آمریکا از دیدگاه امام خمینى (14) استراتژى مبارزه با آمریکا
 


 


 

الف - بهره گیرى از عوامل معنوى
 

1 - قیام براى خدا
 

در دنیا هم متفکرین دنیا ، آنهائى که همه جهات قیام ها را در نظر داشتند آنها هم اعتقادشان همین ها بوده است که نمى شود یک همچو کارى انجام بگیرد ، لکن آنها از یک مطلب غافل بودند و آن اینکه فرق است ما بین قیام هائى که براى خدا نباشد قیام هائى که براى منفعت دنیائى باشد ، براى غلبه یک کسى بر کس دیگر باشد، براى پیروزى یک قدرت بر قدرت دیگر باشد، این قیام ها فرق دارد با قیامى که لله باشد. آنها این نکته را نمى دانستند که قیام لله کیفیتش ، ماهیتش با قیام هائى که غیر خدائى باشد، هر چه باشد، این با هم فرق دارد. قیام لله پشتوانه اش قدرت خداست ،پشتوانه اش تفنگ نیست ، پشتوانه اش مسلسل نیست ، پشتوانه اش قدرت خداست . وقتى قدرت خدا در بین آمد دیگر قدرتى در مقابل او نمى تواند عرض اندام کند و لهذا این ملّت که سر تاسر کشور فریاد مى کردند که ما اسلام را میخواهیم و همه قیام کرده بودند براى اینکه کفر و نفاق وظلم و امثال اینها را از بین ببرند و به جاى آن عدل اسلامى باشد، جمهورى اسلامى باشد، این قیام لله بود. شواهد بر اینکه این قیام لله بود اینکه مردم جان خودشان را در طبق اخلاص گذاشتند، جان جوان هایشان را با گشاده روئى د رطبق اخلاص ‍ گذاشتند و به میدان آمدند و شاهد دیگر اینکه مابا چى غلبه کردیم بر اینها، ما چه داشتیم . آنها همه چیز داشتند، آنها آمریکا داشتند.(371)

2 - اتکاء به قدرت الهى
 

ما از این تهدیدهائى که مى کنند و کشتى هایشان را مى آورند در مثلاخلیج و امثال اینجا و از آن طرف و از آن طرف و اینها، حالادیگر این حرف ها کهنه شده . پیشتر بله ، زمان سابق اینطور بود که تا یک قراردادى را مى خواستند تحمیل کنند یا یکى یک مثلاناله اى مى زد یک کشتى از انگلستان مى آمد در آب هاى خلیج ، تمام مى شد مساله . حالاهمه کشتى هایتان را هم بیاورید اینجا، همه طیاره هایتان را هم بفرستید اینجا ، مساله حالا غیر سابق است ، ما اتکال به خدا داریم ، ما براى این جهان یک مدبر را مى دانیم هست . آنهائى که تاکنون توجه نداشتند خوب توجه پیدا بکنند که یک ملتى که هیچ نداشت جز الله اکبر و او همه چیز است چطور همه قوا را کنار زد.(372)
از خدا غافل نباشید، از یک قدرت مافوق الطبیعه ، قدرت بزرگ غافل نباشید اتکاء کنید به آن قدرت ، پشتیبان شما یک همچو قدرتى است ، پشتیبان شما یک همچو قدرتى است که الآن با تمام قدرتى که آمریکا دارد و با تمام تجهیزاتى که آمریکا دارد و شاید هیچ قدرت دیگر هم مقابل او نباشد حتى قدرت شوروى ، با تمام قدرت حالادارد مخالفت با شمامیکند باشماء یکه اینجا نشستید و هیچ هم ندارید، وقتى هم دست به تفنگ بشوید یک تفنگ معمولى سابقى را دارید، با تمام قدرتش دارد همه را تجهیز مى کند برضد شماها و باز زورش نمى رسد.(373)
ما از نظامى آمریکا و از حصر اقتصادى اش هیچ باکى ندارم و گمان نکنید که موفق بشود و اجازه بدهد ملّت آمریکا و مجلس آمریکا براینکه یک دخالت نظامى بکند، براى اینکه مى داند ملّت آمریکا که دخالت نظامى به ضرر ملّت آمریکاست و به ضرر دولت آمریکا است و از حصر اقتصادى هم ابدا خوفى نداشته باشید، براى اینکه ملّت هاى دیگر و دولت هاى دیگر تابع آمریکا نیستند، در دنیا به روى ما بسته نخواهد شد، ما خدا را داریم ، در دنیا به روى ما بسته بشود، در رحمت خدا به روى ما باز است .(374)
آقاى کارتر با تجاوز آشکار خود به خاک ایران چهره واقعى خود را به مردم دنیا نشان داد و ادعاهاى دروغین دفاع از حقوق بشر و انساندوستى خود را با این عمل وحشیانه به اثبات رسانید و ما به یارى خدا تا نابودى کامل دشمنان اسلام و ملّت هاى مستضعف جهان در برابر آنان و بخصوص در مقابل آمریکاى جهانخوار ایستادگى خواهیم کرد و همان ایمان به خدا ضامن پیروزى ما بر همه دشمنان خواهد بود.(375)

