آمریکا از دیدگاه امام خمینى (13) سیاستهاى آمریکا در مبارزه با انقلاب
 


 


 

الف - توطئه هاى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى
 

1 - طرح کودتاى نظامى
 

مى بینید که هى مهره مهره مى آورند مى گذارند که بلکه بتوانند یک کارى بکنند، نمیشود این کارشناس هاى آمریکا دیدند که حکومت نظامى کار را بدتر کرد، دولت نظامى کار رااز آن هم بدتر کرد، حالامى خواهند فرض کنید طرح بدهند که کودتاى نظامى ! کودتاى نظامى مگر غیر از نظامى است ؟ کودتاى نظامى معنایش این است که باز یک نظامى مى آید سرکار و باز یک خرده زیادتر مردم را مى کشند مردم که ایستادند برایش ، مقابلش . اینها باید، این کودتاچى هائى که احتمال من مى دهم که بکنند - احتمال است ولى بعید به نظر من میآید - اینها باید بدانند که ما اینها را شناختیم .(269)

2 - به کارگیرى اشرار
 

(یک ) نقشه ثالثى که شیطنتش بیشتر است و احتمالش هم بیشتر است این است که مى گویند اینطورى آمریکا طرح را داده است که اگر شاه برود، یک دسته اى را از آن اشرارى که دارند اینها، اینها را بیاورند به اسم ملّت و هجوم کنند به ارتش و به ارتشى ها بگویند ملّت مى خواهد شما را بکشد، ارتشى ها را در مقابل اینها وادارند این دسته هم از خودشان است ، حالابه صورت بیایند، مردم بازى بخورند از اینها و دنبال کنند اینها را، آنها غیبشان بزند و مردم را به مسلسل ببندند و کشتار زیاد بکنند.(270)

3 - طراحى کودتاى سیاسى و ریاکارانه
 

یک راه سومى هم احتمال مى رود باشد و آن این است که یک کودتاى نظامى غیر خشن بکنند یعنى یک کودتاى نظامى بکنند و شروع کنند به سالوسى در عین حالى که کودتاى نظامى است شروع کنند به سالوسى شاه را اگر هست او را بگیرند، بکشند او را، او را ردش کنند، اموال شاه را بگویند مى دهیم به ملّت ، اذان ها را توى ماذنه ها بلند کنند عرض مى کنم که مجالس دعا و اینها را راه بیندازند این هم یک راهى است که با سالوسى بخواهند این ملّت را بازى بدهند و آمریکا را تسلطش را بر ما حفظ کنند.(271)

4 - طرح انهدام یا سرقت تجهیزات نظامى
 

از قرار اطلاع ، دولت آمریکا در صدد است که اسلحه و مهماتى را که در ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است ، یا به سرقت ببرد اگر تاکنون نبرده باشد، چنانچه بعضى از خبرگزارى ها افشاء کرده اند و یا منفجر کند، بر افسران و درجه داران ارتش و سایر نیروهاى سه گانه است که از آن جلوگیرى کنند و بر ملّت است که با ارتش در این امر همکارى کنند و نگذارند بیش از این مال ملّت را نابود و یا چپاول کنند.(272)

5 - توطئه در تاخیر ورود رهبر انقلاب به میهن اسلامى
 

از طرف آمریکا هى سفارش مى شد. مى آمدند گاهى به اسم اینکه من یک بازرگان هستم و گاهى با سایر آقایانى که آنجا بودند ملاقات مى کردند با خودمن ، ملاقات مى کردند که آنها به من برسانند که شما حالانروید ایران حالا زود است شما بروید ایران .(273)
ما اخیرا که بنا گذاشتیم که بیائیم به ایران ، فعالیت هاى شدید شروع شد براى آنکه نیائیم ایران ، البته قبلش هم از طرف دولت آمریکا و آنها خیلى پیغام ها مى دادند که بعضى وقت ها خودشان مى آمدند، یک نفر مى آمد به عنوان مى گفت من بازرگانم ، لکن معلوم بود که یک مرد سیاسى بود وصحبت ها مى کرد که شما حالانروید به ایران ، حالازود است رفتن به ایران ، نورس است الآن ، بعدهم که پشتیبانى از شاه مى کردند زیاد وبعد هم که شاه رفت وشاه سابق رفت وبختیار وارث بحقش یعنى در جنایت جایاوبود، آنوقت هم فعالیت ها شروع شد به اینکه شما نیائید به ایران ، حتى از ایران که - به وسیله از کجا بود - به وسیله دولت فرانسه براى ما آوردند خواندند که شما حالا نیائید ایران و اسباب چه هست وچه مى شود، اگر شما بروید به ایران حمام خون راه مى افتد و از این حرف ها زیاد زدند واین اسباب این شد که من در ذهنم آمد که رفتن ما به ایران براى اینها یک ضررى دارد. اگر چنانچه نفع داشت برایشان ومى توانستند که ما وقتى رفتیم ایران فورا ما را توقیف کنند، این حرف ها را نمى زدند میگفتند بیائید ایران . ما عازم شدیم و آمدیم .(274)
مى آمدند که من را نگذارند به ایران بیایم ، جدیت مى کردند ما نیائیم به ایران ، همین جدیت اینها باعث شد که من فهمیدم که رفتن ما مضر به حال اینهاست براى اینکه آنها براى صلاح ما نمى گفتند که شما زود است حالابروید و حالاپیغام فرستادند به وسیله رئیس جمهور فرانسه که آوردند براى ما خواندند پیغام شان را که الآن چطور است وکذا هست و زود است ، نورس است ، حالاشما یک قدرى ، چند هفته اى باشید. من دیدم که معلوم مى شود که در این چند هفته مى خواهند اینها قوایشان را مجتمع کنند که دیگر هیچ کارى از ما بر نیاید، مردم الآن قیام کردند و نهضت کردند، حالا باید رفت هر چه شد بشود، ما بنا گذاشتیم بیائیم ، آنها فرودگاه را بستند، ما گفتیم ، خوب ، هر وقت باز شد مى رویم ، معلوم است که تا ابد نمى بندند که وقتى هم که باز شد، ما هم آمدیم .(275)

ب - توطئه هاى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى
 

1 - حفظ شاه مخلوع براى سلطه مجدد
 

شما مى بینید که الآن توطئه ها باز در کار است و آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست باز این شخص خاء ن را با بهانه اینکه مریض است برده است آمریکا وما نمى دانیم که آیا صحیح مى گویند یا نه ، بلکه بعضى اطبائى که در آنجا بودند و مطالعه بعضى پرونده ها را کردند گفتند مرض این مرضى نیست که احتیاج به آمدن آمریکا باشد، او در همانجا هم که بود مى شد که همانجا باشد و معالجه کند از این معلوم مى شود که یک توطئه اى در کار است ، البته دیگر محمد رضا قابل اینکه یک آدمى بشود و بتواند یک نفسى بکشد این نیست لکن این را آلت قرار مى دهند این قدرتمندها و شیاطین این را آلت قرار مى دهند براى اینکه با آلیت این ، یک فعالیت هاى دیگرى بکنند و بک تیپ هاى دیگرى و قشرهاى دیگرى برایشان خدمتگزارى بکنند لکن باید این مطلب را بدانند که شما دیگر دستتان کوتاه شد از ایران ، دیگر شما نمى توانید دوباره همان مسائل ى را که براى بدبختى این ملّت پیش آوردید پیش بیاورید ملتى است که خودش دیگربپاخواسته است و همه تکلیف خودشان را مى دانند این تحولى که الآن در ملّت پیدا شده است که یک نمونه اش شما جوان هاى عزیز من هستید که مشغول اینطور فعالیت ها هستید، زن ها مشغول فعالیت هستند، مردها مشغول فعالیت هستند، جوان ها همه مشغول فعالیت هستند، این تحول دیگر طورى است که پشتوانه این کشور است آنوقت اینها مى توانستند رخنه بکنند به اینجا که این تحول حاصل نشده بود، این بینائى براى ملّت ما حاصل نشده بود حالائى که از هر فردى بپرسى که دشمن تو کیست مى گوید دشمن من غرب و شرق است و آمریکا هم در درجه اول است ، صهیونیست هم در درجه اول است این را دیگر نمى توانید شما اغفال بکنید، این ملّت را نمى توانید اغفال بکنید بیخود متشبث شدید که یک جنازه اى را ببرید در کشور خودتان و او را بخواهید آلت دست قرار بدهید البته ما اعتراض داریم به اینکه دشمن ما را و جنایتکار درجه اول را به ملّت ما خیانتکار بزرگ را بردند و ما ازآنها مطالبه میکنیم که باید این را به ما تحویل بدهند ما از او طلبکار هستیم ، ما خزاء ن مان پیش اینهاست ، بانک هاى خارجى از پول هاى ملّت ما که به وسیله شخص او و اتباع او ذخیره شده است الآن موجود است و ما آنها را لازم داریم .(276)

2 - جاسوسى
 

شما جوان ها که رفتید و آنجارا گرفتید و بعد هم به همه معلوم شد که اینها اصلش یک افرادى نبودند که راجع به یک سفارتخانه متعارف باشند، اینها مرکز یک توطئه اى بودند که در همه شوون کشور ما بلکه منطقه دخالت مى کردند و دولت هاى سابق دانسته یا ندانسته از آنها باید تبعیت بکند و هر کاریکه میخواهد انجام بدهد باید با مشورت اینها باشد.(277)
[سوال : شما با قاطعیت از سفارت به عنوان لانه جاسوسى صحبت مى کنید ولیکن شواهد کافى براى این موضوع وجود ندارد. آیا آگاهى دارید که این وظیفه هر دیپلماتى است که اطلاعات درباره کشورى که درآن هست جمع نماید و این قانون مشروع پذیرفته شده است ؟ شما این را نمى دانید که حتى زمانى که شواهدى بر جاسوسى علیه دپیلمات ها در دست هست ، به سادگى آنها اخراج مى شوند به جاى آنکه به وسیله کشور میزبان در محک آزمایش قرار گیرند؟]
امام : اطلاعات جمع کردن غیر از جاسوسى کردن است . دلایل به دست آمده حاکى است که اینان براى هر منطقه از ایران نقشه اى کشیده بودند. اینها براى تعطیل مدارس ما نقشه ها کشیده بودند، اینها براى درگیرى هاى مسلحانه در نقاط مختلف کشور نقشه کشیده بودند آیا این کسب اطلاع است ؟.(278) ژ
بسیارى از آنها کارشناس لازم دارد، رمز است ، خیلى از جعبه ها را، صندوق هائى که در آنجا هست رمز است و بازکردنش محتاج به اینکه کارشناس ‍ باشد اینها یک مرکز توطئه و مرکز جاسوسى در مملکت قرار دادند سفارتخانه ها حق ندارند که حفاظت شان با خود دولت است تفنگدار وارد کنند و اینها تفنگدارها در آنجا داشتند، اسلحه ها در آنجا داشتند سفارتخانه ها حق ندارند که جاسوسى کنند، توطئه بکنند و اینها جاسوسى مى کردند ما هرگز احتمال نمى دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسى باشد و جوان هاى ما اگر این احتمال را دادند و رفتند آن غیر از آنى است که من احتمال بدهم ، من احتمال این مطلب را هرگز نمى دادم ، من احتمال نمى دادم که آقاى کارتر برخلاف همه موازین بین المللى عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسى و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملّت قرار بدهد ما حالابعد از اینکه جوان هاى ما رفتند و شاید آنها روى این احتمالات رفته باشند که من نمى دانم که آنها روى چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملّت ما شده است ، الآن ما فهمیدیم این مساله را و ما این مرکز جاسوسى را خواهیم بست و مادامى که کارتر در راءس امور است معلوم نیست که بتوانیم با دولت آمریکا همکارى داشته باشیم .(279)
شما آقایان نمایندگان بدانید سفارت آمریکا که به دروغ نام آن را سفارتخانه گذاشته اند داراى دستگاه هائى است که مخصوص جاسوسى در ایران و منطقه است و این محل براى جاسوسى و دخالت در مقدرات کشور ما تاءسیس شده بود.(280)

3 - اعمال سیاست خوف و رجا
 

آمریکا به تصور این که ملى گراها و منافقین و دیگر وابستگان چپ و راست او به زودى پاشنه سیاست انقلاب و حاکمیت نظام و اداره کشور را به نفع او به حرکت درمیآورند چند روزى سیاست خوف و رجاء را در پیش گرفت و به طرح و اجراى کودتا و اعمال سیاست فشار و ترویج چهره هاى وابسته خود و نیز به ترور شخصیت انقلاب و انقلابیون واقعى کشور پرداخت که خداوند مجددا بر ما منت نهاد و در صحنه حماسى تسخیر لانه جاسوسان ، مردم ایران برائت مجدد خویش را از آمریکا و اذناب آن اعلام نمودند، که دوباره همان تیغى که به دست محمد رضا خان سپرده بود در کف صدام این زنگى مست نهاد.(281)

4 - نیرنگ و چاپلوسى
 

شیطان بزرگ براى رسیدن به چند سال مسند جنایت ، به هر وسیله ممکن دستاویز و به هر نقشه شیطانى متشبث مى شود، محمد رضا را به مصر تحمیل و خود را از آن بى خبر معرفى مى کند. غافل از آنکه ملّت ها بیدار شده اند و دست امثال او را خوب خوانده اند. او که گاهى با اشغال نظامى و پیاده کردن چتربازان در لانه جاسوسى و گاهى با محاصره اقتصادى و منزوى کردن کشور، ما را تهدید مى کرد و از آن نتیجه نگرفت ، اکنون دست به یک نقشه سیاسى و یک نیرنگ شیطانى زده است و با نرمش و چاپلوسى مى خواهد ما را اغفال کند و قمار سیاسى خود را از رقیبان خود با نیرنگ به ملّت ما، ببرد. این نیرنگ جدید کارتر شبیه همان نیرنگى است که شاه مخلوع در اواخر عمر سلطنت ننگینش زد و در مقابل ملّت و روحانیون به چاپلوسى و حیله گرى پرداخت و دسیسه او نقش بر آب شد. آقاى کارتر باید بداند که با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذر خواهى از اشتباهات گذشته و اعتراف به خیانت هاى آمریکا به ملّت هاى مظلوم ، از آن جمله ایران و راه حل لانه جاسوسى را از من که یک نفر از ملّت بزرگ ایران هستم خواستن ، به بیراهه رفتن است .(282)

5 - فریبکارى
 

آمریکائى که ادعا مى کند که ما در این نهضتى که بوده است ما هم حالا خوشحال هستیم ، این حرفهائى است که مى زنند و الا در حالى که نهضت بود، همین آمریکا، من که پاریس بودم کرارا فرستادند به اینکه شما شاه را حالاکاریش نداشته باشید، بگذارید باشد چه بعد هم بختیار را در عین حالى که اینطور بوده است حالا آن آمریکا هم انقلابى شده است .(283)

6 - استفاده از نیروهاى ناآگاه داخلى
 

آنها روى حساب ، همیشه روى نقشه حساب مى کنند و اینطور کارها را مى کنند قضیه دخالت نظامى ابدا مطرح نیست ، دخالت هاى توطئه گرى اینطورى یعنى از قواى خود ما استفاده مى کنند، قوه خودشان را از آن استفاده نمى کنند، در این ممالک از قواى خود ما استفاده مى کنند خوب شما کردستان را ببینید که اینها از چه استفاده مى کنند، یک نفر سرباز آمریکائى نمى آید آنجا یک کارى بکند، آنها با شیطنت استفاده مى کنند از خود این افرادى که یا وابسته هستند به آنها یا اعوجاج دارند، آنوقت این دست دومى ها که اعوجاج دارند، از ساده دلى بعضى از کردها استفاده مى کنند.(284)

