0
ویژه نامه ها

همدستي سازشکاران لبناني و عربی براي ترور حاج عماد مغنيه

ترور شهيد حاج عماد مغنيه در شامگاه سه شنبه 23 بهمن سال 1387 توسط سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي «موساد» با همدستي سرويس هاي امنيتي و جاسوسي برخي دولت هاي عربي در دمشق چهره زشت و کريه برخي دولت هاي خودفروخته عربي و نيز ماهيت سران برخي گروه ها و احزاب دست راستي لبنان را آشكار ساخت. اين
همدستي سازشکاران لبناني و عربی براي ترور حاج عماد مغنيه

همدستي سازشکاران لبناني و عربی براي ترور حاج عماد مغنيه
همدستي سازشکاران لبناني و عربی براي ترور حاج عماد مغنيه


 

 
گفت و گو با آقای سيد محمدصادق حسيني

درآمد
 

ترور شهيد حاج عماد مغنيه در شامگاه سه شنبه 23 بهمن سال 1387 توسط سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي «موساد» با همدستي سرويس هاي امنيتي و جاسوسي برخي دولت هاي عربي در دمشق چهره زشت و کريه برخي دولت هاي خودفروخته عربي و نيز ماهيت سران برخي گروه ها و احزاب دست راستي لبنان را آشكار ساخت. اين همدستي همچنين نشان داد كه هيچ نظام سياسي به اندازه برخي رژيم هاي دست نشانده در جهان عرب قهرمانان ملي خود را كه مايه عزت و سرافرازي ملت هاي عرب و مسلمان شده اند اين اندازه تحقير نمي كنند. آقاي سيد محمدصادق حسيني كارشناس امور خاورميانه در این گفت و گو ضمن تجليل و تقدير از مجاهدت هاي خستگي ناپذير شهيد عماد مغنيه و با ارائه تحليلي جامع و منطقي از دلايل همدستي برخي رژيم هاي عرب منطقه با رژيم صهيونيستي در زمينه برنامه ريزي و اجراي عمليات تروريستي به شهادت رساندن اين شهيد فرزانه را آشكار ساخته است:

گفت و گو را با اين پرسش آغاز مي كنيم كه حاج عماد مغنيه كيست؟ جنابعالي كه سال ها در لبنان زندگي كرده ايد، و با برخي انقلابيون عرب ارتباط داشتيد، ايشان را چگونه مبارزي يافتيد؟
 

بسم اللّه الرحمن الرحيم. در حقيقت سخن گفتن از اين اسطوره مقاومت، با اين مرد اسطوره اي كار دشواري است. اگر او را «چه گوارا»ي اعراب و مسلمانان عصر حاضر بناميم اغراق نگفته ايم. زيرا او با ايمان و عقيده استوار ديني، فراتر از مرزهاي لبنان و فراتر از مرزهاي جغرافيايي جهان عربي و دنياي اسلام مي انديشيد. از زماني كه اين مرد خود را شناخت، در مسير جهاد گام برداشت. از روزي كه بنده و دو تن از برادرانم از مجاهدان ايراني و عراقي بر اثر فشارهاي رژيم حزب بعث نجف اشرف را ترك كردم و در لبنان استقرار يافتم، با تعدادي از برادران مبارز و آزادي خواه لبناني از جمله حاج عماد مغنيه آشنا شدم. او را جواني مؤمن و متعهد يافتم كه تدين و اعتقادات مذهبي او نظير نداشت. اين ويژگي بي نظير، حاج رضوان را از ديگران متمايز مي كرد. به اين دليل اين جوان شيعه و متدين لبناني را از ديگران متمايز ديدم كه از دوران جواني مي كوشيد ميان دين و سياست آميختگي ايجاد كند.
در آن برهه مبارزان فراواني در لبنان فعاليت مي كردند، ولي هرگز به خود اجازه نمي دادند سياست را با دين آميخته كنند. اصولاً با فرهنگ ديني علاقه اي نداشتند. افزون بر آن، در آن شرايط كسي نبود كه جامعه لبنان را با جوامع عربي و اسلامي پيوند دهد. در آن مرحله دو گرايش خطرناك بر جهت گيري ها و رويكردهاي شخصيت هاي سياسي و سران احزاب لبناني حاكميت داشت. يك جريان به راستگرايي و انزواطلبي گرايش داشت. نظريه پردازان اين گرايش، اين ايده را مطرح مي كردند كه قدرت لبنان در ضعف او نهفته است، و مي كوشيدند لبنان را به سمت دنباله روي از كشورهاي غربي، به ويژه دايه مهربان تر از مادر «فرانسه رهنمون سازند. جريان دوم به چپگرايي و طرفداري از بلوك سوسياليسم گرايش داشت، و مي كوشيد لبنان را به اتحاد جماهير شوروي پيوند دهد.
در ميان اين دو جريان، نيروهاي مؤمن و متعهد جايگاهي نداشتند. در آن شرايط سرنوشت ساز و تاريخي، و در سايه سردرگمي همه روحانيون و همه سياستمداران لبناني بي طرف و يا مستقل، حاج عماد مغنيه، اين جوان انقلابي برانگيخته شد، و از دوران جواني در صدد نجات لبنان از اين سردرگمي برآمد. كوشيد پيوندهاي ديني و پيوندهاي مشترك تاريخي لبنان و فلسطين را تقويت كند. تلاش هاي دامنه داري را براي پيوستن انقلابيون لبنان و فلسطين با جهان عرب و دنياي اسلام به عمل آورد. مي توان اين رويكرد را يك حركت خردمندانه از سوي يك انسان به تمام معني نابغه توصيف كرد.
با اين وصف به محض انتقال مقاومت فلسطين از اردن به لبنان در پي كشتارهاي سپتامبر سياه، شهيد حاج عماد مغنيه آن را در آغوش گرفت و به آن پيوست. انتقال مقاومت فلسطين به لبنان را يك فرصت طلايي تلقي كرد، تا ديدگاه ها و انديشه هاي انقلابي و ديني خويش را به آن منتقل نمايد و انقلاب لبنان را به انقلاب فلسطين پيوند دهد. حاج عماد مغنيه با وجودي كه يك انسان انقلابي و پويا و متدين و متعهد بود، در عين حال با تدين سنتي و آيين هاي بي محتوا مبارزه مي كرد.
به موازات انتقال جنبش مقاومت فلسطين به لبنان، نشانه هاي پيدايش نهضت نوپاي اسلامي در منطقه نمايان شده بود. بخشي از بادهاي اين نهضت از حوزه علميه نجف اشرف از طريق درس هاي «حكومت اسلامي امام خميني (ره)» وزيدن گرفته بود، و بخشي از آن با آمدن امام موسي صدر از ايران و تلاش براي سازندگي و بهبودي جامعه مظلوم شيعيان لبنان وزيدن گرفته بود.
در چنين شرايطي اين مرد شجاع و مؤمن و شيعه زود هنگام اسلحه به دست گرفت و دوشادوش برادران اهل تسنن فلسطيني به سوي ميدان جنگ با رژيم صهيونيستي گام برداشت، و در عين حال با برادران مبارز ايراني رانده شده از عراق نيز روابط صميمانه برقرار كرد. در آن مرحله كه سرآغاز انقلاب اسلامي ايران و سرآغاز شكوفايي انقلاب فلسطين و سرآغاز اوج گيري گرايش هاي ديني در خاورميانه به شمار مي رفت، حاج عماد مغنيه توانست دهها تن از شخصيت هاي مبارز ايراني، فلسطيني، لبناني اعم از شيعه و سني را بسيج و پيرامون محور مبارزه با دشمن صهيونيستي يكپارچه كند، و انسان را در مقابل دو موج راست گرايان انزواطلب و چپ گرايان طفيلي قرار دهد. اين نشان مي دهد كه عماد مغنيه جوان، يك انسان نابغه، بي همانند و از ديگران متمايز بوده است.

