0
ویژه نامه ها

تعبیر خواب، حرف ک‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت كاج در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است. دیدن درخت كاج خشك شده در خواب، علامت آن است كه موضوعى شما را پریشان مى‏كند. اگر در خواب درخت كاج كریسمس را ببینید، به این معنا است كه‏ روزهاى خوبى در انتظار شما است.
تعبیر خواب، حرف ک‏

تعبیر خواب، حرف ک‏
تعبیر خواب، حرف ک‏


 

 
كابل برق
برایت مى‏گوید: اگر در خواب كابل برق ببینید، نشانه‏ى آن است كه اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد.
كابوس‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كابوس‏هاى ترسناكى ببینید، بیانگر آن است كه در انجام كارى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
كابینت‏
برایت مى‏گوید: دیدن كابینت در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.
كاپیتان‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كاپیتان تیمى هستید، نشانه‏ى آن است كه در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏كنید.
كاج
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت كاج در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است. دیدن درخت كاج خشك شده در خواب، علامت آن است كه موضوعى شما را پریشان مى‏كند. اگر در خواب درخت كاج كریسمس را ببینید، به این معنا است كه‏ روزهاى خوبى در انتظار شما است.
كاچى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب ببیند كه كاچى با شكر و بادام و كنجد خورد، دلیل كه به قدر آن بزرگى و منفعت یابد. اگر به عسل خورد همچنین بود، اگر به ماست و روغن خورد، دلیل كه نفع آن كمتر است. اگر بیند كاچى با چیزى ترش خورد، دلیل غم و اندوه است.
كاخ‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كاخ‏هاى بزرگ و زیبا را ببینید، بیانگر آن است كه در حرفه‏ى خود به پست و مقام بالایى دست پیدا مى‏كنید.
كادو
بیتون مى‏گوید: كادو گرفتن در خواب، نشانه‏ى موفقیت و پیروزى است. اگر خواب ببینید كه به شخصى كادو مى‏دهید، بیانگر آن است كه در كار خود شكست مى‏خورید.
كار
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كار دنیا مى‏كرد، دلیل كه كار آخرتش در نقصان بود. اگر بیند كار آخرت كرد، دلیل كه كار آخرتش راست بود. اگر بیند كار دنیاى او راست شده بود، دلیل كه اجلش نزدیك است. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه عمرش دراز بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر كار دنیایى او برنیامد به غایت نیكو بود.برایت مى‏گوید: كار كردن در خواب، علامت كسب ثروت است. اگر خواب ببینید كه كار خود را از دست داده‏اید، بیانگر آن است كه به موفقیت مى‏رسید.
كارآگاه
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه بدون آن كه مرتكب گناهى شده باشید كارآگاهى از شما بازجویى مى‏كند، بیانگر آن است كه در كارتان موفق هستید. اما اگر مشاهده كنید گناهى را مرتكب شده‏اید و كارآگاهى از شما بازجویى مى‏كند، بیانگر آن است كه آبروى شما در خطر است.
كارآموز
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه به عنوان كارآموز مشغول به كار هستید، به این معنا است كه براى رسیدن به اهداف خود تلاش فراوانى انجام مى‏دهید.
كارت‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كارت تبریك در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب كارت پستالى دریافت كردید، بیانگر آن است كه بى‏جهت خود را امیدوار كرده‏اید.
كارخانه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كارخانه در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى در انجام كارها است. اگر در خواب یك كارخانه‏ى ویران و خراب ببینید، بیانگر آن است اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در كارخانه‏اى مشغول به كار هستید، بیانگر آن است كه در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏كنید. اگر خواب ببینید كه صاحب كارخانه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است كه مشغول انجام كارهاى بیهوده‏اى هستید.
كارد
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى در خواب بیند كارد در دست داشت و دانست كه ملك او است، دلیل كه او را پسرى آید. اگر بیند با كارد سلاحى دیگر داشت، دلیل‏بزرگى بود.جابر گوید: اگر در خواب بیند كه كارد از غلاف بكشید، دلیل كه زنش پسرى آورد. اگر بیند كارد در غلاف بشكست، دلیل كه یكى از خویشان او بمیرد. اگر بیند كارد وى زنگ یا عیبى پیدا شد، دلیل بر نقصان مال است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كارد در خواب بر شش وجه است. اول: صحبت. دوم: فرزند. سوم: ظفر. چهارم: پناه. پنجم: توانایى. ششم: ولایت.
كارفرما
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه كارفرما هستید و بر كار عده‏اى نظارت مى‏كنید، بیانگر آن است كه به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده كنید كه كارفرمایى بر كار شما نظارت مى‏كند، بیانگر آن است كه در كارهایتان نیاز به كمك دیگران دارید.
كار كردن‏
بیتون مى‏گوید: كار كردن در خواب، به این معنا است كه براى رسیدن به موفقیت تلاش فراوانى مى‏كنید. اگر در خواب دیگران را مشغول به كار ببینید، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است.
كارگاه‏
هانس كورت مى‏گوید: مشاهده كارگاه در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در یك كارگاه ساختمانى مشغول به كار هستید، بیانگر آن است كه در انجام كارهایتان موفق مى‏شوید.
كارگر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یك كارگر ببینید، علامت آن است كه دست به انجام كارهاى بیهوده‏اى مى‏زنید.
كارگردان‏
برایت مى‏گوید: دیدن كارگردان در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید كه كارگردان هستید، نشانه‏ى آن است كه به یكى از اهداف خود مى‏رسید.
كارمند
بیتون مى‏گوید: دیدن كارمندى در حال كار، بیانگر دردسر و گرفتارى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه با كارمندى دعوا گرفته‏اید، بیانگر وقوع یك اتفاق ناگوار است. اگر خواب ببینید كه به كارمندى پول مى‏دهید، نشانه‏ى آن است كه متحمل ضرر و زیان مى‏شوید.
كاروان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى بیند در خواب كه با كاروانى در راه بود و اهل كاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است. اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند كه با كاروان به خانه‏ى خود مى‏رفت، دلیل كه كارها بر وى گشاده شود، اگر به خلاف این بیند، دلیل بستگى كار بود. اگر بیند با كاروان سواره مى‏رفت و بزرگى تمام داشت، دلیل كه نعمتى تمام حاصل كند.
كاروان سرا
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه در یك كاروان سرا هستید، نشانه‏ى ملاقات با دوستانتان است. دیدن كاروان سراى ویران و متروك در خواب، نشانه‏ى جدایى از نزدیكان است.
كاسنى‏
برایت مى‏گوید: دیدن كاسنى در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.
كاسه
محمد بن سیرین گوید: دیدن كاسه‏ى چوبین به خواب، چون خوردنى در وى است، دلیل كه از سفر روزى حلال یابد. اگر كاسه را تهى بیند، دلیل بر فروماندگى بود. دیدن كاسه در خواب، دلیل بر خادمى است كه بر دست او خیرات برود، اما كاسه‏ى سیمین و زرین چون خوردنى در وى بود. دلیل بر روزى حرام بود و كاسه‏ى قلعى و سفید روى، دلیل بر روزى شبهت زده و كاسه‏ى آبگینه، دلیل بر زن بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند در كاسه چیزى خوش بود و بخورد، دلیل بر منفعت است. اگر چیزى ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن كاسه‏ى تهى در خواب، دلیل بر فروماندگى و مفلسى است.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كاسه‏ى بلورى در خواب، بیانگر آن است كه روزهاى خوبى را سپرى خواهید كرد. اگر در خواب كاسه‏ى بلورى شكسته ببینید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید در یك كاسه‏ى طلایى یا نقره‏اى چیزى مى‏خورید، بیانگر داشتن سلامتى كامل است. اگر خواب ببینید كاسه‏اى هدیه گرفته‏اید، یعنى دچار خوش شانسى مى‏شوید.