7 - ترویج هرج و مرج براى مداخله نظامى
 

آنها الآن در صددند که اثبات کنند به خارج که ایران استقرار ندارند، ایران هرج ومرج است ، و مى خواهند که یک وقت بخواهند یک دخالتى بکنند، افکار عمومى دنیا را مهیا کرده باشند براى آن کار، الآن مشغول همین هم هستند و همه تبلیغاتشان براى همین معناست که منعکس بکنند که ایران الآن به وضع هرج و مرجى دارد مى گذرد، در هیچ جا یک نظمى نیست ، در هیچ جا وظیفه شناسى نیست ، هر که هر کارى دلش بخواهد بکند. این براى ما بسیار وظیفه آور است ، براى ما بسیار سنگین تمام مى شود که ما را جورى معرفى بکنند در دنیا که به آنها حق بدهند که با قواى انتظامى بیانید براى تربیت ما، کانه ما یک جمعیتى هستیم که تربیت نداریم ، یک جمعیتى هستیم که هرج و مرج طلبیم ، یک جمعیتى هستیم که نظمى تو کارمان نیست و لاعلاج باید یک قیمى بیاید براى اینکه ما را تربیت کند، این دردناک است براى یک کشورى که نهضت اسلامى کرده ، از این جهت وظیفه اسلامى است و سنگین ولى باید عمل کرد.(285)
این به نظر من مى آید که یک نقشه و توطئه اى است که براى اینکه استقرار در ایران و نظم در ایران پیدا نشود. در ارتش مى روند نمى گذارند که انتظامات صحیح پیدا بشود، در ژاندارمرى مى روند، آنجا را هم مانع مى شوند، در شهربانى هم همین طور، در سپاه پاسداران هم پیدا مى شود، در دانشگاه زیادند و همه جا اینها هستند، حاضرند و اینها براى این جهت نقشه دارند. به نظر من اینطور مى رسد که این است که در داخل ما را، این ضربه را به ما بزنند که ما اغتشاش در خودمان پیدا کنیم ، یک
انتظامى ....... اختلافات باشد و یک هرج و مرجى باشد، بریزند خانه هر کس را غارت کنند، بریزند زمین هر کس را غارت کنند، اموال هر کسى را ببرند، نگذارند یک استقرارى پیدا بکند، از آن طرف دشمن هاى این ملّت ، دشمن ها با قلم هاى خودشان و با افکارى که دارند و طرح هائى که دارند در مطبوعات خارجى و رسانه هاى گروهى خارجى ، اغتشاشات ایران را، اختلافات ایران را، اینها را یکى اش را چند مقابل کنند و در خارج منعکس ‍ کنند که ایران مثل یک بچه صغیرى مى ماند که محتاج به قیم هست ، باز نرسیده به بلوغ که خودش ، خودش را نگه دارد. نقشه محتمل است این معنا باشد که در خارج منعکس بکنند که ایران هرج و مرج است و همه به جان هم ریختند و همه گروه ها در هر جا بروى یک اختلافات هست این را اسباب دست قرار بدهند که ایران قابل این نیست که خودش را اداره کند، باید یکى دیگر اداره اش کند. اگر خداى نخواسته یک دخالت نظامى بخواهند بکنند، یک کودتا بخواهند بکنند، موجه نشان بدهند به خارجى ها، به دنیا موجه نشان بدهند که ما براى خاطر حفظ ملّت ، ملّت نمى توانست خودش را نگه دارد، ما باید حفظش کنیم ، این صغیر را ما باید قیم برایش تعیین کنیم .(286)

8 - توطئه در لواى دمکراسى
 

امروز خیانت هاى زیر زمینى است ، یک توطئه هاى زیرزمینى است که توطئه هاى زیرزمینى در همین سفارتخانه ها که هست ، دارد درست مى شود که مهمش و عمده اش مال شیطان بزرگ است که آمریکا باشد و نمى شود بنشینید و آنها توطئه شان را بکنند یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتى و با حرف هاى نامربوط دموکراسى و امثال ذلک ما را اغفال کنند که مملکت دموکراسى است و هر کسى حق دارد در اینجا بماند، هر کس حق دارد توطئه بکند این حرف هاى نامربوط را باید کنار گذاشت و ملّت ما همانطورى که تا حالا پیش آمده ، از اینجا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را.(287)

9 - تخدیر و آلوده ساختن جوانان
 

شما این را یک مساله اتفاقى ندانید که من باب اتفاق یک دسته اى هروئین فروش شده اند و یک دسته اى هم مبتلا شده اند. این هم یک توطئه اى است که قدرت هاى بزرگ به این وسیله به ما ضربه مى زنند. قشر جوان قشرى است که مى شود از آن همه جور استفاده اى را کرد. قشر جوان قشرى است که مى تواند اقتصاد ما را اداره کند. قشر جوان مى تواند خود را در مقابل جهات فرهنگى ، نظامى و سیاسى مجهز کند. پیرمردها مثل من کنار افتاده اند، آن که کار از او مى آید همین قشر جوان است . این جوان در حالى که جوانى اش ارزشمند است افکارش آنقدر عمیق نیست که توطئه ها را تا آخر بتواند بخواند، خیال مى کند که خوب ، حالا دلمان مى خواهد که تریاک و یا هروئین بکشیم . این یک نقشه اى است که براى تو نیست ، براى قم نیست ، براى سرتاسر کشور است ، براى فلج کردن جوان هاى ماست یک آدم هروئینى نمى تواند در سیاست فکر کند، نمى تواند در اقتصاد عمل کند، اگر یک گرفتارى پیش بیاید نمى تواند در جنگ شرکت کند.(288)
اینان مى خواهند نسل جوان را به موادمخدر یا به آن عیش و نوش که آن هم مخدر است مبتلاکنند، اگر دنیا را آب ببرد این آدم را خواب مى برد، این به دنبال آن مسائل است ، چکار دارد که مملکتش را مى برند، جهنم که مى برند مردم و جوانان را چنان بار مى آوردند که منطقى اینچنین پیدا مى کند که اگر هر کارى بشود مى گوید به من چه مربوط است . جوانى که اگر در جایى صحبتى شد، به حیثیت کشور و ملتش ، به حیثیت اسلامى او بر مى خورد باید قیام کند و مبارزه کند، چنان او را مى سازند که از پى این منقل نتواند و آن پیاله نتواند حرکت کند. آقا این نقشه است ، قضیه عادى نیست که ما خیال کنیم که خوب جوانند و اقتضاى جوانى این است . الآن مادر جنگ هستیم ، در جنگ سیاسى و اقتصادى هستیم ، محتمل است جنگ نظامى هم پیش بیاید، جوان هاى ما باید براى خاطر اسلام و براى خاطر ملّت و کشور و حیثیت خودشان ، براى نوامیس خودشان دست از آن مراکز بکشند و در مراکز صحیح تربیتى قرار گیرند.(289)

10 - حمله نظامى و نقض قوانین بین المللى
 

آقاى کارتر از روز اول هى با فریاد و با صدا مى خواست تحمیل کند. اگر شما یادتان باشد اولى که این جوان هاى ما رفتند و این لانه جاسوسى را گرفتند، هى مسائلى را اینها پخش مى کردند، یعنى آنها تعلیم مى دادند و اینهایى که در ایران داشتند اینها پخش مى کردند بناست که بیایند به لانه جاسوسى و چتر بازها بیایند و اینها را بیهوش کنند و- عرض مى کنم که - وارد بشوند و چه بکنند یا همه تهران را بیهوش بکنند. وقتى که اعتنا به این حرف نشد معلوم شد مساله این نیست . حالا هم که اینها امتحان کرده اند که آمدند و با آن تجهیزاتى که مى گویند زیاد بوده است آمدند و در ایران هم پیاده شدند، خوب ضربه سیاسى خوردند، ضربه روحى خوردند، جوان هاى مردم را آوردند اینجا به کشتن دادند و به نظر من مى آید که بیشتر از این مقدارى است که اینها مى گویند. اینهائى که ، بعضى از اینهائى که رفته اند و آنجا را دیده اند مى گویند نخیر یک مقدارى از اینها همچو سوخته شده اند که از آنها اثرى خیلى باقى نمانده است یک همچون جنایتکارى که جوان هاى مملکت خودش را براى جنایت مى فرستد به اینجا، این آقایى که هى فریاد مى زند که شما نقض قراردادهاى اجتماعى و بین المللى را کردید، خودش همین نقض قرارداد بین المللى را کرده است که نظامى وارد کرده در یک مملکتى که مستقل است . این یکى از چیزهایى است که نقض ‍ حقوق بین المللى است ، نقض قراردادهاى بین المللى است . این نقض ‍ قرارداد بین المللى را که ایشان آنجا هى فریاد مى زند، خودش نقض مى کند و اینقدرها هم این مجالسى که در دنیا هست از او انتقاد نمى کنند، البته در این وضعیت که حالاشکست خوردند انتقادات زیاد است لکن بدانید که اگر این توفیق پیدا کرده بود، همه این انتقادهایى که اینها مى کردند بر مى گشت به تعریف و ثنا خوانى .(290)

11 - حمایت از منافقین
 

اینان که از امپریالیزم انتقاد سرسختانه ء منافق گونه مى کردند، اکنون معلوم شد که چهره واقعى آنان چه چهره کریهى است و امروز به خوبى روشن است که اینان به دامان امپریالیست ها پناهنده و با کمک آنان به توطئه علیه جمهورى اسلامى برخاسته اند.(291)
این گرفتارى هاى جزئى که در سطح کشور هست و در بین شهرها هست و این دزدهائى که طرفدارى آنها را آمریکا مى کند و اعلام مى کند که باید آمریکا طرفدار این منافقین باشد، اینها را انشاء الله به زودى شرشان از ایران کنده بشود.(292)
اینهائى که در داخل کشور ما به تخیلات فاسد مشغول به شرارت هستند ما هیچ میل نداریم که این جوانهاى گول خورده و این دختر و پسر گول خورده در این بیغوله ها پیش این شیاطین باشند و از آنها الهام بگیرند. شماجوانها دختر و پسر چه دیدید از این سران فاسد خودتان جز ادعا وجز انحراف ؟ مگر همین ها نبودند که ادعا مى کردند ما با خلق موافقیم ، با دیگران مخالف و با اجانب مخالف ، مگر اینها ادعا نمى کردند و باز هم نمى کنند لفظا که ما با آمریکا مخالفیم و با غرب مخالف . شما دیدید که عملابر خلاف این عمل کردند و به دامن آمریکا پناه بردند و آمریکا از آنها پشتیبانى مى کند.(293)
... از اول ادعاى این را مى کردند که ما مسلمان هستیم و براى اسلام کذا. و من هم از آن اول فهمیدم که دروغ مى گویند و بعد هم ما مخالف با آمریکا هستیم ، اینها. این هم معلوم بود دروغش لکن آمریکا فاش کرد این مطلب را، اعلام کرد، کاخ سفید اعلام کرد که از این منافقین باید پشتیبانى کرد.(294)

12 - حمایت از فرقه ضاله بهائیت
 

من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالى این ملتى که امروز قیام کرده است ، نهضت کرده است و براى او قیام کرده است و براى او نهضت کرده است ، شر مفسدین و جبارین را از سرش کوتاه کند تا برسد به مسائلى که باید برسد لکن تا این قدرت هاى بزرگ به اریکه قدرت خودشان نشسته اند، این امرى است که یک قدرى به نظر مشکل مى آید نمى دانم که در بعضى از رادیوها که پخش کردند صحبت رئیس جمهور آمریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کردند براى اینکه این بهائیهایى که در ایران هستند و مظلومند و جاسوس هم نیستند و به جز مراسم مذهببى به کار دیگر اشتغال ندارند و ایران براى همین که اینها مراسم مذهبى شان را بجا مى آورند 22 نفرشان را محکوم به قتل کرده اند، ایشان از همه دنیا استمداد کرده که اینها که جاسوس نیستند، اینها یک مردمى هستند دخالت در هیچ کارى ندارند و روى انساندوستى ایشان این مسائل را مى گویند. اگر ایشان این مسائل را نمى گفت ، خوب - ما- گاهى اذهان ساده احتمال مى دادند که خوب اینها هم یک مردمى هستند که ولو اعتقادات شان فاسد است لکن مشغول کار خودشان هستند و مشغول عباداتى که به نظر خودشان عبادت است مثلاهستند و حال آنکه در آن نظر هم نبودند. لکن بعد از اینکه آقاى ریگان گفته اند، شهادت دادند به اینکه اینها جز مراسم مذهبى چیزى دیگرى ندارند، باز هم مى توانیم باور کنیم ؟ از آن طرف وقتى که حزب توده را مى گیرند شوروى صدایش بلند مى شود که یک عده مردم بیگناهى که با جمهورى اسلامى هم موافق بودند، پشتیبان بودند، جمهورى اسلامى را هم اینها مثل دیگران همراهى کردند و حالا هم همین طو رهستند، دولت ایران بیخودى آمده است اینها را گرفته و حبس ‍ کرده . از آن طرف هم آقاى ریگان مى گوید که این بهائى ها، بیچاره ها مردم آرامى ، ساکتى مشغول عبادت خودشان هستند، جهات مذهببى خودشان را بجا مى آورند و ایران براى خاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند اگر اینها جاسوس نیستند شما صدایتان در نمى آمد شما براى خاطر اینکه اینها یک دسته اى هستند که به نفع شما هستند، والا ما شما را مى شناسیم ، آمریکا را مى شناسیم که انساندوستى اش گل نکرده است که حالابراى خاطر22 نفر بهائى که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، براى انساندوستى یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها برسید مردم شما را مى شناسند.(295)

