0
ویژه نامه ها

رمزجاودانگي

صرف نظرازاسنادي كه در طي سال هاي شكوهمند دفاع مقدس و درميان غنايم جنگي به دست غيورمردان مسلمان ايران زمين مي‌افتاد، طبيعي بود كه درپايان 8 سال جنگ تحميلي، سيل اسناد بيشتري از اين رخداد بزرگ قرن به سوي ما روانه شود. اين اسناد، چه در كاوش هاي پس از جنگ در سنگرهاي خاموش شده به دست مي‌آمد و چه از طريق
رمزجاودانگي

رمزجاودانگي
رمزجاودانگي


 

نويسنده : فاطمه شيرازي
 

كنكاشي درسند اسارت وزير نفت جمهوري اسلامي ايران
 

صرف نظرازاسنادي كه در طي سال هاي شكوهمند دفاع مقدس و درميان غنايم جنگي به دست غيورمردان مسلمان ايران زمين مي‌افتاد، طبيعي بود كه درپايان 8 سال جنگ تحميلي، سيل اسناد بيشتري از اين رخداد بزرگ قرن به سوي ما روانه شود. اين اسناد، چه در كاوش هاي پس از جنگ در سنگرهاي خاموش شده به دست مي‌آمد و چه از طريق ديگر،هريك برگي از تاريخ بسيار مهم اين سال ها به شمار مي‌رفت.
نگارنده به خاطر دارد كه از نخستين روزهاي به اسارت گرفته شدن مهندس تندگويان،وزيرنفت دولت جمهوري اسلامي، همواره كنجكاوي هاي زيادي در وضعيت اين بزرگ ترين،مهم ترين و شناخته شده ترين اسيردربند بعثي ها وجود داشت. كنجكاوي هايي كه با توجه به جايگاه اين بزرگ مرد،طبيعي هم نمود.هرچند كه فرجام تلخ اين پرسش ها تنها با پاسخي از جنس شهادت وزير شهيد روبه رو شد،اما به هر حال هرگونه سند، خاطره و اثري در خصوص اين رخداد و اين شخصيت گرامي، هم چون ديگر مؤلفه هاي مربوط به دفاع مقدس، همواره براي ما عزيزخواهد بود، كه تاريخ جان فشاني هاي غيور مردان اين سرزمين،همواره دراذهان عمومي‌زنده و جاويد خواهد ماند.باري،سند مربوط به اسارت وزيرنفت كشور اسلامي مان را، نخستين بار، شايد، اصغر كاظمي، پژوهش گر دفاع مقدس در كتاب «خرمشهر در اسناد عراق» در سال1357 منتشر كرد.
ناشر(دفترادبيات و هنرمقاومت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)،درمعرفي اين كتاب مي‌نويسد:
«ماجراي هجوم وتجاوز عراق به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي ايران مي‌بايد كه از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. در مجموعه مدارك و منابع مورد نظر براي تحقق اين مهم،بازيافت و پژوهش اوراق و اسناد برجاي مانده از دشمن از اهميت به سزايي برخورداراست.اين گونه اسناد كه در نتيجه شكست و هزيمت نيروهاي عراقي و تصرف مقرها و مراكزفرماندهي دشمن و آزادسازي مناطق اشغالي به دست آمده است، گوياي بسياري از وقايع ناگفته مي‌تواند بود.
در اين كتاب يك صد وسي فقره سند و مدرك گزينه و ارائه شده است كه در آن چگونگي هجوم و اشغال خرم شهر به دست دشمن- سوم آبان ماه 1359 –و اسارت اين شهر تا آزادسازي آن –سوم خردادماه 1361-درعمليات بيت‌المقدس درشش فصل بررسي شده است. درمتن اين اسناد اهميت سياسي، نظامي، تبليغاتي اشغال و آزادسازي اين شهربه روشني مشخص شده است. اين اثر مي‌تواند به عنوان نقطه آغازي تلقي شود كه از اين طريق، پژوهندگان را به تحقيقات و بررسي هاي ژرف تر هدايت كند.»
كاظمي،برطبق روالي واحد و با موضوع بندي اسناد،ابتدا ترجمه يكايك آن ها را در كتاب آورده و سپس درباره يك يا چند سند، توضيحاتي داده است.او در مقدمه «خرمشهر در اسناد ارتش عراق» از مركز اسناد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به خاطر در اختيار گذاشتن اسناد، سرتيپ دوم پاسدار حاج حسين الله كرم به خاطر بررسي سندها و نيزبرادرآزاده حميد محمدي براي ترجمه آن ها سپاسگزاري كرده است.
******

ترجمه سند شماره 22.
 

حقايقي براي رزمندگان شجاع مان
اي قهرمانان!
به برخي ازحقايقي كه دستگاه هاي تبليغاتي خارجي و عربي بدان ها پرداخته‌اند، اشاره مي‌كنيم:
1-خبرگزاري هاي جهاني گفته‌اند كه دستگيري وزير نفت ايران در نوع خود اولين مورد در طول تاريخ است. اين حادثه جوّي از وحشت وهرج ومرج بين صفوف فرماندهان فارس مجوس ايجاد كرده است و اسباب شكست ارتش و هم چنين عدم توانايي درحمايت از سردمداران شكست خورده‌اش را فراهم آورده است؛ هم چنان كه اين واقعه،توانايي و لياقت نيروهاي مسلّح ما را در رسيدن به هر نقطه‌اي در عمق سرزمين هاي ايران به اثبات رساند.
2- جنگ در گرفته بين ايران و عراق، اشتباه پيش داوري هاي حاكمان ايران و ناتواني آنان دراداره اموركشورشان در زمينه اقتصادي و امكانات مادي و توانايي سياسي- نظامي شان را ثابت كرد و باعث شد كه بالعكس آن ها راه مناسب و درست را نيزگم كرده،دچارسردرگمي شوند. هم چنين دراين جنگ،درستي تصميمات فرماندهي انقلاب در عراق، و پيش بيني احتمالات ناشي ازجنگ آشكار شد.
3-اخيراً شنيده شده است كه برخي از كشورهاي مرتجع، به تجهيز ايران به انواع قطعات يدكي،اسلحه و كمك هاي مالي اقدام كرده‌اند. كافي است به آن ها تذكر دهيم كه اسلحه موفقيت نمي‌آورد؛بلكه پيروزي، دربه كارگيري اسلحه و نيروهاي مؤمن به دفاع از حق در برابر باطل است. آيا ارتش ايران، مدرن ترين سلاح ها را در حجم زياد نداشته است.با اين حال، به رها كردن تانك ها، توپخانه ها و انبارهاي اسلحه و مهمات در برابر ضربه هاي واحدهاي قهرمان ما، پابه فرار گذاشت.
4- شواهد و قراين حاكي از آن است كه در قم و تهران،دربين مردم، زمزمه هاي مختلف شديدي عليه حكام به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادي و خسارت و تلفات سنگين در جنگ ايران و عراق در گرفته است. شكست در سياست هاي داخلي و خارجي آنان به زودي به آغاز مرحله جديدي از افزايش آشوب ها و هرج ومرج منجرخواهد شد و انقلابي همه گير را بر خواهد افروخت كه دولت مردان ايران و در رأس آنان [امام] خميني... را قلع وقمع مي‌نمايد.
5-استمرارحالت فخر فروشي و غرور توسط دولت مردان ايران و عدم استفاده از فرصتي كه عراق به آن داده است، ويراني و نابساماني بيشتري نصيب آنان مي‌كند؛ هم چنان كه دستگاه هاي تبليغاتي براين نكته تأكيد دارند كه در صورت ادامه جنگ، پيروزي ازآن عراق است؛زيرا هيچ گونه آشوب داخلي وهرج و مرجي اين كشور را تهديد نمي‌كند و بلكه بالعكس تمامي آحاد ملت،متحد به دورفرماندهي حلقه زده‌اند؛هم چنان كه اقتصاد عراق نيزاقتصادي ثابت و پايداراست و از جانب هيچ مشكلي تهديد نمي‌شود و هم چنين است روابط بسيار خوب اين كشوربا كشورهاي جهان و به همان ترتيب،ارتش نيز قدرتمند است و نيروهايش از روحيه بسيارعالي برخوردارند ومهم ترازهمه،وجود فرماندهي انديشمندانه انقلاب است كه كليه احتمالات و پيشامدها را به حساب مي‌آورد.
(به نقل از صفحه هاي 105 و106 كتاب)
******

توضيح سند شماره 22 :
 

سند،اعلاميه عمومي ارتش عراق است ونشاني از سّري و محرمانه بودن ندارد و ظاهراً متن آن در سطح گسترده، در بين فرماندهان، افسران و سربازان عراقي توزيع گرديده است.اعلاميه،منطبق بر تفّکرات حزب بعث است و روشن است كه صاحب نظران بعثي درتدوين آن كوشش كرده‌اند.
اولين بند اعلاميه،درارتباط با دستگيري و اسارت محمد جواد تندگويان-وزيرنفت ايران-است.اسارت ايشان موجب شد كه جارچيان بعثي،انواع و اقسام اخبار نادرست را توسط بوق هاي تبليغاتي خود منتشركنند و بتوانند براي حفظ روحيه سربازان اشغال گر كه ده ها كيلومتر دورتر از مرز و خاك و وطن خود مي‌جنگيدند، اقدامي‌بكنند؛در صورتي كه حضور شجاعانه مقام دولتي ايران در جبهه نبرد،جكايت از مردمي بودن انقلاب و نظام نوپاي جمهوري اسلامي داشت.نظام جمهوري اسلامي ايران، با گذشت نزديك به دو سال از سقوط خاندان سلطنتي،بحران هاي فراواني را از سر گذرانده بود.هريك ازاين بحران ها، خطري عمده و جدّي براي بقاي نظام بود. رشد و شكوفايي فرهنگ اسلامي،ريشه ستيز ابرقدرت هاي غرب و شرق با ايران شد و آن ها با اعمال فشارها سنگين سياسي و اقتصادي براين نهال تازه رسته،درصدد بودند اگر نتوانند ريشه آن را بخشكانند، لااقل قامتش را به سوي قبله ي خود خم كنند و جداي ازاين دشمني ها كه اوج آن را بايد در فتح لانه جاسوسي آمريكا و حمله مستقيم نظامي اين ابرقلدربه ايران بدانيم، كشور، از داخل نيز به دليل طبيعي جابه جايي حكومتي و جاي گزين شدن ارزش هايي متفاوت با نظام ساختاري سابق،از ضعف هاي عمده‌اي رنج مي‌برد.قبل از آغاز تجاوزعراق،هريك ازاين كاستي ها، توان دفاعي كشور را عموماً و قدرت ارتش را خصوصاً پايين آورده بود؛درحالي كه رژيم عراق،تقويت و افزايش توان رزمي و تهاجمي ارتش خود را در برنامه داشت و به طور جدّي و با حمايت همه كشورهاي جهان،درجهت كسب آمادگي هاي لازم تلاش مي‌كرد.بنابراين،دفاع مقدس مردم ما در مقابل تجاوز رژيم عراق،ازارزش هاي اسلامي و ملّي برخورداربود.
بند دوّم تا پنجم، اخبار و گزارش هاي رسيده از اوضاع سياسي، اجتماعي و نظامي ايران است. بعثي ها با تكيه برچنين اخبار و اطلاعاتي، نقشه جنگي خود را محاسبه وطرح ريزي كرده بودند. مقاومت مردمي، تحليل هاي غلط آنان را برباد داد.
(به نقل از صفحه هاي 135 و136 كتاب)
******
آن چه در دو بخش پي درپي قبلي اين مطلب خوانديد، نمونه‌اي از تلاش اصغر كاظمي و يارانش در حوزه هنري بود كه به وزير دربند و شهيد دفاع مقدس مربوط مي‌شود.
كتاب تا مدت هاي طولاني، راه را براي پژوهشگران و حقيقت يابان تاريخ دفاع مقدس باز مي‌گذارد و همين، رمز جاودانگي آن است.
منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 47 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آیا دستگاه‌های شما از شما جاسوسی می‌کنند؟
آیا دستگاه‌های شما از شما جاسوسی می‌کنند؟

آیا دستگاه‌های شما از شما جاسوسی می‌کنند؟

شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX) چیست و چه کاربردهایی دارد؟
شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

