0
ویژه نامه ها

کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 3 )

سوال دومي که براساس يک تحليل محتوايي سخنان امام خميني مي توان گفت ايشان در پي پاسخگويي به آن بوده اند به اين شرح است که تبليغات دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي ايران بر چه موضوعاتي متمرکز بوده و آنها با چه اهدافي دست به تبليغ مي زنند و دينداران و در رأس آن روحانيون چگونه بايد با اين تبليغات مقابله کنند؟
کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 3 )

کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 3 )
کارآمدي استراتژي تبلغي، در دفاع از انقلاب اسلامي ( 3 )


 

نويسندگان: دکتر علي رباني خوراسگاني
(عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبيات، گروه علوم اجتماعي)
و دکتر وحيد قاسمي
(عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبيات، گروه علوم اجتماعي)

 

رهيافت هايي از امام خميني (ره) براي دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي با تکيه بر الگوي تبليغات ديني)
 

ب) تاکتيک هاي تبليغاتي دشمنان انقلاب اسلامي
 

سوال دومي که براساس يک تحليل محتوايي سخنان امام خميني مي توان گفت ايشان در پي پاسخگويي به آن بوده اند به اين شرح است که تبليغات دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي ايران بر چه موضوعاتي متمرکز بوده و آنها با چه اهدافي دست به تبليغ مي زنند و دينداران و در رأس آن روحانيون چگونه بايد با اين تبليغات مقابله کنند؟
مقابله با اهداف تبليغي دشمنان ايران و انقلاب اسلامي به عنوان حوزه اي است که هرچند به بحث وظايف روحانيت در ارتباط نزديک و در واقع جزئي از آن است اما به علت اهميت موضوع مي توان آن را به عنوان مقوله اي جداگانه نيز مورد بررسي قرار داد. در اين رابطه مي توان به موارد زير اشاره کرد:

- تاکتيک تفرقه افکني و مقابله با آن
 

به همان نحو که وحدت و يکپارچگي در درون و بين روحانيون و مردم به عنوان يکي از انتظارات مهم نقش روحانيت تعريف شده است، در برابر، دشمنان داراي هدف تفرقه افکني و از بين بردن اين وحدت و يکپارچگي هستند. آگاهي و مقابله با اين هدف دشمنان، از وظايف يک روحاني به ويژه در نقش يک مبلغ است. در هر حال بايد توجه داشت که روحاني در نقش تبليغي قرار دارد چه نقش رسمي او مستقيما به تبليغات مربوط باشد يا خير. در رابطه با هدف تفرقه افکني دشمن، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* از بين بردن اتحاد ما، از بين بردن همبستگي ما (امام و روحانيت، ص269،263)
* بد بين کردن دانشگاهي و روحاني به هم، تلاش براي جدا کردن روحاني و دانشگاهي (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص37ـــــ 40؛ امام و روحانيت، ص283،282 و ص383-387)
* اختلاف بين روحانيون با صحنه سازي (نقش روحانيت در اسلام، ص29)
* جدا کردن مردم و روحانيت (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص25-23؛ امام و روحانيت، ص230 و 293،292)
* بد بين کردن ما به يکديگر (امام و روحانيت، ص141)

- تاکتيک القاي وجود ديکتاتوري و مقابله با آن
 

يکي از اهداف تبليغي دشمنان ايران و انقلاب اسلامي القاي وجود ديکتاتوري و اختناق با استفاده از جنگ رسانه اي است. اين موضوعي است که امام خميني در مواردي آن را مورد توجه قرار داده و به روحانيون گوشزد کرده اند. موارد زير به عنوان برخي از اهداف تبليغي دشمنان از طرف ايشان ذکر شده است:
* القاي وجود ديکتاتوري در ايران (امام و روحانيت، ص374)
* القاي وجود سلطنت و اختناق (نقش روحانيت در اسلام، ص44)
* القاي اينکه روحانيون مي خواهند ديکتاتوري درست کنند (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص40)

- تاکتيک ايجاد ياس و ناميدي و مقابله با آن
 

مبارزه روانشناختي دشمنان عمدتا بر پايه ايجاد يأس و نااميدي نسبت به وضع موجود يا آينده قرار دارد. در واقع آنچه به عنوان تبليغات سياه ناميده مي شود همان است که ايجاد يأس و نااميدي کرده و اين نگرش را القا مي کند که وضع با گذشت زمان بد و بدتر خواهد شد. در چنين وضعيتي هرگونه انگيزه حرکت رو به جلو از ميان رفته و باعث ايجاد سستي و کرختي در بين افراد و گروه هاي اجتماعي خواهد شد. برخي از مواردي که در بيانات امام خميني درباره اين هدف تبليغي دشمنان وجود دارد به عنوان نمونه عبارت اند از:
* مأيوس کردن مردم در دفاع از حق (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص133،132)
* مأيوس کردن جوانان از راهي که رفته اند (نقش روحانيت در اسلام، ص42،41)
* خستگي مردم از جنگ و مبارزه (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص132)