13 - بهره بردارى از اختلافات داخلى
 

مساله نصیحت یک مساله است ، انتقامگیرى مساله دیگر. براى مردم و دولت و مسوولین و مجلس باید ناصح بود، نه مقابله کرد. زیرا اگر شما با من و من با شما مقابله کنیم ، غیر از این که دیگران سوءِ استفاده کنند چیزى به دست نمى آید. شما ببینید خارجى ها یک کلمه را مى گیرند و چیزى از توى آن بیرون مى آورند که بر ما غلبه کنند، مثلا مى گویند: ایرانى ها ادعا مى کنند ما با گروگانگیرى مخالفیم ، اما چون اینها ضد آمریکا هستند این حرف معنا ندارد. و دیدید که آمریکا در همین قضیه گروگانگیرى که گرفتار شده است چقدر به این طرف و آن طرف متوسل شده است از اول هیاهو به راه انداختند که ما دخالت نظامى مى کنیم ، بعدا رئیس جمهور آمریکا به التماس و گدایى و دریوزگى افتاده است و به این طرف و آن طرف مى زند که مساله را حل کند ولى نتوانستند. و عده اى از آن طرف ایستاده و مى گویند: باید به شرایط ما عمل شود و ما باید خیلى مواظب باشیم . غیر از این که ما را از داخل بپوسانند کار دیگرى نمى توانند بکنند.(296)
حالا دنبال این آمده اند که باز آن مسائل را برگردانند، جدا کنند ملّت رااز هم ، همه را از هم جدا کنند و مع الاسف روشنفکرهاى ماهم غافلند از این معنا، غیر از آنهاشان که خائنند، یک دسته خائنند که با حساب کار مى کنند و براى غیر کار مى کنند، و بیشتر غافلند از مطلب . گروه گروه ، صد گروه ، صدها بیشتر، مثل اینکه صد گروه مثل اینکه تا حالا درست شده است ، در این دو ماهى که شما به پیروزى رسیدید که با اتحاد به پیروزى رسیدید. حالا آن انسجام دارد باز مى شود، دارد از هم باز مى شود، گروه گروه مى شوند، هر گروهى جداى از هم ، حسابشان جداى از هم ، قلمشان مخالف با هم ، قدمشان مخالف باهم نتیجه چه مى شود؟ نتیجه مى شود که یک ملتى همانطورى که سابقا و دراین پنجاه و چند سال به واسطه این اختلافات مانتیجه برده اند، دوباره همان مسائل پیش بیاید و همان اختلافات موجب این بشود که آنها باز بیایند و برگردند به حال اول و لااقل یک رژیمى دست نشانده آمریکا. بیاید ولو اسمش رژیم سلطنتى نباشد، یک رژیمى بیاید دمکراتیک باشد اما نوکر آمریکا.(297)
اینها ولو زور هم دارند، نمى کنند کارى آن روزى که در بین مردم یک اختلافى پیدا بشود، بین مردم و حکومت اختلاف پیدا بشود، بین خود روحانیون خداى نخواسته یک وقت اختلاف پیدا بشود، آن روز است که ممکن است آنها یک وقتى دخالت بکنند مادامى که همه مردم با هم هستند، روحانیت هست در صحنه و مردم هم هستند درصحنه ، حکومت هم با مردمى است ، اسلامى است ، آنها نمى توانند کارى بکنند، قدرت دارند اما عقل هم دارند، نمى توانند کارى بکنند آنوقت اینها مى توانند کار بکنند که از داخل ما را بپوسانند اگر از داخل ما را با تبلیغات ، با کارهاى اعوجاجى از داخل یک کارى کردند، آنوقت مى توانند.(298)
من نمى خواهم یک مثلى که معروف است بگویم لکن مثل ما، نظیر همان مثل معروف است که ما را، کشور ما را، ملّت ما را به اسارت مى خواهند ببرند و خود ما کمک مى کنیم به این اسارت خود ما به روى هم پنجه مى اندازیم ، خود ما جدیت مى کنیم که مملکت خودمان را ضعیف کنیم ، خود ما در جبهه بندى هاى مان تضعیف روحیه هاى ارتش و روحیه هاى کارکنان و روحیه هاى کارمندان هست و این بزرگترین خطائى است که ما داریم ما اگر اختلاف سلیقه داریم ، اختلاف بینش داریم ، باید بنشینیم و با هم در محیط آرام صحبت کنیم و مسائل خودمان را به میان بگذاریم و حل کنیم ، با تفاهم مسائل را حل کنیم ، نه اینکه جبهه گیرى کنیم ، یکى یک طرف بایستد با دار و دسته خودش و یکى ، یک طرف بایستد با دار و دسته خودش و کوشش ‍ کنند در تضعیف یکدیگر و کوشش کنند در تضعیف کشور اسلامى . اینها براى این است که تعهد اسلامى نیست و دید سیاسى هم نیست . شماها اگر مسلم هستید، با احکام اسلام عمل کنید و اگر خداى نخواسته تعهد اسلامى را قبول ندارید، با دید سیاسى مسائل را حل کنید و این کارها که انجام مى گیرد و این قلم ها و این قدم ها و این گفتارها از سیاست به دور است و با یک دید غیر سیاسى و غیر اسلامى است . من به سراسر کشور، به سراسر ملّت هشدار مى دهم که اگر چنانچه از این اختلاف اندازها پیروى کنید، هر کس باشد، مملکت شما به دامن آمریکا مى افتد. اگر چنانچه ملّت اشخاصى را دید، گروه هائى را دید که بر خلاف مصالح کشور دارند جبهه گیرى مى کنند و این طایفه ، آن طایفه را مى کوبند و آن طایفه ، آن طایفه را، تکلیف شرعى ملّت این است که از آنها اعراض کنند.(299)
و من امروز به همه ملّت ، به همه طواء ف ، به همه دیگر گروه ها عرض ‍ مى کنم که امروز شما مخالفتان آمریکاست ، مخالفتان دولت هاى بزرگ است امروز مملکت شما مقابل با یک همچو قدرت هائى است شما اگر اسلام را قبول دارید، خوب مملکت اسلامى را هم باید قبول داشته باشید، و اسلام در خطر است و اگر چنانچه ملى هستید، خوب ملّت شما در خطر است ، کشور شما در خطر است امروز بیاء ید باز تظاهر کنید و این او را بزند و اینطور مسائل واقع بشود، نه امرى است که عقل او را قبول بکند، برخلاف موازین عقلى است و برخلاف شرع است بلااشکال و از گناهان کبیره است که معلوم نیست که اگر کسى الآن اسلام را صدمه بزند اصلاقابل این باشد که توبه اش هم حتى قبول بشود باید اشخاص روشن ، اشخاص ‍ صحیح ، این ریشه هائى که مى خواهند این کارها را بکنند، این فسادها را ایجاد کنند، غاء له مى خواهند درست بکنند، اینها را نصیحت کنند، به اینها بگویند که آخر شما مسلمان هستید، چرا مسلمان باید با اسلام مخالفت کند شما نمى دانید که دارید با اسلام مخالفت مى کنید، شما نمى دانید که اگر اختلاف بین خود ما واقع بشود نتیجه اش را آمریکا مى برد و دولت هاى بزرگ شما نمى فهمید این را، یا مى فهمید و تعمد دارید ملّت حالا باید موازین دستش باشد، کسانى که امروز غاء له ایجاد مى کنند، اختلاف ایجاد مى کنند این کسان را بشناسند که اینها عمل شان صحیح نیست و به اسم فلان آقا یک غاء له ایجاد مى کنند، به اسم فلان شخص یک غاء له ایجاد مى کنند اینها نه مورد نظر فلان آقا و فلان انسان است ، اینها یک اشخاصى هستند مى خواهند غاء له ایجاد کنند و این غاء له هم به نفع آمریکا تمام مى شود، به ضرر اسلام تمام مى شود، مخالف شرع اسلام است ، از گناهان بسیار بزرگ است امروز این اختلافات را از آن دست بردارند.(300)

ج - مطالعات روانشناسى و جامعه شناسى در ایران
 

آمریکا به این زودى دست از ما بر نمى دارد، کارشناس هائى که اینها دارند، اینها روانشناسى را از صد سال پیش از این یا بیشتر روانشناسى در ایران را شروع کرده اند و مى دانند چه بکنند...(301)
همه جاى ایران را حتى کویر را رفتند و دیدند، بعد که رفت و آمدها زیاد شد، البته بیشتر کارشناس ها هم ترقى کرده بودند و بیشتر اطلاعات داشتند و همین طور کارشناس هائى که مردم را مى شناختند، وضع مردم را، چه گرایش هائى مردم دارند و چه دستجاتى در بین مردم هست ، احزاب چه وضعى دارند، جبهه ها چه وضعى دارند، بازار وضعش چطور است ، روحانیین چه وضعى دارند، رابطه بین روحانیون و مردم چطور است ، خود روحانیون چه جور اشخاصى یا گروه هائى هستند، همه اینها بررسى شده است و ماها غافل بودیم از شیطنت اینها و آن کارهائى که آنها به دست عناصر داخلى و گاهى هم به دست خودشان انجام مى دادند، ما از آن غفلت داشتیم و آنها هوشیارانه عمل مى کردند، ازجمله چیزهائى که آنها بررسى دقیق کردند ودنبالش هم با تبلیغات و با طورهاى دیگرى عمل کردند، قضیه بررسى رابطه بین روحانیون با هم و رابطه بین روحانیون و مردم وکیفیت اینکه اینها در چه اوقاتى مى توانند چه اعمالى را انجام بدهند و درچه زمانهائى مى تواننداینهامردم را بسیج کنند. تمام این کارشناس هاى آنها در دفاترشان حتما نوشته اند و دنبالش هم فعالیت کرده اند، نه فعالیت یک بعدى ، فعالیت چندین بعدى ، آنقدرى که میتوانستند روحانیون را در بین مردم خفیف مى کردند و آنقدرى که مى توانستند مردم رااز روحانیت جدا میکردندوبین خود روحانیین اختلاف ایجاد مى کردند و اگر چنانچه این مطلب را کافى نمى دانستند و نمى دانستند، آنهاباگماشتن بعضى عوامل خودشان با فشار کارها را انجام مى دادند.(302)

د - توطئه هاى عمیق و پیچیده آمریکا
 

1 - انحراف افکار عمومى از نقطه اصلى آسیب پذیرى
 

شما نگران آسیب هاى خارجى نباشید، از خارج نمى توانند شما را آسیب برسانند مادامى که خودتان منسجم هستید. نه دخالت نظامى از آن کارى ساخته است و نه حصر اقتصادى و این مسائل که آنها پیش مى آورند آنها ازشان کارى ساخته نیست و شاید آنها هم که این حرف ها را مى زنند و ظاهرا جدى هم نیست براى اینکه ما را از این حرفهاى دیگر اغفال کنند. آن مسائل ى که ممکن است از آن مسائل ، آسیب ببینیم ، آن مسائل داخلى است . توطئه ها اینطور است ، از خارج یک چیزهائى گفته مى شود تا اذهان متوجه به خارج بشود مثل همین حصر اقتصادى و مداخله نظامى که دولت آمریکا تهدید مى کند ملّت را، به نظر مى رسد که این یک توطئه باشد که اذهان را از داخل کشور متوجه به خارج بکند، غافل بشوند از توطئه ، غافل بشوند از شیطانى داخل بعید به نظر نمى رسد آن چیزى که پیش اجانب اهمیت دارد و به آن اصرار دارند آن توطئه اى است که در داخل حاصل مى شود. اگر ما را از خارج اغفال نکنند و توجه ملّت ما به داخل کشور و توطئه هاى داخلى باشد، ممکن است که ما بتوانیم و انشاء لله مى توانیم که آن توطئه ها را خنثى کنیم . لکن آنها از خوف اینکه مبادا ملّت همه قوایش را صرف داخل بکند و این توطئه هائى که اصیل است پیش آنها، این توطئه ها را خنثى بکند، یک طرح هاى خارجى مى ریزد، یک مسائل خارجى پیش ‍ مى آورد، مثلابعض از اقشار را متوجه مى کنند که در انگلستان توطئه اى است در فلان محل ، یک توطئه اى است ، در فرانسه یک توطئه اى است و مى خواهند از آنجا توطئه اى را بجا بیاورند که بیایند ایران چه بکنند. خود این هیچ اساس ندارد، محتمل هم هست که همین صحبت هائى که با تناقض گوئى هاى مختلف و تضادگوئى هاى مختلف از دولت آمریکا صادر مى شود راجع به اینکه گاهى دخالت نظامى ما مى کنیم ، آن یکى مى گوید نه نمى شود دخالت ، دوباره دخالت مى کنند، دوباره مى گویند نه ، نمى شود دخالت ، دوباره دخالت مى کنند، دوباره مى گویند نمى شود دخالت و از این حرف ها، حصر اقتصادى مى کنیم ، حالا چند روز صبر کنید به سازمان ملل مى بریم خوب حالایک قدرى صبر کنید، به شوراى امنیت مى بریم ، یک قدرى مهلت بدهید، این حرف هائى که به نظر مى رسد براى مقصد دیگر است نه براى خودش ، نه حصر اقتصادى مى کنند و مى توانند، نه دخالت نظامى مى کنند و مى توانند، اما مى توانند با این حرفها ما را، اذهانمان را متوجه به آن طرف کنند و از خودمان غافل بشویم . در عین حالى که ملّت ما باید هوشیار باشد راجع به همان مساء لى که در خارج هم طرح مى شود و غفلت از او هم نکند، بیشتر نظر باید به توطئه هاى داخل باشد، توطئه هائى که در داخل انجام مى گیرد خیلى زیاد است و اینها در این توطئه ها فن هاى زیادى دارند، ذوفنون هستند! یک قسمش همین شلوغى هائى است که راه مى اندازند. در آذربایجان این بساطى که درست مى کنند و دامن به آن مى زنند یک قسم اینهاست ، در سیستان ، در زاهدان ، در کجا، یک قسم دیگرش این اختلافاتى که در شهرها و در دهات و در سایر جاها ایجاد مى کنند گروه هاى مختلف ، اختلافات زیاد ایجاد مى شود.(303)
آنچه که من مى فهمم و احتمال زیاد مى دهم این است که آمریکا نه دخالت نظامى در ایران میخواهد بکند و نه حصر اقتصادى ، اگر هم حصر اقتصادى بکند، ناجح نمى شود، خودش هم مى داند، لکن از راه اساسى تر پیش ‍ آمدند و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کند و ما را بگنداند از باطن خودمان ، از اول هم بناشان بر همین معناست . شاید در انقلاب هائى که واقع مى شود آنهائى که مى خواهند نفع ببرند یا ضررى کشیدند که مى خواهند جبران کنند، نفعشان این باشد که خود انقلاب را در باطن خودش آسیب برسانند. الآن همه دست ها در کار این معنا هستند، شاید این صحبت هایى که در خارج مى کنند به اینکه ما دخالت نظامى مى کنیم یا حصر اقتصادى مى کنیم ، شاید براى این معنا باشد که اذهان ما را منصرف کنند به آن طرف و از آن چیزى که در کشور خودمان دارد مى گذرد غافل کنند.(304)

2 - استحاله فرهنگى و معنوى انقلاب اسلامى
 

حریف هاى ما که کار کشته وکار کرده و مطالعه کرده هستند، اینها مطالعه کردند که باید در این وقتى که یک چنین انقلابى با دست خود ملّت پیش ‍ آمده است کودتا نبوده است که اختیارش را بشود یک کسى بگیرد و تحت نفوذ دیگرى باشد، با دست همین ملّت بوده است و یک ملّت را نمى شود مهار کرد، باید چه بکنند، تا اینکه این انقلاب را نگذارند به ثمر برسد. باید خود انقلاب را از باطن داخل خودش فاسد کنند فعالیت الآن در این جهت است که میخواهند که این انقلاب را در خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند و پس از اینکه خود انقلاب مدفون شد، بیایند و یک نفرى که خودشان تعیین مى کنند، یک کودتائى ، یک بساطى درست کنند و همان مسائل سابقش را پیش بیاورند. ملّت ما باید این مطلب را لااقل که یک مطلب واضحى است فراموش نکند، که قدرت بزرگى که منافع داشته است در ایران ، مطامع داشته است در ایران ، منافع نفت داشته است در ایران و نافع سوق الجیشى داشته در ایران . ایران یک مرکزى است که حساس است براى ابرقدرت ها، یک چنین کشورى که زن و مردش ، بچه و بزرگش قیام کردند و با خواست خدا و وحدت کلمه پیش بردند، اینها حالابراى ضربه اى که خوردند، منافع از دستشان رفته است نمى توانند در این محل دیگر آنطور توطئه هائى که پیشتر مى کردند، زمان رژیم سابق که اینجا را محل از براى آن چیزهائى که مى خواستند خودشان ، پایگاه هائى که مى خواستند خودشان قرار بدهند حالادیگر برایشان نمى شود، اینها در صدد برآمدند که از باطن خود این نهضت ، انقلاب یک پوسیدگى ایجاد کنند.(305)
آن شیاطینى که دشمن شما هستند بیکار ننشسته اند، دائما مشغول نقشه هستند. نقشه هاى نظامى آنقدرها تاثیرندارد، آن که تاثیر دارد نقشه هائى است که با آن نقشه ها شمارا از باطن و از داخل پوسیده کنند.(306)
ملّت هاى شریف و توده هاى ملّت شریف ما و ملّت شریف ما و این قشرهاى مختلف همه با جمهورى اسلامى موافقند و با آمریکا مخالف ، لکن با صورت هاى دیگرى ، با ماسک هاى دیگرى اشخاص در بین آنها نفوذ مى کنند و آنها را اغفال مى کنند و در یک موقعى که باید ما همه با آرامش خاطر روبروى این دیو بزرگ بایستیم و این شیطان بزرگ ، منحرف مى کنند ملّت ما را از آن راهى که دارد مى رود، راه ضلالت پیش شان مى گذارند، همین قدر مقصود این است که ملّت را از آن راهى که مى رفت منحرف کنند تا آمریکا بتواند کارهایش را انجام بدهد آمریکا از این وحدت کلمه ملّت و از اینکه ملّت ما به اینجا رسیده است که جوان هاى غیور کفن پوش شدند، شهادت مى خواهند، از این وحشت دارد و از شکست سیاسى هم وحشت دارد و آن تابع این است که مهلت پیدا کنیم که جراء م آمریکا را و روساى جمهورى آمریکا را، بخصوص این رء یس جمهورى فعلى را، بر ملاکنیم ، اینها از این مطلب وحشت دارند، وحشت زده شدند اینها، لکن مى خواهند یک کارى بکنند که ما را مشغول بکنند به یک امور دیگرى در داخل ، مى خواهند این نهضت را از داخل بپوسانند، مى خواهند این نهضت را در داخل خودش اختلاف ایجاد کنند.(307)

3 - طرح اختلاف در روحانیت
 

در داخل اگر خداى نخواسته ایجاد اختلاف بشود، منتهى به این مى شود بى شک به اینکه شکست بخورید. دشمن پشت درهاى ایران ایستاده اند مراقبند آنها. تمام این هیاهوها ترس ندارد. اینها چیزى نیست ، آمریکا چه مى فرستد به کجا و چه مى فرستد به کجا، اینها، اینها صحبت است ، آنى که آنها نقشه اصلى شان این است که در داخل یک کارى انجام بدهند. آمریکا مى داند که عرضه این را ندارد که در ایران وارد بشود یک کارى انجام بدهد، خودش هم مى داند این را خودشان هم گفتند که ما نمى خواهیم که سربازهاى آمریکا در خلیج از بین بروند، آقایان هم گفتند این را. آنها این مساله را ظاهر مى کنند که با هو و جنجال ما را از میدان بیرون کنند، آنها خوفى ندارد. آنى که خوف دارد این است که با این شیطنت ها ایادى آنها که باز هستند در کشور، با این شیطنت ها ایجاد اختلاف کنند، دو دسته کنند، یک دسته از آن ور، یک دسته از آن ور. بین علماى بلاد اختلاف ایجاد کنند دو دسته بشوند. اختلاف علما اختلاف ملّت است ، نه اختلاف افراد اگر یک عالمى که در یک شهرى نفوذ دارد مردم چشم و گوششان به آن است با یک عالم دیگرى که آن هم نظیر اوست اختلافشان ظاهر بشود، اختلاف سلیقه را برسانند به اختلاف در جمعه ها و جماعات و در جاهاى عمومى ، این همچو نیست که اختلاف زید و عمرو است ، این یک اختلافى است که هر شهر را دو قسمت مى کند، دو بخش مى کند، یک بخش از آن ور، یک بخش به این ور و این کم کم اضافه مى شود. دشمن هاى ما هم حوصله شان خیلى زیاد است ، حالانقشه مى کشند براى پنجاه سال دیگر. این همین طور کم کم جلو مى رود، این فساد جلو مى رود تا یک روزى که مهیا بشود کشور براى اینکه در داخل خودش یک انفجار حاصل بشود از ایادى آنها. ما از این غافل نباید باشیم .(308)

4 - انحراف تدریجى در ارکان حکومت
 

شما اى رء یس جمهور محترم و دیگر متصدیان امور کشور! مى دانید که قدرتمندان شرق و غرب خصوصا آمریکاى بازیگر، مارهاى زخم برداشته از جمهورى اسلامى هستند که از اول انقلاب به هر حیله ممکن دست زدند، از حمله نظامى گرفته تا طرح کودتا، و از ترور شخصیت ها تا به آتش ‍ کشیدن مزرعه ها و مغازه ها، و از انفجارات کور در کوچه ها و خیابان ها تا دزدى و تجاوز. و از همه بدتر و بالاتر تبلیغات دامنه دار از اول انقلاب تا امروز است ، که براى تضعیف روحیه ملّت مقاوم و رزمندگان عزیز به هر نوع دروغ و تهمتى متشبث شدند، ولى بحمدالله نه تنها هیچ یک از تیرهاى آنان به هدف نرسید، که نتیجه معکوس داد. اکنون از چنین مارهاى زخم خورده اى نباید غافل بود. چه بسا، با نفوذ عمال سرسپرده داخلى در ارگان هاى دولتى و مقامات موثر، به تدریج قدم به قدم کار خود را انجام دهند و انسان مستقیم را منحرف کنند و متعهدان را وابسته نمایند. غفلت از این امر، فاجعه انگیز است و همه مقامات ، خصوصا مقامات بالاچون روساى قواى سه گانه ، بیشتر مورد نظر و هدف هستند، زیرا انحراف آنان خداى نخواست ممکن است انحراف رژیم را در پى داشته باشد. همه ما و شما باید بدانیم که شیطان خارج و داخل و نفس اماره به تدریج انسان را از خلاف هاى کوچک به بزرگ و بزرگتر مى کشاند که یک وقت از کفر سر در مى آورد. پس ‍ خلاف کوچک را بزرگ شمارید و شماریم ، و فساد را از سرچشمه جلوگیریم . از خداوند متعال مدد مى خواهیم که همه ما را حفظ نماید، خصوصا از شیطان نفس که مادر بت هاست .(309)

5 - برنامه ریزى براى نفوذ در ملّت
 

این قدرت هاى بزرگ هم این معنا را مى دانند که الآن ایران وضعش طورى است که نمى شود آنها به هیچ وسیله اى او را شکست بدهند، نه به وسیله کودتا، نه به وسیله چیزهاى دیگر، نه به وسیله حمله نظامى . آنها از این راه پیش آمدند که رخنه کنند در بین شما وشمارا از هم جدا کنند ولو این که طولانى باشد. مدتش طولانى باشد آنها سرشان صبر است و صبر زیاد دارند و از حالایک بذرى مى کارند، پنجاه سال دیگر بردارند. شما از حالااگر یک وقت متوجه شدید که یک بذرى اینها کشتند که ولو در پنجاه سال دیگر مى خواهند از آن استفاده کنند، باید این را، این بذر را فاسدش کنید و زیر پا بمالیدش .(310)

6 - شخصیت سازى
 

این ابرقدرت ها ممکن است که 20 سال ، 30 سال ، یک کسى را در یک مقامى با یک وجهه اى حفظش کنندو نوکر آنها باشد لکن مامور باشد که به جهت لباس ملى به خودش بپوشد، مثل بختیار که خودش را به دکتر مصدق بسته است و ملى مى گوید هستم بعد از اینکه این مدت ها گذشت ، آن روزى که باید از او استفاده کنند.(311)
... این را بعید ندانید که یک نفر را ده سال ، پانزده سال ، بیست سال با یک صورتى نگه دارند، به یک صورت ملى ، صورت دروغى ملى ، صورت ملى کاذب نگه دارند براى یک روز که به دردشان مى خورد. ممکن است بیست سال یک کسى تو مسجد نماز بخواند- عرض مى کنم که - عبادت بجا بیاورد که یک روز براى آنها کار بکند، این ممکن است و ممکن است یک نفر آدم ده ، بیست سال ادعاى صداقت بکند وملیت بکند و فحش هم بدهد به خارجى ها، مقاله هم بنویسد براى آنها، به ضد آنها، تا در دل مردم درست جاگیر بشود، براى یک روز.(312)

7 - تکثر و تعدد احزاب
 

آن کارشناس هایى که ملّت ها را شناختند و راه ملّت ها را مطالعه کردند، راه شکست آنها را مطالعه کردند و طرح دادند براى آن ، بهتر از این چه بکنند، بدون اینکه محتاج باشد که یک قدرت و یک قوائى بیاید، خودشان را به جان هم مى اندازند. احزاب را دستشان قلم بدهند- چیز بکند- تهمت به او بزند، این تهمت به او بزند او را تضعیف کند. من گمان مى کنم که از اول که احزاب پیدا شده در امثال ایران ، این یک طرحى بوده است از خارج ، آنها احزاب دویست تا حزب و گروه و امثال اینها باشد و هى اظهار وجود، هر روز تو روزنامه فلان گروه هم اظهار وجود کرد، این به این معن- این - است که سى و پنج میلیون جمعیت مى خواهد از هم منفصل باشد، یعنى آن انسجامى که باعث پیروزى شما شد، آن کارشناس هایى که ملّت ها را شناختند و راه ملّت ها را مطالعه کردند، راه شکست آنها را مطالعه کردند و طرح دادند براى آن ، بهتر از این چه بکنند، بدون اینکه محتاج باشد که یک قدرت و یک قوائى بیاید، خودشان را به جان هم مى اندازند. احزاب را دستشان قلم بدهند- چیز بکند- تهمت به او بزند، این تهمت به او بزند او را تضعیف کند. من گمان مى کنم که از اول که احزاب پیدا شده در امثال ایران ، این یک طرحى بوده است از خارج ، آنها احزاب دارند، آن مملکت هاى دیگر است لکن احزابى که آنها دارند فرم آنها یک جور دیگر است اینطور نیست که یک کارى بکنند که براى کشورشان مضر باشد، لکن وقتى صادر شد به این مملکت ها براى اینکه توجه به عمق مسائل ندارند، احزابى درست مى شود که به حال کشورشان مضر است . اینها یک چیزى درست مى کنند که اینها خیال مى کنند باید ما احزاب داشته باشیم . عمق این مطلب که احزاب آنجا، ضعف آنها چه جور است و احزاب اینجا باید چه جور باشد، این را درست ادراک نکردند، احزاب درست کردند لکن هر حزبى براى دیگرى کارشکنى مى کند، آن حزب هم براى او. یک مملکتى که محتاج به این بود که همه احزاب آن مجتمع باشند براى پیشرفت مملکت ، همه احزاب درست شد و همه با هم مخالف هستند، مع الاسف از این ممالک ما که تعلیماتش تعلیمات الهى باشد، باید ببینند چه گفتند تا اطاعت بکنیم .(313)
هیچ وقت از نظامى نترسید، هیچ وقت از این حرف هائى که مى زنند که ما مداخله نظامى مى کنیم ، از این هیچ وقت نترسید، بلکه آنوقت هم مداخله نظامى بکنند به نفع ماست . از حصر اقتصادى هم ابدا نترسید، نمى توانند، اگر براى اینکه خوب ، روزیش از آسمان مى رسد و هى مى دهند به او کارى نمى کند، اگر ما را محاصره اقتصادى بکنند ما فعالتر مى شویم ، به نفع ماست ، بکنند ما را محاصره ، از این هم هیچ نترسید. از این دشمنى که آمده در داخل و ما را مى خواهد از داخل فاسد کند، این ترس دارد که ما به جان هم بیفتیم ، من شما را لعن کنم ، خداى نخواسته شما من را لعن کنید، و ملّت را با صورت هاى مختلف ، حزب هاى مختلف ، جمعیت هاى مختلف - در عرض چند ماه قریب دویست تا جمعیت مى گویند هست ، جمعیت مختلف - این جمعیت هاى مختلف اگر همه وجهشان یک طرف بود، همه براى خدا بود، خوب ، هر کسى مى خواهد یک راهى ، مثل یک کسى بقال است و توجه به خدا دارد، یک کسى ملاست و توجه به خدا دارد، اما احزابى که در ایران پیدا مى شود، جمعیت هائى که در این طرف ها پیدا مى شود، اینها” کل یلعن صاحبه “ همه مخالفند با هم ، آنها هم همین را مى خواهند که از راه زیاد شدن احزاب ، زیاد شدن اختلاف درست کنند این راه ، راه احزاب که از آن راه پیش مى آید، در قضایاى دیگر هم همین حرف ها را پیش مى آورند، این زیانش چیست ، آن زیانش چیست ، این باید چه جور باشد، آن باید چه جور باشد. تمام اینها نقشه است ، این غاء له هائى که یکى بعد از دیگرى پیش مى آورند، این نقشه هائى است که طرح ریزى شده است و به دست خود ماها انجام مى گیرد که بین خود ماها را از هم جدا کنند، آنها نتیجه اش را ببرند.(314)
... باز همان قضایا مى خواهند پیش بیاورند، باز دانشگاهى ها را از مدارس ‍ قدیمه جدا کنند، حزب ها پیش بیاورند و گروه هاى فراوان که همه با هم مختلف باشند و مع الاسف ملتفت نیستیم ، عمق مسائل را نمى توانیم درک کنیم که در ظرف یک سال کمتر دویست تا گروه در یک مملکت پیدا شد و دویست تا حزب اظهار وجود کردند، این یعنى چه ! این چه بوده ، چیست اینطور مى شود، دویست تا گروه در اینجا پیدا بشود، هر چه گروه ها هم زیادتر بشود اختلافات زیادتر مى شود. اصل حزب بازى را به نظر من که در صدر مشروطیت حزب را در ایران درست کردند، حزب بازى را براى همین درست کردند که نگذارند این ملّت با هم آشتى کند. براى اینکه حزب را مى دیدند که اینجا بناى اینها این است که وقتى این حزب شد حزب عدالت و این حزب شد حزب دموکرات که درصدر مشروطه بوده ، اینها با هم دشمنند. این براى آن مى زند، این براى او مى زند، احزاب در خارج اینجور نیستند، اگر نمایش بدهند که اینجور هستند براى اینکه کلاه سر ما بگذارند، اگر نمایش بدهند که اینها اختلاف دارند، اختلاف اساسى ندارند، اینها کلاه سر ما مى خواهند بگذارند تا ما اختلاف پیدا بکنیم ، مثل یک بچه اى ما را حساب مى کنند که یک توپ مى اندازند میدان که سرگرم کنند مردم را.(315)

8 - لطمه به وحدت و اخوت اسلامى
 

اینها که مى خواهند این برادرها را از هم جدا کنند در هر جا با یک نغمه اى وارد مى شوند و اذهان صاف جوان ها را و اذهان صاف اشخاصى که در روستاها هستند اینها را تبلیغ مى کنند و برضد برادرهاى خودشان آنها را تجهیز مى کنند، این دست آنهائى است که تمام حیثیات این مملکت را در طول تاریخ و خصوصا در این پنجاه سال از بین بردند و تمام غارتگرى ها را آنجا کردند و حالاچون از این جهت مایوس شدند دنبال اینطور توطئه ها برآمدند آنها فهمیدند که ضربه را از اخوت اسلامى کشور ما خوردند، اخوت اسلامى عملى همه یک کلام مى گفتند، همه یک صدا در مى آوردند، همه الله اکبر مى گفتند، همه اتکال به خدا داشتند، همه جمهورى اسلامى مى خواستند. این جهت که همه با هم بودند و یکصدا جمهورى اسلامى مى خواستند، ضربه اى بود که بر آمریکا و رفقاى آمریکا خورد آنهائى که تبع بودند. آنها الآن یافته اند که ضربه را از کجا خوردند، همان نقطه اى را که از آن ضربه خوردند هدف قرار دادند، همان چیزى را که موجب شکست آنها شده است حالاهدف قرار دادند، به همان موضعى که شما پیروز شدید آنها حمله کردند. موضع پیروزى اتفاق کلمه بود وحدت بین آذربایجان و کردستان و بلوچستان و ایران ، همه جا بود، همه جاى ایران بود و اتکال به خدا آن جهت را که وحدت کلمه و طرح نبودن در انقلاب اینکه من از کدام طایفه ام ، شما از کدام طایفه اید، من چه مسلکى دارم ، شما چه مسلکى دارید.(316)
باز توطئه ها اوج گرفته است . توطئه ها براى اینکه نگذارند رء یس جمهور تعیین بشود و بعد هم توطئه براى اینکه نگذارند مجلس شوراى ملى برقرار بشود، براى اینکه با برقرار شدن این دو مرحله هم اسکلت حکومت اسلامى تحقق پیدا مى کند و اینها از حکومت اسلامى مى ترسند. آمریکا ضربه از اسلام خورده است و از اسلام مى ترسد، ضربه از این جوان هائى که براى اسلام قیام کردند و جان دادند و فداکارى کردند- و از اسلام این ضربه - مى ترسد از این جهت ، تفرقه افکنى دارد مى کند که نگذارد اجتماعى که با وحدت کلمه ، مقاصد خودشان را تا اینجا پیش بردند، بین راه آنها را فلج کند. نقشه این است . صحبت از دخالت نظامى و حصر اقتصادى صحبت است و بعید نیست براى این باشد که اذهان را منصرف کند از آنى که اساس است . شماها باید توجه داشته باشید و این توطئه شیطانى که از همه توطئه ها بالاتر است و او این است که مى خواهند ما را به جان هم بریزند و در داخل نگذارند یک استقرارى پیدا بکند این نظام اسلامى .(317)

ه‍ - شیوه هاى تبلیغى آمریکا
 

1 - تبلیغات سوء
 

دشمن حمله نظامى نمیکند زیرا مى داند از حمله نظامى کارى ساخته نیست آنها مى خواستند از داخل خود ما ضربه اى بزنند ولى دیدند نشد و نمیتوانند، با این وجود دست از تبلیغات برنداشتند، مى خواهند به وسیله تبلیغات سوء، اتحاد ما را از بین ببرند.(318)

2 - استفاده از نویسندگان مزدور
 

جوان هاى ما، توجه داشته باشند به اینکه آمریکا با سرنیزه نمى آید به میدان شما، با قلم مى آید به میدان شما، با قواى انتظامى نمى آید به اینجا، با آن اشخاصى که دارد و دارد این امور را مى گرداند به دست آنها، با آنها مى آید به میدان ما، اینها را باید توجه به آن داشته باشید آلت دست واقع نشوید.(319)
جوان هاى ما گول نخورند از این تبلیغات فاسد آمریکا اینطورى تبلیغ مى کند، آمریکا نظامى نمى آورد اینجا، آمریکا نویسنده مى آورد اینجا، آمریکا گوینده مى آورد اینجا، آمریکا عمال خودش که سال هاى طولانى آنها راتربیت کرده است مى فرستد اینجا که اوضاع ما را بهم بزنند آمریکا کردستان را آنطورى به هم مى زند، تهران را آنطور مغشوش مى کند و گاهى فرض کنید که دانشگاه ها را به هم مى زند و گاهى تو خیابان ها مى ریزند و چه مى کنند و این اینطور کار مى کند.(320)

3 - نفوذ در تبلیغات انتخابات
 

آمریکا و تروریست هاى وابسته و پیوسته به آن با تبلیغات خود، ملّت شریف ایران و ارتش وفادار به اسلام را از هدف بزرگ اسلامیشان منحرف معرفى مى نمایند و وساء ل ارتباط جمعى غرب ، خصوصا آمریکا و صهیونیسم براى جهانخواران و مزدورانشان کاخ ‌هاى سفید خیالى ساخته تا با شکست ایران در انتخابات به سوى ایران مهد شیرزنان و شیرمردان هجوم آورده و با محو اسلام ، حکومت سلطنتى یا جمهورى دموکراتیک خلق برقرار وکشور را تا ابد مورد چپاول قدرتمندان خصوصا آمریکا قرار دهند.(321)
در قضیه ریاست جمهور هم همه مکلفند که شرکت کنند. من تکلیف خودم را دارم ادا مى کنم . همه مکلفند، از من طلبه که اینجا نشستم تا شما علماى اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستند به اینکه در این امر حیاتى دخالت کنند، بى تفاوت نباشند. مى خواهند شما را بى تفاوت کنند. دست هائى الآن در کار است که از حالامشغولند به اینکه نگذارند شما اصلاوارد بشوید در صحنه ، نگذارند که ملّت ما وارد بشود در صحنه . باید وارد بشوید، چاره ندارید، اسلام است ، حفظ اسلام است . وباید چشمشان را باز بکنند که در دام نیفتند، آمریکا دامش را الآن پهن کرده در تمام ایران . در دام نیفتند، گول این تبلیغاتى که این گروه ها مى کنند، تبلیغ مى کنند، گول اینها را نخورند. ببینند که اشخاص صحیح سالم متعهد دانا چه مى گویند.(322)

4 - بهره بردارى از تیترهاى مطبوعات
 

اگر مى خواهید کشور اسلامى باشد باید مطبوعاتش هم اسلامى باشد. توجه کنید که اگر یک چیزى پیدا کنند در رادیو لندن و یا آمریکا و یا رادیوهاى دیگر، یک کلمه را برداشته و به صورتى بزرگ نمایش مى دهند مثلا ایران همه کارهایش به هم ریخته است و چه و چه هست . این براى این است که یکى از راه هایى که اینها بخواهند فساد کنند مطبوعات است .(323)

5 - جنگ روانى (تهمت و افتراء)
 

اینها مى خواهند جلوى این را بگیرند، یک سدى درست کنند، جلوى این موجى که پیدا شده است بگیرند و نگذارند که صداى ایران برسد به کشورهاى دیگر. و این هم یک اشتباهى است که آنها مى کنند. هرچه این بوق ها بلندتر بشود ایران قوى تر مى شود. هرچه اینها ایران را متهم کنند به این که فساد دارد مى کند، نمى دانم استبداد هست ! فاشیستى است ( امثال این عبارات ) و هر ترورى در عالم واقع مى شود. دست ایران در کار است ! اینها تقویت مى کند ایران را. وقتى ملّت ها دیدند که آمریکا دور قصر خودش و دور کاخ سفید، سد ایجاد مى کند که مبادا از ایران بروند آن جا را منفجر کنند، مردم قدرت ایران را مى فهمند، مى فهمند که اسلام همچو قدرتى دارد. یک دروغى آنها مى گویند به خیال این که ما را تضعیف کنند، آنها دروغ مى گویند. ایران مخالف با همه این مسائل است . ایران حجت دارد، دلیل دارد. ما با قرآن داریم پیش مى رویم با نهج البلاغه داریم پیش ‍ مى رویم . ما محتاج نیستیم به این که ترور کنیم ، آنهایى که مخالف ما هستند الآن دارند ترور مى کنند.(324)
تهمت هاى تروریستى و تروریست پرورى که به خیال سردمداران کاخ سفید و ایادى آنان و دستگاه هاى تبلیغاتى وابسته به ابرجنایتکاران که براى تضعیف جمهورى اسلامى به طور چشمگیر و فزاینده اى در کار است ، به خواست خداوند متعال نتیجه معکوس داده و موجب تضعیف روحیه دشمنان اسلام و جمهورى اسلامى و تقویت روحیه ملّت ما، بویژه رزمندگان و سایر ملّت هاى مظلوم و مستضعف گردیده است ، و مکروا و مکر الله والله خیرالماکرین و از جمله ، دفاع حق تعالى و معکوس کردن مکر کاخ سفید، این است که تروریست پرورى سردمداران کاخ سیاه آمریکا بر سر زبان ها- حتى روشنفکران آمریکا- افتاده است . کاخ سیاه با اخراج رژیم عراق از لیست تروریست ها، به صورتى واضح ثابت کرد که تروریست پرور و طرفدار آن است .(325)
دائما مشغول افترا زدنند به جمهورى اسلامى . دائما راجع به این که در جمهورى اسلامى حقوق بشر دارد از بین مى رود و جاهاى دیگرء! نه حقوق بشر سر جاى خودش سرجاى خودش هست آمریکا سرجاى خودش هست و روساى استکبار حفظ مى کنند حقوق بشر را! فقط در ایران است که حقوق بشر از بین مى رود. این براى این است که مضطربند اینها. از اسلام اضطراب دارند، از این که اسلام پیشبرد بکند، اینها مى ترسند. از این جهت این طور مى گویند و این موجب تقویت شما بشود. هر چه آنها در بوق هایشان بر ضد شما صحبت کنند، دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهورى اسلامى است و این باید باعث تقویت ما بشود. آنها براى تضعیف ما این طور بوق ها را به بار مى آورند و ما از اثر این معنا چون ریشه را مى دانیم که چى هست تقویت مى شویم .(326)
و بحمدالله الآن برق این مسایل در همه جاى دنیا جلوه کرده است و هر چه مى خواهند داد و فریاد بزنند رسانه هاى گروه و آمریکا و هر جا بخواهند هر چه داد و فریاد بکنند و هر چه غلط کارى بکنند، فایده ندارد همین کار خلافى که در مکه (327) کردند، این کار الآن در همه جاى دنیا موجش برآمده است ، لکن رادیو اسرائیل البته با ما باید مخالفت کند، نمى شود، آن هم از همان سنخ است . حکومت هاى جائر همه باید با ما مخالفت کنند، تبلیغات عالم ، رسانه هاى گروه عالم همه باید با ما ضدیت بکنند، ما اگر این کار را نکنند خلاف مى دانیم / خلاف / باید بگوییم خلاف کردند من سابق یک وقتى مى گفتم که اگر اینها بخواهند من را مفتضح کنند، تعریف کنند این که بدگویى مى کنید، بیشتر مردم توجه مى کنند براى این که شما اگر دستتان را به دریا هم بزنید نجس مى شود. شما اگر تعریف از من بکنید مردم همه مخالفت مى کنند، اما خداى تبارک و تعالى خواسته است که اینها دشمنى کنند تا این که مردم مجهز بشوند.(328)
این بوقهایى که از گلوى آمریکا و از گلوى بستگان آمریکا به او نفخ مى شود، اینها ایران را متهم مى کنند که اسلحه از اسرائیل مى خرد و بعضى مطرودین خود ایران هم تایید مى کنند.(329)

6 - فریب کلیسا
 

حضور ابرقدرت ها در معابد و دست آسمان کردن آنان براى دعا به جاسوسان و خاء نان علیه مظلومان و مستضعفان شما را اغفال نکنند که اینان جز براى رسیدن به قدرت بیشتر و نیل به ریاست دنیا که خلاف دستور آسمانى است به چیز دیگرى فکر نمى کنند اکنون براى رسیدن به ریاست جمهورى و ادامه چند سال دیگر ستمگرى بر ملّت هاى ضعیف دست به دعا برداشته است و کلیسا را به آهنگ ناقوس ‍ فرا خوانده است .(330)

و - طرح ها و توطئه هاى منطقه اى آمریکا
 

1 - طرح به رسمیت شناختن اسرائیل
 

اسرائیل امروز فرمانفرماى این بلاد اسلامى دارد مى شود و اگر این بى تفاوتى و این کمک و این طفره زدن براى اینکه بشناسند اسرائیل را به رسمیت ، اگر این به نتیجه برسد، او فرمانفرماى همه شان خواهد شد و همین طور که حالاتحقیرشان کرد و ذلیلشان کرد در مقابل خودش به امر آمریکا، به طرح آمریکا، این مطلب توسعه پیدا مى کند و در همه جا ریشه مى دواند مکرر این مساله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمى کند به آنجائى که هست ، قدم قدم پیش مى رود.(331)
ما نمى توانیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمان جدا بدانیم ، مقدرات سایر کشورها را از خودمان جدا بدانیم . همه جا اسلام است و همه مسلمین که ماهم جمله آنها هستیم موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم . ما مکلف هستیم که آن مقدارى که مى توانیم هدایت کنیم این کشورهاى اسلامى را که امروز در فکر این طرح بسیار بسیار مضر هستند و مى خواهند آن طرح را تصویب کنند. ما باید به ملتهاى مسلمین و اسلام و به کشورهاى اسلامى تذکر بدهیم . من اعلام خطر مى کنم براى این مساله وبراى اسلام به واسطه این طرح . آنهائى که این طرح را داده اند یا جاهلند و یا تحت تاثیر آمریکا و صهیونیسم واقع شده اند. آنهائى که در این طرح نقطه مثبت قاء ل هستند آنها هم همین طور. اگر هیچ نقطه اى در این نبود جز اینکه اسرائیل به رسمیت شناخته شود، یکى از موارد این پیشنهادها این است که اسرائیل به رسمیت شناخته بشود و تامین داده بشود به اسرائیل اگر هیچ نبود الااین و تمام نقاط دیگر، نقاط مثبت بودند، آن نقاط مثبت همه بر خلاف بود. معنى اینکه تامین داده بشود به اسرائیل این است که این اسرائیل که سال هاى طولانى است زمینهاى مسلمین را غصب کرده اند و کشتار دستجمعى در فلسطین و در لبنان و در جاهاى دیگر ایجاد کردند، مسلمین را بى خانمان کردند و اعراض و نفوس مسلمین را در خطر، معرض خطر قرار دادند و دستخوش مقاصد فاسدشان کردند، حالاهمه مسلمانها این را تامینش ‍ بدهن .(332)
همه ما بویژه دولت عربستان در مقابل اسلام و قرآن کریم و نسل هاى آینده مسوول مى باشیم و من خوف آن دارم که خداى نخواسته یک روز ملّت ها و دولت هاى اسلامى به خود آیند که با دست آمریکاى جنایتکار اسرائیل به خواست هاى ظالمانه و جنایتکارانه خود برسد و از مسلمین کارى ساخته نشود من طرفدارى از طرح استقلال اسرائیل و شناسائى او را براى مسلمانان یک فاجعه و براى دولت هاى اسلامى یک انفجار مى دانم و مخالفت با آن را یک فریضه بزرگ اسلام مى شمارم .(333)

2 - حمایت از جنایات اسرائیل
 

چه دردناک است براى مسلمانان جهان در عصر حاضر که با داشتن آنهمه امکانات مادى و معنوى ، در مرئى و منظر آنان به پیشگاه خداوند متعال و رسولان عالیقدرش اینچنین جسارت واقع شود، آن هم از یک مشت اوباش ‍ جنایتکار و چه ننگ است براى دولت هاى اسلامى که با در دست داشتن شریان حیاتى ابرقدرت هاى جهان بنشینند و تماشاگر باشند که آمریکا ابرجنایتکار تاریخ ، یک عنصر فاسد بى ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عده اى ناچیز عبادتگاه مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان غصب نموده و با کمال وقاحت در مقابل همه آنان قدرت نمائى کند.(334)
آیا این دولت هاى منطقه مساله لبنان را یک فاجعه نمى دانند؟ یک فاجعه براى اسلام نمى دانند؟ یک فاجعه براى مسلمین جهان نمى دانند؟ آیا حمله اسرائیل به لبنان و کشتار بى حد فاجعه نیست ؟ براى اسلام فاجعه نیست براى مسلمان ها فاجعه نیست ؟ آیا تصریح به اینکه این عمل با صوابدید آمریکا واقع شده است ، در گوش اینها وارد نمى شود؟(335)
اگر آمریکا پشتیبانى از اسرائیل نمى کرد، اسرائیل مى توانست فلسطین را غصب کند؟ مى توانست ادعا کند که جولان مال ماست و آن را براى خوشان ثبت کند؟ اگر آمریکا نبود و این قدرت شیطانى نبود، اینهمه فساد در بلاد مسلمین حاصل مى شد؟ اینهمه خونریزى هایى که در بلاد مسلمین مى شود با تحریکات آمریکاست . آمریکا و آنهایى که با او هستند.(336)
آمریکا که چنگ و دندان در منطقه نشان مى دهد از مهره اى چون اسرائیل که مجرى جنایت هاى آن در منطقه است به کامل پشتیانى مى کند و بازى هاى سیاسى اینان را نباید از نظر دور داشت . و کسانى که از اسرائیل حمایت مى کنند باید بدانند که افعى گزنده را در حمایت خود قوى مى کنند که در صورت فرصت خداى نخواسته حرث و نسل منطقه را به هلاکت مى کشاند و باید به این افعى خزنده خطرناک مهلت ندهند.(337)

3 - توطئه حمله به لبنان
 

لبنان ، یک مساله اى بود که با طرح آمریکا عمل شد، یعنى آمریکا طرح داده ، چون دیده است که اینجا از دستش رفته ، طرح داده است که براى ایران مشکلات ایجاد کند هر چه مى توانست مشکلات کرد و از بین رفت بعد هم مشکلات جنگ را ایجاد کند و این جنگ هم ادامه پیدا بکند و این چیزى که حق است عمل نشود تا ادامه پیدا بکند و بهره بردارى را آمریکا بکند لبنان هم همین مساله بود که طرحى آنها داشتند که در آنجا اجرا بکنند و اسرائیل را وادار کردند به اینکه آنطور جنایت ها را بکند، تا اینکه آن طرح هائى که به نفع آمریکاست و همه کشورها را اسیر آمریکا مى کند بیشتر از آنچه که هستند، آنها اجرا بشود.(338)

4 - کشتار مسلمانان لبنان (حزب الله )
 

اکنون برادران مسلمان لبنانى ما در چنگال اسرائیل و دولت خون ریز لبنان و از آن بدتر آمریکاى تجاوزگر گرفتارند و هر روز گروهى از آنان شهید یا آواره مى شوند.(339)
الآن تمام گرفتارى ما از آمریکاست تمام گرفتارى مسلمین از آمریکاست ، از این آمریکایى است که صهیونیسم را آنطور تقویت کرده است و آنطور دارد تقویت مى کند و برادران ما را فوج فوج مى کشند.(340)

5 - اعمال سیاستهاى جنگ و صلح
 

از قرارى که در این نوشته ها یا در گفته ها بود، رء یس جمهور آمریکا گفته است که این جنگ را دیگر باید به هم یک کارى بکنیم از بین برود، براى اینکه این جنگ دیگر به نفع آمریکا نیست ، شما ببینید این چه اقرارى است که یک نفر آدم ، رء یس جمهور یک کشور ابرقدرت به اصطلاح ، همچو اقرار مى کند که جنگ تا حالا به نفع آمریکا بوده است ، براى اینکه جنگ براى به هم زدن این جمهورى اسلامى بوده است ، حالاکه مى بینیم نمى شود این کار و ممکن است که جمهورى اسلامى رشد زیاد بکند و سایر کشورهاى مسلمان هم بیدار بشوند، پس حالایک خطرى است براى آمریکا، دیگر به نفع آمریکا نیست حالاتقاضا کرده است از همه اشخاصى که دست اندرکارند که بیایند و این جنگ را به یک طورى به صلح برگردانند.(341)

6 - نفوذ اطلاعاتى و نظامى
 

اگر دولت حجاز از این فریضه عبادى سیاسى که هر سال در مواقف کریمه حرمین شریفین با حضور میلیونى مسلمانان تشکیل مى شود استفاده سیاسى اسلامى مى نمود احتیاج به آمریکاع هواپیماهاى آواکس آن وسایر ابرقدرت ها نداشت و مشکلات مسلمانان حل مى شد. مى دانیم که آمریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است تا به نفع خود و اسرائیل از آنها استفاده نماید. چنانکه دیدیم که آواکس هاى آمریکایى براى تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب گزارشى سرتاسر دروغ داد مبنى بر بمباران مراکز نفتى کویت توسط ایران . مع الاسف این سهل انگارى در عموم دولت هاى کشورهاى اسلامى شیوع دارد.(342)

7 - بهره گیرى از تفرقه بین حکومتها
 

اگر این افتراق بین مسلمین نبود ممکن نبود ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیتى کمى اینطور جسور بشود وهمه حیثیت مسلمین را زیر پاى خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهاى اسلامى ، دولت هاى اسلامى نبود، آمریکا مى توانست حکومت کند بر همه کشورها، منافع همه کشورها را غارت کند؟(343)

8 - استفاده از عوامل منطقه اى
 

چرا ما به این روز نشانده شدیم که آمریکا از آن ور دنیا بیاید و مقدرات کشورهاى ما را تعیین کند و مقدرات علماى اسلام را تعیین کند ولو با دست دیگران و به صراحت بگوید که من منفعت دارم در منطقه و دخالت آشکار در منطقه بکند و مسلمین نشسته باشند و ناظر باشند؟ اى ائمه جمعه همه بلاد اسلامى مردم را آگاه کنید، این “ چرا” را بین مردم بگوء ید، این “ چرا” هم به غرب وارد است و هم به شرق وارد است و چرا شوروى در ممالک اسلامى دخالت مى کند، دخالت نظامى آمریکا هم همه جور دخالت مى کند در همه کشورهایى که تحت سلطه او هستند یا مى خواهند تحت سلطه ببرد، هم دخالت نظامى مى کند، هم دخالت سیاسى مى کند و همه جور دخالت خوب ، این چرا ندارد در دنیا؟ این یک میلیارد جمعیت نباید بگویند چرا؟ از این یک میلیاد جمعیت اگر نصف شان فریاد بزنند که چرا، آمریکا کنار میرود آمریکا با دست خود دولت هاى وابسته ، با دست خود نویسندگان خبیث و گویندگان فاسد مقاصد خودش را پیش میبرد و مسلمین نشسته اند و این نویسندگان مى نویسند و این گویندگان مى گویند و این دربارى ها و روحانیون دربارى کمک مى کنند به این قدرت هاى بزرگ و مردم نشسته اند و گوش مى دهند و مى بینند.(344)

9 - به کارگیرى آخوندهاى دربارى
 

در آستانه به هم نزدیک شدن جمیع مسلمانان جهان و تفاهم همه مذاهب اسلامى براى رها شدن کشورهایشان از چنگال پلید ابرقدرت ها و در آستانه قطع ایادى ستمگران غرب و شرق از ایران با رمز وحدت کلمه و اتکال به خداى بزرگ و اجتماع در زیر پرچم اسلام و توحید، شیطان بزرگ جوجه هاى خود را فرا خوانده است تا با هر حیله متصور، بین مسلمین تفرقه افکند و امت توحیدى و برادران ایمانى را به اختلاف و دشمنى کشاندو راه سلطه گرى و چپاول را براى خویش هرچه بیشتر باز کند. شیطان بزرگ که خوف آن دارد که انقلاب اسلامى ایران به سایر کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى صادر شود و دست پلید او رااز کشورهاى تحت سلطه قطع کند در حالى که از حصر اقتصادى و حمله نظامى طرفى نبست به حیله دیگرى دست زده است تا انقلاب اسلامى ما را در پیشگاه مسلمانان جهان خدشه دار کند و مسلمانان را به جان هم اندازد و خود به ستمگرى ها و چپاول هایش درکشورهاى اسلامى ادامه دهدو آن اینکه درست درآستانه کوشش ‍ بى امان ایران براى وحدت کلمه و تشبث به اسلام بزرگ ، و توحید بین جمیع مسلمین جهان ، به یکى از مهره هاى خبیث آمریکا و از دوستان شاه مخلوع معدوم ، دستو ر مى دهند تا از فقها و مفتیان اهل سنت ، فتوا بر کفر ایرانیان عزیز بگیرد و بعضى از این مهره ها گفته اند:” اسلامى که ایرانیان مى گویند، غیر از اسلامى است که ما مى گوء یم “. آرى اسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره هاى آمریکا چون سادات و بگین پشتیبانى مى کنند و در مقابل فرمان خداى متعال با دشمنان اسلام دست دوستى مى دهند و براى تفرقه بین مسلمین ، از هیچ افترا و کوششى دریغ نمى کنند.(345)

10 - آواره کردن شیعیان عراق
 

ملّت شریف ایران ! میهمانان عزیزى را که به توطء ه آمریکا و دست جنایتکار رژیم منحرف بعث از خانه هاى خود آواره شده اند و به ایران با وضع اسفناک فجیعى فرستاده شدند، گرامى دارید. اینان برادران مظلوم شما هستند که بدون هیچ مجوزى و فقط براى ارضاء هواهاى نفسانى و اطاعت کورکورانه از شیطان بزرگ از خانه هاى خود به دست دژخیمان رژیم بعث آواره شدند اینان برادران مظلوم ما هستند.(346)

ز - عکس العمل ملتها در برابر توطئه هاى آمریکا
 

1 - تصرف لانه جاسوسى در ایران
 

نظر من این است که تمام این بحران ها را آمریکا ایجاد مى کند مسلمین و ملّت ما به حسب نظر اولیاء شان ، ما بین ملّت ها هیچ فرقى نمى گذارند، به این معنا که بخواهند با یکى عدالت و با یکى بى عدالتى بکنند، لکن آمریکاست که نمى گذاد این آرامش پیدا بشود آمریکا، آن کسى که پنجاه سال به این مملکت خیانت کرد و به امر او جوان هاى ما دستجمعى در خیابان ها کشته شدند و علما و روشنفکران ما به حبس رفتند، کشته شدند، آواره شدند، تبعید شدند، یک همچو موجودى را که تمام ملّت ما با او دشمن است آمریکا برد و در منزل خودش در جائى که براى او مامن درست کرده و نگاه مى دارد و او و عاء له اش را احترام مى کند و با جوان هاى ما که در آنجا اعتراض مى کنند با خشونت رفتار مى کنند، واکنش این اعمال است که ملّت بریزند و این کار را انجام بدهند و مسؤ ولیّت آن از خود آمریکاست و سفارتى که در ایران است یک توطء ه هائى بود که حالاکشف شده است و با وجود این توطء ه ها نمى شود گفت که ملّت بنشینند و نگاه کنند و آنها هر کارى که مى خواهند بکنند از این جهت خود آمریکا منشاء این امور است ، منشاء کارهائى که انجام گرفته است مى باشد و در مقابل آن کارهاى ناحقى است که آمریکا ظرف چندین سال با ما کرده است و ما دیگر نمى توانیم کارهائى که آنها مى خواهند انجام بدهند تحمل کنیم ، از این جهت باید آمریکا بفهمد که دیگر وقت آن ظلم ها گذشته است و باید حساب کار خودش را بکند و اگر ما دیدیم که بیشتر از این مى خواهد جلو برود، ما هم کارهائى داریم که با ضرر آمریکا تمام خواهد شد.(347)

2 - انفجار سفارت آمریکا در بیروت
 

با ریشه یابى معلوم مى شود اساس آنچه که تفنگداران و سربازان آمریکا را در بیروت و دیگر جاها با انفجارهاى مهیب به هلاکت رسانده و مى رساند، همان کاخ ‌هاى ستم بویژه کاخ سفید است . اینان توقع دارند که دست هاى ستم خود را از مراکز قدرت در سراسر جهان بر سرنوشت بشریت بکوبند و مظلومان ستمدیده دست آنها را بفشارند و از آنها با پایکوبى و دست افشانى استقبال کنند این انفجارها و از این قبیل مساء ل از توده هاى مظلوم جهان ، عکس العمل ستم ها و تجاوزهاى ستم ها و تجاوزهاى طاقت فرساى شماست و اجتناب ناپذیر است ، مگر آنکه در کارهاى ظالمانه خود تجدیدنظر کنند. ایران در هیچ یک از این انفجارها دخالت نداشته است و مسوولین جمهورى اسلامى این مطلب را بارها تذکر داده اند.(348)

ح - اسلام آمریکایى
 

1 - ادعاى آمریکا
 

شنیدید آن طور که من شنیدم که در آمریکا هم بانک اسلامى مى خواهند درست کنند؟ البته آن اسلامى که آنها مى گویند با این اسلامى که ما مى گوییم دوتاست ، اما شنیدم من که مى خواهند بانک اسلامى درست کنند.(349)
ما در زندگى خود دراین انقلاب اسلامى چیزهایى دیده ایم و قبل از آن صحنه هائى دیده بودیم باور نکردنى و شگفت انگیز، از دوره افتادن رضاخان در تکایا و شمع روشن کردن تا قرآن طبع نمودن محمدرضا و احرام حج بستن ، از عابد و زاهد و مسلمان شدن صدام تا اسلام شناس ‍ شدن کارتر و تا به حکم جهاد مسلمانان علیه ایران تهدید کردن بلندگوى بگین و ریگان و شاید اگر زندگى ادامه پیدا کند اینان را در صف هاى جماعت و محراب عبادت ببینیم .(350)
پیشترها اگر یادتان باشد کارتر ادعا مى کرد که ایران اسلام را نمى داند! حالادارند همه ادعا مى کنند! مقامات آمریکایى هم همین مطلب را مى گویند که اینها اسلام را درست نمى دانند! قبلا بگین هم این حرف را مى زد! حالا داخل و خارج هم این حرف ها را مى زنند! من نمى دانم کى اینها مى خواهند عروه الوثقى (351) را حاشیه کنند؟(352)

2 - عوامل ترویج اسلام آمریکایى
 

در حوزه هاى علمیه هستند افرادى که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدى فعالیت دارند. امروز عده اى با ژست تقدس مابى چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام مى زنند که گویى وظیفه اى غیر از این ندارند خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه هاى علمیه کم نیست . طلاب عزیز لحظه اى از فکر این مارهاى خوش خط و خال کوتاهى نکنند، اینها مروج اسلام آمریکاییاند و دشمن رسول الله . آیا در مقابل این افعى ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟(353)
امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون هاى فتنه و جاسوسى مبدل شده اند که از یک طرف اسلام اشرافیت ، اسلام ابوسفیان ، اسلام ملاهاى کثیف دربارى ، اسلام مقدس نماهاى بى شعور حوزه هاى علمى و دانشگاهى اسلام ذلت و نکبت ، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت ، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها و در یک کلام اسلام آمریکایى را ترویج مى کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش ، آمریکاى جهانخوار مى گذارند.(354)

3 - خسارت اسلام آمریکایى در منطقه
 

تاءسف دارد که اسلام آن وضع را دارد و کسانى که ادعاى اسلام را مى کنند این وضع را دارند اسلام نسبت به متخلفین ، نسبت به متجاوزین آنطور سختگیرى مى کند و اینهائى که مى گویند ما تابع اسلام هستیم تشویق هم مى کنند آمریکا که در راءس تمام جنایتکارهاست و همین جنایت این چند وقت بیروت با دست مخفى آمریکا و ظاهر این صهیونیست غلط، این مجرم واقع شد، آمریکا اساس کارش بود خود آنها هم اقرار کردند به این امر که قضیه ، قضیه طرح آمریکائى است اگر آمریکا نبود، به اسرائیل مى گفت غلط نکن برو کنار، مى رفت این آمریکا، این کتکى است که مسلمان ها از آمریکا مى خورند، آنوقت آقایان ادعاى اسلام مى کنند، ادعاى طرفدارى از مسلمین مى کنند، همه چیزشان را تقدیم آمریکا مى کنند، عذر هم از آنها مى خواهند این تاءسف ندارد براى ملّت ها، براى اسلام ، براى همه ؟ این ملّت ها توجه ندارند به اینکه اینها دارند چه مى کنند؟ آنها با بیروت و با زن و بچه و فقیر و بیچاره مردم چه کردند و همه کارها را انجام دادند و به هم زدند همه اوضاع را و همه نشستند و تماشا کردند و یک عده هم طرفدارى کردند و اگر هم یک کلمه اى گفتند، یک کلمه اى بود، گذشتند و رفتند و همه جنایت ها واقع شد شما خیال مى کنید اسرائیل قانع به این امور است ؟(355)
این دنیا چه وضعى الآن پیدا کرده است ؟ این مسلمان ها که ادعا مى کنند که ما تابع پیغمبر اکرم هستیم ، ما تابع قرآن کریم هستیم ، خوب ، این قرآن ، بیایید ببینید این قرآن چه مى گوید و شما چه مى کنید. آنها مى بینید که براى خاطر آمریکا تمام این گرفتارى ها را براى ما دارند پیش مى آورند و مى گویند ما مسلمان هستیم ، خوب ، این اسلام شد که شما بگویید که مسلم هستیم ، لکن چون آمریکا چطور است شما باید چه بکنید؟ نفت شان را به آمریکا مى دهند، تمام چیزهائى که مال خود ملّت شان است تقدیم مى کنند. ملتشان به آن ضعیفى و به آن بیچارگى دارد زیر ستم خود آنها پایمال مى شود و باز ادعا مى کنند که ما مسلمان هستیم ، مگر با ادعا انسان مسلمان مى شود؟ مى گویند ما مسلمان هستیم و مى خواهیم که اتحاد باشد، ایران هفته وحدت درست مى کند آنها مى گویند ایران دارد تفرقه مى اندازد.(356)

ط - شکست سیاسى آمریکا
 

1 - قطع نفوذ در ایران
 

... لمس کردند شکست خودشان را، بعد از این لمس الآن توطئه هازیاداست ،بیخود نیست که سناى آمریکا اینطور حرف ها را مى زند، آنها مى فهمند چه از دستشان رفت . سناى آمریکا براى انسان چیزى قاء ل نیستند آنها، آنها انسان ها را مى کشند،در هر جا گیر بیاورند انسان ها را فوج فوج مى کشند، آنها همه فریادشان براى این است که چه از دستشان رفت ، یک کشور از دستشان رفت و کشورهاى اسلامى دیگر هم ترس این را دارند که آنها هم برود و انشاء الله برود.(357)
جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى شناسد و ما باید در جنگ اعتقادى مان ، بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم . انشاء الله ملّت بزرگ ایران با پشتیبانى مادى و معنوى خود از انقلاب ، سختى هاى جنگ را به شیرینى شکست دشمنان خدا در دنیا جبران مى کند، و چه شیرینى بالاتر از این که ملّت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است چه شیرینى بالاتر از این که ملّت ایران سقوط ارکان و کنگره هاى نظام ستمشاهى را نظاره کرده است و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است و چه شیرینى بالاتر از این که مردم عزیزمان ریشه هاى نفاق و ملى گرایى و التقاط را خشکانیده اند و انشاء الله شیرینى تمام ناشدنى آن را در جهان آخرت خواهند چشید نه تنها کسانى که تا مقام شهادت و جانبازى و حضور در جبهه پیش رفته اند، بلکه آنهایى که در پشت جبهه با نگاه محبت بار و با دعاى خیر خود جبهه را تقویت نموده اند، از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره برده اند خوشا به حال مجاهدان خوشا به حال وارثان حسین (علیه السلام ).(358)

2 - اضطراب و تناقض گویى
 

شما خیال مى کنید مردم حالا، مردم زمان صد سال پیش از اینند، مردم زمان پنجاه سال پیش از اینند، نه ، این طور نیست ، تغییر کرده است ، تحول حاصل شده است ، دنیا به هم خورده است ، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتان را زیر برف کرده اید و همان حرف هاى سابق را مى زنید: اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگه هرمز چه باشد، ما چه مى کنیم ! شما خیال مى کنید که حالاهم مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه مى گفتید تمام مى شد قضیه . حالا نیست مساله این طور، بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است . و لهذا یک روز مى گویند که ما چه مى کنیم ، یک روز بر مى گردند، یک روز میگویند نگفتیم این طور. در کاخ سفید مسایل یک مسایلى است که یکى شان مى گوید که ما دخالت نظامى مى کنیم ، یکى شان مى گوید ابدا همچو چیزى نبوده . اصلاسردرگمند، نمى فهمند چه مى کنند وباز هم نشناخته اند مردم را، نشناخته اند دنیا را، دنیا عوض ‍ شده است ، شما هم باید خودتان را عوض کنید، افکارتان را عوض کنید نمى شود حالامثل سابق با دیکتاتورى یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را، یک کلمه شما بگویید، خیال مى کنند همه باید بگویند چشم ، نمى گویند دیگر، مردم نیستند این طور حالاو باید شما هم خودتان را عوض کنید و با مردم راه بروید، خیال نکنید که همه مردم باید دست بسته در مقابل شما هیچ حرفى نزنند.(359)
امروز زمان بیدارى مردم ماست ، زمان هشیارى و شکوفایى ایمان است در این کشور و لهذا مى بینید که الآن هر رادیویى را باز کنید از خارج ، از هر گوشه عالم راجع به قضایاى آمریکا و راجع به خضوع او در مقابل ایران صحبت مى کنند و حرف ها را میزنند اضطراب در کلمات خود ریگان این قدر هست تناقض گویى ، اضطراب هست که انسان نمى تواند باور کند که یک آدمى که رء یس یک همچو کشورى هست و ادعایش آن قدر زیاد است ، این قدر تناقض گویى ، این قدر اضطراب ، این قدر وحشت که او را گرفته است ، امروز یک چیز مهمى است نه فقط او را، کرملین هم همین طور است ، آنها هم مسابقه مى کنند با آمریکا در رابطه با ایران .(360)

3 - استیصال
 

کدام افتخار بالاتر و والاتر از این که آمریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهاى جنگیش و آن همه دولت هاى سرسپرده اش و به دست داشتن ثروت هاى بى پایان ملّت هاى مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه هاى گروهى در مقابل ملّت غیور ایران و کشور حضرت بقیه الله - ارواحنا لمقدمه الفداء- آنچنان وامانده و رسوا شده است که نمى داند به که متوسل شود و رو به هر کس مى کند جواب رد مى شنود و این نیست جز به مددهاى غیببى حضرت بارى تعالى - جلت عظمت- که ملّت ها را بویژه ملّت ایران اسلامى را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهى به نور اسلام هدایت نمود(361)
آمریکا باید بداند که تصمیمات عجولانه و دست و پا کردن هاى بدون سنجش که اخیرا اعلام نمود که ایران را در لیست کشورهاى موافق یا دخیل در اعمال تروریستى قرار داده است گرهى را براى او باز نخواهد کرد و راه مفرى پیش رویش نخواهد گذاشت ، چرا که اکنون جهان مستضعفان براى قطع ید ستمکاران چه به صورت قیام و انقلاب و چه به صورت هاى دیگر بسیج شده اند و براى ایران نیز مشکلى پیش نخواهد آورد، چرا که آمریکا پس از شکست در ایران با استفاده از هم پیمانان غربى خود در اروپا دست به محاصره اقتصادى ما زد و هرچه توانست انجام داد و ما باگرمى تمام از آن استقبال کردیم . اداره کنندگان کاخ سفید باید بدانند که دنیا عوض شده است . و قدرت هاى شیطانى از حربه هاى استعمارى کهنه و نو خلع سلاح شده اند کارگزاران سیاست آمریکا باید طرز تفکر و سیاست هاى خود را تغییر دهند و گمان نکنند اداره کل جهان در دست آنهاست و همه کشورها چشم و گوش بسته در اختیار آنان هستند. باید توجه کنند که قطع رابطه و تحریم اقتصادى و لیست هاى دروغین آنها، دنیا را بر کشورى تنگ نخواهد کرد.(362)

4 - اشتباهات
 

خواب هاى شیرینى که مخالفان داخلى و پشتوانه هاى خارجى آنان دیده بودند و رویاهاى امید بخشى که کاخ ‌هاى طلایى برایشان بنا نموده بود، یکى پس از دیگرى با همت والاى ملّت عظیمالشان و جوانان برومنداسلام فرو ریخت این کوردلان که از نصرت خداوند غافل بوده و وعده هاى الهى را نمیتوانند باور کنند و انقلاب اسلامى را چون سایر انقلابات بلکه ناچیزتر مى دانستند و با دید مادى و محاسبات غلط به این پدیده الهى مى نگرند و از ارزش هاى انسانى و حجم قدرت ایمان و تحولى که به خواست خداوند قادر در ملّت انقلابى ایران پیدا شده خبرى ندارند و ارزش ها را با دیدهاى مادى خود خلاصه در سلطه جویى و استضعاف ملّت هاى زیر ستم مى کنند، ناچار گرفتارى هاى پس از انقلاب ایران و توطء ه هاى همه جانبه قدرت هاى بزرگ و کوچک ، آنان را به این نتیجه رسانده بود که جمهورى اسلامى پس از چند ماه سرنگون خواهد شد و آمریکا با عوامل داخلى خود بر اریکه قدرت خواهد نشست و درست این انگیزه بود که گروهک هاى داخلى و عوامل جهانخواران خارجى مثل صدام را به مقابله با اسلام و جمهورى اسلامى برانگیخت .(363)
آنهایى که گفتند ما اسلحه مى آوریم ، ما کشتى هایمان مى آید در آبهاى شما - آوردند هم بعضى را - و ما چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد، کجا رفتند؟ آنها فهمیدند که مساله ، مساله مادیات نیست .(364)

5 - اعترافات دولتمردان و سیاستگزاران
 

سیاى آمریکا گفت :” ما اشتباه کرده بودیم ، حسابمان غلط در آم” براى اینکه آنهاحساب مادیت مى کردند و این قضیه ، قضیه الهى بود.(365)
این توجه عمومى به دین خدا موجب این شد که خداى تبارک و تعالى هم توجه فرمود و این معجزه حاصل شد. آن چیزى که همه حساب هاى مادیین را فاسد کرد و غلط از آب درآمد، آنى که دولت آمریکا هم ،کارشناسان آنها هم تصدیق کردند به اینکه مساء ل فوق فکر ما بود و حساب هاى مادرست نبود وحق هم داشتند براى اینکه حساب هاى آنها حساب مادى وطبیعى بود، ماوراى طبیعت را ندیده بودند، طبیعت را دیده بودند.(366)

6 - رسوایى کاخ سفید
 

یک امر مهمى که در این روز باید تبریک به همه عرض بکنم ، این انفجار عظیمى است که در کاخ سیاه واشینگتن رخ داد و این رسوایى بسیار مهمى که براى سران کشور آمریکا پیدا شد. شما ملاحظه بکنید و ببینید که در تمام دنیا، در سراسر جهان ، مطبوعاتشان و رسانه هایشان و خطابه هایشان تمام متوجه این معناست که سرپوشى بگذارند بر این رسوایى که براى رء یس جمهور آمریکا پیش آمد. رء یس ‍ جمهور آمریکا در این رسوایى باید عزا بگیرد و کاخ سفید مبدل به کاخ سیاه بشود گرچه همیشه بوده است لکن این متفرقه گویى و اضطرابى که در کاخ سفید پیدا شد و در طرفدارهاى آمریکا، حکایت از عظمت مساله مى کند یک مقام عالى رتبه به قول خودشان از آمریکا به طور قاچاق و با تذکره جعلى وارد ایران مى شود، در صورتى که ایران نمى داند چى است ، به مجردى که وارد مى شود و معلوم مى شود که این از مقامات آمریکاست ، ایران او را در یک جایى تحت نظر قرار مى دهد و محبوس مى کند و تمام حرکات او را تحت نظر قرار مى دهد و او با هر کس خواسته است ملاقات کند، ملاقات نمى کند. آنى که ادعا مى کند که اگر من به شوروى رفته بودم ، رء یس شوروى سه مرتبه دیدن من مى آمد، گمان مى کند این جا هم شوروى است ! این جا کشور اسلام است ، این جا نه کرملین قابل این است که ذکرى ازش بشود و نه کاخ سیاه : این جا کشور رسول خداست ، این جا کشور حضرت صادق است ، این جا پاسدارهاى ما شرافت دارند بر کاخنشین ها، این جا بسیجى هاى ما و امت ما شرافت دارند بر تمام کاخ نشین هاى عالم و همه کسانى که ادعاى پوچ خودشان را مى کنند و گمان مى کنند که باید عالم پیش آنها خاضع باشد. آنهایى که میگفتند ما چه میکنیم و چه مى کنیم و قطع رابطه میکنیم و از این مسایل میگفتند امروزمعلوم شد که باعجز و ناله در پیشگاه این ملّت آمده اند و مى خواهند که رابطه برقرار کنند، مى خواهند عذر تقصیر بخواهند و ملّت ما قبول نمى کند. این یک مسء له است ، مسء له اى است که از تمام پیروزى هاى شما بالاتر است مسء له رء یس آمریکا با آن همه به قول خودش جلال و جبروت ، کسى را از مقامات عالى بفرستد به این جا که با مقامات این جا ملاقات کنند و هیچ یک از آنها حاضر به ملاقات نشود، این مسء له بزرگى است که دنیا را منفجر کرده است و باید هم بکند کاخ سفید را به عزا نشانده است و باید هم بنشاند. مسء له مسء له مهم است .(367)
اینها برکات امروز ایران بیدار شده است امروز ایران بیدار شده استایمان است غافل نباشید از این ، برکات وحدت شما در تمام امور است غافل از این وحدت نباشید، غافل از این حظ الهى نباشید در عین حال انسان مى بیند که در حالى که کاخ کرملین به لرزه درآمده است و کاخ سیاه سیاهپوش ‍ شده است و مى خواهند توجیه کنند هى حرف هاى خودشان را و هى از این ور و آن ور مى زنند که توجیه کنند این خطایى که کردند و این کسى را که این جا فرستادند و با رسوایى از این جا بیرونش کردند، مى خواهند توجیه کنند، مع الاسف بعض از اشخاصى که در خود ایران هستند توجه به مسایل یا ندارند یا متعمدند. اینها هم / به تبع آنها کارهاى / به تبعیت از تبلیغات آنها، آنها هم با همان لسان ، این جا تبلیغ مى کنند.(368)

7 - عجز و ناتوانى در خلیج فارس
 

دنیا به این حقیقت رسیده است که ناامنى در خلیج فارس فقط به ضرر ایران تمام نمى شود، بلکه قوى ترین قدرت ها و ابرقدرت ها هم اگر مثل آمریکا تمامى امکانات هوایى و دریایى و جاسوسى - خبرى خود و هم پیمانان خود در منطقه را بسیج کنند، که حتى یک کشتى را بدون خطر اسکورت و حفاظت نمایند، از این خطر و ضرر مصون نخواهند ماند و در این گرداب ناامنى غرق مى شوند و على رغم آن همه مقدمات و تمهیدات و جار و جنجال هایى که در جهان آمریکا بر پا نموده است و ده ها خبرنگار و فیلمبردار را به منطقه گسیل داشته اند تا خبر موفقیت نقشه هاى شوم آمریکا را مخابره کنند، خداوند زمینه رسوایى و زبونى آمریکا را به دست غیب خود فراهم مى آورد و اقتدار معنوى پرچم لااله الاالله را بر پرچم کفر به نمایش مى گذارد و دل بندگان خالص خویش را شادمان مى سازد و چه بهتر که آمریکا و ریگان از مسیر سیاست مین گذارى شده خلیج فارس که کوس ‍ رسوایى آنان را در جهان به صدا درآورده است مجددا عبور نکند و بر مرکب غرور و جهلى که تا به حال ده ها بار صاحب خود را بر زمین کوبانیده است ، سوار نشود و لااقل شبح قدرت و قدرت نمایى خود را پیش نوکران خود مثل کویت حفظ کند و بیش از این آنان را از شکست و خفت خود شرمسار و سرافکنده نسازد و مطمئن باشند که ادامه جولان در خلیج فارس ‍ منطقه را به کانون خطر و بحران ناخواسته علیه خود آنان سوق مى دهد. و دنیا اگر خودش را آماده بحران نفت و به هم خوردن همه معادلات اقتصادى و تجارى و صنعتى کرده است ، ما هم آماده ایم و کمربندها را محکم بسته ایم و همه چیز براى عملیات آماده است .(369)

8 - فرار از لبنان
 

امروز وضع آمریکا اینطور شده است که از لبنان با اینکه لبنان در دست اوست بسیارى اش ، با اینکه رء یس جمهورش با اوست ، با اینکه بسیارى از جبهه هایش با او هستند، همین مسلمان هاى معدود کارى کردند که از لبنان فرار کرده ، منتها اسمش را گذاشته است که ما جابجا شدیم ، جابجائى اسمش راگذاشته !! این فرار است ، چرا اسمش را درست نمى گوء ید؟ و فرار کرده و دنبال فرارش از خارج توپ به روى مردم بسته است ، این از شدت عجز این کشور است که برود خارج و از خارج توپش را سوار کند به مردم جهان ، موشکش را بفرستد طرف مردم . این کمال عجز است از براى او، لکن اینها با اینکه ادراک این مطلب را کردند به روى خودشان نمى آورند، باز هم آن حرف هاى زمان سابق را مى زند.(370)

پی نوشت ها :
 

269- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 225، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى :10/2457/
270- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 225 و 226، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 24/10/57
271- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 226 و 227، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 24/10/57
272- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 235، پیام به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینى ، تاریخ سخنرانى : 26/10/57.
273- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 219، در جمع نمایندگان شیعیان جنوب لبنان ، تاریخ سخنرانى : 31/2/58.
274- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 243، در جمع هیات دولت موقت ، تاریخ سخنرانى :10/7/58.
275- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 188، در جمع انجمن اسلامى دانشجویان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 30/4/58.
276- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 64، در جمع مسوولان جهاد سازندگى قم ، تاریخ سخنرانى : 6/8/58.
277- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 142، در جمع دانشجویان پیرو خط امام ، تاریخ سخنرانى : 12/8/59.
278- صحیفه نور، جلد: 22، ص : 263، مصاحبه با خبرنگار هفته نامه آمریکایى تایم ، تاریخ سخنرانى : 9/9/1358.
279- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 162 و 167، مصاحبه با خبرنگار سى بى اس آمریکا، تاریخ سخنرانى : 17/8/58.
280- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 133، پیام در رابطه با کنفرانس رسیدگى به جنایات آمریکا، تاریخ سخنرانى : 11/3/59.
281- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 117، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66.
282- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 30 و 31، پیام به مناسبت سالروز 12 فروردین ، تاریخ سخنرانى : 12/1/59.
283- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 64 و 65، در جمع مسوولان جهاد سازندگى قم ، تاریخ سخنرانى : 6/8/58.
284- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 150، در جمع دانشجویان اعزامى به کردستان ، تاریخ سخنرانى : 16/8/58.
285- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 215، در جمع فرماندهان ارشد ارتش جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 16/10/58.
286- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 217، در جمع اعضاى جهاد سازندگى اردستان و قم ، تاریخ سخنرانى : 17/10/58.
287- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 141، در جمع کارکنان بیمه مرکزى ایران ، تاریخ سخنرانى : 14/8/58.
288- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 118، در جمع اعضاى موسسه اسلامى مبارزه با اعتیاد، تاریخ سخنرانى : 6/10/58.
289- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 119، تاریخ سخنرانى : 6/10/58.
290- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 67 و 68، در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 12/2/59.
291- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 115، پیام به اتحادیه انجمن هاى اسلامى دانشجویان ایرانى در اروپا، تاریخ سخنرانى : 15/1/61.
292- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 110، گروهى از افسران و درجه داران شهربانى و انجمن اسلامى دانشجویان خارج از کشور، تاریخ سخنرانى : 2/6/60
293- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 184، به مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهورى اسلامى حضرت آیت الله العظمى خامنه اى ، تاریخ سخنرانى : 17/7/60.
294- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 109 و 110، گروهى از افسران و درجه داران شهربانى ، و اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان خارج از کشور، تاریخ سخنرانى : 2/6/60.
295- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 266، در جمع مسوولان لشگرى و کشورى ، تاریخ سخنرانى : 7/3/62
296- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 182، در جمع جامعه مدرسین قم ، تاریخ سخنرانى : 19/4/64.
297- صحیفه نور، جلد: 7، ص : 217 و 218، در جمع دانشجویان انجمن اسلامى دانشگاه تربیت معلم ، تاریخ سخنرانى : 6/4/58.
298- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 123، در جمع دادستان کل انقلاب و ائمه جمعه استانهاى آذربائیجان شرقى و غربى ، تاریخ سخنرانى : 24/1/61.
299- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 38، در جمع اقشار مختلف جهاد سازندگى و مسوولان بنیاد مستضعفان ، تاریخ سخنرانى : 15/11/59.
300- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 260، در جمع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى ، تاریخ سخنرانى : 15/9/58.
301- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 225، در جمع دانشجویان دانشکده حقوق ، تاریخ سخنرانى : 31/2/58.
302- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 142، در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانیون حج ، تاریخ سخنرانى : 18/6/60.
303- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 160 و 161، در جمع گروه بانوان دوازده فروردین ، تاریخ سخنرانى : 10/10/58.
304- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 231، در جمع دانشجویان پیرو خط امام ، تاریخ سخنرانى : 20/10/58
305- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 108، در جمع کارکنان شرکت نفت ، تاریخ سخنرانى : 6/10/58.
306- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 201، در جمع فرماندهان سپاه و مسوولان عقیدتى - سیاسى ارتش ، تاریخ سخنرانى : 22/9/59.
307- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 271، در جمع خواهران و برادران کفن پوش بابلسر، تاریخ سخنرانى : 21/9/58.
308- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 14، در جمع نمایندگان دورهاى اول و دوم مجلس شوراى اسلامى ، تاریخ سخنرانى :9/3/63.
309- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 222، حکم تنفیذ ریاست جمهورى آیت الله العظمى خامنه اى ، تاریخ سخنرانى : 13/6/64.
310- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 152، بیانات به مناسبت روز پاسدار، تاریخ سخنرانى : 4/2/64.
311- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 183، دیدار با نماینده پاپ پل ششم ، تاریخ سخنرانى : 19/8/58.
312- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 64، بیانات به مناسبت سالگرد 17 شهریور، تاریخ سخنرانى : 17/6/58.
313- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 147 و 148، در جمع پرسنل پایگاه هوایى حرّ و پرسنل هوایى ژاندارمرى ، تاریخ سخنرانى : 9/10/58.
314- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 158 و 159، در جمع روحانیون ارومیه ، تاریخ سخنرانى : 10/10/58.
315- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 196، در جمع اساتید دانشگاه تهران ، تاریخ سخنرانى : 14/10/58.
316- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 73، در جمع گروهى از دانشجویان تبریز، تاریخ سخنرانى : 1/10/58.
317- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 221، در جمع راهپیمایان کفن پوش الیگودرز، تاریخ سخنرانى :17/10/58.
318- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 81، در جمع وزیر ارشاد و اعضاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى و ستاد دهه فجر، تاریخ سخنرانى : 25/12/60.
319- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 156، در جمع دانشجویان اعزامى به کردستان ، تاریخ سخنرانى : 16/8/58.
320- صحیفه نور، جلد: 10 ص : 152، در جمع دانشجویان اعزامى به کردستان ، تاریخ سخنرانى : 16/8/58.
321- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 179، حکم تنفیذ حضرت آیت الله العظمى خامنه اى ، تاریخ سخنرانى : 17/7/60.
322- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 61، در جمع روحانیون تهران ، تاریخ سخنرانى : 10/4/60.
323- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 259، در جمع کارکنان هیاءت تحریریه روزنامه کیهان ، تاریخ سخنرانى : 12/3/60.
324- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 94، در جمع مسوولان کشور و مهمانان خارجى دهه فجر، تاریخ سخنرانى : 14/11/63.
325- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 198، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 25/5/64.
326- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 85 و 86، در جمع مسوولان به مناسبت هفدهم ربیع الاول ، تاریخ سخنرانى : 20/9/63.
327- کشتار حجاج ایرانى در شهر مقدس مکه در مرداد ماه سال 1366.
328- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 142، در جمع پرسنل جهاد سازندگى در روز عید غدیر خم ، تاریخ سخنرانى : 23/5/66.
329- صحیفه نور، ج 15، ص : 264، در جمع فرمانده و فارغ التحصیلان افسران ژاندارمرى و اعضاى وحدت فیضیه و دانشگاه ، تاریخ
330- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 78 و 79، پیام به مناسبت تولّد حضرت عیسى (علیه السلام ) تاریخ سخنرانى : 2/10/58.
331- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 273، در جمع رئیس و نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه ، تاریخ سخنرانى : 9/6/61.
332- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 224 و 225، در جمع شرکت کنندگان سمینار بنیاد شهید و خانواده هاى شهدا، تاریخ سخنرانى : 26/8/60.
333- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 181، به مناسبت سالروز 15 خرداد، تاریخ سخنرانى : 15/3/61.
334- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 128، پیام به مناسبت قیام مردم فلسطین در سرزمینهاى اشغالى ، تاریخ سخنرانى : 25/1/61.
335- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 197، در جمع نمایندگان نهضتهاى آزادیبخش و وزیر و کارکنان وزارت ارشاد، تاریخ سخنرانى :23/3/61.
336- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 210، در جمع علما، ائمه جماعات و روحانیون و وعاظ قم و تهران ، تاریخ سخنرانى : 30/3/61.
337- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 93، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 12/6/62.
338- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 6، در جمع اقشار مختلف و خانواده هاى شهداى کمیته انقلاب اسلامى خوزستان ، تاریخ سخنرانى :14/6/61
339- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 121، پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس ، تاریخ سخنرانى : 31/6/62.
340- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 76، در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان مدرسه عالى ترجمه مفیدى ، تاریخ سخنرانى : 7/8/58.
341- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 108، در جمع مسوولان حزب جمهورى اسلامى سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 14/1/61.
342- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 187، پاسخ به نامه خالد بن عبدالعزیز شاه عربستان ، تاریخ سخنرانى : 18/7/60.
343- صحیفه نور، جلد: 15، ص :280، در جمع میهمانان خارجى دهه فجر، روحانیت اهل سنت ، تاریخ سخنرانى : 20/10/60.
344- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 142، در جمع مسوولان کشور، نمایندگان مجلس ، فرماندهان سپاه و ارتش ، تاریخ سخنرانى : 12/10/61.
345- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 80، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 21/6/59.
346- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 42، پیام به ملّت ایران درباره معاودین عراقى ، تاریخ سخنرانى : 20/1/59.
347- صحیفه نور جلد:10، ص : 171، مصاحبه با شبکه رادیو - تلویزیون آلمان غربى ، تاریخ سخنرانى : 17/8/58.
348- صحیفه نور، جلد:19، ص : 210، پیام به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/63.
349- صحیفه نور، جلد:19، ص : 195، در جمع مسوولان قوه قضائیه و وزیر امور خارجه به مناسبت ، ولد حضرت رضا (علیه السلام )، تاریخ سخنرانى : 8/5/64.
350- صحیفه نور، جلد:16، ص : 180، پیام به مناسبت سالروز 15 خرداد، تاریخ سخنرانى : 15/3/61.
351- “عروة الوثقى “ کتاب فقهى جامع و گسترده اى است که مجتهدین نظرات فقهى خود را در حاشیه آن ذکر مى کنند.
352- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 144، در جمع رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر، تاریخ سخنرانى : 29/1/64.
353- صحیفه نور، جلد:21، ص : 91، پیام به روحانیون سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 3/12/67.
354- صحیفه نور، جلد:20، ص : 232، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه ، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
355- صحیفه نور، جلد:16، ص : 257، در جمع روحانیون کاروانهاى حج ، دادستانى مرکز و دادگاههاى انقلاب ، تاریخ سخنرانى : 31/5/61.
356- صحیفه نور، جلد:18، ص : 194، در جمع مسوولان لشگرى و کشورى به مناسبت هفدهم ربیع الاول ، تاریخ سخنرانى : 1/10/62.
357- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 239، در جمع فرهنگیان اصفهان ، تاریخ سخنرانى : 1/3/58.
358- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 236، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه ، تاریخ سخنرانى : 29/4/67
359- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 80، در جمع وزیر بهداشت و مسوولان پزشکى کشور، تاریخ سخنرانى : 8/1/66.
360- صحیفه نور، جلد:20، ص : 50، در جمع خانواده هاى شهدا و مسوولان اعزام سپاه بزرگ محمد (صلى الله علیه و آله و سلم )، تاریخ سخنرانى : 29/8/65.
361- صحیفه نور، جلد: 21، ص : 172، وصیت نامه سیاسى الهى حضرت امام (ره )، تاریخ سخنرانى : 15/3/68.
362- صحیفه نور، جلد:18، ص : 228، پیام به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/62.
363- صحیفه نور، جلد:16، ص : 45، پیام به مناسبت پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/60.
364- صحیفه نور، جلد: 5، ص : 141، در جمع اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 14/12/58.
365- صحیفه نور، جلد: 7، ص : 12 و 13، در جمع کارکنان شرکت مخابرات و دانشجویان دانشگاه تهران ، تاریخ سخنرانى : 6/3/58.
366- صحیفه نور، جلد:7، ص : 166، در جمع علما و روحانیون مشهد، تاریخ سخنرانى : 31/3/58.
367- صحیفه نور، جلد:20، ص : 49 و 50، در جمع خانواده شهدا، مفقودین و اسرا و مسوولان اعزام بزرگ سپاه محمد (ص )، تاریخ سخنرانى : 29/8/65.
368- صحیفه نور، جلد:20، ص : 50 و 51، در جمع خانواده شهدا، مفقودین و اسرا و مسوولان اعزام بزرگ سپاه محمد (ص )، تاریخ سخنرانى : 29/8/65.
369- صحیفه نور، جلد:20، ص : 121، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66.
370- صحیفه نور، جلد:18، ص : 244، در جمع مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما، تاریخ سخنرانى : 9/12/62.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
منبع:ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372