كاشتن‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه مشغول كاشتن چیزى در زمین هستید، علامت آن است كه در كار خود پیشرفت مى‏كنید.
كاغذ
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى بیند كاغذ سفید و پاكیزه داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر بیند كاغذ او در آب افتاد یا بسوخت، دلیل نقصان مال است.جابر گوید: اگر در خواب دید كاغذ بسیار داشت، دلیل كه در علم و فضل شهرت كند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كاغذ بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: كسب و معیشت. سوم: كام یافتن.بیتون مى‏گوید: دیدن كاغذهاى رنگى در خواب، علامت افراط در تفریحات ولذت‏ها است.برایت مى‏گوید: دیدن كاغذ دیوارى در خواب، علامت تغییرات خوشایند در زندگى است.
كافه‏
بیتون مى‏گوید:دیدن كافه در خواب، بیانگر انجام كارهاى نادرست است. اگر خواب ببینید كه در كافه‏اى كار مى‏كنید، علامت آن است كه براى موفقیت دست به هر كارى مى‏زنید.
كاكائو
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كاكائو ببینید، یعنى با افراد نادرستى معاشرت مى‏كنید. برایت مى‏گوید: خوردن كاكائو در خواب، علامت آن است كه موضوعى شما را اندوهگین مى‏سازد.
كالسكه‏
بیتون مى‏گوید: كالسكه سوارى در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. راندن كالسكه در خواب، بیانگر رفتن به جاهاى جدید است. اگر در خواب مشاهده كنید كه در یك كالسكه سقف دارى نشسته‏اید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را سپرى خواهید كرد. دیدن كالسكه‏ى بچه در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است.اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كالسكه‏اى را به اسب بسته‏اند، نشانه‏ى آن است كه اقبال خوبى در انتظار شما است. اگر در خواب مشاهده كنید كه كالسكه‏اى را به الاغ بسته‏اند، نشانه‏ى آن است كه مشغول انجام كار بیهوده‏اى هستید.
كالسكه‏ران‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كالسكه‏رانى ببینید، به این معنا است كه به سود مالى مى‏رسید.
كامیون‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در كامیونى نشسته‏اید، نشانه‏ى آن است كه اقبال خوب در انتظار شما است. اگر خواب ببینید كه راننده‏ى كامیون هستید، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق هستید.
كاناپه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه بر روى كاناپه‏اى نشسته‏اید، بیانگر آن است كه دشمنان قصد دارند به شما آسیب وارد كنند.
كانال‏
برایت مى‏گوید: دیدن كانال در خواب، علامت موفقیت و پیروزى است. ساختن كانال در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است.
كاه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كاه در خواب، علامت انجام كارهاى بیهوده است. اگر در خواب مشاهده كنید كه به حیوانات كاه مى‏دهید، بیانگر آن است كه در كارها پیشرفت مى‏كنید.
كاهگل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن خانه‏اى كاهگلى در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است.
كاهو
جاحظ گوید: اگر بیند كاهوى شیرین خورد، دلیل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دلیل بر زیان بود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كاهو ببینید، بیانگر آن است كه بعد از مشكلات به آسایش مى‏رسید. اگر خواب ببینید كه كاهو مى‏خرید، بیانگر آن است كه دست به كارهاى اشتباهى مى‏زنید. خوردن كاهو در خواب، به این معنا است كه سلامتى شما درخطر است.برایت مى‏گوید: دیدن مزرعه‏ى كاهو در خواب، نشانه‏ى داشتن سلامتى كامل است.
كباب‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كباب در خواب، به معناى درگیرى و نزاع بین اعضاى خانواده است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كباب هستید، به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد. خوردن كباب در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام كارها است.
كباب پز
برایت مى‏گوید: دیدن كباب پز در خواب، نشانه‏ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‏شوید.
كبریت‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چوب كبریت ببینید، بیانگر آن است كه بر مشكلات غلبه خواهید كرد. روشن كردن كبریت در خواب، بیانگر اتفاقات غیرمنتظره است.
كبك‏
محمد بن سیرین گوید: كبك در خواب، دلیل بر زنى خوب روى باشد یا كنیزكى صاحب جمال. اگر بیند كبكى بگرفت، دلیل كه زنى بخواهد یا كنیزكى بخرد. اگر بیند گوشت كبك خورد، دلیل كه لباسى به وى بخشند.ابراهیم گوید: اگر بیند گلوى كبك ببرید، دلیل كه دخترى را دوشیزگى ببرد.جابر گوید: اگر بیند كبك نر داشت، دلیل بر پسر باشد و كبك ماده، دلیل بر زن و كنیزك موافق است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كبك بر چهار وجه است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش كار. چهارم: كام دل یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كبك در خواب، به معناى آن است كه آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. كشتن كبك در خواب، به معناى ضرر و زیان مالى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كبكى شكار كرده‏اید، علامت آن است كه عده‏اى قصد دارند شما را به دردسر بیاندازند. خوردن گوشت كبك در خواب، علامت آگاهى از مسائل مهم است.
كبوتر
محمد بن سیرین گوید: دیدن كبوتر، دلیل زن است. اگر بیند كبوترى بگرفت یا كسى به وى داد، دلیل كه زن خواهد. اگر بیند گوشت كبوتر خورد، دلیل كه مال زن خورد. اگر بیند كبوترى را بزد و بیفكند، دلیل كه زن را رها كند به سبب سخنى كه در حق او بگوید. اگر بیند كبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل كه از زنان منفعت یابد و بعضى مى‏گویند: دلیل غم بود به سبب زنان.جابر گوید: اگر به خواب بیند كبوترى داشت، دلیل كه غایبش از سفر باز آید. اگر بیند كبوترى در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید كبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل كه او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل كند و بهترین كبوتر در خواب سفید و سبز است. اگر زنى كبوتر بیند، دلیل كه شوهرى كند و دختران آورد و دیدن كبوتر بازى در خواب، دلیل است بر كارى باطل و كبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: كنیزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غایب برسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر كبوترى در خواب، دلیل بر صد درم است كه به وى رسد.بیتون مى‏گوید: دیدن لانه سازى كبوتران در خواب، علامت آن است كه روزهاى خوبى را سپرى خواهید كرد. دیدن كبوتر مرده، علامت غم و اندوه است. شنیدن صداى كبوتران در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات خوشایند است. شكار كردن كبوتر در خواب، بیانگر آن است كه رفتار بدى با اطرافیان دارید.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه به كبوترى غذا مى‏دهید، بیانگر آن است كه یكى از دوستان خود را ملاقات مى‏كنید. خرید و فروش كبوتر در خواب، علامت داشتن‏لحظات لذت بخش است.
كت‏
بیتون مى‏گوید: پوشیدن كت در خواب، بیانگر آن است كه در انجام كارى نیاز به كمك دارید. دیدن كت كهنه و پاره در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.برایت مى‏گوید: دیدن كت رسمى مردانه در خواب، علامت گرفتارى و دردسر است. دیدن كت نیم تنه در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است. پوشیدن كت و شلوار سیاه در خواب، نشانه‏ى بیمارى است.
كتاب‏
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى در خواب بیند كتابى مى‏خواند، دلیل كه راه دین گزیند و كارهاى بسته بر وى گشاده شود. اگر بیند كتاب اخبار بر حدیث مى‏خواند، دلیل كه مقرب پادشاه شود. اگر بیند كتاب فقه مى‏خواند، دلیل كه از ناكردنى باز ایستد. اگر بیند اصول مى‏خواند، دلیل كه به كارى مشغول شود و فایده‏ى دینى یابد.ابراهیم گوید: اگر كتاب شعر مى‏خواند، دلیل كه كارى كند و مردمان او را ملامت نمایند. اگر دید كتاب حساب مى‏خواند، دلیل كه همواره اندوهگین شود. اگر افسانه و مضاحك مى‏خواند، دلیل كه غیبت مردم كند و رسوا شود.هانس كورت مى‏گوید: كتاب خواندن در خواب، بیانگر موفقیت و پیشرفت است. اگر خواب ببینید كه مشغول خواندن كتاب‏هاى كهنه و قدیمى هستید، بیانگر آن است كه باید در انجام كارهایتان دقت داشته باشید. مشاهده‏ى كتاب احكام در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. مطالعه‏ى كتاب جغرافى در خواب، نشانه‏ى رفتن به جاهاى مختلف است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه مشغول نوشتن كتاب هستید، یعنى براى مدتى در زندگى دچار مشكل مى‏شوید. خریدن كتاب در خواب، علامت پیشامدهاى خوشایند است. خواندن كتاب مقدس در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوبى را سپرى خواهید كرد.
كتابخانه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كتابخانه در خواب، بیانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه در كتاب خانه‏اى حضور دارید، بیانگر آن است كه به موفقیت مى‏رسید.
كتاب فروشى‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كتاب فروشى در خواب، علامت موفقیت در انجام كارها است.
كتان‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كتان در خواب مال حلال است. اما منفعت آن كمتر از پنبه است و پوشیدن جامه كتان، دلیل مبارك است. اگر بیند تخم كتان مى‏خورد، دلیل كه مال تمام حاصل كند.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پارچه‏ى كتان در خواب، به معناى آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است. پوشیدن لباسى از كتان در خواب، به معناى كسب ثروت است.
كتب خطى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كتاب‏هاى خطى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
كترى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كترى ببینید، بیانگر آن است كه مسئولیت سنگینى بر دوش شما مى‏گذارند. دیدن كترى سیاه و كثیف در خواب، به معناى شكست در انجام كارها و دیدن كترى نو و روشن در خواب، به معناى موفقیت در انجام كارها است. مشاهده‏ى كترى شكسته در خواب، به این معنا است كه دچار مشكل مى‏شوید.
كتف‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن كتف به خواب، دلیل آهستگى مردم است و زینت و جمال. اگر دید كتف او قوى است و درست، دلیل است بر زیادتى زینت او. اگر به خلاف این بیند، دلیل است كه حق مردم در گردن او بود و بعضى مى‏گویند: اگر در خواب بر كتف خود موى بیند، دلیل كه از جایى كه خبر ندارد مال یابد.
كتك زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه بچه‏اى را كتك مى‏زنید، به این معنا است كه رفتار بدى با اطرافیان دارید. اگر خواب ببینید كه شخصى شما را كتك مى‏زند، به این معنا است كه در محیط خانواده دعوا و نزاع صورت مى‏گیرد.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه شخصى را كتك مى‏زنید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
كتیبه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كتیبه‏اى ببینید، بیانگر آن است كه موضوعى شما را غمگین مى‏سازد.
كتیرا
محمد بن سیرین گوید: دیدن كتیرا به خواب، دلیل آن كه به قدر آن مال از بخیلى بستاند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كتیرا در خواب بر سه وجه است. اول: فضله‏ى مال. دوم: نفع اندك. سوم: كار خیر با منفعت.
كدو
محمد بن سیرین گوید: اگر دید در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دلیل كه جاه و نعمتش افزوده شود. اگر بیمار این خواب را ببیند شفا یابد. اگر بنده بیند آزاد شود. اگر كافر بیند مسلمان شود. اگر مسافر بیند به وطن باز رسد. اگر فاسقى بیند توبه كند.جابر گوید: اگر دید كدوى پخته داشت و خورد، دلیل كه حاجتش روا شود و توفیق طاعت یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كدو در خواب بر سه وجه است. اول: عز و جاه. دوم: مال و نعمت. سوم: نظام كارها.برایت مى‏گوید: دیدن كدو در خواب، به این معنا است كه دوستانتان هنگام نیاز از شما حمایت مى‏كنند. اگر خواب ببینید كه كدو مى‏خورید، به این معنا است كه سلامتى شما در خطر است.
كراوات‏
برایت مى‏گوید: دیدن كراوات در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید كه كراوات پاره و كهنه‏اى بسته‏اید، بیانگر آن است كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.
كرباس‏
اصفهانى گوید: جانورى است كه به تازى او را برص خوانند و دیدن وى در خواب، دلیل بر مردى است كه در میان مردم فساد اندازد.
كرسى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كرسى به خواب، علم است.ابراهیم گوید: دیدن كرسى به خواب، دلیل احاطت و قدرت حق تعالىاست جابر گوید: تأویل كرسى به خواب، دلیل بر امامى مطیع و زاهدى به كمال یا پادشاهى عادل است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كرسى به خواب بر شش وجه است. اول: عدل. دوم: انصاف. سوم: عز و شرف. چهارم: مرتبت. پنجم: ولایت. ششم: بلندى قدر و جاه. اگر دید در آسمان بر كرسى نشسته بود، دلیل كه كارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزى و مكرم گردد، اما كرسى كه درودگران تراشیده‏اند، دلیل زن بود و هر نیك و بد كه در او بیند به زن باز گردد.
كرفس‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید كرفس بى‏وقت خورد، دلیل كه غمگین و مستمند شود و بعضى گویند: اگر كرفس دید و نخورد اندوه كمتر بود.بیتون مى‏گوید: دیدن كرفس در خواب، به این معنا است كه به اهداف خود مى‏رسید. دیدن كرفس فاسد و گندیده در خواب، به معناى جدایى از نزدیكان است اگر خواب ببینید كه كرفس مى‏خورید، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوبى در انتظار شما است.
كركس‏
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى به خواب دید كركسى داشت، دلیل كه از پادشاه نیكى بیند و استخوان گوشت او همین، دلیل است.
كرگدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كرگدن ببینید، بیانگر آن است كه مشكلات فراوانى پیش روى شما است. كشتن كرگدن در خواب، علامت پایان مشكلات است.
كرم‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كرم در خواب، بیانگر آن است كه دشمنان قصد نابودى شما را دارند. اگر خواب ببینید كه كرم‏ها روى تنتان مى‏خزند، بیانگر آن است كه مرتكب اشتباهاتى مى‏شوید. اگر در خواب كرم ابریشم ببینید، علامت آن است كه در كارتان موفق مى‏شوید. دیدن كرم ابریشم مرده، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب كرم درختى ببینید، نشانه‏ى آن است كه با افراد نادرستى همنشین مى‏شوید.اچ میلر مى‏گوید: دیدن كرم خاكى در خواب، نشان‏دهنده‏ى پیدا كردن یك دوست خوب است. اگر خواب ببینید كه از كرم خاكى براى ماهیگیرى استفاده مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه در تصمیم‏گیرى دچار تردید مى‏شوید.
كره‏
بیتون مى‏گوید: خوردن كره تازه و سالم در خواب، علامت پیروزى و موفقیت است.خرید و فروش كره در خواب، علامت سود مالى است.
برایت مى‏گوید: دیدن كره در خواب، بیانگر آن است كه یكى از اسرارتان بر ملا مى‏شود. خوردن كره‏ى فاسد در خواب، بیانگر آن است كه اطرافیان رفتار ناشایستى با شما دارند.
كره اسب
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كره اسب در خواب، نشان دهنده‏ى موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
كره‏ى زمین‏
برایت مى‏گوید: دیدن كره‏ى زمین در خواب، بیانگر آن است كه روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید كه مشغول مطالعه‏ى كره‏ى زمین هستید، بیانگر آن است كه در زمینه‏ى علمى پیشرفت خواهید كرد.
كرى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كرى به خواب دلیل بر تباهى دین است و نامراد در دنیا. قوله تعالى: «صم بكم عمى فهم لا یرجعون» (بقره، 18)ابراهیم گوید: دیدن كرى به خواب، دلیل بر بینایى است و بستگى كارها. اگر كرى دید كه شنوا شد، دلیل كه كارهاى بسته بر وى گشاده شود به مراد رسد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كرى بر چهار وجه است. اول: درویشى. دوم: تباهى. سوم: غم و اندوه. چهارم: بستگى كارها.محمد بن سیرین گوید: دیدن كرى به خواب دلیل بر مردى منافق است. بعضى مى‏گویند: فتنه و مصیبت است.
كریستال‏
برایت مى‏گوید: دیدن كریستال در خواب، بیانگر همنشینى با افراد درست كار است. دیدن كریستال شكسته در خواب، بیانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شوید.
كژدم (عقرب)
محمد بن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنى ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنى او را سخنى سخت گوید، چنان كه غمگین شود. اگر دید كژدمى را بكشت، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد.ابراهیم گوید: اگر دید كژدمى داشت و مردم را مى‏گزید، دلیل كه بد مردم را بگوید. اگر دید كژدمى به خرمى خورد، دلیل كه دشمن با او فساد كند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.
كسوف‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كسوف در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث پریشانى و نگرانى شما مى‏شود.
كسى را خفه كردن‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه شخصى را خفه كرده‏اید، به این معنا است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شوید.
كشاورزى‏
برایت مى‏گوید: كشاورزى در خواب، علامت موفقیت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب شخصى را مشغول كشاورزى ببینید، بیانگر آن است كه در زندگى شانس مى‏آورید.
كشتارگاه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كشتارگاه در خواب، علامت ضرر و زیان است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در یك كشتارگاه مشغول به كار هستید، بیانگر آن است كه آبروى شما در خطر است.
كشت جو
بیتون مى‏گوید: كاشتن جو در خواب، نشان‏دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است.
كشتزار
محمد بن سیرین گوید: دیدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دلیل بر فرزند است. اگر دید كشتزارى درود، دلیل كه بعضى مردم آن جا كشته شوند.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر دید در كشتزارى معروف بود، دلیل كه عملى كند كه دین و دنیاى او را نیك بود و اگر دید در میان كشتزارى مى‏رفت، دلیل كه به عزا رود.
جابر گوید: اگر بیند آتش در كشتزار افتاده بود و بسوخت، دلیل قحط است. اگر در خواب كشتزارى بیند و نداند كه از كیست، دلیل بر زیان بیننده است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كشتزارى ببینید، بیانگر آن است كه زندگى خوب و راحتى خواهید داشت.
كشتن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه او را بكشتند، دلیل كه عمرش دراز شود. اگر دید كسى را بكشت بى آن كه سرش را از تن ببرید، دلیل كه منفعتى بدان كس رساند.ابراهیم گوید: اگر دید او را گروهى بكشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصى او را بكشت به ظلم، دلیل كه بیننده مظلوم است و حق تعالى كسى را به او بگمارد تا مكافات آن باز كند. قوله تعالى: «ثم بغى لینضرنه الله» (حج، 60)
جابر گوید: اگر دید فرزند خود را بكشت، دلیل كه روزى حلال یابد. قوله تعالى: (و لا تقتلوا اولادكم من نحن نرزقكم)
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر دید ستورى یا جانورى یا چیزى دیگر را بكشت، دلیل كه بر خصم غالب شود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید كه كسى را مى‏كشد، بیانگر آن است كه دست به كارهاى اشتباه مى‏زنید. كشتن جانوران درنده در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه حیوانى را مى‏كشید، نشانه‏ى آن است كه بیمارى شما را تهدید مى‏كند.
كشتى‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن كشتى در خواب، دلیل غم و اندیشه است. خاصه كه از كشتى بیرون نیاید و در دریا فروماند.
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید كشتى بود و به سلامت بیرون آمد، دلیل كه از غم‏ها برهد. قوله تعالى: «فنجیناه و من معه فى الفلك». (یونس، 73). اگر دید كشتى او بشكست، دلیل مصیبت است. اگر دید در میان دریا كشتى‏ها و قماش مى‏رفت، دلیل به سفر رود و مال بسیار حاصل كند. قوله تعالى: «و له الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام». (رحمن، 24). اگر بیند در كشتى بود و كشتى ایستاده است، دلیل كه در سفر مقیم شود.ابراهیم گوید: اگر بیند در كشتى نشست و بادى سخت برآمد و كشتى را براند، دلیل است از غم‏ها فرج یابد. اگر بیند كشتى بایستاد و از همه سوى موج به كشتى مى‏آمد، دلیل است به غمى گرفتار شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كشتى در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: پدر. سوم: زن. چهارم: مركب. پنجم: ایمنى. ششم: عیش. هفتم: توانگرى.
هانس كورت مى‏گوید: اگر در خواب كشتى ببینید، به این معنا است كه تغییر و تحولاتى در زندگى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید كه یك كشتى در حال غرق شدن است، بیانگر اتفاقات ناگوار است. دیدن كشتى بخار در خواب، بیانگر آن است كه به زودى به مسافرت خواهید رفت. اگر در خواب كشتى جنگى ببینید، نشانه‏ى آن است كه در موقعیتى نامساعد قرار مى‏گیرید. دیدن كشتى در خواب، نشان‏دهنده‏ى بدشانسى است.
كشتى گرفتن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر دید كه با كسى كشتى گرفت و او را بینداخت، دلیل كه‏حالش نیكو شود و بر آن كس ظفر یابد.
برایت مى‏گوید: كشتى گرفتن در خواب، علامت آن است كه با شخصى درگیر خواهید شد.
كشف‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه چیزى كشف كرده‏اید، بیانگر آن است كه از مسائل مهمى آگاهى مى‏یابید.
كشمش‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند كشمش به كسى داد، دلیل است راحتى به وى رساند.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند كشمش به خروار در خانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كشمش در خواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: كسب و معیشت.بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كشمش مى‏خورید، به این معنا است كه در كارهاى خود موفق هستید.برایت مى‏گوید: دیدن كشمش در خواب، به معناى آن است كه در موقعیت مناسبى قرار گرفته‏اید.
كشو
بیتون مى‏گوید: دیدن كشویى مرتب و تمیز در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است. اگر در خواب مشاهده كنید كه در كشو به دنبال چیزى مى‏گردید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.برایت مى‏گوید: دیدن كشویى خالى در خواب، بیانگر آن است كه خطرى شما را تهدید مى‏كند.
كشیش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كشیشى ببینید، علامت آن است كه موضوعى شما را اندوهگین مى‏سازد.
كعبه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كعبه در خواب خلیفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان كه در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند كه طواف كعبه مى‏كرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فایده یابد. اگر بیند كه احرام بسته بود و روى در كعبه داشت، دلیل به زیادتى صلاح او بود. اگر بیند كه سراى او كعبه بود و مردم آن جا را زیارت مى‏كردند، دلیل كه امانت مردم كند و حرمت یابد.جابر گوید: اگر پادشاهى در خواب بیند كه به كعبه رفت، دلیل كه از جانب حق تعالى بزرگیش زیاده گردد. اگر بیند كه كعبه بیفتاد و بسوخت، دلیل كه حال خلیفه تباه گردد. اگر بیند كه در كعبه بود، دلیل كه از شر دشمن ایمن گردد. «و من دخله كان امنا» (آل عمران، 97). اگر بیند كه روى به حجرالاسود نهاد، دلیل كه حج بگذارد. اگر بیند كه بر بام كعبه بود، دلیل كه بیننده بدمذهب بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كعبه در خواب بر چهار وجه بود. اول: خلیفه. دوم: امام. سوم: ایمان. چهارم: ایمنى.
كفاش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كفاشى را مشغول به كار ببینید، دلالت بر آن دارد كه باید دقت بیشترى در كارهایتان داشته باشید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كفاش هستید، نشانه‏ى آن است كه بر مشكلات غلبه خواهید كرد.
كف بینى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب براى شخصى كف‏بینى كنید، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارتان موفق خواهید بود. اگر در خواب مشاهده كنید كه كسى براى شماكف‏بینى مى‏كند، به این معنا است كه اطرافیان رفتار بدى با شما دارند.
كفتار
محمد بن سیرین گوید: دیدن كفتار در خواب، دلیل بر زنى زشت و پلید بود. اگر بیند كه كفتارى در خانه‏ى او بسته بود، دلیل كه زنى زشت بخواهد و دزدیدن كفتار در خواب هیچ نباشد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كفتارى ببینید، نشانه‏ى آن است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده كنید كه كفتارى به شما حمله مى‏كند، به این معنا است كه دشمنان قصد دارند شما را نابود سازند.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كفتارى را كشته‏اید، به این معنا است كه از خطر نجات مى‏یابید.
كف دریا
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب كف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگى.بیتون مى‏گوید: دیدن كف دریا براى زنان، بیانگر افراط در لذات دنیوى است.
كفرگویى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه كفر مى‏گویید، به این معنا است كه رفتار بدى با اطرافیان خود دارید. اگر در خواب شخصى را ببینید كه كفر مى‏گوید، به این معنا است كه مورد سوءظن دیگران قرار مى‏گیرد.
كفش‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كفش در خواب، دلیل زن بود. اگر بیند كه كفش نو در پاى كرد، دلیل كه زنى بخواهد یا كنیزكى بخرد. اگر در خواب كفش خود را سیه بیند، دلیل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بیند، دلیل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بیند، دلیل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل كه آن زن بیمارگونه بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كفش در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن.دوم: خادم. سوم: كنیزك. چهارم: قوت. پنجم: معیشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و دیدن كفش در خواب، دلیل بر مردى بود كه میراث قسمت كند.بیتون مى‏گوید: كفش خریدن در خواب، به معناى تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است. پوشیدن كفش كثیف و پاره در خواب، به این معنا است كه باید در رفتار خود با دیگران دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید كه كفش‏هاى خود را گم كرده‏اید، به این معنا است كه از یكى از دوستان خود جدا مى‏شوید. اگر در خواب كفش چوبى ببینید، به این معنا است كه شخصى به شما خیانت مى‏كند. پوشیدن كفش‏هاى میخ‏دار در خواب، علامت درگیرى و نزاع است.
اچ میلر مى‏گوید: پوشیدن كفش راحت در خواب، به معناى موفقیت در انجام كارها است. اگر خواب ببینید كه كفشى پیدا كرده‏اید، به این معنا است كه دوستى خوب پیدا مى‏كنید. اگر خواب ببینید كه كفشتان تنگ است، علامت آن است كه دچار مشكل مى‏شوید. دیدن كفش روفرشى در خواب، علامت رفاه و آسایش در زندگى است.
كفن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه از بهر مرده كفن مى‏ساخت و آن كس معروف بود، دلیل رنج و بلا بود. اگر بیند كه كفن از مرده بكند، دلیل كه در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر بیند كه او مردگان را كفن مى‏كند، دلیل كه از مرده مال حرام به دست آورد، اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كفن در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب جسدهاى كفن‏پوشى ببینید، یعنى دچار بدشانسى مى‏شوید.
كلاغ‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كلاغ، دلیل بر مردى فاسق بود و بدعهد. اگر بیند كه كلاغى داشت، دلیل كه او را با چنین مردى صحبت افتد.ابراهیم گوید: اگر ببیند كه كلاغى شكار كرد، دلیل كه به حیله مال مردم بستاند. اگر كلاغ را دید كه شاخ آواز داد و بانگ كرد، دلیل كه زحمت او از سفر بود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كلاغى ببینید، به این معنا است كه موضوعى باعث‏ناراحتى شما مى‏شود. دیدن كلاغ مرده در خواب، به این معنا است كه سلامتى شما در خطر است.برایت مى‏گوید: دیدن كلاغى در حال پرواز در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. شنیدن غار غار كلاغ در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار نامطلوب است.
كلاه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت كلاه. اگر بیند كه كلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند كه كلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود. اگر بیند كه دستار بر سر كلاه نهاده بود، دلیل كه راز خود را از مردم پنهان دارد. اگر بیند كه كلاه ابریشمین در سر داشت، دلیل خیر بود. اگر بیند كلاه زرین در سر داشت، دلیل مال بود. اگر كلاه را از مروارید بیند، دلیل كه عزیز گردد. اگر كلاه را آهنین بیند، دلیل كه از پادشاه قوت یابد.اصفهانى گوید: اگر بیند كه كلاه خونین بر سر داشت، دلیل كه خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‏هاى محال گوید.جابر گوید: اگر این بیند كه كلاه تابستان، به زمستان بر سر داشت، دلیل كه كام دل یابد. و اگر به خلاف این بیند، دلیل كه به مراد نرسد.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند كه كلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیدارى داشته باشد، دلیل منفعت بود. اگر بیند كه كلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد. اگر بیند كه كلاه از سر او برگرفتند، دلیل كه از جاه بیفتد. اگر كلاه نو بر سر داشت، دلیل كه مرتبه او زیاد گردد. اگر كهنه بیند به خلاف این باشد. اگر بیند كه كلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاك بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كلاه در خواب بر شش وجه بود. اول: ولایت. دوم: ریاست. سوم: بزرگى. چهارم: عزیزى. پنجم: مقدار. ششم: منزلت. و دیدن كلاه‏دوز در خواب، دلیل بر مردى كاردان بود كه خدمت بزرگان كند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه كلاه به سر دارید، به این معنا است كه پول فراوانى به دست مى‏آورید. گم كردن كلاه در خواب، به معناى شكست در انجام‏كارها مى‏باشد. مشاهده‏ى كلاه نخى در خواب، بیانگر آن است كه با دوستان خود روزهاى خوشى را سپرى خواهید كرد.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كلاهتان را باد مى‏برد، نشانه‏ى آن است كه موقعیت مناسبى را از دست مى‏دهید. اگر در خواب كلاهى را روى آب شناور ببینید، بیانگر آن است كه یكى از اطرافیان دست به خودكشى مى‏زند. دیدن كلاه حصیرى در خواب، نشانه‏ى مشكلات در امور عاشقانه است.