3 - قدرت ایمان
 

در هر صورت ما از اینطور ارعاب ها نمى ترسیم . من نمى گویم که ما یک قوه سلاح زیادى داریم که نمى توانیم با همه قدرت ها طرف بشویم ، همچو چیزى ما نمى گوء یم . آنها شاید به اندازه جمعیت ایران قواى انتظامى داشته باشند- فرض کنید- ما مى گوء یم که ما اتکال به یک مبدایى داریم به اتکال به آن مبداء، از مردن نمى ترسیم ، شما هم آخر کارتان این است که بیاء ید همه مارا بکشید همانى که جوان هاى ما کرارا از من خواستند که شما دعا کنید ما شهید بشویم کسى که مى گوید دعا کنید شهید بشویم دیگر نمى ترسد از اینکه آقاى کارتر بفرستد اینها را به شهادت برسانند. بنابراین ابدا خوفى از این مساء ل نیست . قوى باشید، قدرتمند باشید، اتکال به خدا بکنید. یک نفر شما وقتى اتکال به خداى تبارک و تعالى دارد، با عده اى از آنها مى تواند مقابله بکند. اینها اگر هم یک وقتى بى عقلى کنند و فرض کنید بریزند به ایران ، این جوان هاى ما آنها را با چنگ و دندان از بین مى برند، نمى گذارند اینها یکى شان هم بروند. اگر هم این کارى که کرده بود رسیده بود به آنجایى که بیایند در تهران و بیایند در این لانه جاسوسى آنوقت مى فهمیدند که با چه اشخاصى طرف هستند.(376)
هیچ خوفى ما از ابر قدرت ها نداریم و درعین حالى که دستمان از همه آن سلاحهاى آدمکش کذا کوتاه هست لکن ایمانمان مارا وادار میکند که نترسیم و خوف نداشته باشیم و یک ملتى وقتى یک مطلبى را همه با هم خواستند، نمى شود تحمیلشان کرد تحمیل د روقتى است که همه نخواهند، متفرق بشوند، اگر متفرق شدند آنوقت جاى این مى شود که یک دسته اى به دسته دیگر یک مطلبى را تحمیل کنند، اما اگر چنانچه اینها با هم مجتمع باشند نه دیگر در بین خودشان تحمیلى هست براى اینکه جاى تحمیل دیگر نمى ماند و نه دیگران مى توانند تحمیل بکنند. قدرت ها هر چه هم بزرگ باشند، وقتى مقابله با ملّت مى شوند نمى توانند کارى بکنندمن شاید یک دفعه دیگر این را گفته باشم که سفیر شوروى آمد پیش ‍ من گفت که دولت افغانستان از ما خواسته است که برویم آنجا و چه بکنیم . من متوجه نبودم که اینها کار را کرده اند حالاآمده اند دارند مى گویند، دولتى هم در کار نبوده دولت هم بعد خودشان درست کرده اند، لکن به او گفتم که این اشتباه است از شما، ممکن است براى شما که قدرتمند هستید، یک کشورى را بگیرید، این آسان است براى شما، قواى زیاد دارید، خوب مى ریزید اما یک ملّت را نمى توانید مهار کنید. شما وقتى وارد شدید در آن جا نمى توانید پیش ببرید و مزاحمت براى شما همچو ایجاد مى شود که فشل مى شوید لکن کارى کرده بودند و بناهم داشتند بکنند. نه این بود که مى خواستند حالا استمزاج کنند، ازمن اجازه بگیرد شوروى که مملکت اسلامى را برویم بگیریم . مطلب اینطورى است که یک ملتى وقتى که همه با هم باشند، پشتیبان هم باشند، برادر با هم باشند،این قدرت هاى بزرگ بر فرض اینکه بیایند وبا توپ و تانکشان هر کارى مى خواهند بکنند لکن وقتى وارد شدند، در ملّت هم هضم مى شوند، ملّت آنها را هضم مى کند. و ما ابدا از این توطء ه ها نمى ترسیم .(377)

4 - اعتقاد به امدادهاى غیبى
 

آنها مقایسه کردند اینجا را یا به بعض کشورهاى غربى یا به بعض کشورهاى شرقى و روى آن دید است که تا اینجا وارد مى شوند آن حربه اى که در دست ایران است ، پیش آنها نیست و آنها نمیشناسند آن حربه را، آن حربه ایمان است ، حربه توحید است ، حربه اسلام است ، حربه قرآن مجید است که در تحت بیرق یک همچو اسلام و قرآن و توحید همه مجتمع هستند و آنها تاییدات غیبى الهى را منکر هستند، نمى توانند بفهمند، اینها نمى توانند چشمشان را باز کنند و ببینند که در هرگوشه از ایران یک امور خارق العاده واقع مى شود که با دست عادى بشر نمى تواند واقع بشود آنها در طبس ‍ آمدند و گمان کردند که مى توانند نیرو پیاده کنند و مى توانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگان ها ایران را قبضه کنند و خداى تبارک و تعالى شن ها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد اینها نمى توانند بفهمند و نخواهند توانست بفهمند که سربازهاى ایران از نظامى و پاسدار و سایر قواى مسلح با ایمان است که دارند پیش مى روند تمام قدرت ها یک طرف ایستادند و یک قدرت ایمان هم در مقابل آنها یک طرف و قدرت ایمان بر آنها غلبه کرد و غلبه مى کند.(378)
... کى این هلیکوپترهاى آقاى کارتر را که مى خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم ؟ شن ها ساقط کردند، شن ها مامور خدا بودند، باد مامور خداست ، قوم عاد را باد ازبین برد. این باد مامور خداست ، این شن ها همه مامورند. تجربه بکنند باز. لکن ما نباید مغرور بشویم .(379)

5 - شهادت طلبى
 

این یک واقعیت است که مردم ما به انقلاب خو کرده اند و همه انقلابى اند، آنها طالب شهادتند من این را جدى مى گویم . ما خیلى آسان مى توانیم در مقابل آمریکا بایستیم ، او ممکن است ما را از بین ببرد ولى انقلاب ما را نمى تواند و به همین دلیل است که مى گویمما پیروز هستیم . به شعارها توجه کنید مى گوین” ناوهواپیمابر دیگر اثر ندارد، از منطق شهادت ، کارتر خبر ندار”. آمریکا چه مى فهمد شهادت چیست و به همین دلیل ما همه مسایل را حل مى کنیم .(380)
در روایتى است که حضرت على ابن الحسین ( ع ) در کربلاکه بودند به پدرشان گفتند که ( قریب به این معنا که به آنها گفته بودند که شما کشته مى شوید) عرض کرد به سید الشهدا که مگر ما بحق نیستیم ؟ فرمود چرا. گفت دیگر مبالات از مردن نداریم . کسى که بحق است و کسى که قاء ل است به اینکه این عالم تمام یک مدبر دارد و او خداست و عالم طبیعت پایین ترین عوالم است ( در قرآن از او به دنیا تعبیر شده ، دنیا یعنى پاء ین ) وقتى بنا باشد که شهید منزلش در ملاء اعلى باشد، این چه خوفى دارد؟ خوف را باید امثال کارترها داشته باشند که اعتقاد به این مساء ل ندارند، اینهائى که همه مقصدشان این است که در اینجا چند روزى به یک قدرتمندى برسند یا به یک جنایتکارى برسند آنها باید بترسند اما جوان هاى ما که اعتقاد به ماوراء طبیعت دارند و شهادت را براى خودشان یک فوزى مى دانند اینها ترس ندارند. ما فرض مى کنیم که همچو قدرتى براى آن قدرتمندان باشد که بریزند بکشند و همه چیز را از بین ببرند، معذلک ما چون بحق هستیم نباید بترسیم .(381)
ما نه از اقدام نظامى مى ترسیم و نه از محاصره اقتصادى اما از او نمى ترسیم براى اینکه ما شیعه یک ائمه اى هستیم که آنها شهادت را استقبال مى کردند، ملّت ما هم امروز شهادت را استقبال مى کند فرضا که آقاى کارتر بتواند نظامى بیاورد اینجا، با اینکه نمى تواند همچو کارى بکند، دخالت نظامى بکند، نمى تواند بکند، فرض مى کنیم که خیر، تفاهم کنند این ابرقدرت ها که به ایران نظامى بفرستند، ما35 میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاریشان ، بسیار زیادشان ، آرزوى شهادت مى کنند، ما با این 35 میلیون به میدان مى رویم بعد که ما همه شهید شدیم خودتان با ایران هر کارى مى خواهید بکنید از این ما نمى ترسیم ، ما مرد جنگیم ، ما مرد مبارزه هستیم ، ما جوان هایمان با مشت مبارزه کردند با تانک ها و توپ ها و مسلسل ها ما را آقاى کارتر از مبارزه نترساند ما اهل مبارزه هستیم ولو نداشته باشیم ابزار مبارزه ، لکن بدن داریم در مقابل اینکه ما را بزنند و این را عمل خواهیم کرد و اما قضیه اقتصاد، ما یک ملتى هستیم که به این گرسنگى خوردن ها عادت کرده ایم ، ما35 سال یا50 سال مى گوء ید ما در این گرفتارى ها بودیم و عادت داریم به این گرسنگى خوردن ها، ما روزه مى گیریم ، ما یک وقت غذا مى خوریم اگر بنا باشد که آنها محاصره اقتصادى بکنند، فرضا که بتوانند و همه ملّت ها تبع ایشان بشوند و حال آنکه این خیالى است خام و همچو چیزى تحقق پیدا نمى کند، فرضا که تحقق پیدا بکند، ما همان جو و گندمى که خودمان در مملکت خودمان کشت مى کنیم ، اقتصاد مى کنیم و براى خودمان همان مقدار کافى است .(382)
شما باید بدانید که دخالت نظامى آمریکا و همه شماها، دخالت نظام شوروى و همه وابستگان به او، دخالت شماها همه در کشور ما و حصر اقتصادى شماها، در آن اراده ملّت ما، آن تصمیم و اراده ملّت ما اثرى نخواهد کرد و ما مهیاى مرگ هستیم . شما ما را از چه مى ترسانید؟ ما که مهیاى شهادت هستیم ، شما ما را از اقتصاد مى ترسانید، از دخالت نظامى مى ترسانید؟! شما کسانى را که از مرگ مى ترسند باید بترسانید، نه مملکتى که حاضر شده براى شهادت و شهادت را یک فوز براى خودش مى داند. بنابراین هیچ ما از این مساء ل خوفى نداریم و آمریکا چه با همه کشورها دست به هم بدهند و بخواهند دخالت کنند یا خودش به تنهائى به قول کارتر دخالت بکند، دخالت بکند تا بفهمد قضیه چیست ؟(383)

6 - اعتماد به نفس
 

چند وقت است که الآن مارا حصر اقتصادى کردند، چه شد مثلا؟ ما کجایمان گیر کرده است که حصر اقتصادى ،حصر اقتصادى ؟ خیال مى کنند اشخاص که ما اگر چنانچه از آمریکا مثلافرض کنید که فلان چیز را نخریم ، خیر، دیگر نمى توانیم . نخیر ما داریم عمده این است که ماخودمان ، خودمان را بشناسیم .(384)
شما خودتان مى توانید در عین حالى که قدرت نظامى تان مثل آنها نیست و قدرت صنعتى تان مثل آنها نیست ، لکن مى توانید ایستادگى کنید و یک ملّت وقتى که یک مطلب را باور کرد که مى تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساس باور این دو مطلب است ، باور ضعف و سستى و ناتوانى و باور قدرت و قوه و توانائى . اگر ملّت این باور را داشته باشد که ما مى توانیم در مقابل قدرت هاى بزرگ بایستیم ، این باور اسباب این مى شود که توانائى پیدا مى کنند و در مقابل قدرت هاى بزرگ ایستادگى مى کنند. این پیروزى که شما به دست آوردید، براى اینکه باورتان آمده بود که مى توانید، باورتان آمده بود که آمریکا نمى تواند به شما تحمیل بکند. این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام دادید.(385)
ما باید مایوس نباشیم . ما باید خودمان را از دیگران ، از غیر خدا مایوس کنیم و بگوییم آنها هیچ ، و با اتکاء به خداى تبارک و تعالى و قدرت ملى خودمان ، اسلامى خودمان کارهایمان را پیش ببریم و پیش مى رود این کارها: منتها بعضى هایشان زود پیش مى رود، بعضى هایشان هم یک قدرى دیرتر پیش مى رود. باید ما عزم مان را جزم کنیم به اینکه نه دستمان را پیش ‍ آمریکا دراز کنیم نه پیش شوروى و نه پیش دیگران و باید خیلى آدم متاسف باشد این از این دولت هائى که به اسم اسلام در این اطراف هستند که همه دارند کوشش مى کنند که اسارت خودشان را تحکیم کنند. نه اینکه اینها نمى فهمند، بسیارشان مى فهمند مساله را که اگر اینها با دولت اسلامى ، جمهورى اسلامى ، مربوط بشوند، برایشان خوب است . اما یک وسوسه شیطانى در قلب آنها ایجاد کرده اند که نمى شود اینها را، با آمریکا نمى شود چه شد. تا همین که سابقا مى گفتند براى ما که با آمریکا اصلا نمى شود طرف شد، باشاه هم نمى شود طرف شد. خوب ، طرف شدند ملّت ما، دیدند که مى شود با آمریکا، با شوروى ، همه را دست شان را قطع کرد و دیدند که خبرى هم نشد و نخواهد هم شد.(386)

7 - استقامت
 

اگر چنانچه گفته مى شود که دولت آمریکا مى خواهند نظامى بیاورد و این مملکت را به خاک و خون بکشد، باور نکنید اولاو ثانیا اگر بیاید، خواهد سزاى خودش را ببیند. ما از محاصرات اقتصادى و محاصرات نظامى و دخالت هاى نظامى ابر قدرت ها نمى ترسیم ، فرضا که آنها وارد بشوند در اینجا، ما با قدرت در مقابلشان ایستادگى مى کنیم و سایر ملّت هاى اسلامى هم در مقابلشان هستند. با قدرت ، ما باید به پیش برویم تا اینکه احکام اسلام را در مملکت مان بلکه در منطقه ، بلکه در دنیا پیاده کنیم .(387)
اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرت ها مى شدیم ، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهرى درست مى شد و قبرستان هاى ما پر از شهداى عزیز ما نمى گردید، ولى مسلما استقلال و آزادى و شرافت مان از بین مى رفت آیا ما مى توانیم نوکر و اسیر آمریکا و دولت هاى کافر شویم تا بعضى چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم ؟ هرگز ملّت زیربار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد ملّت ایران در مقابل آمریکا مى ایستد و به امید خداوند پیروز است خداوند آنقدر تاکید کرده است که ما با آنها موالات نداشته باشیم ، آنوقت براى ارزانى اجناس ، ما خودمان را بفروشیم ؟(388)
زمان محمدرضا از ضعف این بدبخت استفاده مى کردند. یک کلمه مى گفتند این خاضع بود. نمى خواستند بیایند بریزند چى بکنند اما همچو ترسانده بود نشان که اگر ما یک کلمه راجع به آمریکا بگوء یم ، کذا و کذا مى شود، ایران گفت و نشد. من نمى گویم به ما خسارت وارد نشد، اما ارزش ‍ ندارد که انسان ارزش انسانى خودش را، ارزش اسلام را حفظ بکند ولو اینکه شهید هم مى داد البته پیغمبر هم شهید داد، انبیا هم همین طور. سیره انبیا بر این معنا بوده است ، سیره بزرگان بر این معنا بوده است که معارضه مى کردند با طاغوت ولو اینکه زمین بخورند، ولو اینکه کشته بشوند و یا کشته بدهند. ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد، در مقابل ظالم بایستد و مشتش را گره کند و توى ذهنش بزند و نگذارد که اینقدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد. ما تکلیف داریم آقا! اینطور نیست که حالاکه ما منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم پس دیگر بنشینیم در خانه هایمان ، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم عجل على فرجه . عجل ، با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید براى آمدن او. و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشوید.(389)
آمریکاى جهانخوار باید بداند که ملّت عزیز و خمینى تا نابودى کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدائى خود ادامه خواهند داد. ملّت ما همانگونه که نشان داده اند، تحمل تمام کمبودها را براى حفظ شرف و آبروى خویش خواهد نمود ملّت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش مى دانست که با تمام قدرت ها و ابرقدرت ها دست به گریبان است و باید بداند که تمام ایادى داخلى و خارجى قدرت ها و ابرقدرت ها خصوصا آمریکاى جنایتکار براى شکست ما از تمام امکاناتش ‍ استفاده خواهد نمود، ولى چاره چیست که کوه مصیبت ها در مقابل حیثیت اسلام- ایرانى ما چون کاهى است و مردم ما باید خود را آماده این درگیرى حسینى تا پیروزى کامل بنمایند، که مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگى سیاه است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانى با سرافرازى بایستند و بار مسء ولیت استقلال واقعى را در تمامى ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهائى مستضعفین را در جهان سر دهند.(390)
امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزیزانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمین را نموده اند، مى بوسم و سلام و درودهاى خالصانه خود را به همه غنچه هاى آزادى و کمال نثار مى کنم و به ملّت عزیز و دلاور ایران هم عرض مى کنم خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است ، و قلب ها و چشمان پرفروغ شما کانون حمایت از محرومان شده است ، و شراره کینه انقلابى تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است . البته همه مى دانیم که کشور ما در حال جنگ و انقلاب ، سختى ها و مشکلاتى را تحمل کرده و کسى مدعى آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و کمدرآمد و خصوصا اقشار کارمند و ادارى در تنگناى مسایل اقتصادى نیستند، ولى آن چیزى که همه مردم ما فراتر از آن را فکر مى کنند، مسء له حفظ اسلام و اصول انقلاب است مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل گرسنگى و تشنگى را دارند، ولى تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت ملّت شریف ایران همیشه در مقابل شدیدترین حملات تمامى جهان کفر علیه اصول انقلاب خویش مقاومت کرده است که در این جا مجال ذکر همه آنها نیست .(391)

