محمد مهدي شاهرخ به استانداري كرمان منصوب گرديد. (1324 ش)

محمد مهدي شاهرخ به استانداري كرمان منصوب گرديد. (1324 ش)
نسخه چاپی