كلاه‏خود
بیتون مى‏گوید: دیدن كلاه‏خود در خواب، به معناى آن است كه مشكلات فراوانى پیش رو خواهید داشت.
كلاه‏گیس‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كلاه‏گیس در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. گم كردن گلاه‏گیس در خواب، نشانه‏ى آن است كه مورد اهانت قرار مى‏گیرید. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كلاه‏گیسى بر سر گذاشته‏اید، به این معنا است كه دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
كلبه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كلبه‏اى زیبا در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در كلبه‏اى زندگى مى‏كنید، به این معنا است كه مسؤولیت سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند.
كلم‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كلم در خواب، دلیل منفعت است از قبل زنان و پخته وى به تأویل، بهتر از خام بود. اگر دید كه كلم خورد، دلیل است از زنش منفعت یابد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كلم سبز ببینید، بیانگر آن است كه شخصى به شما خیانت مى‏كند.
برایت مى‏گوید: خوردن كلم در خواب، بیانگر آن است كه از انجام كارهاى زیاد خسته شده‏اید. اگر خواب ببینید كه مشغول كاشتن كلم هستید، به این معنا است كه از زندگى خود راضى هستید.
كلنگ‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كلنگ در خواب، دلیل بر مردى غریب و درویش است. اگر بیند كلنگى بگرفت، دلیل است با مردى غریب پیوندد و از یكدیگر منفعت یابند. اگر بیند كلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهى غریبان مهتر شود. اگر بیند بر كلنگى نشسته بود، دلیل است به سفرى رود. اگر بیند در خانه كلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.هانس كورت مى‏گوید: اگر در خواب كلنگ ببینید، به این معنا است كه شخصى قصد دارد تا به شما صدمه وارد كند.
كلوچه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كلوچه در خواب، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار. اگر بیند كه كلوچه مى‏خورد، دلیل است مال حاصل كند. اگر بیند كه كلوچه در دهان نهاد و نتوانست خورد، دلیل است مال او از دیگران بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كلوچه در خواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزى فراخ. سوم: نعمت بسیار. چهارم: عیش خوش.بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه مشغول پختن كلوچه هستید، به این معنا است كه باید در انجام كارهایتان دقت بیشترى داشته باشید. خوردن كلوچه در خواب، به معناى موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
كلید
محمد بن سیرین گوید: دیدن كلید، دلیل بر مردى بود گشاینده‏ى كارها و ظفر یافتن بر دشمن. اگر بیند كه كلید بسیار داشت، دلیل است كه بزرگى یابد. قوله تعالى: «له مقالید السموات و الارض». (شورى، 12)حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر در خواب بیند كه كلید آهنین داشت، دلیل قوت بود. اگر كلید مسین داشت یا برنجین، دلیل است كه سخنش گیرا شود. اگر كلید را چوبین بیند، دلیل كه منفعت آن كمتر بود. اگر بیند كه كلید سیمین داشت یا زرین، دلیل كه مال حاصل كند.جابر گوید: اگر بیند كه قفل را نتوانست گشود و كلید ضایع شد، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند كه به كلید قفل گشود، دلیل است كه زن خواهد و كنیزك خرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كلید در خواب بر هشت وجه است. اول: بشارت. دوم: فرج از غم. سوم: شفا از بیمارى. چهارم: یافتن مراد. پنجم: قوت دین. ششم: گذاردن حاجت. هفتم: اجابت دعا. هشتم: علم.بیتون مى‏گوید: گم كردن كلید در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده كنید كه با كلیدى درى را قفل مى‏كنید، به این معنا است كه در كارتان موفق خواهید بود. دیدن كلید شكسته در خواب، به معناى غم و اندوه است.برایت مى‏گوید: دیدن كلید در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. پیدا كردن كلید در خواب، نشانه‏ى آن است كه باید دقت بیشترى در انجام كارهایتان داشته باشید.
كلید برق‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كلید برقى ببینید، به این معنا است كه اتفاقات ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب كلید برق خراب و شكسته‏اى ببینید، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى است.
كلیسا
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه در كلیسا شد و سوى قبله‏ى اسلام نماز كرد، دلیل كه توبه از گناه كند و دینش قوى شود به سبب آن كه كلیسا جاى عبادت است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كلیسایى را در نقطه‏اى دور و یا محلى مخروبه ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب مشاهده كنید كه شخصى مانع ورود شما به كلیسا مى‏شود، به این معنا است كه خطرى شما را تهدید مى‏كند.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن كلیسایى بزرگ و زیبا در خواب، بیانگر تلاش فراوان براى رسیدن به آرزوهاى خود است.
برایت مى‏گوید: دیدن كلیسا در خواب، بیانگر آن است كه با شخصى درگیر خواهید شد. اگر خواب ببینید كه در كلیسایى مشغول عبادت هستید، به این معنا است كه به آروزهاى خود دست مى‏یابید. اگر خواب ببینید كه كلیسایى آتش گرفته، نشان‏دهنده‏ى آن است كه قدم در راه‏هاى نادرست مى‏گذارید.
كلیه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كلیه‏ى خود را مشاهده كنید، به این معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید كلیه‏ى شما دچار مشكل شده است، به این معنا است كه دچار ضرر مالى مى‏شوید.
كمان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كه تیر و كمان داشت، دلیل كه از سفر فایده یابد. اگر بیند كسى كمان به او داد، دلیل است او را پسرى آید یا برادر. اگر بیند از كمان تیر انداخت، دلیل كه سخن حق و باطل گوید. اگر بیند كمان به كسى داد یا فروخت و یا ضایع شد، دلیل كه از زن جدا شود.ابراهیم گوید: اگر بیند كه به دست تیر و كمان ساخت، دلیل است كارش ساخته شود. اگر دید كمان را فروخت و درم بستد، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید. اگر در بهاى كمان جنسى بستد، دلیل است مرادش حاصل شود. اگر دید كمان را در كمان‏دان نهاد، دلیل است از دنیا برود. اگر دید كمان نو و پاكیزه داشت، دلیل كه كردار نیكو نماید قوله تعالى: «فكان قاب قوسین او ادنى».حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كمان در خواب بر شش وجه است اول: سفر. دوم، فرزند. سوم: زن. چهارم: قوت. پنجم: اعمال نیكو. ششم: مردم دوست بودن.برایت مى‏گوید: اگر در خواب كمان ببینید، به این معنا است كه تلاش مى‏كنید تا زندگى خوبى داشته باشید. اگر در خواب با كمانى تیراندازى كنید، به این معنا است كه در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏كنید. دیدن كمان پولادى در خواب، علامت آن است كه‏روزهاى خوبى پیش رویتان است.
كمانچه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كمانچه در خواب، بیانگر شادى و نشاط در محیط خانواده است.
كمد
بیتون مى‏گوید: دیدن كمدى تمیز و مرتب در خواب، علامت داشتن لحظات لذت‏بخش است. دیدن كمدى كثیف و نامرتب در خواب، بیانگر غم و اندوه است. اگر در خواب كمد كوچكى ببینید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.