- تاکتيک تهاجم فرهنگي و مقابله با آن
 

برخي از مواردي را که بيشتر با هدف از بين بردن هويت فرهنگي (هويت مذهبي و ملي) افراد صورت مي گيرد مي توان تهاجم فرهنگي نام نهاد هرچند ساير اهداف نيز غير مستقيم با اين هدف مي تواند در ارتباط قرار گيرد. موضوع تهاجم فرهنگي نيز در صورت هاي از جانب امام خميني مورد اشاره قرار گرفته و روحانيون را به شناخت و مقابله با آن فراخوانده اند، برخي از موارد ذکر شده از طرف ايشان به عنوان نمونه عبارت اند از:
* نشان دادن اسلام غير از آن چيزي که هست (نقش روحانيت در اسلام، ص52)
* از خود بيگانه ساختن مردم (نقش روحانيت در اسلام، ص44)
* غرب زده کردن مردم (نقش روحانيت در اسلام، ص44)
* معرفي اسلام به عنوان کهنه پرستي و ارتجاع (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص22)
* جدا کردن مردم از قرآن و اسلام (نقش روحانيت در اسلام، ص51،44)
* قبولاندن به جوانان که همه چيز آنها بايد غربي باشد (امام و انقلاب فرهنگي، ص39-41 و 45)
* اينکه ديانت به سياست کاري ندارد (امام و روحانيت، ص353)
* معرفي نادرست اسلام با هدف روي گرداني مردم و منزوي کردن روحانيت (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص26)

- تاکتيک تخريب روحانيت و مقابله با آن
 

روحانيت به عنوان يک گروه اجتماعي مستقيما در معرض تبليغات دشمنان قرار دارد و تخريب و تضعيف اين گروه از مهم ترين اهداف تبليغاتي آنان است. اين هدف ممکن است به شکل هاي مختلفي درآيد که بايد نسبت به آنها آگاه بود. برخي از موارد اشاره شده از سوي امام خميني که در آن حمله تبليغاتي دشمنان به سمت روحانيت را ذکر کرده اند عبارت اند از:
* تبليغات دامنه دار بر ضد روحانيت (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص21؛ امام و روحانيت، ص320)
* شايعه سازي (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، صفحات61،62)
* ايجاد سوء ظن و بدبيني (امام و انقلاب فرهنگي، ص50،49)
* هدف اجانب روحانيت و قرآن است (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص19)
* از بين بردن نفوذ روحاني، از بين بردن حيثيت روحاني (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص18، 30؛ امام و روحانيت ص136-139 و 397)
* جدا کردن روحانيت از سياست، تبليغ جدايي دين از سياست (به ويژه بين طلاب جوان) (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص34-36)
* تبليغ تز اسلام منهاي روحانيت (امام و روحانيت، ص288؛ نقش روحانيت در اسلام ص46،45 و ص53،52)

- تاکتيک تضعيف اسلام و مقابله با آن
 

در برخي موارد دشمنان مستقيما اسلام را مورد نظر دارند و تضعيف آن را به عنوان هدف خود تعريف کرده اند. در چنين مواردي ديگر هدف فرد يا افراد يا گروه هاي خاصي نبوده بلکه کليت اسلام به عنوان يک مکتب مورد نظر است. موارد ذکر شده از طرف امام خميني به عنوان نمونه عبارت اند از:
* نشان دادن اسلام غير از آن چيزي که هست (نقش روحانيت در اسلام ،ص57)
* تبليغات عليه اسلام نه افراد (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از نظر امام خميني، ص19
* زدن برچسب ارتجاع و ارتجاعي بودن به اسلام، مرتجع و کهنه پرست معرفي کردن روحانيون (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص41-44؛ امام و روحانيت، 118،117 و 378؛ نقش روحانيت در اسلام، ص21)
* تبليغ اينکه اسلام توانايي اداره کشور را ندارد (نقش روحانيت در اسلام، ص69)
* همه مخالفت ها با اسلام است نه با روحاني (روحانيت طلايه دار اسلام فقاهت از ديدگاه امام خميني، ص17و 19؛ امام و روحانيت، ص42)
- تاکتيک القاي ناتواني و ناکارآمدي نظام اسلامي و مقابله با آن
از بين بردن اعتماد به نفس و القاي ناتواني دراداره امورکشور و يا القاي ناتواني در مقابله با ابرقدرتها از ديگر اهداف تبليغاتي بيگانگان و دشمنان انقلاب اسلامي است. برخي موارد اشاره شده از طرف امام خميني در اين باره عبارت اند از:
* باور اينکه با ابرقدرت ها نمي توان مقابله کرد (امام و انقلاب فرهنگي، ص41)
* القاي ناتواني اسلام در اداره مملکت (تبليغات از ديدگاه امام خميني، ص29)
در نهايت توضيح اين نکته ضرورت دارد که از نظر امام خميني بعد از انقلاب اسلامي ايران، هجوم تبليغاتي بيگانگان بيش از هجوم تسليحاتي آنان بوده است و لذا مقابله با اين تبليغات اولويت بالاتري از مقابله تسليحاتي دارد. اين هجوم تبليغات با هدف نهايي ايجاد آشفتگي و از ميان بردن انقلاب اسلامي صورت مي گيرد که لازم است با ابزار تبليغي به مقابله و مقاومت و خنثي کردن تلاش تبليغاتي آنان مبادرت کرد.
منبع: 15 خرداد شماره 15 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
انتقاد های مخرب درونی و نحوه غلبه بر آن‌ ها
انتقاد های مخرب درونی و نحوه غلبه بر آن‌ ها

