احمد قوام نخست وزير كه در انتخابات نفر اول نمايندگان تهران شده بود عدم قبولي نمايندگي خود را اعلام نمود(1325 ش)

 احمد قوام نخست وزير كه در انتخابات نفر اول نمايندگان تهران شده بود عدم قبولي نمايندگي خود را اعلام نمود(1325 ش)

 و درنتيجه آقاي دكتر رضازاده شفق نماينده سيزدهم تهران به مجلس معرفي شد

نسخه چاپی