برایت مى‏گوید: خریدن كمد در خواب، بیانگر شنیدن اخبار جدید است. اگر خواب ببینید كه در كمدى را باز مى‏كنید، به این معنا است كه خطرى شما را تهدید مى‏كند.
كمدین‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كمدین در خواب، به معناى انجام كارهاى بیهوده است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كمدین دارید، به این معنا است كه كارى انجام مى‏دهید كه مورد خنده‏ى دیگران قرار مى‏گیرید.
كمربند
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كمرى بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت كمر مال یابد و نیز، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است. اگر بیند كمر مرصع بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت آن كمر مال یابد و نیز گویند فرزندى آورد كه محتشم قبایل بود.
ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند كمرى مى‏انداخت، دلیل است مال و حشمت یابد و عمرش دراز بود. اگر بیند كمر بگسست یا ضایع شد، تأویل آن زیان بود.
جابر گوید: اگر در خواب بیند شمشیر مرصع داشت، دلیل است مهترى یابد. اگر بیند كمر و شمشیر را به كسى داد، دلیل كه از بهر پادشاه سفرى كند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كمر در خواب بر شش وجه است. اول: منفعت. دوم: فرزند. سوم: بزرگى. چهارم: عمر دراز. پنجم: مراد. ششم: پاكى دین.
بیتون مى‏گوید: دیدن كمربند زیبا و گران قیمت در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب مشاهده كنید كه كمربند نویى بسته‏اید، به این معنا است كه باید در انتخاب دوست دقت كنید تا دچار زیان نشوید. دیدن كمربند پاره در خواب، نشان‏دهنده‏ى انجام كارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: دیدن كمربندى از طلا در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام كارها مى‏باشد. اگر خواب ببینید كه كمربند خود را گم كرده‏اید، به این معنا است كه باید در كارها احتیاط بیشترى داشته باشید. پیدا كردن كمربند در خواب، بیانگر آن است كه كارى انجام مى‏دهید تا دیگران به شما اعتماد كنند. دیدن كمربند كهنه در خواب، بیانگر انجام كارهاى بیهوده است.
كمك‏
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه به شخصى كمك مى‏كنید، به این معنا است كه اطرافیان به هنگام نیاز از شما حمایت خواهند كرد
كنار
محمد بن سیرین گوید: دیدن كنار در خواب، دلیل مالى بود كه بى‏غش بود. گویند كه میوه‏ى آدم در بهشت كنار بود. اگر بیند كنار خورد، دلیل كه مال حلال یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كنار در خواب، دلیل مال حلال است و روزى فراخ.
كنجد
محمد بن سیرین گوید: دیدن كنجد در خواب، مالى حلال بود كه هر روز زیاده شود. اگر بیند كنجد بسیار داشت، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند.
كنجكاو
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید آدم كنجكاوى هستید، به این معنا است كه اطرافیان هیچ توجهى به شما ندارند.
كند ذهن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب افراد كندذهنى را ببینید، به این معنا است كه دچار غم و اندوه مى‏شوید.
كنده‏ى درخت‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كنده‏ى درختى ببینید، به این معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
كندوى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید كندوى عسل داشت، دلیل كه از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد.برایت مى‏گوید: اگر در خواب كندو ببینید، دلالت بر آن دارد كه از زندگى خود راضى هستید. دیدن كندوى شكسته در خواب، بیانگر بدشانسى است.
كنسرت‏
بیتون مى‏گوید: شركت كردن در یك كنسرت، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده كنید كنسرتى همراه با باله اجرا مى‏شود، به این معنا است كه دچار ضرر و زیان مى‏شوید.برایت مى‏گوید: شنیدن صداى كنسرت در خواب، بیانگر آشنایى با یك هنرمند است.هانس كورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در كنسرتى شركت كرده‏اید، به این معنا است كه در حرفه‏ى خود پیشرفت چشم‏گیرى مى‏كنید.
كنسرو خوراكى‏
برایت مى‏گوید: خوردن كنسرو در خواب، بیانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است.
كنه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن كنه در خواب، دلیل عیال است. اگر بیند كنه اندامش را مى‏خورد، دلیل كه به قدر آن مالش تلف شود. اگر دید بر تن چهارپایان او كنه بود، دلیل كه مردم را از چهارپایان او فایده بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كنه در خواب بر سه وجه است. اول: عیال. دوم: خدم. سوم: مال. اگر دید كنه را مى‏كشت دلیل بر نقصان این سه چیز است. اگر دید كنه را از خود مى‏انداخت، دلیل كه چیزى پنهان به او رسد و از آن متفكر شود.بیتون مى‏گوید: دیدن كنه در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. كشتن كنه در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه عده‏اى قصد آزار شما را دارند.
كنیزك‏
ابراهیم گوید: دیدن كنیزك در خواب مال است. اگر كنیزك بخرید، دلیل كه مالى یابد. اگر دید بفروخت، دلیل بر نقصان مال است.
كوتوله‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كوتوله‏ها در خواب، بیانگر شادى و نشاط است. اگر در خواب كوتوله‏ى زشتى ببینید، به این معنا است كه موضوعى شما را پریشان و ناراحت مى‏كند.
كوچه‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه در كوچه‏اى سرگردان شده‏اید، به این معنا است كه با افراد نابابى معاشرت دارید.برایت مى‏گوید: دیدن كوچه در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد است. اگر خواب ببینید كه كوچه‏اى را جارو مى‏كنید، به این معنا است كه اتفاق ناگوارى پیش رو دارید.
كود
بیتون مى‏گوید: دیدن كود در خواب، به معناى منفعت و سود مالى است.برایت مى‏گوید: دیدن كود حیوانى در خواب، به معناى خوش شانسى است. دیدن كود مایع در خواب، علامت آن است كه دچار مشكل مى‏شوید.
كودكى‏
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى در خواب بیند كودك شده بود، دلیل غم و اندوه است. زیرا كه كودك صلاح از فساد نداند و نیز گویند كارش ضعیف بود.ابراهیم گوید: دیدن كودك خوب روى، دلیل فرشته است و كودك زشت روى، دلیل مال است. اگر مردى در خواب بیند كودكى را شیر مى‏داد، دلیل است او را زندان كنند.بیتون مى‏گوید: دیدن كودكان در حال بازى، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد. دیدن كودكان زیبا در خواب، به معناى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببنید كه فرزندتان مرده و یا مریض است، به این معنا است كه خطرى شما را تهدید مى‏كند. دیدن كودكان غمگین در خواب، به معناى توطئه‏ى دشمنان است. اگر خواب ببینید كه كودكى را سر راه گذاشته‏اند، به این معنا است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شوید.
كور
بیتون مى‏گوید: دیدن افراد كور در خواب، بیانگر آن است كه شخصى به كمك شما نیاز دارد. اگر در خواب مشاهده كنید كه كور شده‏اید، به این معنا است كه دچار گرفتارى مى‏شوید.
كورنومتر
هانس كورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كورنومتر دارید، به این معنا است كه باید غرور خود را كنار بگذارید. دیدن كورنومتر خراب و شكسته در خواب، بیانگر مشكلات و گرفتارى‏ها است.
كوره‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كوره‏ى روشنى ببینید، به این معنا است كه به سعادت مى‏رسید. دیدن كوره‏ى خاموش در خواب، به معناى مشكلات در محیط خانوادگى است. اگر در خواب مشاهده كنید كه درون كوره‏اى مى‏افتید، به این معنا است كه در كارتان دچار شكست مى‏شوید. دیدن كوره‏ى زغال سنگ در خواب، بیانگر غلبه بر مشكلات است.برایت مى‏گوید: دیدن كوره‏ى آجرپزى در خواب، بیانگر آن است كه علاقه‏اى به شغل خود ندارید.