ويژگي ايي كه به آن اشاره كرديد، اين پرسش را تداعي مي كند كه هر انسان انديشمند و مجاهد از يك مكتب فكري فارغ التحصيل شده است. بفرماييد كه پشتوانه فكري حاج عماد مغنيه چه مكتبي بوده و نبوغ فكري خود را كجا آموخته است؟
 

ترديد ندارم كه شهيد حاج عماد مغنيه در راهكار خود به منظور نجات انسان از بي عدالتي و ناداني، همه مكاتب فكري و مكاتب انساني را جستجو كرد. اهميت پشتوانه فكري حاج عماد مغنيه اين نيست كه او پيرو مكتب حزب الدعوه و يا پيرو جنبش اسلامي شيعي و يا جنبش سني بوده و يا شاگرد مكتب يك مجتهد بزرگ بوده باشد! با وجودي كه حاج عماد از سرچشمه همه اين مكاتب نوشيده است، اما اهميت او در اين است كه مردي از جنس مردم بوده است. از قشر مستضعف جامعه برانگيخته شده و به سوي مردم بازگشته است. او ادبيات همه جنبش هاي اسلامي از جمله ادبيات جنبش اخوان المسلمين و مرحوم سيد قطب و شهيد حسن البنا را مطالعه كرده بود.

در نتيجه اين مطالعات توانست نظريه هاي فكري و سازماني ارائه دهد؟
 

حاج عماد مغنيه تئوريسين نبود. نه به اين دليل كه به نظريه پردازي اعتقاد نداشت، با وجودي كه به بيشتر نظريه پردازان احترام مي گذاشت، ولي شخصاً بر اين باور بود كه ميدان كارزار بهترين آزمون است. ميدان كارزار را نماد و ملاك عمل مي دانست. من شيوه جنگ و مبارزه او را در تشكيلات جنبش فتح با چشم خود ديده ام. جنبش فتح يك جنبش اسلامي نبود. ولي حاج عماد فقط دشمن را نشانه گيري مي كرد.
با وجودي كه ديدگاه هاي فكري جوانان مستقل لبناني با جنبش فتح متفاوت بود، اما حاج عماد مي كوشيد روابط آنان را با جنبش فتح منسجم كند. زيرا هدف او بازگرداندن لبنان به محيط عربي و اسلامي اين كشور بود. مي كوشيد مبارزات ملت هاي منطقه را به سوي آرمان فلسطين كه
مهم ترين قضيه اعراب و مسلمانان مي باشد، رهنمون سازد. حاج عماد مغنيه پيش از اينكه با ديدگاه ها و اهداف امام خميني آشنا شود، نسبت به ابعاد خطر موجوديت كيان غاصب صهيونيستي در لبنان و منطقه شناخت پيدا كرده بود. او باور داشت كه رژيم صهيونيستي يك غده سرطاني است كه بايد ريشه كن شود. زيرا خطر رژيم صهيونيستي را به روشني درك كرده بود.

ديدگاهها و راهكارهاي امام موسي صدر چه نقشي در تبلور فكري شهيد عماد مغنيه داشت؟
 

به محض اينكه امام موسي صدر وارد لبنان شد و كار سازندگي جامعه شيعيان لبنان را آغاز كرد، و آنگاه كه «گردان هاي مقاومت لبنان» تأسيس شد، حاج عماد مغنيه بي درنگ به كمك امام موسي صدر شتافت، ولي از پيوستن به تشكيلات جنبش امل خودداري كرد. يكي از مهم ترين ويژگي هاي حاج رضوان اين است كه هيچ وقت به حزب گرايي اعتقاد نداشت. اصولاً مانند كسي بود كه براي تحقق فلسفه «امت حزب اللّه» آفريده شده است. قبل از تشكيل حزب اللّه به فلسفه «امت حزب اللّه» ايمان مطلق داشت. همانگونه كه مي دانيد حزب اللّه پس از يورش اسرائيل به لبنان در سال 1982 تأسيس شد. ولي شهيد حاج عماد مغنيه چند سال پيش از تأسيس حزب اللّه به اين ايده گرايش داشت. او نماد يك امت بود.
در زماني هم كه ديدگاه هاي فكري و عقايد اجتهادي علامه سيد محمدحسين فضل اللّه در جامعه شيعيان لبنان به عنوان يك مكتب فكري رواج داشت، حاج عماد مغنيه مدتي به اين مكتب فكري گرايش پيدا كرد. مانند گم گشته اي كه پي در پي قله هاي تكامل فكري و سياسي و عقيدتي را جستجو مي كند. در عين حال مي كوشيد، همه مبارزان و تلاشگران را به قبله مركزي و محور مبارزات اعراب و مسلمانان، يعني سرزمين فلسطين رهنمون سازد.

حاج عماد مغنيه چه تفاوت ها و برتري هايي بر ساير شخصيت هاي انقلابي داشت؟
 

اين پرسش مهمي است. بسياري از مجاهدان و تئوريسين هاي آن مرحله، به فريادهاي دادخواهانه ملت هاي مسلمان توجهي نداشتند. براي آن ها مهم نبود كه ملت مسلمان ايران زير سايه حكومت استبدادي پهلوي به سر مي برد. ولي شهيد عماد مغنيه به شدت از اين درد رنج مي برد، و به محض اينكه انقلاب اسلامي در ايران آغاز شد، تحت تأثير انقلاب اسلامي و ديدگاه هاي امام خميني (ره) قرار گرفت. زماني هم كه مبارزان ايراني به لبنان مي آمدند و كمك تقاضا مي كردند، حاج عماد آنان را به پايگاه هاي جنبش فتح رهنمون مي كرد تا آموزش ببينند و به كشورشان بازگردند. جز كسب رضاي خداوند متعال هيچ منافع مادي عايد او نمي شد. برادران عراقي كه از ستم صدام فرار مي كردند، و به لبنان مي آمدند، حاج عماد به آنان پناه مي داد و كمك شان مي كرد تا به عراق بازگردند و كشورشان را از حكومت استبدادي صدام نجات دهند.
يكي ديگر از ويژگي هاي حاج رضوان اين است كه با جهان بيني باز و گسترده حركت مي كرد. با انقلابيون آمريكاي لاتين به ويژه انقلابيون بوليوي و طرفداران چه گوارا ارتباط نزديك داشت. اين انقلابيون به لبنان مي آمدند تا به فلسطيني ها كمك كنند و هم خودشان بهره مند شوند. بسياري از انقلابيون چپ گراي اروپا كه بر ضد امپراياليسم آمريكا مبارزه مي كردند به لبنان مي آمدند و با شهيد عماد مغنيه ارتباط برقرار مي كردند. او به منظور تضعيف امپرياليسم آمريكا با انقلابيون اروپايي همكاري مي كرد. زيرا آمريكا مهم ترين پشتيبان رژيم صهيونيستي است. بنابراين آنچه كه حاج عماد را از ديگران متمايز مي ساخت اين است كه او بين المللي مي انديشيد. خود را به لبنان و فلسطين و خاورميانه محدود نمي دانست. او هرگز به حزبگرايي و گروه گرايي اعتقاد نداشت. با وجودي كه به نظم و انضباط و سازماندهي اعتقاد داشت، خود را همواره از كشمكش ها و درگيري هاي حزبي و گروهي دور مي ساخت. از تنگ نظري ها و خط بازي ها متنفر بود.

پس از شهادت حاج عماد مغنيه برخي نويسندگان و تحليلگران لبناني شيوه ها و راهكارهاي مبارزاتي و عملياتي او را مانند شيوه هاي «هوشي مين» رهبر انقلابيون ويتنام توصيف كردند، ولي جنابعالي او را «چه گوارا»ي اعراب توصيف كرديد. چه تفاوتي ميان اين دو شيوه انقلابي وجود دارد؟
 

در پي جنگ هاي متعددي كه حاج رضوان فرماندهي آن را بر عهده داشت، و پس از تحكيم پايه هاي حزب اللّه در لبنان، تحول چشمگيري در راهكارها و شيوه هاي مبارزاتي او بروز كرد. در آغاز پيكار با شيوه هاي پارتيزاني و جنگ هاي چريكي به سبك چه گوارا و انقلابيون آمريكاي لاتين مبارزه مي كرد، ولي هر اندازه تاريخ مي گذشت شيوه ها و سبك هاي جديدي را گزينش مي كرد. شيوه هاي جنگ ويتنام و راهكارهاي «هوشي مين» نيز يكي از اين شيوه ها بود. سرانجام حاج عماد ميان شيوه هاي «چه گوارا» و شيوه هاي «هوشي مين» آميختگي ايجاد كرد و مكتب نظامي جديدي را به وجود آورد كه به مكتب منحصر به فرد حاج عماد مغنيه ناميده مي شود كه همانا مكتب «امت حزب اللّه» است.

با توجه به تفاوت جنوب لبنان با ويتنام و آمريكاي لاتين، اين مكتب را بر اساس چه ملاكي به وجود آورد؟
 

حاج عماد مغنيه قبل از تأسيس حزب اللّه تجربيات گوناگوني را پشت سر گذاشته بود. جنگ پارتيزاني را در چارچوب همكاري با جنبش فتح آموخت. ميان مردم و جامعه خويش پرورش يافت، زيرا خود را از توده مردم مي دانست. از مكاتب بزرگاني همچون شهيد سيد محمدباقر صدر و امام موسي صدر و علامه فضل اللّه دانش هاي فراوان آموخت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز از مكتب انقلابي امام خميني (ره) سيراب شد. همه اين دانش ها و تجربيات را آميخته كرد و تجربه جديد و منحصر به فرد خود را به وجود آورد.
ناگفته نماند كه حاج عماد در ابتداي پيكار و جهاد، يك تشكيلات اسلامي در درون جنبش فتح تأسيس كرده بود، كه من آن را شاخه اسلامي جنبش فتح مي نامم. هنگامي كه مردم لبنان پس از حمله سال 1982 اسرائيل به كشورشان به پا خاستند، ناگهان جايگاه طبيعي خود را بازيافت و گم شده خود را در «امت حزب اللّه» يافت. او يكي از مبتكران نام «امت حزب اللّه» پيش از تأسيس حزب اللّه بوده، تا همه اقشار جامعه را به تشكيلات «امت حزب اللّه» پيوند دهد، و با اشغالگران مبارزه كنند.
حاج عماد پس از پيدايش تشكيلات حزب اللّه نيز همه تجربيات و راهكارها و برنامه هاي جنبش هاي انقلابي و رهايي بخش جهان را مورد مطالعه و بازنگري قرار داد. هيچ نظريه و شيوه اي را از نظر دور نداشت. همه تجربيات پيشينيان را در خدمت «امت حزب اللّه» به كار گرفت. البته نبايد فراموش كرد كه او در پيكار و جهاد با اشغالگران و مستكبران احكام قرآن و اسلام را ملاك عمل خود قرار داده بود. بر مبناي احكام و دستورات مكتب قرآن و پيامبر اكرم (ص) و اسلام محمدي اصيل جهاد كرد. در جنگ و جهاد هيچ مكتب و روشي را سبك نمي پنداشت. از تجربيات جنبش هاي ناسيوليست و سوسياليست و همه جنبش هاي رهايي بخش جهان بهره مند شد.

آيا اطلاع داريد در مدت زماني كه از انظار پنهان شده بود چگونه فعاليت مي كرد و در پيروزي هاي سال 2000 و سال 2006 چه نقشي داشت؟
 

شما مي دانيد كه حاج عماد مغنيه زندگي اسرارآميز داشت. بسياري از اسرار زندگي او هنوز ناشناخته مانده است. من به بخشي از زندگي و دستاوردهاي او آگاهي دارم. او در آن مدت حتي يك لحظه بيكار ننشست. با سران همه جنبش هاي رهايي بخش در جهان عرب كه با صهيونيسم مبارزه مي كنند، ارتباط برقرار مي كرد و آنان را به سازماندهي و برنامه ريزي سالم و ثمربخش رهنمون مي ساخت. كمك ها و امكانات اين جنبش ها را براي جنگ با دشمن صهيونيستي در لبنان كه دشمن اصلي اعراب و مسلمانان است بسيج مي كرد. بنابراين او در خط موازي و در سايه پيكار مي كرد، خط مبارزه مستقيم با دشمن در جنوب لبنان و خط ايجاد هماهنگي و سازماندهي جنبش هاي ضد صهيونيستي در جهان عرب. هيچ وقت مسئوليت خود را به جنگ با دشمن صهيونيستي در جنوب لبنان محدود نمي دانست. هميشه به پرورش استعدادها و كادرهاي فعال مبارزان مسلمان در صحنه فلسطين تلاش مي كرد. زيرا سرزمين فلسطين را ميدان جنگ حقيقي با دشمن صهيونيستي مي دانست.
از نظر شهيد حاج عماد مغنيه، كادر سازي، جمع آوري كمك هاي مالي و تدارك اسلحه، سه عامل مؤثر در تعيين سرنوشت مبارزه بودند. او به دور از چشم مردم به جمع آوري اموال و اسلحه و تربيت كادرهاي ورزيده براي مبارزان فلسطيني در سرزمين هاي اشغالي مبادرت مي كرد. با اين ابتكار عمل در صدد بود هسته هاي «امت حزب اللّه» را در سرزمين هاي اشغالي فلسطين به وجود بياورد. آرامش و خستگي در فرهنگ او مفهوم نداشت. آرام نمي گرفت. همه موانع را از سر راه خود برمي داشت. با جنبش فتح و جبهه خلق براي آزادي فلسطين، و سازمان هاي جديدي همچون حركت مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و جنبش جهاد اسلامي همكاري مي كرد. زيرا عقيده داشت كه امت «امت حزب اللّه» بايد در همه صحنه ها حضور داشته باشد.

از تجربه جنگ تحميلي هشت ساله هم استفاده كرد؟
 

از اين تجربه و از دستاوردهاي جنگ تحميلي بهره فراوان برد. زيرا بر اين باور بود كه انقلاب اسلامي ايران يك تحول بنيادين در راهكارهاي موضوعي حركت معاصر اسلامي به وجود آورده است. حاج عماد مغنيه در چارچوب مبارزات خستگي ناپذير خود، بخش مهمي از تلاش ها و وقت خود را به كمك جمهوري اسلامي ايران در دوران جنگ تحميلي اختصاص داد. از يك طرف كوشيد دولت نوپاي ايران بعد از انقلاب را تقويت كند و از طرف ديگر روابط و همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران با جنبش هاي آزادي بخش در جهان عرب و جهان اسلام و جهان مستضعفان را تنظيم و سامان دهد. زيرا كه حاج رضوان به مكتب امام خميني (ره) ايمان واقعي داشت، و بر اين باور بود كه جنگ بزرگ و دامنه دار ميان استكبار جهاني و مستضعفان متوقف نخواهد شد.

با توجه به نكاتي كه به آن اشاره كرديد به نظر مي رسد حاج عماد مغنيه را از زمينه سازان ظهور مهدي موعود(عج) مي دانيد؟ همه تلاش ها و مبارزات او را در پرتو انتظار و زمينه سازي منجي نهايي تعبير مي كنيد... اينطور نيست؟
 

حاج رضوان از نظر علمي و منطقي و الهي، صد در صد به اين ايده ايمان داشت، كه اگر انسان هاي پيرو همه اديان و همه اقوام و همه طوايف، در همه زمان ها و در همه مكان ها قيام نكنند و با ظلم و بي عدالتي مبارزه نكنند، زمينه واقعي ظهور مهدي موعود (عج) فراهم نمي شود. او نه فقط شيعيان و مسلمانان، بلكه همه انسان ها را به قيام و انتظار ظهور امام زمان (عج) فرا مي خواند. زيرا قيام و ظهور امام زمان (عج) نماد و بيانگر قيام همه ملت هاي ستمديده جهان است. قيام حضرت مهدي (عج) به همه ملت هاي جهان تعلق دارد. زندگي روزمره و روابط اجتماعي حاج رضوان به چارچوب مرزهاي جغرافيايي لبنان محدود نبود. روابط و همكاري هاي او از چارچوب مرزهاي لبنان، فلسطين، ايران و كشورهاي خاورميانه فراتر رفت و با همه ملت هاي جهان ارتباطات دوستانه برقرار كرد. از هيچ فرصتي براي آشنايي و همكاري با نمايندگان نهضت هاي رهايي بخش در جهان دريغ نكرد. به منظور پشتيباني از نظريه ظهور منجي، روح انسانيت را ميان دوستان و همكاران خويش زنده مي كرد.
من اطلاع دارم حاج عماد مبارزان اروپاي شرقي را كه به لبنان مي آمدند با مبارزان آمريكاي لاتين آشنا مي كرد. آنان را به همكاري مشترك بر ضد قدرت هاي استكباري فرا مي خواند. ميان مبارزان غير مسلمان با مبارزان مسلمان هماهنگي ايجاد مي كرد، او با اين شيوه و شيوه هاي ديگر زمينه ظهور امام عصر(عج) را فراهم مي كرده است.

حال كه به ابعاد زندگي و جهاد خستگي ناپذير حاج رضوان اشاره كرديد، بفرماييد چه عناصري در برنامه ريزي و ترور ايشان دست داشتند؟
 

