0
ویژه نامه ها

خواص و فوايد ميوه جات - غلات - بقولات

زرد آلو ميوه بسيار مغذى است بخصوص موقعى كه به حالت خشك در آمده باشد- برگه زرد آلو- ايـن مـيـوه سازنده بافتها و استخوان است . به سبب دارا بودن ويتامين هاى گروه ب مـوجـب تـعـادل دستگاه عصبى بدن مى گردد و به جهت سرشار بودن از قند و يك نيرو بخش قوى و درجه اول محسوب مى شود. زرد آلو حيات سلولى را زيادت مى
خواص و فوايد ميوه جات - غلات - بقولات

خواص و فوايد ميوه جات - غلات - بقولات
خواص و فوايد ميوه جات - غلات - بقولات


 

 

زرد آلو
 

زرد آلو ميوه بسيار مغذى است بخصوص موقعى كه به حالت خشك در آمده باشد- برگه زرد آلو- ايـن مـيـوه سازنده بافتها و استخوان است . به سبب دارا بودن ويتامين هاى گروه ب مـوجـب تـعـادل دستگاه عصبى بدن مى گردد و به جهت سرشار بودن از قند و يك نيرو بخش قوى و درجه اول محسوب مى شود. زرد آلو حيات سلولى را زيادت مى بخشد و امكان فـعـاليت و طول عمر بيشترى به شخص ‍ مى دهد اين ميوه به خصوص در موارد كمخونى ، اختلالات يا افسردگى روانى و گرفتگى صدا ورم حنجره تجويز مى شود.
زرد آلوى تازه يكى از داروهاى معالج اسهال است و چون آنرا به صورت خشك در آورده اند يبوست را درمان مى كند.

سير
 

در سـيـر مـواد زيـر يافت مى شود: گوگرد، يد سيليس و مهمتر از همه اسانس گوگردى بـه نـام آليـل .سـيـر يـك مـاده غـذايى ضد عفونى كننده طبيعى و پلشت پر بسيار جالب توجهى براى ريتين است . تجمع مواد فوق الذكر در سير سبب شده است كه مصرف ايـن گـيـاهـان بـدن انـسـان را در بـرابـر بـيـمـاريـهـا، عـدم تعادل غددى و اغلب اختلالات ديگر محافظت نمايد.
از آنجا كه سير ترشح غدد معده را تحريك نموده و قابليت تحرك جدار آن را فعاليت مى بـخـشد و امكان فعاليت و طول عمر بيشترى به شخص مى دهد يك ماده اشتهاانگيز و در عين حال كمك كننده هضم به شمار مى رود.
يـكـى از عـللى كـه مـعـده نـتـوانـد سـيـر را بـه طـور هـمـيـشـگـى مـصـرف و تـحـمـل نـمـايد آن باشد كه آنرا بخوبى تجويده و كاملا با بزاق ممزوجش نكرده اند يا آنـكـه مـخـاط دسـتـگـاه گـوارش زيـاد تـحـرك بـا خـراشـيـده شـده اسـت . در حـالت اول بايستى مراقبت نمود كه سير را در دهان بخوبى بجوند و با آب دهان ممزوج و مخلوط سـازنـد و در حالت دوم ، قبل از غذا كمى آب و يك قاشق مربا خورى از مواد پانسمان كننده مـعـده معده ميل كنند. واقعا جاى بسى تاءسف است كه انسان خود را از خوردن سير محروم كند زيـرا مـى تـوان يـقـيـن حـاصـل كرد كه سير كليه ترشحات رسوبى انگلى مبتلايان به تصلب شراين را حل كرده و از تكليس سرخرگها جلوگيرى مى كند.
سـيـر قـلب را بـه كـار واداشـتـه و خـونـرا تـصـفـيـه نـمـوده و در نـتـيـجه جريان خون را تـسـهـيل مى نمايد فشار خون را پايين برده و به سر حد عادى مى رساند كسانيكه داراى فـشـار خون عادى و يا كمى پايين تر از معمول هستند نبايستى از اين لحاظ بيمى به خود راه دهـنـد زيـرا آنـچـه مـسـلم اسـت كـه آن اسـت كـه سـيـر هـمـه چـيـز را بـه حـالت تـعـادل در مـى آورد اگر داروى پائين آورنده فشار خون براى كسى كه داراى فشار خون پـائيـن اسـت خـطـر ناك واقع مى شود سير بالعكس داراى چنين اثر نامطلوبى نبوده داراى فـشـار بـلكـه اثـر بـهـبـود بـخـشـنده و مطلوبى بر روى چنين افراد بر جاى مى گذارد. فـرامـوش نـكـنيم سير دفع كننده قوى كرم روده است كه بعضى اوقات مى توان با سير گـردن بندى ساخته آنرا در كيسه كوچكى ريخته به گردن بياويزيم تا انگلها از بدن او فرار كنند و اين همان كارى است كه در ازمنه قديم در بعضى نواحى انجام مى دادند.
بـراى مصرف داخلى ساده ترين راه آن است كه به تمام غذاهاى خود سير اضافه كنيم در صـورت امكان بهتر آن است كه سير را به شكل خام خورده شود زيرا پختن قسمت اعظم ماده مـوثـر آنـرا از بـيـن مـى بـرد. اگـر بـخـواهـيـم سـريـعـتـر و بـيـشـتـر عمل كند دو تا چهار عدد سير را رنده كرده در يك گيلاس آب گرم مى ريزيم و مى گذاريم تـمـامـى شـب بـمـانـد و بـخـوبـى خـيـس بخورد. صبح روز بعد آنرا صاف كرده آب آنرا بـنوشيد و تفاله اش را به دور بياندازند. به طريقه ديگر آنكه سير را شب قيمه قيمه كـرده جـعـفـرى و روغـن زيـتـون بـه آن اضـافـه كـرده و بـه هـمـراه بـا صـبـحـانـه مـيـل كـنـنـد. مـى توان سير را قيمه اى خرد كرده بر روى قطعه اى از نان كه كره روى آن ماليده باشند بريزند و به مصرف برسانند.
امـروزه چنين دريافته اند كه سير يكى از محافظين و پيشگيرى كننده سرطان شناخته شده است بعلاوه داروى موثرى بر ضد سياه سرفه و عصبى به شمار مى رود.
طـريـقـه اى كـه دكـتـر واسـيـلف بـه كار مى برد و ما آن را آزمايش كرده و موفقيت حـاصـل نـمـوديم آن است كه شب هنگام مقدار لازم و كافى سير را پوست كنده در 250 گرم آب جـوشـان مـى ريزيم . براى كودكان تا يكساله 15 گرم ، كودكان تا پنج ساله 25 گـرم و ده الى دوازده سـاله 40 گـرم و از آن بـزرگـتـر 60 تـا 80 گـرم از ايـن مـحـلول را روزى هـشت تا ده قاشق بدهند قاشق مرباخورى تا 5 ساله قاشق دسرخورى تا كـودكـان ده الى دوازده سـاله و از آن بـزرگـتـرهـا را قـاشـق سـوپـخـورى مـى دهـنـد. در صورتيكه كودكان از خودرن آن امتناع كردند مى توان به نسبت يك دو مقدارى شكر به آن اضافه كنند.
عـلاوه بـر آن سـيـر در مـوارد اسـتـعـمـال خـارجـى نـيـز داراى خـواص غـيـر قابل ترديدى است .
بـراى مـراقـبـت و از بـيـن بـردن مـيخچه و زگيل كف پا و غيره و كيست هاى كوچك از سير را اسـتـفاده مى كنند بدين ترتيب كه سير پوست كنده را بر روى ميخچه يا كيست مى مالند و ايـن كـار را چـندين بار در روز تكرار مى كنند و پس از خاتمه كار، درمان را با استفاده از يك مشمع كوچك تكميل مى نمايند.
در مـورد زگـيـل ، سـيـر را حـلقـه وار و بـه انـدازه شـاخـى زگـيـل بـريـده و روى آن مـى گـذارنـد و يـا پـانـسـمـان مـى كـنند بطوريكه خوبى روى زگيل بچسبد. اين كار را روزى دو مرتبه صبح و شب تكرار كرده و پانسمان را عوض مى نمايند.
گـانـگـليـونـهاى محتقن را با مخلوطى از سير پوست كنده و روغن زيتون ماساژ مى دهند مى دهـنـد در مـورد كـريـهـائى رومـاتـيـسـمى داشته باشد هر شب تامپون پنبه اى را از عصاره سـيـرى كه تازه به دست آمده باشد آغشته نموده در گوش بيمار مى گذارند كسانيكه از دندان درد شكايت داريد يا از گوش درد مى نالند يك حبه سير را تنزيب نازكى پيچيده در گـوش مـى گـذارنـد تـا بـتـوان در مـوقـع لزوم بـه كـمـك تـنـزيـب آن را خـارج كـنند. در كـرمـخـوردگـى دنـدان سـيـر پـوسـت كـنده را در داخل كرمخوردگى بگذارند. در اين موارد احتياجى به مراجعه دندان پزشك نخواهند بود.
هـمـچنين سير كمك خوبى در درمان مبتلايان به روماتيسم و نقرس مى باشد. بدين ترتيب كـه قـسـمـتـهـاى دردنـاك را با مخلوطى از روغن زيتون كافورى و سير نسبت دو قسمت روغن كافورى و يك قسمت سير، بخوبى ماساژ دهند، مخلوط ستون مهره ها با مخلوط فوق قدرت و نيرو به بدن بخشيده شخص را مستعد مى كند انجام هر كار مى كند. بيمارى حرب را نيز مـى تـوان بـا هـمـيـن مـخـلوط درمـان نـمود در اين وقت به جاى روغن از آب مخصوص استفاده مى كنند.