كوزه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند كوزه از سفال داشت، دلیل كه كنیزكى حاصل كند. اگر از مس سفید یا روى بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند كه از كوزه آب خورد، دلیل كه با كنیزكى جمع شود.جابر گوید: اگر بیند كه كوزه بشكست، دلیل كه كنیزك بمیرد كوزه در خواب، دلیل مال و نعمت است. اگر بیند كه كوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل كه مال تمام حاصل كند. اگر آهنین بیند، دلیل بر مال اندك است كه بیابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كوزه در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنیزك. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح تن. ششم: عمر دراز. هفتم: مال. هشتم خیر و بركت. نهم: میراث از قبل زنان. و دیدن كوزه آویز، به تأویل زنى بزرگ‏زاده و مال‏دار است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كوزه‏هایى پر از آب ببینید، به این معنا است كه به سعادت مى‏رسید. خریدن كوزه در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.برایت مى‏گوید: اگر در خواب كوزه‏اى خالى ببینید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود و دیدن كوزه‏ى شكسته در خواب، علامت مشكلات است.
كوزه‏گر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كوزه‏گرى ببینید، نشانه‏ى آن است كه در كارتان موفق و پیروز خواهید بود.
كوسه ماهى‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى كوسه ماهى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب كوسه ماهى مرده ببینید، بیانگر آن است كه بر مشكلات غلبه خواهید كرد.
كوفته (غذا)
برایت مى‏گوید: خوردن كوفته در خواب، بیانگر داشتن رفاه و آسایش در زندگى است. اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كوفته هستید، بیانگر آن است كه به شما تهمت مى‏زنند.
كوكاكولا
بیتون مى‏گوید: نوشیدن كوكاكولا در خواب، بیانگر آن است در انجام كارى افراط مى‏كنید.
كوك زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید مشغول كوك زدن لباس خود هستید، بیانگر آن است كه دچار دردسر مى‏شوید.
كوله‏پشتى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كوله‏پشتى در خواب، بیانگر انجام تفریحات و لذت‏ها است. دیدن كوله پشتى كهنه و پاره در خواب، بیانگر وجود مشكلات است.
كولى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن كولى‏ها در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب مشاهده كنید كولى فال شما را مى‏گیرد، به این معنا است كه در كارى دچار شكست مى‏شوید.
كوه
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر كسى در خواب خود را بر سر كوهى بیند، دلیل است در پناه بزرگى رود. اگر بیند كوه از جاى بركند، دلیل كه بزرگى را شكست دهد. اگر بیند در كوهى مقام بساخت، دلیل كه مقرب پادشاه شود.جابر گوید: اگر بیند كوهى بجنبد، دلیل كه بزرگى از آن دیار رنجور شود. اگر بیند كوهى مى‏كند و بر وى آسان است، دلیل كه كسى چیزى به وى دهد. اگر بیند بر كوه قاف نشسته است، دلیل است اجلش نزدیك بود. اگر در خواب خود را به كوه طور بیند، دلیل است معتقد پادشاه شود. اگر بر كوه لسان بیند، دلیل است با علما صحبت دارد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كوه در خواب بر پنج وجه است. اول: پادشاهى. دوم: دلیرى. سوم: ظفر یافتن. چهارم: بلندى. پنجم: رئیسى. اگر بیند بر كوه نتوانست شدن، دلیل نامرادى است.محمد بن سیرین گوید: دیدن كوه در خواب، دلیل مال بود كه به حیله به دست آید. اگر بیند كه در كوه پنهان شد و راه بیرون آمدن نداشت، دلیل كه او را به حیله در كارى اندازند و از آن كار به دشوارى خلاصى یابد.ابراهیم گوید: اگر بیند كوه مى‏كند، دلیل كه با مردم حیله كند. اگر بیند در كوهى است و بیرون نتوانست آمدن، دلیل كه در كارى بماند و خلاصى نیابد.بیتون مى‏گوید: بالا رفتن از كوه در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا مى‏باشد. اگر خواب ببینید كه نمى‏توانید از كوه بالا بروید، بیانگر آن است كه در انجام كارى دچار مشكل مى‏شوید. اگر خواب ببینید كه از كوه پرت مى‏شوید، بیانگر آن است دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.اچ میلر مى‏گوید: پایین آمدن از كوه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بعد از مشكلات‏روزهاى خوبى را پیش رو دارید. اگر در خواب كوهى را در حال فروریختن ببینید، بیانگر آن است كه بیمارى شما را تهدید مى‏كند. دیدن كوهستان در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است. اگر خواب ببینید كه به كوه‏هاى آلپ سفر كرده‏اید، به این معنا است كه دچار خوش شانسى مى‏شوید. اگر در خواب كوه یخى شناور در آب ببینید، بیانگر آن است كه دچار مشكل مى‏شوید.
كوه پیمایى‏
برایت مى‏گوید: كوه پیمایى در خواب، به معناى موفقیت در انجام كارها است.
كهیر
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه بدنتان كهیر زده، به این معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده كنید كه بدن فرزندتان كهیر زده است بیانگر آن است كه فرزندتان در سلامتى كامل به سر مى‏برد.
كیسه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند كیسه‏ى درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزى بر وى فراخ شود. اگر كیسه را تهى بیند، تأویل به خلاف این است و بعضى گویند: اجلش نزدیك است.جابر گوید: اگر در خواب كیسه خود را دریده بیند دلیل است راز او آشكار شود. اگر دید كیسه‏ى دریده را دوخت، دلیل كه رازش پوشیده بماند.ابراهیم گوید: اگر بیند كیسه با درم ضایع شد، دلیل است كسى آن را پند دهد و نشنود. اگر بیند كیسه‏ى او گشوده بود و درم‏ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن كیسه‏ى تهى در خواب بر سه وجه است. اول: تن مردم. دوم: راز پنهان. سوم: درویشى.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كیسه‏اى خالى پیدا مى‏كنید، به این معنا است كه در كارى ناامید مى‏شوید. دیدن كیسه‏اى پر از پول در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى خوشایند است.
كیف‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب كیف پولى ببینید، بیانگر آن است كه در كارتان موفق هستید. دیدن كیف پول كهنه در خواب، بیانگر انجام كارهاى دشوار است. اگر در خواب كیف چرمى ببینید، بیانگر آن است كه از شغل خود ناراضى هستید. دیدن كیف دستى پر از پول در خواب، بیانگر رسیدن به آرزوهاى خود مى‏باشد.برایت مى‏گوید: دیدن كیف پول خالى در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذتبخش است. اگر خواب ببینید كه كیف خود را گم كرده‏اید، به این معنا است كه دچار مشكل مى‏شوید. اگر خواب ببینید كه كیف پولى پیدا مى‏كنید، بیانگر آن است كه اوقاتى خوش خواهید داشت.
كیك‏
برایت مى‏گوید: خوردن كیك در خواب، بیانگر آن است كه با شخصى دیدار خواهید كرد. اگر خواب ببینید كه در حال پختن كیك هستید، بیانگر آن است كه در انجام كارى افراط مى‏كنید.
كینه‏توزى‏
بیتون مى‏گوید: كینه‏توزى در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است.
منبع:دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما