ها هیچ وقت نترسید عمل توى این حرفها نیست که یک وقتى مثلااشغال نظامى بکنند. ما هم از آن نمى ترسیم افغانستان هم اشغال نظامى شده و ما از افغانستان بهتر مى توانیم مبارزه کنیم .(256)

5 - تمسخر آمریکا
 

اینها به مردم همچو بزرگ نشان داده بودند مسائل را که مردم خیال مى کردند که اگر الآن یک حرفى بزنیم ، یکدفعه چتربازى هاى آمریکا مى آیند مى ریزند و ایران را خراب مى کنند. در همین قضیه این را کرارا براى ما آمدند گفتند که ، مى نوشتند، از خارج هم مى نوشتند که چتربازها بناست که از بالابیایند بالاى سرسفارت ، از آن بالایک دوائى بریزند و بیهوش کنند همه را و بیایند پائى ن و همه را ببرند و در قم هم مى خواهند بیایند و شما را بربایند، حتى بعضى آمده بودند به من مى گفتند که شما نمانید اینجا شب . خوب آقا این شعر است که اینها مى گویند. این حرفهائى است که در کتاب حسین کرد مى نویسند و مى نوشتند. اینها، این حرف است که مى زنند والا” چتر بازها مى آیند و همه را بیهوش مى کنند” این همان حرفهایى بود که هى دوا مى زدند، همه چیزها بیهوش مى شدند حرفهائى که در الف لیل مى گویند. مى خواستند اینطورى ما را مثل سابق که از این حرف ها ترس ‍ داشتند، اینطورى ملّت ما را بترسانند، غافل از اینکه مسائل این نیست ، اصلامداخله نظامى دیگر حالادر دنیا اصلا شکست خورده است ، صحبتش هم شکست خورده .(257)

ح - فعالیتهاى عوامل آمریکا
 

1 - مفسد فى الارض
 

امید است در آینده تجدید سازمان اساسى براى ژاندارمرى و شهربانى در نظر گرفته شود. قواى انتظامیه خود را از اسلام و مسلمین بدانند. انفجارات جنوب مرا شدیدا متاثر کرده است که چرا سپاه و شهربانى و ژاندارمرى ، عده اى خدانشناس وابسته به رژیم فاسد خارجى متکى به امریکا را دقیقا شناسائى نمى نمایند و به مجازات نمى رسانند. اینان مفسدین فى الارض ‍ هستند، چه آنان که مستقیما در این گونه اعمال شرکت مى نمایند و چه آنان که این گونه جریانات را هدایت مى کنند، و حکم مفسد فى الارض روشن است . دادگاههاى انقلاب هرچه بیشتر قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را برکنند.(258)

2 - قاطعیت و سرکوب
 

در این موقع حساس اگر این گروه هاى منحرف در دانشگاه ها و یا خارج آنها دست به آشوب بزنند، ملّت رابطه مستقیم سران آنان را با آمریکاى جهانخوار خواهد فهمید و تکلیف خود را با آنان روشن خواهد کردو اغماض و عفو مخالف سیاست اسلامى خواهد بود.(259)
ما با یک جمعیت کمى در مقابل دشمنهاى زیاد، دشمن هاى بسیار، قیام کردیم و ابرقدرت ها را شکست دادیم و کسى گمان نکند که دیگر بعضى از این قشرهاى فاسد، بعضى از این چپ روهاى آمریکائى یا غیر آمریکائى بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. آن روز که ما بخواهیم و ملّت ما بخواهند، در ظرف چند ساعت تمام آنها به زباله دان هاى فنا خواهند ریخته شد.(260)
دشمنان ما در اشتباهندکه گمان مى کنند با کشتن ما رژیم منحوس یا مثل او بر مى گردد. دیگر آن اوضاع برگشتنى نیست ، ملّت ایران دیگر نمى پذیرد آن اوضاع را. آمریکا اشتباه کرده است ، توطئه چینان آمریکا و انگلستان و غیره آنها در اشتباهند، این توطئه ها تاثیرى ندارد. ما سد عظیم را شکسته ایم و این قطرات ناچیز، چیزى نیستند.(261)
این اقشار ضعیفى که حالااز پس مانده هاى رژیم سابق و آمریکا و امثال اینهاست و با صورت هاى مختلف و با ماسک هاى مختلف ، چیزى نیستند که مانع این جریان عظیم ایران بشوند... اگر چنانچه خیلى توطئه هاشان را انسان بفهمد، با یک نصف روز اینها از بین خواهند رفت .(262)

