عنايت الله سميعي وزير مختار ايران در بغداد به سمت وزير امور خارجه تعيين و معرفي گرديد. (1315ش)

عنايت الله سميعي وزير مختار ايران در بغداد به سمت وزير امور خارجه تعيين و معرفي گرديد. (1315ش)
نسخه چاپی