سيل وحشتناكي در زاهدان جاري شد. (1328 ش)

سيل وحشتناكي در زاهدان جاري شد. (1328 ش)

متجاوز از هزار نفر تلف شدند و هزار و پانصد خانه ويران گرديد. 

نسخه چاپی