انتقاد های مخرب درونی و نحوه غلبه بر آن‌ ها

از طاعون سیاه تا کرونا/ نگاهی به تاریخچه بیماری‌های همه گیر در ایران و جهان
از طاعون سیاه تا کرونا/ نگاهی به تاریخچه بیماری‌های همه گیر در ایران و جهان

از طاعون سیاه تا کرونا/ نگاهی به تاریخچه بیماری‌های همه گیر در ایران و جهان

مزایای انگیزه درونی و  راهکار هایی مؤثر برای تقویت آن
مزایای انگیزه درونی و راهکار هایی مؤثر برای تقویت آن

مزایای انگیزه درونی و راهکار هایی مؤثر برای تقویت آن

چطور با تلاش کمتر به نتیجه بهتری در کارها برسیم؟
چطور با تلاش کمتر به نتیجه بهتری در کارها برسیم؟

چطور با تلاش کمتر به نتیجه بهتری در کارها برسیم؟

چند نکته طلایی برای توسعه فردی و رسیدن به موفقیت
چند نکته طلایی برای توسعه فردی و رسیدن به موفقیت

چند نکته طلایی برای توسعه فردی و رسیدن به موفقیت

علت ترس از آسانسور و روش‌های غلبه بر آن
علت ترس از آسانسور و روش‌های غلبه بر آن

علت ترس از آسانسور و روش‌های غلبه بر آن

سناریوی حذف دانشگاه فرهنگیان/ ماجرای نامه وزیر علوم به رهبر انقلاب چیست؟
سناریوی حذف دانشگاه فرهنگیان/ ماجرای نامه وزیر علوم به رهبر انقلاب چیست؟

سناریوی حذف دانشگاه فرهنگیان/ ماجرای نامه وزیر علوم به رهبر انقلاب چیست؟

چند درس مهم زندگی که باید آنها را یاد گرفت
چند درس مهم زندگی که باید آنها را یاد گرفت

چند درس مهم زندگی که باید آنها را یاد گرفت

چگونگی شناخت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر کاریابی موفق
چگونگی شناخت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر کاریابی موفق

چگونگی شناخت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر کاریابی موفق

کدام ساز موسیقی را برای نواختن انتخاب کنیم؟
کدام ساز موسیقی را برای نواختن انتخاب کنیم؟

کدام ساز موسیقی را برای نواختن انتخاب کنیم؟

حکمت | ترک گناهان؛ راهی برای حل مشکلات / استاد محرابیان
حکمت | ترک گناهان؛ راهی برای حل مشکلات / استاد محرابیان

حکمت | ترک گناهان؛ راهی برای حل مشکلات / استاد محرابیان

خلاصه بازی ذوب آهن 1 - پیکان 1
خلاصه بازی ذوب آهن 1 - پیکان 1

خلاصه بازی ذوب آهن 1 - پیکان 1

دنیای دیجیتال چطور باعث حواس‌پرتی ما می‌شود؟
دنیای دیجیتال چطور باعث حواس‌پرتی ما می‌شود؟

دنیای دیجیتال چطور باعث حواس‌پرتی ما می‌شود؟

خلاصه بازی فوتبال شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1
خلاصه بازی فوتبال شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1

خلاصه بازی فوتبال شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1

خلاصه بازی فوتبال نفت مسجدسلیمان 0 - پرسپولیس تهران 0
خلاصه بازی فوتبال نفت مسجدسلیمان 0 - پرسپولیس تهران 0

خلاصه بازی فوتبال نفت مسجدسلیمان 0 - پرسپولیس تهران 0

رفتار هایی که باعث می شود جذابیت نداشته باشید
رفتار هایی که باعث می شود جذابیت نداشته باشید

رفتار هایی که باعث می شود جذابیت نداشته باشید

جملات انگیزشی و انرژی زا برای کارآفرینان
جملات انگیزشی و انرژی زا برای کارآفرینان

جملات انگیزشی و انرژی زا برای کارآفرینان

نتانیاهو به دنبال شریک جرم در ماجراجویی جدید؟
نتانیاهو به دنبال شریک جرم در ماجراجویی جدید؟

نتانیاهو به دنبال شریک جرم در ماجراجویی جدید؟

علل آسیب طناب نخاعی و علائم آن
علل آسیب طناب نخاعی و علائم آن

علل آسیب طناب نخاعی و علائم آن

برای دختر مومن ایرانی/ میثم مطیعی
برای دختر مومن ایرانی/ میثم مطیعی

برای دختر مومن ایرانی/ میثم مطیعی

روش هایی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی زنان در کار و زندگی
روش هایی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی زنان در کار و زندگی

روش هایی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی زنان در کار و زندگی