0
ویژه نامه ها

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(6)

دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمانهاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد. چگونگي‏
قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(6)

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(6)
قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(6)


 


 

اصل‏۸۵
 

دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمانهاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد. چگونگي‏ اين‏ تغيير به‏ وسيله‏ يك‏ توافق‏ تاييد شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور ذينفع تعيين‏ مي‏ گردد‏. ك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ مي‏ تواند با همين‏ شرايط مستقل‏ شده‏ و بدين‏ طريق‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ همچنين‏ مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ اين‏ كه‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد. يك‏ دولت‏ خودمختار كه‏ عضو اتحاديه‏ نمي‏ باشد نيز مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاري‏ به‏ اتحاديه‏ بپيوندد. وضعيت‏ اين‏ دولتها در داخل‏ اتحاديه‏ به‏ وسيله‏ توافقهايي‏ كه‏ در اين‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي‏ مذكور در بندهاي‏ قبلي‏ و يا توافقهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ ۸۵ مشخص‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸۶
 

موافقت‏ هاي‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ جهت‏ اجراي‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسيده‏ توسط پارلمان‏ جمهوري‏ و مجالس‏ قانونگذاري‏ كشورهاي‏ مربوطه‏ تاييد مي‏ شود.

اصل‏۸۷
 

جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ مي‏ توانند با حكومتهاي‏ مختلف‏ كه‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمينه‏ هاي‏ گوناگون‏ فرهنگي‏ - اجتماعي‏ هستند و يا مايل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشند معاهداتي‏ منعقد نمايند.

اصل‏۸۸
 

تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ با پيشنهاد نخست‏ وزير و نمايندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسيله‏ رياست‏ جمهوري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طرح‏ تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصويب‏ برسد و پس‏ از تاييد آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ قطعي‏ خواهد شد. معذالك‏ پس‏ از تصميم‏ رييس‏ جمهور مبني‏ بر ارايه‏ طرح‏ تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ به‏ پارلمان‏ كه‏ به‏ صورت‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ ديگر لزومي‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ نخواهد بود. در اين‏ صورت‏ براي‏ تصويب‏ طرح‏ مذكور موافقت‏ اكثريت‏ ( ۵ ) / ( ۳ ) كل‏ آرا اعضا اجلاسيه‏ مشترك‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسيه‏ مشترك‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ در شرايطي‏ كه‏ تماميت‏ ارضي‏ كشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حكومت‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند مورد هيچگونه‏ تجديد نظر قرار گيرد.

اصل‏۸۹
 

زماني‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بر حسب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دوره‏ عادي‏ پارلمان‏ قبلي‏ به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد و اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قبلي‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاريخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جديد تنها مي‏ تواند پارلمان‏ قبلي‏ را به‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحاديه‏ و همچنين‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ كه‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ هستند در يك‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏۹۰
 

تشكيلات‏ بنياد جمهور كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاريخ‏ تاييد آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشكيلات‏ بنياد اتحاديه‏ اين‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهور در تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ اين‏ قانون‏ به‏ پايان‏ خواهد رسيد. دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در اولين‏ انتخابات‏ تحت‏ شرايطي‏ كه‏ بستگي‏ به‏ وضعيت‏ آنها در تاريخ‏ تاييد اين‏ قانون‏ دارد، شركت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسيول‏ در اين‏ حكومتها طبق‏ قوانين‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ تا زمان‏ تعيين‏ مقامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ توسط نظام‏ جديد آن‏ حكومتها، به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سناي‏ اتحاديه‏ تا تاريخ‏ تشكيل‏ قطعي‏ از اعضايي‏ كه‏ در شوراي‏ جمهوري‏ فعاليت‏ مي‏ نماييد تشكيل‏ مي‏ شود. قوانين‏ خاصي‏ كه‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشكيلات‏ سناي‏ اتحاديه‏ را مقرر مي‏ نمايند، مي‏ بايد قبل‏ از تاريخ‏ ۳۱ ژوييه‏ ۱۹۵۹ ميلادي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاريخ‏ تشكيل‏ اين‏ شورا بر عهده‏ كميسيوني‏ متشكل‏ از رييس‏ و قايم‏ مقام‏ شوراي‏ دولتي‏، رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، رييس‏ ديوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهاي‏ عضو اتحاديه‏ تا تاريخ‏ اتخاذ تصميمات‏ لازم‏ جهت‏ اجراي‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ خواهند شد.

اصل‏۹۱
 

تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ \'\'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏\'\' به‏ اجرا در خواهد آمد.

اصل‏۹۲
 

تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ \'\'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏\'\' به‏ اجرا در خواهد آمد.
منبع:www.lawnet.ir ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آیا گونه اومیکرون وارد ایران شده است؟!
آیا گونه اومیکرون وارد ایران شده است؟!

آیا گونه اومیکرون وارد ایران شده است؟!

خلق نقاشی جذاب یک کارتن‌خواب بر روی یک تکه کاغذ!
خلق نقاشی جذاب یک کارتن‌خواب بر روی یک تکه کاغذ!

خلق نقاشی جذاب یک کارتن‌خواب بر روی یک تکه کاغذ!

شهاب مظفری: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند!
شهاب مظفری: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند!

شهاب مظفری: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند!

گل زیبای علیرضا جهانبخش به فورتانا سیتارد
گل زیبای علیرضا جهانبخش به فورتانا سیتارد

گل زیبای علیرضا جهانبخش به فورتانا سیتارد

اتهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده است!
اتهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده است!

اتهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده است!

عنابستانی به سرباز وظیفه سیلی نزده، هل داده است!
عنابستانی به سرباز وظیفه سیلی نزده، هل داده است!

عنابستانی به سرباز وظیفه سیلی نزده، هل داده است!

طرح ممنوعیت هوشمند کرونا در پایتخت
طرح ممنوعیت هوشمند کرونا در پایتخت

طرح ممنوعیت هوشمند کرونا در پایتخت

آخری اخبار از رتبه‌بندی معلمان
آخری اخبار از رتبه‌بندی معلمان

آخری اخبار از رتبه‌بندی معلمان

عکس خبرساز آقای نماینده با خانواده‌ای کاملا مسلح!
عکس خبرساز آقای نماینده با خانواده‌ای کاملا مسلح!

عکس خبرساز آقای نماینده با خانواده‌ای کاملا مسلح!

نخ کشیدن یهودیها دور تا دور منهتن!
نخ کشیدن یهودیها دور تا دور منهتن!

نخ کشیدن یهودیها دور تا دور منهتن!

با صندلی چرخدار هم میشه قدم های بلندی برداشت
با صندلی چرخدار هم میشه قدم های بلندی برداشت

با صندلی چرخدار هم میشه قدم های بلندی برداشت

برقراری ارتباط صحیح با افراد دارای معلولیت
برقراری ارتباط صحیح با افراد دارای معلولیت

برقراری ارتباط صحیح با افراد دارای معلولیت

تاکید اسفندقه بر حفظ فرهنگ شهادت
تاکید اسفندقه بر حفظ فرهنگ شهادت

تاکید اسفندقه بر حفظ فرهنگ شهادت

پناه می‌خواهم نه پناهندگی/ آیت الله آقامجتبی تهرانی
پناه می‌خواهم نه پناهندگی/ آیت الله آقامجتبی تهرانی

پناه می‌خواهم نه پناهندگی/ آیت الله آقامجتبی تهرانی

گل محمدی و مجیدی دنبال نباختن در دربی بودند/بخاطر نبودن تماشاگر کیفیت لیگ پائین آمده است
گل محمدی و مجیدی دنبال نباختن در دربی بودند/بخاطر نبودن تماشاگر کیفیت لیگ پائین آمده است

گل محمدی و مجیدی دنبال نباختن در دربی بودند/بخاطر نبودن تماشاگر کیفیت لیگ پائین آمده است

از تنهایی قبر نترس/ استاد انصاریان
از تنهایی قبر نترس/ استاد انصاریان

از تنهایی قبر نترس/ استاد انصاریان

استوری/ آرزو دارم بمیرم با غم کربلا : امیر عباسی
استوری/ آرزو دارم بمیرم با غم کربلا : امیر عباسی

استوری/ آرزو دارم بمیرم با غم کربلا : امیر عباسی

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 16 آذر 1400)
یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 16 آذر 1400)

یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (سه شنبه 16 آذر 1400)

زیر گرفتن مردم توسط خودروی ارتش میانمار
زیر گرفتن مردم توسط خودروی ارتش میانمار

زیر گرفتن مردم توسط خودروی ارتش میانمار

وصیت نامه تو نوشتی ؟/ آموزش احکام
وصیت نامه تو نوشتی ؟/ آموزش احکام

وصیت نامه تو نوشتی ؟/ آموزش احکام

از پرسپولیس تا گل به چلسی
از پرسپولیس تا گل به چلسی

از پرسپولیس تا گل به چلسی