ايران دولت موقتي فرانسه را به رسميت شناخت. (1323 ش)

ايران دولت موقتي فرانسه را به رسميت شناخت. (1323 ش)
نسخه چاپی