من بر اين باورم كه حاج عماد مغنيه اولين شخصيت مورد پيگرد جبهه استكبار جهاني بوده است. به چه دليل؟ به اين دليل كه او اولين كسي بود كه كيان غاصب صهيونيستي را تكان داد. او در برنامه ريزي بسياري از عمليات هاي انقلابي نقش داشت. اين عمليات كيفي، شكوه و هيبت دشمن را شكست و شاخ و برگ دستگاه هاي جاسوسي و اطلاعاتي اين رژيم را متلاشي كرد. حاج عماد مغنيه كسي بود كه با فريب و نيرنگ، «الحنان تننباوم» افسر امنيتي رژيم صهيونيستي را به بيروت احضار و بازداشت كرد. حاج رضوان مغز متفكر اين طرح بي نظير بود. او از طريق روابط گسترده انساني كه با محافل انقلابي جهان داشت توانست اين افسر اطلاعاتي اسرائيلي را به لبنان احضار كند تا او را با اسيران لبناني دربند رژيم صهيونيستي مبادله كند.
حاج عماد مغنيه مغز متفكر طرح به ذلت كشاندن و به زانو درآوردن دولت هاي غربي بود كه در جريان جنگ تحميلي از رژيم استبدادي صدام حمايت مي كردند. او دولت هاي غربي را وادار كرد در بسياري از مسائل با جمهوري اسلامي ايران وارد مذاكره شوند. در اين باره بيش از اين نمي توانم همه مسائل را آشكار كنم.
حاج رضوان مغز متفكر طرح به زانو درآوردن و به ذلت كشاندن فرانسوي ها به منظور آزادي پنج انقلابي عرب به رهبري انيس نقاش از زندان هاي فرانسه بود.
حاج عماد مغز متفكر گفت و گو هاي سخت و دشوار و پيچيده براي آزادي زندانيان بيگناه لبناني مانند برادران حمادي و ديگران از زندان هاي آلمان بود.
حاج رضوان مغز متفكر به زانو درآوردن و به ذلت كشاندن سرويس هاي جاسوسي و امنيتي رژيم صهيونيستي در جهان بود. اين سرويس ها براي اجراي عمليات گسترده تروريستي در جهان بر ضد جنبش هاي رهايي بخش عربي و اسلامي نقشه كشيده بودند كه حاج عماد مغنيه همه آنان را ناكام ساخت.
حاج عماد مغنيه مغز متفكر سازماندهي تعدادي از هسته هاي مقاومت مردمي در عراق بر ضد رژيم استبدادي صدام بود. حاج رضوان مغز متفكر طرح بسياري از عمليات مسلحانه در جنوب لبنان به ويژه عمليات به اسارت گرفتن دو نظامي اسرائيلي به منظور مبادله آن ها با اسيران لبناني در زندان هاي فلسطين اشغالي بود. اين عمليات دشمن را سرافكنده و ديوانه كرد. حاج عماد مغنيه با اين عمليات همه برنامه ها و استعدادهاي رژيم صهيونيستي را براي حمله نظامي گسترده به لبنان و تلاش براي نابودي حزب اللّه نقش بر آب كرد.
با وجودي كه رژيم صهيونيستي در واكنش به اسارت دو نظامي خود در مرز فلسطين اشغالي به لبنان حمله كرد و جنگ 33 روزه اي را بر حزب اللّه تحميل كرد، ولي حاج عماد مغنيه با آمادگي و استعدادهاي نظامي كاري كرد كه دشمن را به خاك ذلت و شكست كشاند.
تاكنون كسي نمي داند كه خداوند متعال چگونه به حاج عماد مغنيه و شوراي رهبري حزب اللّه الهام بخشيد، تا براي اجراي عمليات اسارت گرفتن دو نظامي صهيونيست در جنوب لبنان اين تصميم سرنوشت ساز را اتخاذ نمايند. اصولاً عمليات اسارت دو نظامي صهيونيست كه روز 11 ژوئيه سال 2006 به مورد اجرا گذاشته شد، برخلاف اصول متعارف رزمندگان مقاومت اسلامي بوده است. حزب اللّه بر اساس تفاهمنامه آوريل سال 1996 كه در پي عمليات خوشه هاي خشم به طور غيرمستقيم با رژيم صهيونيستي امضا كرد اجازه نداشت در منطقه عيتا الشعب به عمليات مسلحانه دست بزند.
من تأكيد مي كنم كه خداوند متعال به حاج عماد مغنيه الهام داد تا به چنين عملياتي مبادرت نمايد، و از وقوع فاجعه اي بزرگ توسط رژيم صهيونيستي بر ضد حزب اللّه جلوگيري كرده باشد. به همين دليل آقاي سيدحسن نصراللّه گفته است كه پيروزي در جنگ ژوئيه سال 2006 پيروزي الهي بود و اين پيروزي از الطاف خداوند متعال بود.
حاج رضوان با اين پيروزي همه توطئه ها و طرح ها و برنامه ها و تلاش هاي خائنانه دشمن صهيونيستي و آمريكا را به منظور شكست حزب اللّه و برپايي «خاورميانه جديد» نقش بر آب كرد. رژيم صهيونيستي در صدد بود در سپتامبر سال 2006 به لبنان يورش برد و حزب اللّه را غافلگير كند. اگر آماده سازي اسرائيل تكميل مي شد و جنگ در موعد پيش بيني شده اتفاق مي افتاد، امكان داشت تعداد بسياري از رهبران حزب اللّه و فرماندهان مقاومت اسلامي به شهادت برسند و يا به اسارت گرفته شوند. چرا كه اسرائيل درصدد بود حزب اللّه را غافلگير كند و جنگ بزرگي را بر حزب اللّه تحميل كند.

حاج عماد مغنيه بر ضد اسرائيل و بر ضد منافع غرب در لبنان مبارزه مي كرد و هرگز متعرض دولت هاي عربي نمي شد. چرا برخي دولت هاي عرب منطقه در ترور ايشان با موساد همكاري كردند؟
 

متأسفانه برخي رژيم هاي بزرگ عرب منطقه كه مدعي دفاع از اعراب و مسلمانان هستند، در زمينه رفت و آمدها و تحركات حاج عماد مغنيه اطلاعات فراوان جمع آوري كرده و آن را در اختيار دشمن صهيونيستي قرار دادند. به دشمن كمك كردند تا اين مرد بزرگ و اين فرمانده اسطوره اي را به شهادت برسانند. به اين علت كه اين رژيم ها نسبت به حزب اللّه كينه داشتند، و اين كينه توزي چشم و دل آن ها را كور كرده بود. علت دوم اين است كه اين رژيم ها به حدي سست و ضعيف شده اند كه زمام امور خود را به دست آمريكا سپرده اند. علت سوم اين است كه حاج عماد مغنيه با پايداري در مقابل آمريكا و رژيم صهيونيستي هويت و ماهيت زشت اين رژيم ها را رسوا كرده بود.
حاج عماد با جنگ هاي پي در پي و پيروزمند با رژيم صهيونيستي به افكار عمومي نشان داد كه يك گروه كوچك و اندك و سازماندهي شده ولي با ايمان قوي و اراده خلل ناپذير كه خواهان عزت و كرامت انساني مي باشد قادر است دشمن تا دندان مسلح را شكست دهد. در حالي كه اين رژيم ها شصت سال است كه از رويارويي با اسرئيل ناتوان هستند و هر چند مدت يك بار در جنگ با اين رژيم شكست مي خورند. نظام هاي پوسيده و حاكم در جهان عرب، پيروزي هاي درخشان حاج عماد مغنيه را گناه نابخشودني مي دانستند. مايل نبودند كسي مانند حاج رضوان بيني شان را به خاك ذلت بمالد و آن ها را رسوا كند.

پس از جنگ 33 روزه ملاحظه كرديد كه بيشتر احزاب سياسي و طوايف لبنان به ويژه گروه14 مارس بر ضد حزب اللّه بسيج شده بودند؟ آيا جريانات هم در جمع آوري اطلاعات و كمك به موساد نقش داشتند؟
 

متأسفانه برخي شخصيت هاي سياسي و سرشناس لبناني از اين مسئله خشمگين بودند كه در طول چند دهه گذشته نتوانستند دستاوردهاي مفيدي براي مردم كشورشان داشته باشند. بلكه با شعارهاي توخالي و شعارهاي دروغين ملي گرايي و انقلابي و دفاع از سوسياليسم و آرمان كارگران و زحمتكشان، اهداف و آرمان هاي مردم را مورد معامله قرار مي دادند، زماني كه حاج عماد مغنيه به صحنه آمد، شعارهاي آنان را نيز رسوا كرد. به ويژه اينكه در سال هاي اخير منافع چپگرايان و سوسياليست هاي دروغين لبنان با منافع رژيم هاي عرب منطقه و منافع رژيم صهيونيستي و منافع برخي قدرت هاي جهان گره خورد. طرفداران هرج و مرج سازنده و يا به قول خودمان هواداران انقلاب مخملي و طرفداران يورش دمكراسي غربي به جهان عرب و دنياي اسلام گمان كردند كه يورش اين دمكراسي با شعارهاي «هرج و مرج سازنده» مي تواند جنبش هاي مقاومت و دولت هاي طرفدار مقاومت در منطقه همچون جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوريه و حزب اللّه و حماس و جهاد اسلامي را از بين ببرد.
متأسفانه شخصيت ها و جريانات مزبور لبناني ضمن تلاش براي تضعيف مقاومت اسلامي لبنان با شيوه هاي خيانتكارانه و نامردانه، در جمع آوري اطلاعات و شناسايي حاج عماد مغنيه از طريق افراد جاسوس و سيستم هاي ارتباطي و ارائه آن به رژيم صهيونيستي نقش بسزايي در شهادت ايشان ايفا كردند.

مقام هاي سوريه اعلام كردند كه از عاملان ترور حاج عماد مغنيه سرنخي پيدا كرده اند و به زودي هويت عاملان را فاش مي كنند. علت اينكه تاكنون هويت قاتلان حاج عماد مغنيه را فاش نكرده اند چيست؟
 

