كارخانه قندسازی شازند شروع به كار كرد. (1317ش)

كارخانه قندسازی شازند شروع به كار كرد. (1317ش)
نسخه چاپی