0
ویژه نامه ها

کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 2 )

عدالت خواهي، عدالت جويي و به طور کلي عدالت گرايي يکي ديگر از متغيرهايي است که مي توان از مجموعه بيانات امام خميني درباره روحانيت و تبليغات استخراج کرد. اين متغير را در جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي مي توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه مي توان به تأکيدات ايشان در موارد زير اشاره کرد:
کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 2 )

کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 2 )
کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 2 )


 

نويسندگان: دکتر علي رباني خوراسگاني
(عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبيات، گروه علوم اجتماعي)
و دکتر وحيد قاسمي
(عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبيات، گروه علوم اجتماعي)
 

رهيافت هايي از امام خميني (ره) براي دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي با تکيه بر الگوي تبليغات ديني)
 

عدالت گرايي
 

عدالت خواهي، عدالت جويي و به طور کلي عدالت گرايي يکي ديگر از متغيرهايي است که مي توان از مجموعه بيانات امام خميني درباره روحانيت و تبليغات استخراج کرد. اين متغير را در جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي مي توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه مي توان به تأکيدات ايشان در موارد زير اشاره کرد:
* برخورد يکسان با فقير و غني و خدمت به همه مردم خصوصا مستضعفان (درس هايي از وصيت نامه امام خميني، ص63)
* اقامه عدالت اجتماعي (نقش روحانيت در اسلام، ص59)
* فرق نگذاشتن بين شهرهاي بزرگ با روستاهاي کوچک (امام و روحانيت، ص262،261).

مردم گرايي
 

مردم از اصلي ترين پايه هايي هستند که در انديشه و بيانات امام خميني عامل حفظ نظام اسلامي مي باشند. با تحليل محتواي کمي سخنان ايشان، احتمالا يکي از واژه هايي که در کنار واژه هايي نظير اسلام و وحدت بيش از ساير واژه ها توسط ايشان ابراز شده است، واژه مردم است. تأکيد بر مردم در قالب هاي مختلفي توسط ايشان ارائه شده است. تأکيد يايشان بر موارد زير را مي توان به عنوان نمونه هايي از مردم گرايي و اهميت آن دانست:
* خدمت به مردم (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص91-101).
* اهميت توجه به مردم و فکر و قلوب مردم (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص17).
* کار براي ملت نه راست و چپ (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص105،104).
*پيوند و انسجام با مردم (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص18)
* فهماندن احکام اسلام به مردم (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص304).
* تشويق مردم (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص310)
* فهماندن واقعيات به مردم (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص311)
* غفلت زدايي از مردم (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص354).
* آشنا کردن مردم به وظايف سياسي، اجتماعي و فرهنگي شان (امام و روحانيت، ص 353).

اصول گرايي ديني
 

اصول گرايي يکي از متغيرهايي است که مورد نظر امام خميني بوده است. اين متغير در کنار توجه به مقتضيات زمان و ابزارهاي دنياي نوين قرار گرفته است و به معناي جدايي از دنياي جديد و فراغت از زمان حال و بازگشت به گذشته نيست. در واقع متغيرهايي که در اين بخش از نوشتار سعي در تجزيه آنها داريم تنها تجزيه اي نظري به منظور شناخت بهتر انديشه هاي امام است و در واقع اين متغيرها در يک کل يا مجموعه قرار مي گيرند و هيچ يک را نمي توان در ديدگاه امام از ديگري تجزيه کرد. با اين حال تأکيد بر حفظ اصول و سنت هاي اصيل ديني به همان شيوه گذشته و برگزاري مناسک مذهبي را به روشني در بيانات ايشان مشاهده کرد. به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* اهميت حفظ مسجد (نقش روحانيت در اسلام، ص72؛ امام و انقلاب فرهنگي، ص112)
* مسجد به عنوان مرکز تبليغ اسلام (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص72، 73)
* زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتي (امام و روحانيت، 491)
* گفتن شعر و نثر در فضائل و مصائب اهل بيت (عليهم السلام) (درس هايي از وصيتنامه امام خميني، ص40 و 45).
* مرثيه خواني (امام و روحانيت، ص 491)
*روضه را مفصل خواندن نه مختصر، دست بر نداشتن از روضه (امام و روحانيت، ص492).
* بزرگداشت حماسه عاشورا و سيد الشهدا (درس هايي از وصيت نامه امام خميني، 39-50)
* حفظ اعياد و مجالس عزا، مجالس عزا باعث هماهنگ کردن ملت مي شود (امام و روحانيت، ص491؛ درس هايي از وصيت نامه امام خميني، ص41)
* توجه به تبليغ در محرم و صفر (درس هايي از وصيت نامه امام خميني، ص 43)