جلبك ها
 

بعضى از جلبكها از قبيل اگاراگارماكول و خوردنى هستند كه در گياهخوارى مى توان از آنـهـا استفاده كرد با اين گونه گياهان مى توان ژله و آش تهيه كرد، همچنين با اضافه كـردن بـه آبـگـوشـت بـقـولات ، آب ميوه جات ، شير و غيره ... به مقدار دو تا ده گرم در ليتر آگاراگار و 30 تا 50 گرم كاراگاهن غذايى فراهم ساخت .
كـارگـاهن را مى توان به صورت خام در سالاد استفاده نمود. همچنين آنرا بسيار خرد كرده در آبـگـوشـت بـقـولات يـا آش بريزند يا آنكه بصورت خام همراه با بعضى سبزيجات ديـگـر مـصـرف كـنـنـد به مقدار يك قاشق مرباخورى براى هر نفر كه در موارد ورم روده ، يبوست هاى سبك و عفونت روده و بسيار مفيد و داروى گرانبهائى محسوب مى شود.
از آنـجـا كـه جـلبـك سـرشـار از يـد و برم مى باشند در نارسايى و بى نظمى كار غدد تـجـويـز و تـوصـيـه مـى شـود هـمـچـنـيـن در اخـتـلالات عـمـل اعـصـاب بـعـلاوه در درمـان عفونتهاى ريوى بسيار موثر مى باشند براى اين كار از جوشانده مقدارى از آنرا به مدت ده دقيقه مى جوشانند مى توان يك گياه مفيد ديگرى مانند پونه به آن اضافه نموده مقدارى عسل يا قند نيشكر نيز به آن بيفزايند.

زالزالك
 

اين ميوه را به سبب وجود خاصيت قابض بودن و بخوبى مى شناسد و بدين جهت در درمان اسهال و اسهال خونى و بعضى خونريزيها مى برند.
زالزالك حـاوى مـازو، پكتين ، كلسيم ، اسيد تارتريك و اسيد ماليك مى باشند مسلولين و مـبـتـلايان به كمخونى مى توانند از آن كمك بگيرند. همچنين است در مورد روماتيسمى ها و مبتلايان به ورم روده .

بادام
 

بادام بر دو نوع است بادام شيرين و بادام تلخ . آنچه كه ما در اين جا در باره اش صحبت مـى كـنيم بادام شيرين است كه حائز اهميت بسيار است در صورتيكه بادام تلخ بيشتر به مـصـرف اسـتـعـمـال خـارجـى رسـيـده و اسـاس اغـلب روغـنـهـاى مـاليـدنـى را تشكيل مى دهد.
بادام شيرين از زمانهاى قديم مورد توجه پزشكان و دانشمندان و بالاخره عموم مردم قرار گرفته است . زيرا كه مصرف غذايى يا دوايى داشته و دارد. پزشكان قديمى اين ميوه را بـه عـنـوان نـرم كننده گلو، مسكن ، سوزش و دردهاى مجارى ادرار، مقوى معده و سينه و پاك كننده روده ها مى شناختند.
يـكـى از تذكره نويسان مى گويد رازى اين ميوه را به عنوان رشد دهنده مغز و نخاع موجب بهبود حال عمومى و چاقى دانسته است يكى ديگر از دانشمندان مصرف بادام را به عـنـوان دسر بسيار مفيد تشخيص داده است و خوردن آنرا به دين ترتيب تاكيد كرده و معتقد اسـت كـه بـاعـث ازديـاد قـوه ديـد و راحـتـى تـنـفـس و پـاك كـردن مـجـارى تـنـفـسـى و تكامل ساختمان مغز و نخاع گرديده و علاوه بر آن ايجاد خواب راحت نموده و مجارى ادرارى را پاك مى كند.
مصنفين جديد در مورد فوايد اين ميوه بسيار مفيد و ارزنده كمتر داد سخن داده اند ليكن در عين حـال در باره خواص آن ارزش زيادى قائل و معتقدند كه بادام سرشار از ويتامين ها آ و ب ، قـنـد، امـلاح ، چربى و صمغ و روغن مايع ، آلبومين بوده و بعلاوه حاوى يك مخمر بسيار ارزشـمـنـد ديـاستازى است همچنين حاوى مواد آهكى و مقادير زيادى فسفر مى باشد كه علت عـمـل تـقـويـتى اين ميوه را بر روى دستگاه عصبى به خوبى و بويژه توجيه مى كند. در حـالى كـه بادام به شيوه و به حالت سبز و تازه و هشتاد و هشت درصد آب است در حالت خـشـكـى بـيـش از 4/4 درصـد آب نـدارد. بـقـيـه آب آن بـه مـواد چـربـى تـبـديـل گـرديـده اسـت چـربى از 19/2 درصد به 20/54 درصد رسيده و مواد از ته از 67/5 در صـد بـه 10/18 درصد بنابراين بادام خشك به مراتب مغذى تر از بادام تازه اسـت ايـن مـيـوه يـك غذاى بسيار گرانبهائى از لحاظ تثبيت كلسيم بر روى بافتهاى بدن مـحـسـوب مى شود كه بخصوص براى تقويت مادران آينده توصيه مى شود كه هم براى مادر و هم براى جنين بسيار مفيد است .
مـصرف روزانه آن بين شش تا بيست بادام در نوسان است مى توان آنرا تنها يا همراه با انـجير يا عسل بجوند. از خوردن زياد بادام بايستى اجتناب نمود كه ممكن است اثر معكوس بـبـخـشـيـد، از بـادام شـيـريـن روغـنـى مـى گـيـرنـد كـه يـك مسهل ملايم مى باشد و هر شخص بالغ بر شصت گرم آنرا مى تواند يكجا سربكشد. در مـورد كـودكـان مـقـدار آن را بـر حسب سن و جثه فرق مى كند اگر بخواهند اثر ملين داشته بـاشـد فـقـط 30 گـرم آن كـفـايـت مـى كـنـد كـه صـبـح نـاشـتـا مـيـل شـود روغـن بـادام را در مـواقـعى كه برونشها تحريك يا محتقن شده باشد مصرف مى كـنـنـد، دكتر برتوله خاطر نشان مى سازد كه ديوسكوريد روغن بادام را به عنوان نرم كننده و دافع كننده سنگ مثانه تجويز مى كرده است .
بـه صورت استعمال خارجى نيز روغن بادام داروى ارزشمندى بشمار مى رود همانطور كه روغـن بـادام داراى اثـر مـفـيـدى بـر روى روده هـاسـت استعمال خارجى و مالش آن در ناحيه پائين شكم صبح و عصر نيز توصيه مى شود.
كمتر كسى از اثر تسكين دهنده روغن بادام بصورت ماليدنى بر روى اكزما و رفع خارش و حـصـول بـهبود آن ممكن است بى اطلاع بوده باشد. بالعكس اثر تسكين دهنده در برابر درد گـوش و نـرم كننده پرده صماخ ، روغن بادام را اغلب اشخاص مطلع نيستند. براى اين كـار نـصـف قـاشق مرباخورى بادام تلخ را شب ها موقع خواب در گوش مى چكانند. البته فقط يكبار در هفته .
روغن بادام بافتهاى پوست متورم را نرم كرده بخصوص از پوسته پوسته شدن بعد از بهبود بيماريهايى مانند مخملك جلوگيرى مى كند.
بـراى رفـع تـرك پـوست روغن بادام را به مقدار مساوى باكره كاكائو مخلوط كرده و در حـمام مارى حرارت داده خوب بسايند و مخلوط كنند. در اين موقع پمادى به دست مى آيد كه مى توان براى از بين بردن ترك پوست استفاده نمود.
هرگاه مخلوطى از يك تخم مرغ با مقدارى روغن بادام را كه به خوبى زده شده باشد بر روى بواسير متورم بگذارند موجب تسكين درد و رفع تورم آن خواهد شد.
حـال مـجـددا بـه مـيوه بادام برگرديم . بادام به سبب دارا بودن خاصيت اختلاط و امتزاج ، هـرگـاه بـا جـوشـانـده اى از غلات مثلا فرنى گندم كوبيده مخلوط و ممزوج و پخته شود باعث بر آمدن و قابل هضم شدن آن گرديده و فسفر موجود در آن بر روى كلسيم تثبيت مى كـنـد. بـادام نـه فـقـط خـواص مـغذى بودن خود را بر روى ارگانيسم به منصه ظهور مى رسـانـد بـلكـه سـايـر مـوارد غـذايـى ديـگـر را نـيـز مـشـمول خواص خود مى نمايد. به طور خلاصه بايد گفت بادام داراى كيفيت ها واقعا مفيد و طبيعى مى باشد.

آناناس
 

آنـانـاس تـازه داراى مـخـمـر بـسيار قيمتى با نام پائين است كه بر روى معده اثر بسيار نكويى دارد. آب آناناس را در آفريقا براى درمان هر گونه مسموميتى به كار مى برند بعلاوه بسيار مدر بوده و در واقع عقب افتادگى قاعده زنانه آنرا تجويز مى كنند.
از آنـانـاس عـصـاره اى اسـتخراج مى شود كه داراى خواص ضد تورم است بعلاوه جز ميوه هـايـى لاغـر كننده به شمار مى رود. از طرف ديگر به سبب سرشار بودن از مواد قندى و ويـتـامـيـن هاى آ، ب و ث بسيار نيرو بخش است .همچنين آب آن براى درمان بعضى گلودردها به كار مى رود و به صورت استعمال خارجى براى مراقبت پوست از آن استفاده مى كنند.
آنـانـاس عـلاوه بر املاح داراى آنزيمى به نام بروملين مشابه پا پائين است كه بـاعـث سـهـولت عـمـل هـضـم شـده و بـر ضد بعضى بيماريهاى انگلى نيز از آن بهره مى گيرند.
عـصـاره آنـانـاس بـا نـام آناناز )در پزشكى مصرف روزانه دارد و بر عليه اغلب عفونتها به كار مى رود.

گلپر
 

گلپر يك محرك خوبى براى دستگاه گوارش بوده و بعلاوه انقباضات عصبى معده را از بين مى برد. اين گياه را در مورد آسم تنگى نفس ، هر نوع اختلالات و هواخوردگى تـجـويـز و مـصـرف مى كنند. همچنين در تسهيل جريان خون قاعدگى به كار مى برند. از گـلپـر در شـيـريـنـى پـزى و بـعـضـى خـوراكـها نيز استفاده مى كنند، ترشى گلپر و گل گلپر نيز بسيار لذيذ بوده و به هضم غذا كمك موثرى مى نمايد.

انسيون سبز (باديان ، رازيانه )
 

انـسـيـون بـه هـضـم غـذا كـمـك نـمـوده تـشـنـجات غير ارادى و دردناك آسم تنگى نفس و هوا خـوردگـى را تـسـكـيـن داده جـريـان خـون قـاعـدگـى را تـسـهيل مى نمايد بعلاوه گازهاى روده را دفع و در تخميرهاى غذايى دخالت و شركت مى كند انسيون مدر بسيار خوبى است .
ايـن گـيـاه بـراى مـعـطـر سـاخـتـن شـيـريـنـى بـه كـار رفـتـه اسـت و آنـهـا را بـه شـكل مطبوعى معطر مى سازد دم كرده آن براى كمك به هضم و دفع گازهاى روده و بسيار مـفـيد و موثر است . براى اين كار يك قاشق مربا خورى از آن را در يك فنجان آب به مدت دو دقيقه جوشانده و دم كنند.

پسته زمينى
 

اين ميوه داراى بعضى اسيدهاى بسيار گرانبهائى (آرژينين ، هيستيدين ، سيستين و ليزين ) مـى باشد. پسته زمينى سرشار از مواد ازته ، چربى و مواد نشاسته بوده و دانه بسيار مـغـذى اسـت ليـكـن نـبـايـسـتى در مصرف آن اسراف نمود زيرا بعلت كمبود سلولوز موجب يبوست مى گردد.

آرتيشو
 

جـاى بسى تاءسف است كه آرتيشو را در مقدار زيادى آب جوشانيده و املاح معدنى و ساير مـواد مـفيده محتوى در آن را در آب حل گرديده و به دور مى ريزند ارجح آن است كه آرتيشو را بـطـور خـام بخورند يا اگر خواستند بپزند از مقدار خيلى كم آب استفاده كنند بطورى كـه امـلاح و مـواد ذيـقـيـمت آن به هدر نرود. موادى كه اكنون خواص آنها را از نظر شما مى گذرانيم :
آرتـيـشو از لحاظ غذايى به سبب مواد ازته اى كه در يكى از مواد سازنده بدن بوده و از نـظـر آنـكـه سـرشار از مواد ئيدروكربنه است يك نيروبخش قوى محسوب مى شود. بايد مـتـذكـر شـويـم كـه چـون مـواد ئيـدروكـربـنـه آن از ايـنـوليـن و مـشـتـقـات آن تـشكيل شده بنابراين موجب ازدياد قند خون نگرديده و مبتلايان به بيمارى ديابت نيز مى توانند با كمال اطمينان از اين ماده مغذى استفاده نمايند.
آرتـيـشـو مـقـوى سـلولهاى كبدى بوده و با تحرك سلولها قدرت سمى آنها را زيادت مى بخشد مصرف زياد آن موجب كاهش اوره خون مى شود آرتيشو به علت اثر نيكويى كه بر روى غده كبد و كليه ها اعمال مى كند بدون شك موجب تصفيه خون و تقويت قلب مى گردد. ايـن گـيـاه را بـه مـقـدار زيـاد در نارسايى كبد و كليه ها، احتقاق كبد، سنگ كليه و كيسه صفرا، مسمويت و اختلالات خون مصرف كنند. بهتر است زنان در طى دوره شيردان از مصرف آرتيشو خوددارى كنند زيرا ترشح را كاهش مى دهد.
آرتـيـشـو بـه سـبـب دارا بـودن ويـتـامـيـن هـاى آ و ب جـذب مـواد غـذايـى را تـسـهـيـل نـمـوده تعادل عصبى برقرار مى سازد و بر روى غدد درون ريز آندوكربن اثر مساعد دارد. آرتيشو به سبب وجود ويتامين آ با مواد عامله موثرى بر روى كبد جمع و تركيب شـده و در نـتـيـجـه بـه كـار كـبـد اثـر نـيكويى مى بخشد خلاصه آنكه اين گياه يكى از داروهاى معالج عفونتهاى روده اى اسهال و غيره معرفى و شناخته شده است .
جـوشـانـده بـرگ آرتـيـشـو در درمـان اختلالات كبدى و بسيار موثر و مفيد است . براى اين مـنـظـور يـك بـرگ از آن را براى هر فنجان بكار مى برند، يك قاشق غذا خورى از برگ خـرده كـرده آن را بـه مـدت ده دقـيـقـه جـوشـانـده سـپـس دم مـى كـنـنـد و يـك فـنـجـان قبل از هر غذا مى نوشند.

مارچوبه
 

خـواص مـدر بـودن مـارچـوبـه خـيـزهـاى بـا مـنشاء قلبى ، سنگهاى مجارى ادرار، نقرس و رومـاتـيـسم ، اين گياه را بسيار ارزشمند ساخته است . بعلاوه قند ادرار را در بيمارستان مـبـتـلاء به ديابت كاهش داده واحتقان طحال را از بين مى برد. منگنز و ويتامين آ موجود در اين گـيـاه مـوجب سبك شدن كار كبدگرديده و بر روى فعاليت كار كليه ها، رباطها و پوست نيز بسيار موثر است منگنز و ويتامين آ موجود در اين گياه موجب سبك شدن كار كبد گرديده و بـر روى كـار كـليـه و ربـاطـهـا و پـوسـت نـيـز مـوثـر اسـت . به سبب شوره موجود در مـارچـوبـه ايـن مـاده غـذايـى را جز تصفيه كنندگان خون به شمار آورده است بعلاوه اثر نـيكوى آن در اكزما و سيفليس مسلم و شناخته شده است . وجود فسفر ويتامين ب در مارچوبه باعث شده است كه آنرا در ضعف اعصاب تجويز و توصيه مى كنند همچنين در ضعف عمومى و بيحالى ونظاير آن ...
مـاچـوبـه را بـايـسـتى در كمترين مقدار ممكن آب جوشانيد تا مواد ذيقيمت و املاح آن به هدر نـرود. مـمـكـن اسـت آنـرا بـصـورت خـام رنـده كرده به غذا اضافه نموده و مصرف كنند در صـورتـيـكـه دستگاه آبليموگيرى موجود باشد مى توان آب آنرا گرفته و به مدت يك هفته هر روز يك چهارم ليوان ميل كنند.

بادمجان
 

بـادمـجـان بـسيار مدر خنك كننده بوده تحركات عصبى را تسكين مى دهد اين ماده غذايى اثر نـيكويى بر روى كليه ها، امعاء و احشاء و غدد معدى - روده اى دارد، كبد و لوزالمعده دارد و بـراى رفـع كـمـخـونـى بـسـيار مفيد است ، بخصوص اگر به صورت خام مصرف شود، بـهتر است بادمجان را بر روى آتش بگيرند تا پوست آن به آسانى كنده شود و پياز و روغـن زيـتـون نـيـز اگـر بـه آن اضـافـه شـود خوراك مطبوع و مفيدى به دست مى آيد. از بادمجان خوركهاى مطبوع و مختلف و خورش تهيه نموده و يكى از مواد غذايى بسيار مطلوب است .

آوكادو
 

سـرشـار بـودن ايـن مـيوه از چربى سبب شده است كه حالت اسيدى ادرار را زياد كند و در نـتـيـجـه از تـكـثير و رشد بعضى ميكروبها مضر موجود در ادرار جلوگيرى نمايد. مثلا در مـواقـعـى كـه كـسـى مـتـبـلاء بـه عـفـونـت حـاصـله از رشـد و نـمـو كـلى بـاسـيل در مجارى ادرارى شده باشد از اين ميوه استفاده مى كند. هضم اين ميوه آسان بوده و در عـفـونت ها و اختلالات معده ، روده ، كبد و كيسيه صفرا توصيه و تجويز مى شود. وجود ويـتامين آ و ب خاصيت متعال كننده دستگاه عصبى و تغذيه اى به آن بخشيده است . از لحاظ اسـتعمال خارجى در بعضى اختلالات پوستى بويژه در تصلب پوست خدمات مفيد و مـؤ ثـرى انـجام مى دهد. در اين گونه موارد پس از پوست كندن آن را له كرده مانند پماد بر روى پوست بگذارند.

