به دستور احمد قوام نخست وزير كليه روزنامه ها و مجلات توقيف و از انتشار آنها جلوگيري به عمل آمد(1321 ش)

به دستور احمد قوام نخست وزير كليه روزنامه ها و مجلات توقيف و از انتشار آنها جلوگيري به عمل آمد(1321 ش)
نسخه چاپی