فرمان نخست وزيري براي محمدعلي فروغي صادر شد. (1320 ش)

فرمان نخست وزيري براي محمدعلي فروغي صادر شد. (1320 ش)
نسخه چاپی