ط - حضور نیروهاى نظامى در خلیج فارس
 

اخطار به مقابله مثل
 

امروز یکى از افتخارات بزرگ ملّت ما این است که در برابر بزرگترین نمایش ‍ قدرت و آرایش ناوهاى جنگى آمریکا و اروپا در خلیج فارس صف آرایى نمود و این جانب به نظامهاى آمریکایى و اروپایى اخطار مى کنم که تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرو نرفته اید از خلیج فارس بیرون روید، و همیشه این گونه نیست که هواپیماهاى مسافربرى ما توسط ناوهاى جنگى شما سرنگون شود، که ممکن است فرزندان انقلاب ناوهاى جنگى شما را به قعر آب هاى خلیج فارس بفرستند.(263)

ى - تنگه هرمز
 

حکمفرمایى اسلام
 

رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمى دهیم که تنگه هرمز بسته بشود. این خیال مى کند حالا هم زمان سابق است که اجازه مى خواهد اجازه ایشان تاثیر دارد. حالااین مردم لبنانند که اجازه ندادند شما در آنجا باشید و این مردم ایرانند که اجازه ندادند که شما دراینجا باشید و این مردم ایرانند که باید به شما اجازه بدهند.(264)

ک - تلاشهاى داخلى براس سازش
 

سازش ناپذیرى
 

کسى تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمى دانیم ولى هیهات که خادمان اسلام به ملّت خود خیانت کنند البته ما مطمء نیم که در همین شرایط نیز آنها که با روحانیت اصیل کینه دیرینه دارند و عقده ها و حسادت هاى خود را نمى توانند پنهان سازند، آنان را به باد ناسزا گیرند ولى در هر حال آن چیزى که در سرنوشت روحانیت واقعى نیست ، سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است که اگر بندبند استخوان هاى مان را جدا سازند، اگر سرمان را بالاى دار برند، اگر زنده زنده در شعله هاى آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستى مان را در جلوى دیدگانمان به اسارت و غارت برند، هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمى کنیم .(265)

ل - تلاشهاى منطقه اى براى ایجاد رابطه
 

تسلیم ناپذیرى
 

معنا ندارد که دولت هاى اسلامى همه کوشش کنند به اینکه ایران هم باید مثل خود ما باشد و مربوط به آمریکا باشد. این کوشش ها بى فایده است و ایران دستش را پیش آمریکا انشاء الله تا ابد دراز نمى کند، ولو اینکه فانى بشود. آنها گمان مى کنند که ما براى فرض کنید ک یک نفت و یا براى چیزى تسلیم آمریکا مى شویم در صورتى که نه ، ما تا فناى خودمان تسلیم دیگر نمى شویم .(266)

م - تحرک و توطئه جهانى آمریکا
 

1 - مبارزه جهانى
 

دست آمریکا و سایر ابرقدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده جهان فرو رفته است . ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیدا مى جنگیم ، چرا که مرد جنگیم . ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مى کنیم چرا که انقلاب ما اسلامى است و تا بانگ لااله الاالله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارز در هر کجاى جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم . ما از مردم بى پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع مى کنیم .(267)