جو صحرائى يا جو دوسر )
 

جـو صـحـرائى يـكـى از غـلاتـى اسـت كه بيشتر غذاى اساسى (قوت غالب ) اهالى مناطق سـردسـيـر را تشكيل مى دهد. اهالى اسكاتلند، كشورهاى اسكانديناوى و نظاير آن ها غذاى مـلى شـان عـبـارت از يـك نـوع حـليـمـى اسـت كـه بـا جو دو سر تهيه مى شود. بلغور جو صـحـرائى را در آب جـوشـانـده سـپس قند و شير خام به آن مى افزايند. جو صحرائى از زمـان هـاى كـهـن بوسيله يونانيها، روميها، آلمانيها و اهالى فرانسه قديم شناخته شده بود ليكن اهالى مصر قديم و عبرتها آن را نه مى شناخته و نه كشت مى كرده اند. در چين هم حتى تا ده قرن پيش از اين غله شناخته نشده بود.
جـو صـحـرائى سـرشـار از مـواد چـربـى ، ئيـدرات دو كـربن ، مواد معدنى ، سديم ، آهن ، كلسيم ، منيزيم و فسفر مى باشد. مصرف اين غله باعث تقويت قدرت ماهيچه ها گرديده و تـا حـدى جـنبه تحريك كنندگى دارد بدين جهت استفاده از آن براى اشخاص زياد عصبانى مناسب نيست .
بـالعـكس در درمان ضعف عضلانى ، عصبى يا روانى بسيار موثر بوده و در نتيجه سرعت بخشيدن به مبادلات موجب گرم شدن و تحريك بدن مى گردد.
جـو صـحـرائى مدر، مقوى ، خنك كننده بوده و در برابر مسموميت اوره ، كمبود قند خون اثر بـسيار مفيد وموثرى دارد. همچنين در ديابت نيز توصيه و تجويز مى گردد. دكتر لكلرك خاطر نشان مى سازد كه اين غله داراى هورمونى مشابه هورمون فوليكولين مى باشد كه بر روى عدم توانائى جنسى اثر مى كند. جو صحرائى در بين ساير غلات يگانه غله اى اسـت كـه غـده تـيـروئيد را تحريك مى كند. بنابراين مصرف آن براى مبتلايان به كمبود كار تيروئيد و غدد لنفى توصيه و تجويز مى شود.
علاوه بر مصرف جو صحرائى در حليم يا غذاى سنتى كه در بالا شرح آن داده شد اين غله را بـه صـورت پـولك و ورقـه هـاى نـازكـى در آش يـا بـعضى غذاها به كار مى برند. براى تهيه يك نوشابه مدر و ملين ملايم به نسبت 20 گرم جو صحرائى را در هر ليتر آب به مدت سى دقيقه جوشانده پس از خنك شدن و صاف كردن آن را بنوشيد.
چـنـين توصيه شده است كه كودكان و بيماران مبتلا به اختلالات دماغى را بر روى تشكى كه از خوشه هاى جو صحرائى تهيه شده باشد بخوابانند.

زغرور
 

زعـرور داراى هـمـان خـواص و مـشـخـصـات زلزالك و ازگيل مى باشد.

موز
 

مـوزى را كـه مـا مـعـمـولا مـصـرف مـى كـنـيـم مـيـوه اى اسـت كـه پـس از چـيـدن آن را در مـحـل مـخـصـوصـى قـرار داده و بـوسـيـله گـاز شـيـمـيـايـى آن را رسـانـيـده بـنابراين از شـكـل طـبـيـعـى خـود تـا حـدى خـارج شـده اسـت . بـهـر حـال بـهـتـريـن طـريـقـه مـصـرف ايـن مـيـوه آن اسـت كـه يـك سـاعـت قـبـل از خـوردن آن را پـوسـت كـنـده و بـه قطعاتى تقسيم كنند و يا آنكه در صورت امكان بـخـوبـى له كـرده و در سـالاد بـريـزنـد. در اين موقع ملاحظه خواهند كرد كه به مراتب شيرين تر از مواقعى است كه بلافاصله پس از پوست كندن آن را مى خورند.
مـوز خـشـك شـده كه در مزارع توليد اين ميوه تهيه مى كنند بقدرى مغذى است كه بايستى بـه اعـتدال از آن استفاده نمود. موز خشك تمامى خواص موز تازه را دارا بوده و سرشار از فـسـفر، منيزم ، پتاسيم ، آهن و بخصوص مواد ئيدرات دوكربن (نشاسته و قند) مى باشد. ويـتامين هاى آ و ب و ث موجود در اين ميوه اهميت نقشى را كه در تغذيه ، نمو و رشد دستگاه استخوانى و تعادل عصبى ايفا مى كند بخصوص توجيه مى نمايد. سلولوز موجود در موز بسيار كم است بدين جهت مصرف مرتب و زياد آن ممكن است موجب يبوست گردد.

ريحان
 

ريحان را به صورت سبزى خوردن و نيز جزو سبزيهاى سالاد مصرف مى كنند. همچنين در بـعـضـى سـوپـها مى ريزند. ريحان را يكى از سبزيهاى درمان كننده مى شناسند. بطور كلى اين سبزى داراى خاصيت ضد تشنج هاى دردناك بوده و بخصوص در اسپاسمهاى معده ، سـرگيجه ، ميگرن و بيخوابيهاى عصبى بسيار مفيد و موثر مى باشد. بعلاوه در ضعف و بيحاليهاى عصبى و اضطرابهاى صرعى جنبه درمانى دارد.
ريـحـان هـضـم غـذا را آسـان مى كند و براى آن كه اثر آن تشديد شود يك قاشق غذاخورى برگ ريحان را در يك فنجان آب جوش دم مى كنند و پس از مصرف غذا بنوشند.

برگ چغندر
 

برگ چغندر نرم كننده و خنك كننده بوده و تا حدى داراى خاصيت ملين بودن است بنابراين مـى تـوان آن را درمـان يـبوست نمود و علاوه و تحركات مجارى ادرار را از بين برده برگ چـغـنـدر طـحـال را از التهاب بيرون مى آورد و در معالجه بيمارى هاى پوستى و بواسير مصرف آن را بسيار مفيد و موثر واقع مى گردد.
در مـورد اسـتـعـمال خارجى ،برگهاى پخته آن را به عنوان ضماد گرم بر روى كورك و دمل مى گذارند.

