12 گام تا مثبت انديشي
12 گام تا مثبت انديشي


 


 
مثبت انديشي چشم بستن به روي واقعيات نيست بلکه درست ديدن مسائل درست است.
نويسنده: محمد سيدا
شمارگان: 5000
ناشر: مولف
تلفن سفارش: 22292103
منبع:مجله راه کمال شماره 27