آیت الله سيد حسن مدرس روحاني مبارز و نماينده ادوار گذشته از زندان خواف به زندان كاشمر انتقال يافت. (1316ش)

آیت الله سيد حسن مدرس روحاني مبارز و نماينده ادوار گذشته از زندان خواف به زندان كاشمر انتقال يافت. (1316ش)
نسخه چاپی