چغندر قرمز
 

چـغـنـدر قـرمـز به سبب سرشار بودن از قند طبيعى و مغذى و نيرو بخش بوده و به علت دارا بـودن مـنـيـزيم زياد بر روى ساختمان و تشكل استخوان بندى بسيار مفيد و موثر مى بـاشـنـد، يـكـى از مـيـوه هاى بسيار مفيد و مهم به شمار مى رود بعلاوه در ساختمان اخلاط مختلف بدن دخالت دارد و تاثير مى گذارد. چغندر به مناسبت فسفر و ويتامين ب كه در آن مـوجـود است داراى قدرت سازندگى و تجديد حيات مواد ليفى اعصاب بوده و اثر تسكين دهـنـده اى بـر روى دسـتگاه عصبى دارد. به سبب خواص مزبور و وجود ويتامين ث ، مصرف چـغـنـدر را در بـيـمـارى هـاى ورم اعـصـاب و ضـعـف لاغـرى و مـفرط، ديابت و حتى سرطان و سـل تـوصيه و تجويز مى نمايند. اين ماده مغذيى داراى روبيديم ، يك عنصر راديو اكتيو نـيز مى باشد كه به طور فعالانه در هضم غذا تاثير نموده و جذب مواد غذايى را سرعت مى بخشد بدين جهت است كه آنرا در مبتلايان به كمخونى و كسانيكه دچار فقر مواد معدنى هستند به كار برده و مصرف آنرا تاكيد و توصيه مى كنند.
از آنـجـا كـه چـغندر در نتيجه پخته شدن قسمت اعظم خواص خود را از دست مى دهد لازم است آنرا رنده كرده و هرچه ممكن است بصورت خام مصرف شود خواه به تنهايى و يا به همراه سـبـزى هـاى خـام ديـگـر مـصـرف شود در مواردى كه مصرف آن ضرورى و فورى است مى تـوان از عـصـاره آن استفاده نمود و آنرا روزانه يك ليوان به مدت يك هفته الى چهار هفته مـيـل نمايد. در صورتيكه طعم زياد شيرين آن زننده به نظر آيد ممكن است كمى به آن آب ليمو اضافه كنيد.