نه فقط مقام هاي سوريه، بلكه حزب اللّه هم وعده داده بود كه هويت عاملان ترور حاج عماد مغنيه را فاش كند. افكار عمومي جهان همچنان در انتظار آگاهي از هويت عاملان ترور اين رزمنده شجاع هستند. علاقمندان مقاومت لبنان آرزو دارند بدانند چه جرياناتي در اين جنايت دست داشته اند. ولي من گمان كنم كه مصلحت و منافع عمومي مقاومت اسلامي و حزب اللّه با صلاحديد جمهوري اسلامي ايران و سوريه اقتضا كرده كه اعلام جزئيات ترور حاج عماد مغنيه به آينده موكول شود. شايد طرف هاي ياد شده به جزئيات اين اقدام تروريستي و عوامل و هويت شركت كنندگان آن دسترسي پيدا كرده اند. ولي به منظور حفظ مصالح و منافع مسلمانان به ويژه منافع حزب اللّه تصميم گرفته اند افشاي هويت عاملان ترور را به تعويق بيندازند. زيرا در حال حاضر امكان دارد با افشاي جزئيات اين ترور، دشمن به نوعي شاد شود. و از طرفي امكان دارد نقاط ضعف برخي دولت هاي عرب آشكار گردد، و يا مقاومت را سرگرم درگيري ها و جنگ هاي حاشيه اي كند كه به زيان مقاومت مردم منطقه تمام مي شود. صهيونيست ها با همدستي برخي دولت هاي خائن منطقه در صدد بودند با اين جنايت هولناك به فتنه شيعه و سني دامن بزنند كه حزب اللّه و همپيمانان او از كشيده شدن به اين فتنه پرهيز مي كنند.
در مجموع مي توان گفت كه رهبري و همپيمانان حزب اللّه با سياست هاي خردمندانه شان تصميم گرفته اند اعلام جزئيات ترور حاج رضوان را به آينده موكول نمايند، تا شبح ترس و نگراني همواره خواب را از چشمان صهيونيست ها بربايد. شكي نيست كه انتقام خون عماد مغنيه در راه است و دامنگير صهيونيست ها خواهد شد. حاج عماد مغنيه هزاران شهادت طلب به ارث گذاشته و روزي خواهد رسيد كه اين افراد انتقام خون فرمانده و رهبرشان را از اسرائيلي ها خواهند گرفت. و آنگاه اسرار ترور اين مرد سلحشور فاش مي شود و نقاب از سيماي مزدوران لبناني و عرب كه در ترور اين مرد فرزانه دست داشته اند برداشته مي شود.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 49
 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
مزوتراپی چیست و چه کاربردها و فوایدی دارد
مزوتراپی چیست و چه کاربردها و فوایدی دارد

مزوتراپی چیست و چه کاربردها و فوایدی دارد

جزئیات آتش ‌سوزی بازارچه ساحلی بندر دیلم
جزئیات آتش ‌سوزی بازارچه ساحلی بندر دیلم

جزئیات آتش ‌سوزی بازارچه ساحلی بندر دیلم

اصلی ترین منابع تامین ویتامین سی
اصلی ترین منابع تامین ویتامین سی

اصلی ترین منابع تامین ویتامین سی

انواع روش کاشت ریش و مزایا و معایب آن
انواع روش کاشت ریش و مزایا و معایب آن

انواع روش کاشت ریش و مزایا و معایب آن

عوارض نوشابه های انرژی زا
عوارض نوشابه های انرژی زا

عوارض نوشابه های انرژی زا

جایگزین سدیم در رژیم غذایی
جایگزین سدیم در رژیم غذایی

جایگزین سدیم در رژیم غذایی

ظرفیت های فرهنگی اربعین
ظرفیت های فرهنگی اربعین

ظرفیت های فرهنگی اربعین

ترک سیگار و فواید آن
ترک سیگار و فواید آن

ترک سیگار و فواید آن

آیا گیاه خواری باعث طول عمر می شود؟
آیا گیاه خواری باعث طول عمر می شود؟

آیا گیاه خواری باعث طول عمر می شود؟

طرح تبدیل رئیس صداوسیما به معاون اجرایی هیات نظارت
طرح تبدیل رئیس صداوسیما به معاون اجرایی هیات نظارت

طرح تبدیل رئیس صداوسیما به معاون اجرایی هیات نظارت

چند بار در روز مسواک بزنیم
چند بار در روز مسواک بزنیم

چند بار در روز مسواک بزنیم

آشنایی با بیماری زونا و علائم و روش های درمان این بیماری
آشنایی با بیماری زونا و علائم و روش های درمان این بیماری

آشنایی با بیماری زونا و علائم و روش های درمان این بیماری

مصاحبه ظریف با CNN
مصاحبه ظریف با CNN

مصاحبه ظریف با CNN

خواص برنج
خواص برنج

خواص برنج

عروسک‌های وحشی
عروسک‌های وحشی

عروسک‌های وحشی

اهل انصاف نزدیک‌ترین‌ها به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
اهل انصاف نزدیک‌ترین‌ها به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

اهل انصاف نزدیک‌ترین‌ها به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

فناتیسیسم چیست؟!
فناتیسیسم چیست؟!

فناتیسیسم چیست؟!

درمان نفخ شکم با رعایت چند نکته ساده
درمان نفخ شکم با رعایت چند نکته ساده

درمان نفخ شکم با رعایت چند نکته ساده

بمباران شیمیایی سردشت از دید شبکه فرانس 24
بمباران شیمیایی سردشت از دید شبکه فرانس 24

بمباران شیمیایی سردشت از دید شبکه فرانس 24

اهمیت پایگاه جدید دریایی ایران در تنگه هرمز
اهمیت پایگاه جدید دریایی ایران در تنگه هرمز

اهمیت پایگاه جدید دریایی ایران در تنگه هرمز

پایگاه دریایی ایران در شرق تنگه هرمز از دید شبکه های عربی
پایگاه دریایی ایران در شرق تنگه هرمز از دید شبکه های عربی

پایگاه دریایی ایران در شرق تنگه هرمز از دید شبکه های عربی