خرید و فروش در بورس ایران چگونه انجام می شود؟
خرید و فروش در بورس ایران چگونه انجام می شود؟

خرید و فروش در بورس ایران چگونه انجام می شود؟

سامانه سجام چیست؟ آموزش ثبت نام در سجام بورس
سامانه سجام چیست؟ آموزش ثبت نام در سجام بورس

سامانه سجام چیست؟ آموزش ثبت نام در سجام بورس

کارگزار بورس کیست؟ چگونه یک کارگزار بورس خوب در ایران انتخاب کنیم؟
کارگزار بورس کیست؟ چگونه یک کارگزار بورس خوب در ایران انتخاب کنیم؟

کارگزار بورس کیست؟ چگونه یک کارگزار بورس خوب در ایران انتخاب کنیم؟

کد معاملاتی چیست و چگونه باید کد بورسی دریافت کرد؟
کد معاملاتی چیست و چگونه باید کد بورسی دریافت کرد؟

کد معاملاتی چیست و چگونه باید کد بورسی دریافت کرد؟

ماجرای تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس چیست؟
ماجرای تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس چیست؟

ماجرای تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس چیست؟

با قرص فلوکونازول و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید
با قرص فلوکونازول و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید

با قرص فلوکونازول و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید

همه چیز درباره آپاندیس
همه چیز درباره آپاندیس

همه چیز درباره آپاندیس

جلوه های اعجاب آمیز رفتار قرآنی در زندگی امام حسن(ع)
جلوه های اعجاب آمیز رفتار قرآنی در زندگی امام حسن(ع)

جلوه های اعجاب آمیز رفتار قرآنی در زندگی امام حسن(ع)

حمله پانیک؛ علل، علائم و راه درمان این اختلال
حمله پانیک؛ علل، علائم و راه درمان این اختلال

حمله پانیک؛ علل، علائم و راه درمان این اختلال

همه چیز درباره پنی سیلین
همه چیز درباره پنی سیلین

همه چیز درباره پنی سیلین

سلمان فارسی؛ الگوی مدیر مؤمن انقلابی
سلمان فارسی؛ الگوی مدیر مؤمن انقلابی

سلمان فارسی؛ الگوی مدیر مؤمن انقلابی

تالار بورس چیست؟ آدرس بورس تهران کجاست؟
تالار بورس چیست؟ آدرس بورس تهران کجاست؟

تالار بورس چیست؟ آدرس بورس تهران کجاست؟

آیا کرونا همان مرگ سفیدی است که از علائم ظهور است؟ | پاسخ به سؤالاتی درباره «کرونا و آخرالزمان»
آیا کرونا همان مرگ سفیدی است که از علائم ظهور است؟ | پاسخ به سؤالاتی درباره «کرونا و آخرالزمان»

آیا کرونا همان مرگ سفیدی است که از علائم ظهور است؟ | پاسخ به سؤالاتی درباره «کرونا و آخرالزمان»

بررسی علل بدبو شدن ادرار و درمان خانگی آن
بررسی علل بدبو شدن ادرار و درمان خانگی آن

بررسی علل بدبو شدن ادرار و درمان خانگی آن

بررسی تاکیکاردی قلب، علائم و نشانه ها
بررسی تاکیکاردی قلب، علائم و نشانه ها

بررسی تاکیکاردی قلب، علائم و نشانه ها

وارونه نمایی در مستند «کودتای خزنده» بی بی سی!
وارونه نمایی در مستند «کودتای خزنده» بی بی سی!

وارونه نمایی در مستند «کودتای خزنده» بی بی سی!

درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ممدوحی + زندگی نامه
درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ممدوحی + زندگی نامه

درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ممدوحی + زندگی نامه

کارتون باب اسفنجی | خانه آناناسی محبوب من
کارتون باب اسفنجی | خانه آناناسی محبوب من

کارتون باب اسفنجی | خانه آناناسی محبوب من

شیرینی | طرز تهیه کوکی مغز شکلاتی
شیرینی | طرز تهیه کوکی مغز شکلاتی

شیرینی | طرز تهیه کوکی مغز شکلاتی