8 - ترویج ارزشهاى اسلامى
 

ما از همین اسلام و مظاهر اسلام و شهداى اسلام مى توانیم کارهایمان را انجام بدهیم والا نه توپ ما و نه تانک ما مقابله با تانک و توپ آمریکا ندارد.(392)

9 - پیروى از سیره ائمه و انبیاء
 

ننگ و نفرت و لعنت ابدى بر وابستگان و پیروان شیاطین شرق و غرب خصوصا شیطان بزرگ آمریکاى جنایتکار که با نقشه هاى شیطانى شکست خورده خود گمان کرده ملتى را که براى خداوند متعال و اسلام بزرگ قیام نموده و هزاران شهید و معلول تقدیم نموده با این دغلبازى ها مى تواند سست کند و یا از میدان به در برد. اینان پیروان سید شهیدانند که در راه اسلام و قرآن کریم از طفل ششماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را قربان کرد و اسلام عزیز را با خون پاک خود آبیارى وزنده نمود.(393)

10 - پشتوانه اسلامى و مردمى
 

وقتى انقلاب از متن مردم باشد نمى شود با گروهى یا دسته اى و یا حتى لشکرهائى آن را شکست داد مثلا آمریکا و یا یک قدرت بزرگ دیگر میتواند ایران را اشغال کند، ولى نمى تواند انقلاب را شکست دهد... آمریکا مى تواند با هواپیماهایش شهرهاى ما را بمباران کند، ولى وقتى وارد ایران شد چه ؟ مردم آنها را با چنگ و دندان از بین مى برند آنانى که خیال کردند مى توانند انقلاب ما را شکست دهند، از باب این است که نه اسلام را شناخته اند و نه مردم ایران را.(394)

ب - رابردهاى سیاسى و اجتماعى
 

1 - قطع نفوذ همه جانبه دشمن
 

ملّت شجاع باید توجه داشته باشد که گر چه استبداد داخلى فرو ریخت و مردم آزادى را لمس کرده اند ولى هنوز ریشه هاى استعمار آمریکا، شوروى ، انگلستان و صهیونیسم و سایر دول چپاولگر از این مرز وبوم کاملا قطع نشده است . باید همه بدون کوچکترین توقف و رکودى در از بین بردن نفوذ کشورهاى اجنبى با هم متحد شویم . باید توجه داشت که شاه این مملکت را چنان در دست اجانب قرار داده است که باید سالیان دراز با عوارضش ‍ مبارز ه کرد و مااگربخواهیم استقلال حقیقى به دست آوریم ، باید سعى کنیم تمامى اشکال نفوذ آمریکا چه اقتصادى و چه نظامى ، چه سیاسى و فرهنگى را از بین ببریم و من امیدوارم که ملّت ایران به این مهم هر چه زودتر برسد.(395)

2 - حفظ رمز پیروزى
 

ایران غیرلبنان است ، ایران دولتش ، ملتش ، تمام اقشارش با هم هستند آنجا با هم نیستند، آنجا دولتشان مخالف است با ملّت ایران . تمام اقشارش با هم موافقند، با هم هستند، با یک همچو ملتى نمى تواند هیچ قدرتى مقابله کند. ملّت ها ایستاده اند، مثل ایران ایستاده اند و در راه اسلام دارند از همه چیزشان مى گذرند. یک ملتى که از همه چیزش در راه اسلام دارد مى گذرد و جوانانش هر روز دارند در راه اسلام فداکارى مى کنند این را نمى شود یک دولتى بیاید به او زور بگوید یا فشار به او بیاورد.(396)
من بار دیگر خطر آمریکا را به جهان بخصوص منطقه و ایران گوشزد مى نمایم . امروز تمامى آنانى که علیه جمهورى اسلامى ایران متحد شده اند، با واسطه یا بدون واسطه در رابطه با آمریکا مى باشند. ملّت ایران باید با قاطعیت با این خطر بزرگ مبارزه نماید. آمریکا از اینکه دید حمله نظامى توسط یکى از نوکرانش یعنى دولت عراق مردم ما را متحدتر کرد، دوباره دست به تشدید اختلافات داخلى زد. مردم دلیر ایران باید با اتحاد خویش ‍ این نقشه شیطانى را هم به دنبال نقشه هاى قبل خنثى کنند.(397)
مستقیم باشید. پایدرا باشیدکه پیروز هستید از گرانى نترسید. ازکمبود نترسید شوروى با آن قدرت بزرگش که شصت و چند سال است نهضت کرده است به قول خودش ، شورش کرده است ، الآن هم صف هاى بلند در آنجا براى اینطور مطالب هست . الآن هم اشخاصى که از آنجا مى آیند میگویند همین کمبودهائى که هست در آنجاها هم هست . الآن هم محتاج به این است که گندم از آمریکا بخرد در خود آمریکا، شماخیال مى کنید که آمریکا در رفاه دارد زندگى مى کند. آنقدر در آمریکا فشار هست و مستمندان هستند که شاید جاهاى دیگر به آن اندازه شایدنباشد، چرا باید گوش بدهد ملّت ما به این مفسدینى که مامورند از طرف قدرت هاى بزرگ ، براى شایعه درست کردن و براى تضعیف ؟ چرا باید گوش کند ملّت مابه این شایعه سازان و این مفسدین که هر روز در بین مردم مى روند و تضعیف مى کنند روحیه آنهارا؟ شما باآن روحیه بزرگ معجزه ایجاد کردید در دنیا. اعجاز کردید شما در دنیا. با استقامت خودتان حفظ کنید این اعجاز را. حفظ کنید این پیروزى بزرگ را.(398)
شما قدر این را بدانید که بفهمید که با قدرت خدا دارید سیر مى کنید، با قدرت خدا و به تبع خاصان خدا که در راسش انبیا هستند، با این مرام سیر مى کنید و با ایده تحکیم احکام اسلام و رفع ظلم از مظلومین ، شما با همین وضع ، با همین ایده حرکت کردید، آن وقتى که هیچ نداشتید، آن وقتى که همه قوا دست رژیم بود، آن وقتى که همه قدرت ها مى خواستند او را نگهش دارند، شما جوان ها ریختید در خیابان ها و کارى کردید که نتوانست حتى قدرت آمریکا این رژیم را نگه دارد. با همه ء قوا دنبال این بودند که نگهش دارند، به همه ء حیله ها متشبث شدند براى نگهدارى او، لکن قدرت شما نگذاشت این کار بشود و این قدرت براى این است که از اول شما دنبال این نبودید که من ، دنبال این بودید که اسلام ، دنبال این بودید که کشور اسلامى .(399)

3 - هوشیارى ملّت
 

براى اینکه باز برگردانند وضع را، باز همان مساء ل را برگردانند مشغول توطء ه هستند، اینجا هم روابط بینشان هست ، از اینجا هم باز روابط هست ، از اینجا روابط با آمریکا هست ، روابط اشخاص براى توطء ه گرى با آمریکا هست ، ملّت ما باید چشم هایش را باز کند، دو تا چشم هم قرض کند با چهار تا چشم نظر کند که این اشخاصى که مشغول این کارها هستند، اینها چکاره اند، اینها که مشغول این توطء ه ها هستند، اینها رفقاشان چه کسانى اند، چه کسى با این معاشرت مى کند باید درست توجه بکنند و اگر درست توجه نکنند به تدریج ممکن است ما تحمیلمان بشود همان مسایل .(400)
آنچه که امروز لازم است با کمال کوشش به آن توجه شود، قضایائى است که اخیرا براى کشور و ملّت اسلامى ایران به دست آمریکا و عمال داخلى و خارجى آن پیش آمده و ناچار خواهد آمد. حمله نظامى آمریکا که مخالف جمیع موازین و قراردادهاى بین المللى است و اگر با شکست مفتضحانه در هم کوبیده نشده بود منطقه را به آتش کشیده بود و دست و پا زدن عمال داخلى و چپ نماهاى آمریکائى و دربارى در دنبال آن و انفجارهاى متعدد که در تهران ، در مجامع عمومى با دست این عمال خبیث موجب شهادت بعضى از کارگران و زحمتکشان مظلوم گردیده باید با دقت مورد بررسى مقامات مسوول و بیدارى و توجه دقیق عموم ملّت قرار گیرد.(401)

4 - حضور مردم در صحنه سیاسى - اجتماعى
 

من به شما (ملّت ) عرض مى کنم تا شما زنده اید آمریکا برنمى گردد، شوروى هم برنمى گردد. در نسل هاى آتیه ، اگر ملتها در نسل هاى آتیه به همین روش حرکت کنند و روحانیون در همه جا حاضر باشند و مردم در صحنه باشند و قواى نظامى و انتظامى ، قواى نظامى و انتظامى اسلام باشد، این در طول ، تاریخ هم انشاء الله نخواهد شد.(402)

5 - وحدت و تمرکز قوا
 

خواهران و برادران هم میهن در سراسر کشور من دست خود را به پیش شما دراز مى کنم و از شما به خاطر خدا و اسلام و کشور عاجزانه مى خواهم که تمام توان خود را براى نجات کشورتان به کار برید و اسلحه هاى سرد و گرم یعنى قلم و بیان و مسلسل را از نشانه گیرى به روى یکدیگر منحرف و به سوى دشمن هاى انسانیت که در ارس آن آمریکاست نشانه روید.(403)
برادران من ! امروز هر اختلافى به نفع آمریکا و دیگر اجانب است آنان هستند که از اختلاف ما بهره گیرى مى کنند و ما را مى خواهند به اسارت بکشند بپاخیزید و توطء ه گران را نصیحت کنید و در صورت عدم قبول از خود برانید و از مناطق خود بیرون کنید، یا آنان را گرفته تسلیم مقامات دولتى کنید.(404)
قشرهاى ملّت با هر مسلکى که دارند و با هر فکر سیاسى یا مذهبى که دارند لازم است وحدت خود را حفظ نموده و علیه جنایات بیشمار دولت آمریکا موضعى خصمانه گرفته و اشکال تراشى و تفرقه اندازى که به سود دشمنان کشور ماست ، نباشد.(405)
شما غافلید که الآن با آمریکا که مجهز به همه جهازهاى درجه اول دنیاست یعنى یک قوه اى است که در دنیا مقابل ندارد روبرو هستید، اما ما مجهزیم به یک قدرت بالاتر از او و آن توجه به خدا و به اسلام است ولى نباید فراموش کنیم ما مواجهیم با یک چنین قدرت بزرگ که علاوه بر قدرت تسلیحاتى ، قدرت هاى بزرگ شیطانى هم دارد که الآن در همه دنیا فعالیت و تبلیغات مى کند و وادار مى کند ممالک دیگر را که آنقدر که بتوانند تجهیز کنند از این جهت من آن چیزى را که به صلاح ملّت و به صلاح اسلام است و به صلاح شماست باید عرض کنم و آن اینکه تشنج صحیح نیست قواى شما باید الآن همه مجتمع در یک راه باشد قواى فکرى تان ، قواى غیر فکرى تان همه باید در یک راه برود شما مى خواهید براى اسلام خدمت بکنید الآن در راءس همه مساء ل اسلامى ما، قضیه مواجهه با آمریکاست امروز اگر قواى ما از هم منفصل شوند، به نفع آمریکاست و الآن دشمن ما آمریکاست و باید تمام تجهیزات ما به طرف این دشمن باشد مبادا یک وقتى یک تبلیغات سوئى بشود و نظرهاى ما تشتت پیدا کند و افکارمان افکار مختلف بشود و در نتیجه ما یک افکارى داشته باشیم و شما یک افکارى داشته باشید و دستجات دیگر افکار دیگرى داشته باشند باید الآن همه افکار یک چیز باشند چطور در آن وقتى که ما مواجه با این قدرت شیطانى داخلى بودیم هیچ دیگر تشتتى در کار نبود، همه با هم یک فکر داشتید و همه الله اکبر مى گفتید و مقابله با یک چنین قدرتى مى کردید شما الآن مى دانید که مقابله ما با یک قدرتى است که قدرتش صدها برابر و بلکه زیادتر از آن قدرت قبلى است شما امروز یک چنین حالى دارید و مملکت تان یک چنین حالى دارد مملکت شما الآن یک حالى دارد که اگر دیر بجنبیم ، براى همیشه تا آخر از بین رفتیم همه باید یکصدا باشند سروصداى امروز، فقط مقابله با آمریکاست امروز هر سروصدائى بلند بکنید که غیر از این مسیر باشد، بدانید که بردش را آنها دارند.(406)

6 - حضور قدرتمندانه حزب الله
 

آن کوردلان دلباخته به آمریکا و سر از پا نشاخته در راه رسیدن به هدف هاى شیطانى ، به گمان آنکه توطء ه آنان کارگر شده و با برداشتن این عزیزان متعهد از سر راه خود، ملّت مسلمان و متعهد به سوى آنان روى آورده و مقاصد طاغوتى آنان به ثمر مى رسد و با انگیزه آنکه پس از آن شهیدان ، همه چیز به هم مى ریزد و شاهد پیروزى خود و اربابان جهانخوار خویش را در آغوش مى گیرند، دست به این جنایت بزرگ زدند و در لحظاتى دردناک هفتاد و چند نفر مومن متعهد و فرزندان برومند اسلام را که هر یک با فداکارى خود نخلى پربار بود، از دست ملّت گرفتند که ناگهان صحنه هاى عظیم شورانگیز و انفجارات بزرگ آدم ساز، از آن فاجعه رخ داد، چنانکه در یک شب که مزدوران آمریکائى همه چیز را به هم ریخته و آشفته و جمهورى اسلامى را سرکوب شده پنداشتند و ملّت عزیز را به سوى خود و پشتیبان خود مى اندیشیدند، چهره نورانى اسلامى از وراى چهره هاى نورانى حزب الله جلوه نمود و تمام قصرهاى تخیلى و آمال شیطانى آنان فرو ریخت این سیه روزان ، انفجارى ایجاد کردند که نور خدا را خاموش ‍ نمایند و خداوند قادر به دست مبارک حزب الله انفجارى در واکنش آن ایجاد فرمود، که انقلاب اسلامى و همه نهادهاى آن چون سدى آهنى و صفى مرصوص از آسیب دهر مصون ماند.(407)

7 - پیشگیرى از رخنه دشمنان
 

پاسداران اسلام باید محکم ، قوى در مقابل این توطء ه ها بایستید ونگداریداینها شیطنت خودشان را به آخر برسانند،من از شما تشکرمى کنم که دراین برهه از زمان که احتیاج به وجود غیرتمندانى مثل شماها بود، شما قیام کردید و هم نهضت را پیش بردید وهم پاسدارى کردید لکن خدمت شما به آخر نرسیده است ، خدمت شما به اسلام به آخر نرسیده است ، باز بین راه هستیم و باید از این توطء ه ها جلوگیرى کنیم ، از این نقشه هاى شیطانى که به دست آمریکا و عمال او الآن هم در مملکت ما در جریان است دست هاى اینها را قطع کنیم ، نگذاریم اینها توطء ه کنند با اسمهاى مختلف و با بهانه هاى مختلف توطء ه کنند و تخم نفاق بپاشند بین ملّت ما. شما برادران من ، شما عزیزان من باید با مشت محکم با آنها مواجه بشوید و آنها را خنثى کنید، حرف هاى آنها را خنثى کنید، آنهادر همه اطراف کشور ما مشغول شیطنت هستند وبنا دارند که باز یا آن رژیم را پیش بیاورند و یا اگر این نشد نظیر اورا پیش بیاورند و باز مارا در اختناق بکشند و جوانان مارا در حبس و ذخاء ر ما را در غارت . ما موظفیم ، همه ما موظفیم که از این نقشه هاى شیطانى جلوگیرى کنیم . من اخطار مى کنم به ملّت ایران که هشیارباشید و نگذارید این شیاطین رخنه کنند، اینهایى که به اسلام اعتقاد ندارند، اینهائى که به ایمان اعتقاد ندارند،اینهائى که به خدا اعتقاد ندارند بخواهند صفوف شمارا در هم بشکنند وصفوف توحیدى شما، انسانى شما، اسلامى شما را در آن رخنه بکنند.(408)

پی نوشت ها :
 

371- صحیفه نور، جلد:13، ص : 33، در جمع گروهى از مردم باختران ، تاریخ سخنرانى : 28/5/59.
372- صحیفه نور، جلد:12، ص : 139، در جمع اعضاى کنفرانس بین المللى بررسى مداخلات آمریکا در ایران ، تاریخ سخنرانى : 14/3/59.
373- صحیفه نور، جلد:12، ص : 144 و 145، در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات ، تاریخ سخنرانى : 14/3/59.
374- صحیفه نور، جلد:11، ص : 59 و 60، در جمع اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى قم ، تاریخ سخنرانى : 29/9
375- صحیفه نور، جلد:12، ص : 62، پیام به فیدل کاسترو، تاریخ سخنرانى : 8/2/59.
376- صحیفه نور، جلد:12، ص : 68، در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 12/2/59.
377- صحیفه نور، جلد:13، ص : 9، در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 21/5/59.
378- صحیفه نور، جلد:16، ص : 75، در جمع پرسنل هوانیروز، مربیان سپاه ، خانواده شهداى آمل ، تاریخ سخنرانى : 24/12/60.
379- صحیفه نور، جلد:12، ص : 139، در جمع اعضاى شرکت کننده در کنفرانس بین المللى بررسى مداخلات آمریکا در ایران ، تاریخ سخنرانى : 14/3/59.
380- صحیفه نور، جلد: 22، ص : 266، مصاحبه با خبرنگار هفته نامه آمریکایى تایم ، تاریخ سخنرانى : 9/9/58.
381- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 67، در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 12/2/59.
382- صحیفه نور، جلد:10، ص : 183 و 184، دیدار با نماینده پاپ پل ششم ، تاریخ سخنرانى : 19/8/58.
383- صحیفه نور، جلد:12، ص : 154، به مناسبت سالگرد 15 خرداد، تاریخ سخنرانى : 14/3/59.
384- صحیفه نور، جلد:13، ص : 145، در جمع دانشجویان پیرو خط امام (ره )، تاریخ سخنرانى : 12/8/59.
385- صحیفه نور، جلد:14، ص : 194، در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى کارگران ، تاریخ سخنرانى : 31/1/60.
386- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 117، در جمع وزیر و کارکنان وزارت نفت ، تاریخ سخنرانى : 30/6/62.
387- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 92، در جمع اهالى جماران ، تاریخ سخنرانى : 27/2/59.
388- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 51، در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس ، تاریخ سخنرانى : 21/7/61.
389- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 195، در جمع مسوولان لشگرى و کشورى به مناسبت هفدهم ربیع الاول ، تاریخ سخنرانى : 1/10/62.
390- صحیفه نور، جلد:14، ص : 266، پیام به مناسبت روز پاسدار، تاریخ سخنرانى : 16/3/60.
391- صحیفه نور، جلد:20، ص : 234، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
392- صحیفه نور، جلد:13، ص : 171، در جمع فارغ التحصیلان دومین دوره دانشکده افسرى ارتش ، تاریخ سخنرانى : 25/8/59.
393- صحیفه نور، جلد:15، ص : 154، پیام به مناسبت شهادت آیت الله مدنى ، تاریخ سخنرانى : 21/6/60.
394- صحیفه نور، جلد:16، ص : 26، در جمع ائمه جمعه استان خوزستان ، تاریخ سخنرانى : 14/11/60.
395- صحیفه نور، جلد: 5، ص : 119، پیام در آستانه ترک تهران به قم ، تاریخ سخنرانى : 9/12/57.
396- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 244، به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 9/12/62.
397- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 62، به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/59.
398- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 241، در جمع خانواده هاى شهداى نیروى هوایى ارتش ، تاریخ سخنرانى : 8/10/59.
399- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 152، به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار، تاریخ سخنرانى : 4/2/64.
400- صحیفه نور، جلد:10، ص : 280، در جمع جامعه پیشه وران اصفهان ، تاریخ سخنرانى : 21/9/58.
401- صحیفه نور، جلد:12، ص : 64، پیام به آیت الله صدوقى ، تاریخ سخنرانى : 9/2/59.
402- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 260، در جمع مسوولان و اعضاى جهاد سازندگى و فرماندهان و مسوولان عقیدتى سیاسى ژاندارمرى ، تاریخ سخنرانى : 31/2/62.
403- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 197، پیام به خواهران و برادران ، تاریخ سخنرانى : 26/8/58.
404- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 196، پیام به خواهران و برادران ، تاریخ سخنرانى : 26/8/58.
405- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 240، پیام در رابطه با تشکیل شوراى امنیت براى رسیدگى به امر جاسوس هاى آمریکایى ، تاریخ سخنرانى : 6/9/58.
406- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 238، در جمع پاسداران مرکز تهران ، تاریخ سخنرانى : 6/9/58.
407- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 216، پیام به مناسبت سالروز فاجعه 7 تیر، تاریخ سخنرانى : 6/4/61.
408- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 22، در جمع پاسداران یافت آباد تهران ، تاریخ سخنرانى : 27/1/58.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372