نكاتي از دنياي بافتني
نكاتي از دنياي بافتني


 

 
گل‌انداختن و طرح بافتن در بافتنی 2 میل كار سختی است. به جای آن شما می‌توانید روی كار را با گلدوزی نقش بیندازید. این كار بسیار راحت‌تر از روش اول است.
برای این كار باید طرح خود را در نظر گرفته و یك سوزن كاموادوزی و رنگ‌های مورد نظر برای طرحتان را آماده كنید و سپس قطعه بافته شده را یك صفحه شطرنجی فرض كنید كه طرحتان با رنگ‌كردن هریك از چهارخانه‌ها به دست می‌آید.
حالا كاموای خود را پشت كار محكم كنید و سوزن را از انتهای یك بافت زنجیره‌ای‌شكل كه به شكل زاویه بسته عدد 7 از درآورید. بعد آن را از جفت كاموایی كه در بالای این زنجیره یك زنجیره به شكل 7 دیگر را تشكیل داده‌اند عبور دهید و دوباره در همان نقطه‌ای كه اول كاموا را بیرون كشیده بودید، فرو كنید و نوك سوزن را از دانه كناری این دانه كه بافته‌اید خارج كنید و همین عمل را آنقدر تكرار كنید كه دانه‌های مورد نظرتان با رنگ دلخواه دوباره بافته شود.

نكاتي از دنياي بافتني

دنبال‌كردن نقشه به روش شماره‌دوزی صورت می‌گیرد.
توری‌بافی به شكل قلب
دانه‌ها قابل قسمت به عدد 13 به اضافه یك دانه برای اول كار و یك دانه برای آخر كار در نظر گرفته شود.
رج‌های زوج همان‌طور كه دانه‌ها دیده می‌شود، بافته می‌شود.
رج 1: 6 دانه از زیر. یك دانه هوایی یا ژوته. دو تا یكی از زیر، 6 دانه از زیر. منظور از دانه هوایی همان ژته می‌باشد.
رج 3: 4 دانه از زیر. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. 4 دانه از زیر.
رج 5: 3 دانه از زیر. دو تا یكی از زیر. سه تا از زیر.یك دانه هوایی، دو تا یكی از زیر.3 دانه از زیر.
رج 7: دو تا از زیر. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. 5 دانه از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. دو دانه از زیر.
رج 9: یكی از زیر. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. 7 دانه از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. دو دانه از زیر.
رج 11: دو دانه از زیر. یك دانه هوایی. 4 دانه از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. سه دانه از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر.
رج 13: یك دانه از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. یكی از زیر. یك دانه هوایی. دو دانه از زیر یكی شود. یك دانه از زیر. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. یك دانه از زیر دو دانه از زیر یكی شود. یك دانه هوایی یك دانه از زیر. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. یك دانه از زیر.
رج 15: دو تا از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. سه تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. دو تا یكی از زیر. یك دانه هوایی. دو دانه از زیر.
منبع:روزنامه جام جم
ارسال توسط کاربر محترم سایت :roode20