2 - استمرار مبارزه تا پیروزى
 

هان اى مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوى قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است . جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکاى جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفین جهان ، باآن مبارزه اى آشتى ناپذیر دارد و حوادث ایران نه تنها ما را براى لحظه اى عقب نخواهد نشاند، که ملّت ما را در نابودى منافع آن مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزه سخت و بى امان خود را علیه آمریکا شروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادى از زیر یوغ ستمکاران ، پرچم توحید را در جهان بیافرازند. ما یقین داریم اگر دقیقا به وظیفه مان که مبارزه با آمریکاى جنایتکار است ادامه دهیم ، فرزندانمان شهد پیروزى را خواهند چشید.(268)

پی نوشت ها :
 

237- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 49، مصاحبه با نشریه فرانسوى زبان لوموند، تاریخ سخنرانى : 16/2/57.
238- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 410، سخنرانى به مناسبت کاپیتولاسیون ، تاریخ سخنرانى : 4/8/43.
239- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 510، سخنرانى به مناسبت کاپیتولاسیون ، تاریخ سخنرانى : 4/8/43.
240- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 56 و 57، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 20/9/57.
241- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 84، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 21/6/59.
242- صحیفه نور، جلد: 10، ص :195، فرمان امام درباره آزادى زنان و سیاهپوستان گروگان ، تاریخ سخنرانى : 26/8/58.
243- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 264، دیدار با نماینده رئیس جمهور کره شمالى ، تاریخ سخنرانى : 16/9/58.
244- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 59، پیام به مناسبت دخالت نظامى آمریکا، تاریخ سخنرانى : 5/2/59.
245- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 58، پیام به مناسبت دخالت نظامى آمریکا، تاریخ سخنرانى : 5/2/59.
246- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 158، پیام در رابطه با سفر دو تن از نمایندگان ویژه آمریکا، تاریخ سخنرانى : 16/8/58.
247- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 53، مصاحبه با حسنین هیکل ، تاریخ سخنرانى : 28/9/58.
248- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 89 و 90، در جمع مسوولان لشگرى و کشورى به مناسبت عید فطر، تاریخ سخنرانى : 8/3/66.
249- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 20، در جمع اعضاى انجمن اسلامى پزشکان اصفهان ، تاریخ سخنرانى : 25/9/58.
250- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 181، پیام به مناسبت سالروز 15 خرداد، تاریخ سخنرانى : 15/3/61.
251- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 12، در جمع اعضاى سپاه پاسداران و ستاد تبلیغات اسلامى شهرستان بابل ، تاریخ سخنرانى : 25/9/58.
252- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 225، در جمع افسران نیروهاى سه گانه ارتش جمهورى پاکستان بعد سفر حج ، تاریخ سخنرانى : 3/9/58.
253- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 236، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67
254- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 225، در جمع افسران نیروهاى سه گانه ارتش پاکستان ، تاریخ سخنرانى : 3/9/58.
255- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 149، در جمع افسران نیروهاى سه گانه ارتش پاکستان ، تاریخ سخنرانى : 16/8/58.
256- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 28، در جمع رئیس دیوانعالى و دادستان کل کشور، تاریخ : سخنرانى : 10/1/59
257- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 46، در جمع قهرمانان کشتى آزاد و پهلوانان کشتى باستانى ، تاریخ سخنرانى : 28/9/58.
258- صحیفه نور، ج 11، ص : 46، در جمع قهرمانان کشتى و پهلوانان کشتى باستانى ، تاریخ سخنرانى : 28/9/58.
259- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 59، پیام به مناسبت حلول سال جدید، تاریخ سخنرانى : 5/2/59.
260- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 233، پیام به مناسبت روز قدس ، تاریخ سخنرانى : 25/5/58.
261- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 120، در جمع بانوان جنوب شهر تهران ، تاریخ سخنرانى : 16/2/58.
262- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 127، در جمع مگروهى از خواهران و برادران کمیته امداد مراکز، تاریخ سخنرانى : 18/2/58.
263- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 237، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، و قبول قطعنامه ، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
264- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 244، در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیماى سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 9/12/62.
265- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 243، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
266- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 116، به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 30/6/62.
267- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 266، به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/58.
268- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 125، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 15/6/60.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
منبع: ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372