گندم
 

گـندم يكى از غلات بسيار مهم مغذى است كه قوت اغلب اهالى كشورهاى زيادى از جهان را تـشـكـيل مى دهد اين غله حاوى عناصر لازم براى حيات بشر بوده و بويژه سرشار از مواد معدنى شناخته شده و از قبيل پتاسيم ، سديم ، كلسيم ، منيزيم ، گوگرد، فلوئور، كلر، كـبـالت ، سليسيم ، يد، آرسنيك و غيره مى باشد يك دانه گندم مانند يك تخم مرغ گياهى واقـعى است پوست با سبوس آن نمايانگر پوست خارجى تخم بوده و ماده داخلى آن حاوى آلبـومـن (گـلووتـن و آلورون و چربى فسفردار مى باشد، همچنين در اين مـحـل يـك نطفه جنينى نيز وجود دارد. در صورتيكه دانه گندم را كاملا خشك نگاهدارند ممكن اسـت بـراى مـدت كـوتـاه نـامـحـدودى سـالم بـمـاند و به هيچ وجه خراب يا فاسد نشود. حـال اگـر مـجـددا بـه ساختمان گندم نظرى بافكنيم مشاهده مى كنيم كه پوست خارجى يا بـشـره دانـه گـنـدم از سـلولهـاى مـخـصـوصـى تـشـكـيل شده پس از آن قشر ميانى و سپس سـلولهـاى آلورون مـنـطـقـه سـرشـار از مواد چربى ، فسفر و ويتامين آ) و بعد از آن منطقه زجاجى سرشار از سيليس و فلئور، سلولهاى گلوتن منطقه سرشار از پروتئين و منيزيم و ويـتـامين ب و سلولهاى نشاسته اى منطقه سرشار از مواد اوليه ئيدروكربنه و پتاسيم بـه تـرتيب ديده مى شود گندم پس از آنكه تبديل به آرد شده و به صورت نان در آيد تـمـامـى عـنـاصـر گـفـتـه شـده در بـالا را دارا نـخـواهـد بـود مـگـر آنـكـه بـصـورت كـامـل و هـمـراه بـا سـبـوس بـكـار بـرده بـاشـنـد در صـورت كـامـل و هـمـراه بـا سـبوس بكار برده باشند در ژ آرد را از الك درشت ترى بگذارنند مى تـوان گـفـت در حـدود 85 تـا 90 درصد عناصر و مواد محتوى در گندم در آرد باقى خواهد ماند و يك نان خوش طعم و خوشمزه مغذى به ما خواهد داد. بايد دانست كه نان به تنهايى يك غذاى متعادل محسوب مى شود نان سفيد موجب يبوست گرديده و منشا تخميرهاى گندزا مى باشد در حالى كه خاصيت مغذى بودن خود را از دست مى دهد در نان سفيد 100 واحد ويتامين بـا مـقـايـسـه بـا 430 واحـد مـحـتـوى در نـان در نـان كـامـل وجـود دارد نـان كـامـل بـايـستى از آرد كامل ، نمك ، آب و خمير ترش تهيه و در تنور پـخـتـه شـود عـلاوه بـر آن مـى تـوان گـنـدم را بـطـور كـامـل مـانند برنج به صورت آش ، حليم و ساير غذاها مصرف كرد يا آنكه آنرا بوسيله آسـيـابـهـاى دسـتـى نـرم كـرده در فـرنـى ، كلوچه ، نان شيرينى و غيره به كار برند. بـهـتـريـن صـبـحـانـه براى كودكان فرنى آرد گندم و است . بعلاوه يك غذاى كمكى است بـراى افـراد كـم خون ضعيف و كسانى كه دچار كمبود املاح و مواد معدنى مى باشند و به شمار مى روند همچنين مى توان آنرا به يك ماده غذايى مقوى به جهت اشخاصى كه كارهاى سخت را انجام مى دهند دانست . جوانه گندم نيز يكى از مواد غذايى ضرورى است و لازم است .
حـال اگـر مـجـددا بـه ساختمان گندم نظرى بافكنيم مشاهده مى كنيم كه پوست خارجى يا بـشـره دانـه گـنـدم از سـلولهـاى مـخـصـوصـى تـشـكـيل شده پس از آن قشر ميانى و سپس سـلولهـاى آلورون مـنـطـقـه سـرشـار از مواد چربى ، فسفر و ويتامين آ) و بعد از آن منطقه زجـاجـى سـرشـار از سـيليس و ژ، سلولهاى گلوتن منطقه سرشار از پروتئين و منيزيم و ويتامين ب و سلولهاى نشاسته اى منطقه سرشار از مواد اوليه ئيدروكربنه و پتاسيم به تـرتـيـب ديـده مـى شـود گـنـدم پـس از آنكه تبديل به آرد شده و به صورت نان در آيد تـمـامـى عـنـاصـر گـفـتـه شـده در بـالا را دارا نـخـواهـد بـود مـگـر آنـكـه بـصـورت كـامـل و هـمـراه بـا سـبـوس بـكـار بـرده بـاشـنـد در صـورت كـامـل و هـمـراه بـا سـبـوس بـكـار بـرده بـاشـنـد در صورتيكه آرد را از الك درشت ترى بـگـذارنـند مى توان گفت در حدود 85 تا 90 درصد عناصر و مواد محتوى در گندم در آرد باقى خواهد ماند و يك نان خوش طعم و خوشمزه مغذى به ما خواهد داد. بايد دانست كه نان بـه تـنـهـايـى يـك غـذاى مـتـعـادل مـحـسـوب مى شود نان سفيد موجب يبوست گرديده و منشا تـخـميرهاى گندزا مى باشد در حالى كه خاصيت مغذى بودن خود را از دست مى دهد در نان سـفـيـد 100 واحـد ويـتـامـيـن بـا مـقـايـسـه بـا 430 واحـد مـحـتـوى در نـان در نـان كـامـل وجـود دارد نـان كـامـل بـايـستى از آرد كامل ، نمك ، آب و خمير ترش تهيه و در تنور پـخـتـه شـود عـلاوه بـر آن مـى تـوان گـنـدم را بـطـور كـامـل مـانند برنج به صورت آش ، حليم و ساير غذاها مصرف كرد يا آنكه آنرا بوسيله آسـيـابـهـاى دسـتـى نـرم كـرده در فـرنـى ، كلوچه ، نان شيرينى و غيره به كار برند. بـهـتـريـن صـبـحـانـه براى كودكان فرنى آرد گندم و است . بعلاوه يك غذاى كمكى است بـراى افـراد كـم خون ضعيف و كسانى كه دچار كمبود املاح و مواد معدنى مى باشند و به شمار مى روند همچنين مى توان آنرا به يك ماده غذايى مقوى به جهت اشخاصى كه كارهاى سخت را انجام مى دهند دانست . جوانه گندم نيز يكى از مواد غذايى ضرورى است و لازم است . موقعى كه گندم جوانه زند تغيير شكل داده و تركيب بسيار ارزنده اى به دست مى دهد.
در حـالى كه در يكصد گرم گندم 45 ميلى گرم كلسيم وجود دارد اين مقدار در يكصدگرم جـوانـه گندم به 71 ميلى گرم مى رسد همچنين مقدار فسفر از 423 ميلى گرم به 1050 مـيـلى گـرم در يـكـصـد گـرم جـوانـه گـنـدم بـالغ مـى شـود مـقـدار مـنـيـزيـم مـيـز از سال 133 ميلى گرم 5 مـيـلى گـرم در نـان سـفيد به 342 ميلى گرم در گندم جوانه زده ترقى مى كند براى تـهـيـه جوانه گندم لازم است گندم سالمى كه خرد و شكسته نباشد تهيه نمود آنرا كاملا شـسـتـه و در يـك ظـرف مـحـتـوى آب نـيم گرم بريزند و بگذارند تا مدت 24 ساعت خيس بماند و پس ‍ از آن آنرا در ظرفى كه زياد گود نباشد ريخته و مرطوب نگه دارند و همه روزه آنرا مرطوب كنند گندم را پس از آن سه تا چهار روز در تابستان جوانه مى زند پس از آن كـه جـوانـه هاى سفيد رنگ بيرون آمد مى توان بلافاصله مصرف نمود دقت كنند همه روزه ايـن كـار را براى مصرف روزهاى بعد تهيه ببينند. بهترين طرز مصرف آن است كه روزى سـه الى چـهـار قـاشـق غـذاخـورى از جـوانـه را مـخـلوط بـا غـذا ميل كنند.
لازم است جوانه گندم را به مقدار زياد مصرف مى نمايند زيرا اين ماده غذايى بسيار مقوى و مـغذى است كسانيكه دچار ازدياد فشار خون يا مستعد به اين عارضه مى باشند بايستى در مصرف جوانه گندم جانب احتياط را رعايت كنند.
در صـورتـيكه بخواهيم عناصر متشكله در گندم را يك به يك شرح داده و خاص هر كدام را توصيف كنيم بايد بگوييم كه :
آلبـومـيـنى كه به نطفه گندم چسبيده است حاوى مواد اصلى مغذى و املاح معدنى مى باشد كه در بين آنها مى توان از آهك براى استحكام استخوانها و پتاسيم كمك كننده جذب چربى و دفـع فضولات ، روى مورد لزوم براى نمو بافتها و آرسنيك براى گلبولهاى سفيد و قـرمـز خون و روغن به عنوان ملين و غلات و دياستاز مخمرها كه اكسيژن را هوا را تثبيت مى كـنـد نـام بـرد. بـخـصوص در سبوس ‍ گندم مخمرهائى وجود دارد كه علاوه بر طعم و مزه خوشى كه به نان مى دهد آنرا به رنگ زرد طلائى قشنگى در مى آورد.
موقعى كه گندم جوانه زند تغيير شكل داده و تركيب بسيار ارزنده اى به دست مى دهد. در حـالى كـه در يـكـصـد گـرم گندم 45 ميلى گرم كلسيم وجود دارد اين مقدار در يكصدگرم جـوانـه گندم به 71 ميلى گرم مى رسد همچنين مقدار فسفر از 423 ميلى گرم به 1050 مـيـلى گـرم در يـكـصـد گـرم جـوانـه گـنـدم بـالغ مـى شـود مـقـدار مـنـيـزيـم مـيـز از سال 133 ميلى گرم 5 مـيـلى گـرم در نـان سـفيد به 342 ميلى گرم در گندم جوانه زده ترقى مى كند براى تـهـيـه جوانه گندم لازم است گندم سالمى كه خرد و شكسته نباشد تهيه نمود آنرا كاملا شـسـتـه و در يـك ظـرف مـحـتـوى آب نـيم گرم بريزند و بگذارند تا مدت 24 ساعت خيس بماند و پس از آن آنرا در ظرفى كه زياد گود نباشد ريخته و مرطوب نگه دارند و همه روزه آنرا مرطوب كنند گندم را پس از آن سه تا چهار روز در تابستان جوانه مى زند پس از آن كـه جـوانـه هاى سفيد رنگ بيرون آمد مى توان بلافاصله مصرف نمود دقت كنند همه روزه ايـن كـار را براى مصرف روزهاى بعد تهيه ببينند. بهترين طرز مصرف آن است كه روزى سـه الى چـهـار قـاشـق غـذاخـورى از جـوانـه را مـخـلوط بـا غـذا مـيـل كـنـنـد. لازم اسـت جـوانه گندم را به مقدار زياد مصرف مى نمايند زيرا اين ماده غذايى بـسـيـار مـقـوى و مـغـذى اسـت كسانيكه دچار ازدياد فشار خون يا مستعد به اين عارضه مى باشند بايستى در مصرف جوانه گندم جانب احتياط را رعايت كنند.
در صـورتـيكه بخواهيم عناصر متشكله در گندم را يك به يك شرح داده و خاص هر كدام را توصيف كنيم بايد بگوييم كه :
آلبـومـيـنى كه به نطفه گندم چسبيده است حاوى مواد اصلى مغذى و املاح معدنى مى باشد كه در بين آنها مى توان از آهك براى استحكام استخوانها و پتاسيم كمك كننده جذب چربى و دفـع فضولات ، روى مورد لزوم براى نمو بافتها و آرسنيك براى گلبولهاى سفيد و قـرمـز خون و روغن به عنوان ملين و غلات و دياستاز مخمرها كه اكسيژن را هوا را تثبيت مى كـنـد نـام بـرد. بـخـصوص در سبوس ‍ گندم مخمرهائى وجود دارد كه علاوه بر طعم و مزه خوشى كه به نان مى دهد آنرا به رنگ زرد طلائى قشنگى در مى آورد. ذكر اين نكته لازم اسـت كـه ويـتـامـيـن ب 1 بـخـصـوص در جـنين نطفه گندم يافت مى شود. اين ويتامين براى تـعـادل عـصـبـى وجـودش لازم و ضـرورى اسـت هـمـچـنـيـن ويـتامين ا كه براى رفع نازائى جلوگيرى از آسم يا تنگى نفس و ديابت ، بيمارى قلبى و بعضى انواع سرطان مفيد است و همچنين ويتامين پ پ كه بر قسمتى از مراحل تغذيه دخالت و تاثير دارد عناصر ديگرى هـسـتـنـد كـه در گـنـدم يـافـت مـى شـود. امـا در بـاره سرطان بويژه چنين دريافته اند كه سـلولهـاى سـرطـانـى دچـار كمبود منيزيم و سيليس مى باشند در حاليكه اين دو عنصر در دانـه هـاى گـنـدم كـامـل و فـراوانـى يـافـت مـى شـود بـنـابـرايـن مـصـرف گـنـدم كامل اگر معالج اين بيمارى موحش نباشد لااقل جلوگيرى كننده و محافظ بسيار با ارزشى خواهد رفت .

گل گاوزبان
 

هـر گـاه گـل گـاوزبـان تـازه را ريـز و خـرد كـرده در سالاد سبزى بريزند طعم بسيار خوبى به آن مى دهد. بعابى كه برگ اين گياه دارا مى باشد مجب رفع خستگى و يبوست مـى گـردد و بـخـصوص در نزد مستعدين و ورم روده كه دچار كم خونى و كمبود ترشحات مواد صفراوى مى باشند موجب تسريع كار كبد مى شود.
گـل گـاوزبـان تـصـفـيـه كـنـنـده خـون و مـزاج بـوده و در مـوارد بـيـمـاريـهـاى پـوسـتى تـبـخـال يـا اخـتلالات مجارى تنفسى ، خوردن سالادى كه از مقدار مساوى شاهى آبى ، علف ادرارى و گل گاوزبان تهيه شود و يك سالاد مقوى ترى به دست خواهد آمد براى دم كـردن گـل گـاوزبـان ده گـرم گل گاوزبان را در يك فنجان آب جوشان ريخته و به مدت ده دقيقه دم كنيد و سپس گل گاوزبان را ميل نماييد.

دارچين
 

دارچـيـن كـه يـكى از مواد ضد كرم روده است نيز داراى خاصيت تحريك كنندگى اشتهاست . هـمـچـنـيـن روغـنـى در آن دارد كه از آن يازده عنصر مختلف به دست مى آيد كه داراى خواص عفونى و جلوگيرى از گنديدگى مى باشد.
منبع:تبيان زنجان
ارسال توسط کاربر محترم سایت :mohamadsh74
 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
با علل ایجاد بوی بد دهان آشنا شوید
با علل ایجاد بوی بد دهان آشنا شوید

با علل ایجاد بوی بد دهان آشنا شوید

دندان قروچه یا براکسیزم
دندان قروچه یا براکسیزم

دندان قروچه یا براکسیزم

سندرم پای بی قرار
سندرم پای بی قرار

سندرم پای بی قرار

صدور حکم بدوی برادر مسیح علی نژاد / چه کسی صفحه ی آزادی یواشکی زنان در ایران را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرد؟
صدور حکم بدوی برادر مسیح علی نژاد / چه کسی صفحه ی آزادی یواشکی زنان در ایران را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرد؟

صدور حکم بدوی برادر مسیح علی نژاد / چه کسی صفحه ی آزادی یواشکی زنان در ایران را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرد؟

آشنایی با خواص و فواید انجیر خشک
آشنایی با خواص و فواید انجیر خشک

آشنایی با خواص و فواید انجیر خشک

علل وزوز گوش، علائم، پیشگیری و درمان
علل وزوز گوش، علائم، پیشگیری و درمان

علل وزوز گوش، علائم، پیشگیری و درمان

ماهی ساردین و فواید آن برای سلامتی
ماهی ساردین و فواید آن برای سلامتی

ماهی ساردین و فواید آن برای سلامتی

معرفی خواص ماهی کولی
معرفی خواص ماهی کولی

معرفی خواص ماهی کولی

آشنایی با فواید ماهی قزل آلا
آشنایی با فواید ماهی قزل آلا

آشنایی با فواید ماهی قزل آلا

همه چیز درباره موارد استفاده و عوارض دابیگاتران (پاراداکسا)
همه چیز درباره موارد استفاده و عوارض دابیگاتران (پاراداکسا)

همه چیز درباره موارد استفاده و عوارض دابیگاتران (پاراداکسا)

قرص امپرازول چیست؟
قرص امپرازول چیست؟

قرص امپرازول چیست؟

خواص روغن گل پامچال
خواص روغن گل پامچال

خواص روغن گل پامچال

همه چیز درباره مصرف ترامادول
همه چیز درباره مصرف ترامادول

همه چیز درباره مصرف ترامادول

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیمواستاتین
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیمواستاتین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیمواستاتین

آیا لبنان به سمت جنگ داخلی می رود؟
آیا لبنان به سمت جنگ داخلی می رود؟

آیا لبنان به سمت جنگ داخلی می رود؟

سرطان سلول های پلاسما چیست و چه علائمی دارد؟‎
سرطان سلول های پلاسما چیست و چه علائمی دارد؟‎

سرطان سلول های پلاسما چیست و چه علائمی دارد؟‎

ترومبوز سیاهرگ عمقی
ترومبوز سیاهرگ عمقی

ترومبوز سیاهرگ عمقی

آمار و برنامه ریزی در اسلام
آمار و برنامه ریزی در اسلام

آمار و برنامه ریزی در اسلام

حد و مرز ولایت خدا و ولایت طاغوت
حد و مرز ولایت خدا و ولایت طاغوت

حد و مرز ولایت خدا و ولایت طاغوت

بوتولیسم بیماری نادر اما خطرناک
بوتولیسم بیماری نادر اما خطرناک

بوتولیسم بیماری نادر اما خطرناک

احتمال بروز عارضه آپاندیسیت برای همه
احتمال بروز عارضه آپاندیسیت برای همه

احتمال بروز عارضه آپاندیسیت برای همه