خداجويي
 

به طور کلي بايد گفت فرهنگ تبليغ توسط قشر روحاني با محوريت خداوند تبارک و تعالي است. در انجام هر رفتار و در ارسال هر پيام، روحاني بايد خدا را در نظر داشته باشد و ايفاي نقش خود را به عنوان وظيفه اي الهي بنگرد. تبليغ در نهايت براي خدا انجام مي شود. در اين رابطه برخي موارد که مورد تأکيد ايشان بوده است به عنوان نمونه عبارت اند از:
* تبليغ براي خدا (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص28، 29)
* تبليغ وظيفه اي الهي (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص37،36)
* کار براي خدا نه مقام و منصب (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص45،44).
* کار براي خدا بدون رياکاري و نمايش (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص30)
* روحاني بايد يادآور پيامبر اسلام (ص) باشد (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص81)
* حاضر دانستن خداي تبارک و تعالي در هر جا (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص88، 89)

اسلام خواهي
 

حفظ اسلام و احکام و قوانين آن سرلوحه انتظارات نقش روحانيت محسوب مي شود. در واقع موفقيت نقش روحانيت بر اساس اين معيار است که اين ضعف تا چه حد در حفظ اسلام و
انتقال آن به نسل هاي آينده موفق بوده است.
بسياري از مواردي که امام خميني درباره نقش روحاني و مبلغ عنوان کرده اند مستقيما يا غير مستقيم به اين انتظار نقش مربوط مي شود. در هر حال در اين رابطه مي توان به موارد زير به عنوان نمونه اشاره کرد:
* دفاع از احکام اسلام (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص79-83)
* تحويل با قدرت اسلام به نسل هاي آينده (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص98)
* آمادگي براي فدا کردن جانمان براي اسلام (امام و روحانيت، ص46)
* حفظ قوانين اسلام سرلوحه مرام روحانيون (امام و روحانيت، ص44)
* دميدن روح شهامت و شجاعت و شهادت در کالبد مردم (امام و روحانيت، ص43)
* هدف اصلي در هر فعاليتي اسلام است (نقش روحانيت در اسلام، ص43،42)
* اسلام از هر چيز عزيزتر است. آمده ايم اسلام را حفظ کنيم (اخلاق از ديدگاه امام خميني، ص99)

کارآمدي در بهره گيري از نيروي انساني
 

نيروي انساني متخصص به عنوان يکي از مهم ترين انواع سرمايه محسوب مي شود که توانايي بهره گيري از آن نقش مهمي در دستيابي به اهداف سازماني يا اهداف تبليغي دارد. اين موضوعي است که امام خميني بر آن تأکيد کرده اند و طرد نيروي توانمند را به کمتر دلايلي مجاز شمرده اند و بيشتر اعتقاد به استفاده از توان افراد همراه با اعمال شيوه هاي نظارتي بوده است. در اين رابطه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* اهميت افراد و از دست ندادن آنها حتي يک نفر (امام و روحانيت، ص191؛ نقش روحانيت در اسلام، ص19)
* طرد نکردن دانشگاهيان (امام و روحانيت، ص191)
* همکاري روحانيون، نويسندگان و هنرمندان (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص347،346)
* مشارکت دادن سايرين و نظارت بر کار آنها (تبليغات از ديدگاه امام خميني،ص79)

موقعيت شناسي (زمان شناسي)
 

آشنايي با مقتضيات زمان و نيازهاي نظام اجتماعي موضوعي که در ضمن سنت گرايي مورد توجه و تأکيد امام خميني قرار داشته است. پاسخگويي تبليغات مذهبي به نيازهاي احساس شده در يک نسل مشخص، نقش مهمي در اثربخشي پيام هاي تبليغي خواهد داشت در حاليکه دور بودن پيام هاي تبليغي از نيازهاي مخاطبان مي تواند تبليغات انجام شده را غير کارآمد و غير اثربخش نمايد و آن را با شکست مواجه سازد. در اين رابطه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* عدم انفعال در تبليغ، عضو فعال در جامعه بودن (امام و روحانيت، ص206،205)
* استفاده از فرصت ها (امام و روحانيت، ص194؛ نقش روحانيت در اسلام، ص22)
* فرصت ندادن به دشمن (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص312)
در مجموع بايد يادآور شد که وظايف روحانيون به ويژه در نقش يک مبلغ به لحاظ عملي و در واقع قابل تجزيه از يکديگر نيست و همگي به عنوان يک عامل يا مجموعه کلي مي باشند که در کنار يکديگر قرار مي گيرند. تجزيه آنها بيشتر به لحاظ نظري و براي شناخت بيشتر مي تواندمفيد واقع شود. اين موضوع در شکل زير نمايش داده شده است:

کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 2 )

منبع: 15 خرداد شماره 15 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی
کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت
انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت

انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت

تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط
تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط

تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط

بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)
بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)

بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)

به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی
به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی

به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی

تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)
تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)

تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)

بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی
بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی

بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی

با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری
با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری

با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری

ادای احترام به مارداونا
ادای احترام به مارداونا

ادای احترام به مارداونا

آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری
آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری

آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری

سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه
سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه

سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه

مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور
مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور

مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور

پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان
پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان

پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان

سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم
سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم

سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم

گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن
گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن

گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن

توان دفاعی عربستان!
توان دفاعی عربستان!

توان دفاعی عربستان!

اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی
اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی

اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان
سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان

ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی
ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی

ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی

روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی
روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی

روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی
دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی